Αποφάσεις - Εγκύκλιοι

Υ.Α. ΥΠΕΝ/ΔΕΠΕΑ/113269/712/2020 Διαχείριση και καθορισμός κίνησης του Ειδικού Λογαριασμού υπό την επωνυμία «Πράσινο Ταμείο - Ταμείο Διαχείρισης Ενεργειακής Απόδοσης»

Αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΕΠΕΑ/113269/712

ΦΕΚ B’ 5277/30.11.2020

Διαχείριση και καθορισμός κίνησης του Ειδικού Λογαριασμού υπό την επωνυμία «Πράσινο Ταμείο - Ταμείο Διαχείρισης Ενεργειακής Απόδοσης» για τη χρηματοδότηση προγραμμάτων και άλλων μέτρων βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης, καθώς και δράσεων για την ανάπτυξη της αγοράς παροχής ενεργειακών υπηρεσιών.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τον ν. 4342/2015 «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας 2012/27/ ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 25ης Οκτωβρίου 2012 “Για την ενεργειακή απόδοση, …” και άλλες διατάξεις» A΄ 143), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 48 του ν. 4409/2016 «Πλαίσιο για την ασφάλεια στις υπεράκτιες εργασίες έρευνας και εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων, ενσωμάτωση της Οδηγίας 2013/30/ ΕΕ, τροποποίηση του π.δ. 148/2009 και άλλες διατάξεις» (Α΄ 136), και ιδίως το άρθρο 21 αυτού.

2. Τον ν. 3889/2010 «Χρηματοδότηση Περιβαλλοντικών Παρεμβάσεων, Πράσινο Ταμείο, Κύρωση Δασικών Χαρτών και άλλες διατάξεις» (Α΄ 182), και ιδίως το άρθρο 3 αυτού.

3. Τον ν. 3468/2006 «Παραγωγή Ηλεκτρικής Ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και Συμπαραγωγή Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης και λοιπές διατάξεις» (Α΄ 129).

4. Την υπ’ αρ. 15474/339/2020 κοινή υπουργική απόφαση «Τρόπος κατανομής εσόδων από πλειστηριασμούς δικαιωμάτων εκπομπών αερίων θερμοκηπίου για το έτος 2019» (Β΄ 584).

5. Την υπ’ αρ. 4/31-12-2019 απόφαση του Κυβερνητικού Συμβουλίου Οικονομικής Πολιτικής (ΚΥ.Σ.ΟΙ.Π.) «Κύρωση του Εθνικού Σχεδίου για την Ενέργεια και το Κλίμα (ΕΣΕΚ)» (Β΄ 4893).

6. Τον ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α΄ 133).

7. Το άρθρο 90 του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (Α΄ 98).

8. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 121).

9. Το π.δ. 70/2015 «Ανασύσταση των Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Ανασύσταση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και μετονομασία του σε Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Μετονομασία του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων σε Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού σε Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας σε Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Μεταφορά Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας στο Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού» (Α΄ 114).

10. Το π.δ. 132/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Υ.Π.Ε.Ν.)» (Α΄ 160).

11. Την υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΔΠΔΑ/99863/2824/ 22-10-2020 εισήγηση Γ.Δ.Ο.Υ., σύμφωνα με την περ. ε της παρ. 5 του άρθρου 24 του ν. 4270/2014 (Α΄ 143) καθώς και την από 26.10.2020 εισήγηση της Διεύθυνσης Ενεργειακών Πολιτικών και Ενεργειακής Αποδοτικότητας του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

12. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1

Σκοπός του Ειδικού Λογαριασμού υπό την επωνυμία «Πράσινο Ταμείο - Ταμείο Διαχείρισης Ενεργειακής Απόδοσης»

1. Ο Ειδικός Λογαριασμός υπό την επωνυμία «Πράσινο Ταμείο - Ταμείο Διαχείρισης Ενεργειακής Απόδοσης» (εφεξής «Ειδικός Λογαριασμός») αποτελεί ειδικό λογαριασμό ταμειακής διαχείρισης των πόρων του Πράσινου Ταμείου για τη χρηματοδότηση προγραμμάτων και άλλων μέτρων βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης, καθώς και δράσεων για την ανάπτυξη της αγοράς παροχής ενεργειακών υπηρεσιών του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, μέχρι τη σύσταση του Ειδικού Ταμείου Ενεργειακής Απόδοσης (ΕΤΕΑΠ).

2. Ο ως άνω Ειδικός Λογαριασμός τηρείται στην Τράπεζα της Ελλάδος, και ειδικότερα στο λογαριασμό με αριθμ. 26213733 (ΙΒΑΝ GR2101000240000000026213733).

Άρθρο 2

Πόροι του Ειδικού Λογαριασμού

1. Οι πόροι του Ειδικού Λογαριασμού προέρχονται κυρίως από εισφορές των διανομέων ενέργειας, των διαχειριστών δικτύων διανομής και των επιχειρήσεων λιανικής πώλησης ενέργειας, από έσοδα που προκύπτουν από την εφαρμογή του ν. 4342/2015 (Α΄ 143), καθώς από τον εκπλειστηριασμό δικαιωμάτων εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου κατά τους όρους του ν. 3468/2006 (Α΄ 129).

2. Για τους πόρους για τους οποίους συντρέχει περίπτωση βεβαίωσης και καταλογισμού της σχετικής οφειλής, η είσπραξή τους διενεργείται από τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.), με τίτλους είσπραξης που συντάσσονται από τις κατά περίπτωση αρμόδιες για την επιβολή τους υπηρεσίες, με την επιφύλαξη τυχόν ειδικότερων ή αντίθετων διατάξεων. Οι τίτλοι είσπραξης διαβιβάζονται προς βεβαίωση στις αρμόδιες Δ.Ο.Υ. φορολογίας των υπόχρεων. Τα έσοδα με βάση τους παραπάνω τίτλους είσπραξης βεβαιώνονται στην αντίστοιχη κατηγορία εσόδου και εισπράττονται κατά τις διατάξεις για την είσπραξη δημοσίων εσόδων (Κ.Ε.Δ.Ε.). Εν συνεχεία, τα ποσά με βάση τους παραπάνω τίτλους εισπράττονται σύμφωνα με τις διατάξεις της κοινής υπουργικής απόφασης της παρ. 8 του άρθρου 14 του ν. 4342/2015 και αποδίδονται με εντολή του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους στο Πράσινο Ταμείο, στο λογαριασμό της παρ. 2 του άρθρου 1 της παρούσας.

3. Σε κάθε περίπτωση οικειοθελούς καταβολής της οφειλής εκ μέρους του υπόχρεου, η είσπραξη της σχετικής οφειλής μπορεί να διενεργείται, με την επιφύλαξη τυχόν ειδικότερων ή αντίθετων διατάξεων, από αναγνωρισμένες τράπεζες. Ειδικότερα, ο ενδιαφερόμενος προσκομίζει το αποδεικτικό της οφειλής, θεωρημένο από την αρμόδια εκδούσα αρχή, με υπολογισμό του ύψους της οφειλής κατά το χρόνο πληρωμής. Οι Τράπεζες αποδίδουν τα εισπραττόμενα ποσά στην Τράπεζα της Ελλάδος, όπου πιστώνονται υπέρ Πράσινου Ταμείου, στο λογαριασμό της παρ. 2 του άρθρου 1 της παρούσας.

4. Η απόδοση στο Πράσινο Ταμείο και στον Ειδικό Λογαριασμό πόρων που έχουν εισπραχθεί για λογαριασμό του από το Δημόσιο ή άλλο φορέα, διενεργείται από την αντίστοιχη υπηρεσία που ορίζεται ως αρμόδια για την είσπραξή τους αμελλητί, σύμφωνα με τις διατάξεις που την διέπουν. Η αρμόδια υπηρεσία είσπραξης ενημερώνει το Πράσινο Ταμείο για τα ποσά που έχουν εισπραχθεί για λογαριασμό του προς πίστωση στον Ειδικό Λογαριασμό ανά ημερολογιακό τρίμηνο.

Άρθρο 3

Κίνηση του Ειδικού Λογαριασμού

1. Η μεταφορά και εκταμίευση κεφαλαίων από τον Ειδικό Λογαριασμό γίνεται με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας κατόπιν εισήγησης της Διεύθυνσης Ενεργειακών Πολιτικών και Ενεργειακής Αποδοτικότητας.

2. Η Διεύθυνση Ενεργειακών Πολιτικών και Ενεργειακής Αποδοτικότητας εισηγείται για μεταφορά και εκταμίευση κεφαλαίων από τον Ειδικό Λογαριασμό για τη χρηματοδότηση προγραμμάτων και δράσεων βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης καθώς και δράσεων για την ανάπτυξη της αγοράς παροχής ενεργειακών υπηρεσιών, λαμβάνοντας ιδίως υπόψιν τις προτεραιότητες πολιτικής που αποτυπώνονται στο ΕΣΕΚ για την επίτευξη του ενδεικτικού εθνικού στόχου ενεργειακής απόδοσης στην τελική κατανάλωση ενέργειας.

3. Σύμφωνα με τα ανωτέρω, προκρίνονται κυρίως μέτρα και προωθούνται προγράμματα και δράσεις που αφορούν στην ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίων κατοικίας, κτιρίων του δημόσιου, του τριτογενή τομέα και των βιομηχανικών μονάδων, καθώς και στην υλοποίηση έργων βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης στις υποδομές, όπως έργα για την προώθηση μονάδων ΣΗΘΥΑ και την ανάπτυξη δικτύων τηλεθέρμανσης και τηλεψύξης.

Άρθρο 4

Δημοσίευση - Έναρξη ισχύος

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 24 Νοεμβρίου 2020

O Υπουργός

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!