Αποφάσεις - Εγκύκλιοι

Ε. 2188/2020 Παροχή διευκρινίσεων για την επιβολή ή μη τελών χαρτοσήμου επί τόκων ομολογιακού δανείου του ν. 3156/2003

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΑΔΕ
Ανεξάρτητη Αρχή
Δημοσίων Εσόδων
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
ΕΜΜΕΣΗΣ ΦΟΡ.
ΤΜΗΜΑ Β’
ΤΕΛΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΩΝ ΦΟΡ.
Ταχ. Δ/νση : Σίνα 2- 4
Ταχ. Κώδικας : 106 72 ΑΘΗΝΑ
Τηλέφωνο : 213-212-2400
Fax : 210-3645413

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΑΔΑ: 94ΧΤ46ΜΠ3Ζ-ΛΡ6

Αθήνα, 26 Νοεμβρίου 2020
Ε. 2188

ΠΡΟΣ: Ως Πίνακας Διανομής

ΘΕΜΑ : Παροχή διευκρινίσεων για την επιβολή ή μη τελών χαρτοσήμου επί τόκων ομολογιακού δανείου του ν. 3156/2003.

Κατόπιν γραπτών και προφορικών ερωτημάτων αναφορικά με την επιβάρυνση ή μη των τόκων ομολογιακού δανείου με τέλη χαρτοσήμου επισημαίνονται τα εξής:

1. Με τις περιπτώσεις γ και στ της παρ. 4 του άρθρου 11 του α.ν. 148/1967 (Α΄173) «Περί μέτρων προς ενίσχυσιν της Κεφαλαιαγοράς» προβλέφθηκαν (μεταξύ άλλων) απαλλαγές από τέλη χαρτοσήμου τόσο στις πράξεις των ανωνύμων εταιρειών για την έκδοση δανείου δια ομολογιών όσο και στην εξόφληση τόκων.

2. Στη συνέχεια με τις διατάξεις του ν.3156/2003 (Α΄157) «Ομολογιακά δάνεια, τιτλοποίηση απαιτήσεων και από ακίνητα και άλλες διατάξεις» προβλέφθηκε ένα νέο θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας των συγκεκριμένων τίτλων ενώ ειδικότερα στην παρ.1 του άρθρου 14 θεσπίστηκε το καθεστώς φορολογικών απαλλαγών για τα ομολογιακά δάνεια. Το νέο αυτό πλαίσιο δεν συμπεριέλαβε ρητή πρόβλεψη για τους τόκους που απορρέουν από τα εν λόγω δάνεια.

3. Από τον συνδυασμό των ανωτέρω διατάξεων και δεδομένου ότι οι διατάξεις του α.ν.148/1967 δεν καταργήθηκαν ρητά, κατά το μέρος που αφορά τους τόκους, εξακολουθεί και ισχύει η απαλλακτική διάταξη από τα τέλη χαρτοσήμου του α.ν. 148/1967.

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!