Αποφάσεις - Εγκύκλιοι

Υ.Α. 123468/2020 Προϋποθέσεις συνέχισης της χρηματοδότησης δομών στο πλαίσιο της δράσης «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής ζωής» και λοιπών δομών

Αριθμ. 123468

ΦΕΚ B’ 5157/21.11.2020

Ζητήματα εφαρμογής του άρθρου 17 της από 30-3-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 75) για την περίοδο Νοεμβρίου 2020 και μεταγενέστερα.

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ANAΠΤΥΞΗΣ KAI ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Το άρθρο 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» που κυρώθηκε για το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98).

2. Το άρθρο δεκάτου εβδόμου της από 30-3-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Π.Ν.Π.) (Α΄ 75) όπως κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4684/2020 (Α΄ 86) και τροποποιήθηκε με το άρθρο 134 του ν. 4692/2020 (Α΄ 111) και την παρ. 4 του άρθρου 18 του ν. 4728/2020 (Α΄ 186).

3. Τον ν. 4314/2014 «Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014-2020 … και άλλες διατάξεις» (Α΄ 265).

4. Την κοινή απόφαση των υπουργών Εσωτερικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και Επικρατείας υπ’ αρ. 71383/8-07-2020 «Σύστημα Διαχείρισης, Αξιολόγησης, Παρακολούθησης και Ελέγχου – Διαδικασία Εφαρμογής της Δράσης “Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής” έτους 2020-2021, συγχρηματοδοτούμενης από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο στο πλαίσιο του Εταιρικού Συμφώνου για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ) για την Προγραμματική Περίοδο 2014-2020» (B΄ 2774), όπως ισχύει.

5. Το π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α΄ 119).

6. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 121).

7. Την υπ’ αρ. 85847/11-08-2020 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Ιωάννη Τσακίρη» (Β΄ 3375).

8. Την υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π. οικ.71342/6-11-2020 (Β΄ 4899) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

9. Το γεγονός ότι από την παρούσα δεν προκαλείται πρόσθετη δαπάνη εις βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1

Προϋποθέσεις συνέχισης της χρηματοδότησης στο πλαίσιο της δράσης «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής ζωής» έτους 2020-2021

Στο πλαίσιο της δράσης «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής ζωής» έτους 2020-2021, η συνέχιση της χρηματοδότησης των δομών (και φορέων που τις λειτουργούν) παροχής υπηρεσιών φροντίδας και φιλοξενίας βρεφών, νηπίων, παιδιών και ατόμων με αναπηρία, ήτοι: - Βρεφικών Σταθμών - Βρεφονηπιακών Σταθμών - Βρεφονηπιακών Σταθμών Ολοκληρωμένης Φροντίδας - Παιδικών Σταθμών - Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (ΚΔΑΠ) - Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών με Αναπηρία (ΚΔΑΠ - ΜΕΑ), των οποίων η λειτουργία αναστέλλεται στο πλαίσιο μέτρων για την αντιμετώπιση της πανδημίας του κορωνοϊου COVID-19 ή λόγω ύπαρξης κρούσματος/κρουσμάτων COVID -19, πραγματοποιείται ως εξής:

α) Οι πληρωμές προς τις δομές (ή φορείς που τις λειτουργούν) οι οποίες ανήκουν σε ΟΤΑ ή νομικά πρόσωπα αυτών, μηνός Νοεμβρίου 2020 και μεταγενέστερα [δυνάμει του άρθρου δεκάτου εβδόμου της από 30-3-2020 Π.Ν.Π., του άρθρου 134 του ν. 4692/2020 (Α΄ 111) και της παρ. 4 του άρθρου 18 του ν. 4728/2020 (Α΄ 186)], πραγματοποιούνται κανονικά, σύμφωνα με το εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα υλοποίησης της δράσης.

β) Οι πληρωμές προς τις δομές (ή φορείς που τις λειτουργούν) ιδιωτικού δικαίου (κερδοσκοπικού ή μη χαρακτήρα), μηνός Νοεμβρίου 2020 και μεταγενέστερα [δυνάμει του άρθρου δεκάτου εβδόμου της από 30-3-2020 Π.Ν.Π., του άρθρου 134 του ν. 4692/2020 (Α΄ 111) και της παρ. 4 του άρθρου 18 του ν. 4728/2020 (Α΄ 186)], πραγματοποιούνται κανονικά, σύμφωνα με το εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα υλοποίησης των δράσεων υπό τις ακόλουθες προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούνται σωρευτικά:

βα) για την περίοδο Νοεμβρίου 2020 και μεταγενέστερα, η δομή – εργοδότης δεν έχει θέσει σε αναστολή τις συμβάσεις εργασίας του αναλογούντος προσωπικού της (εκπαιδευτικού και βοηθητικού) που απαιτείται για την παροχή του συνόλου των υπηρεσιών [στο πλαίσιο της δράσης «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής» περιόδου 2020-2021 βάσει των ενεργοποιημένων «αξιών τοποθέτησης» (vouchers)] σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο που διέπει την έκδοση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας για κάθε δομή,

ββ) για την περίοδο Νοεμβρίου 2020 και μεταγενέστερα, η δομή - εργοδότης δεν έχει αιτηθεί ή εισπράξει ούτε θα αιτηθεί ή εισπράξει οποιασδήποτε μορφής μη επιστρεπτέα οικονομική ενίσχυση που θεσμοθετείται ή θα θεσμοθετηθεί λόγω των συνεπειών της πανδημίας και των μέτρων για την ανάσχεση αυτής και δεν έχει κάνει χρήση της δυνατότητας καταβολής μειωμένου μισθώματος.

βγ) Η δομή – εργοδότης αποστέλλει στην ΕΕΤΑΑ με ηλεκτρονικό τρόπο υπεύθυνη δήλωση με την οποία βεβαιώνει ότι πληροί τις ως άνω προϋποθέσεις των εδαφίων βα) και ββ). Η χρονική περίοδος υποβολής της υπεύθυνης δήλωσης προσδιορίζεται από την ΕΕΤΑΑ.

Άρθρο 2

Λοιπές Δομές που συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο στα ΕΠ του ΕΣΠΑ 2014-2020

Η χρηματοδότηση των Δομών μηνός Νοεμβρίου 2020 και μεταγενέστερα, για πράξεις που συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο στο πλαίσιο ΕΠ του ΕΣΠΑ 2014-2020, πέραν των αναφερομένων στο άρθρο 1 της παρούσης, των οποίων έχει ανασταλεί/αναστέλλεται πλήρως ή μερικώς η λειτουργία, στο πλαίσιο μέτρων για την αντιμετώπιση της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 ή λόγω ύπαρξης κρούσματος/κρουσμάτων COVID -19, συνεχίζεται κατά την διάρκεια της ως άνω αναστολής, αρχής γενομένης από την ημερομηνία έναρξης της αναστολής λειτουργίας εκάστης, σύμφωνα με το εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα υλοποίησης των πράξεων και πραγματοποιείται σύμφωνα με τα οριζόμενα στα στοιχεία α, β.βα και β.ββ του άρθρου 1 της παρούσας. Η μη αναστολή των συμβάσεων εργασίας του προσωπικού αφορά στο αναλογούν ή προβλεπόμενο προσωπικό βάσει των ωφελουμένων ατόμων που αντιστοιχούν στην εν λόγω χρηματοδότηση ή/και βάσει του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου που διέπει την έκδοση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας για κάθε δομή ή, εν γένει, τη λειτουργία της.

Άρθρο 3

Διάρκεια της χρηματοδότησης

Η χρηματοδότηση που προβλέπεται στα άρθρα 1 και 2 της παρούσης, πραγματοποιείται για το χρονικό διάστημα ισχύος της από 30-03-2020 Π.Ν.Π. (Α΄ 75) [όπως έχει τροποποιηθεί με το άρθρο 134 του ν. 4692/2020 (Α΄ 111) και την παρ. 4 του άρθρου 18 του ν. 4728/2020 (Α΄ 186)], και όπως κάθε φορά τροποποιείται και ισχύει. Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά αποστέλλονται ηλεκτρονικά στην ΕΕΤΑΑ (για τη χρηματοδότηση που προβλέπεται στο άρθρο 1 της παρούσης) και στις οικείες ΕΥΔ ή/και δικαιούχους, ανάλογα με τον τρόπο υλοποίησης της δράσης (για τη χρηματοδότηση που προβλέπεται στο άρθρο 2 της παρούσης).

Άρθρο 4

Τελικές Διατάξεις

Οι ρυθμίσεις της παρούσας απόφασης ισχύουν από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 20 Νοεμβρίου 2020

Ο Υφυπουργός

ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΑΚΙΡΗΣ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!