Δελτία Τύπου - Ανακοινώσεις

ΕΣΠΑ Ολοκληρωμένη παρέμβαση επαγγελματικής ανάπτυξης και ένταξης στην αγορά εργασίας για νέους ηλικίας έως 29 ετών

ΕΣΠΑ

20 Νοεμβρίου 2020

Ανακοίνωση

Ολοκληρωμένη παρέμβαση επαγγελματικής ανάπτυξης και ένταξης στην αγορά εργασίας για νέους ηλικίας έως 29 ετών

Παροχή σε κατ’ ελάχιστον 7.400 άνεργους νέους, ηλικίας έως 29 ετών, δηλαδή να έχουν συμπληρώσει το 29ο και να διανύουν το 30ο έτος, απόφοιτους δευτεροβάθμιας και μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, ενός ολοκληρωμένου πλέγματος υπηρεσιών εξατομικευμένης υποστήριξης, με γνώμονα τα εκπαιδευτικά χαρακτηριστικά και προσόντα των ωφελουμένων, σε συνάρτηση με την ύπαρξη ή μη προγενέστερης επαγγελματικής εμπειρίας σε αντικείμενο συναφές με τις σπουδές ή τον επαγγελματικό τους προσανατολισμό, καθώς και το χρόνο παραμονής εκτός αγοράς εργασίας, εκπαίδευσης ή κατάρτισης.

Η δράση θα περιλαμβάνει τις παρακάτω επιμέρους ενέργειες:

  • Παροχή υπηρεσιών επαγγελματικής συμβουλευτικής. Μέσω των υπηρεσιών αυτών προβλέπονται ατομικές ή/και ομαδικές συνεδρίες, με στόχο την υποβοήθηση του ατόμου στον (επανα)σχεδιασμό της επαγγελματικής του σταδιοδρομίας. Στο πλαίσιο αυτό, αναλύεται η φυσιογνωμία (προφίλ) των ωφελουμένων και διερευνώνται οι ανάγκες, δυνατότητες και δεξιότητές τους, που εφάπτονται με ζητήματα (επαν)ένταξης στην αγορά εργασίας. Η περιγραφή των υπηρεσιών θα πρέπει να είναι σαφής και αναλυτική και ο αριθμός των απαιτούμενων συνεδριών συγκεκριμένος.
  • Παροχή υπηρεσιών συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης. Οι ωφελούμενοι θα παρακολουθήσουν προγράμματα συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης σε θεματικά αντικείμενα επιλεγμένων τομέων έξυπνης εξειδίκευσης (π.χ. ενέργεια, πολιτιστικές και δημιουργικές βιομηχανίες, περιβάλλον, τουρισμός, ΤΠΕ, υγεία, υλικά/κατασκευές), εξαιρουμένων των ειδικοτήτων των κλάδων του λιανικού εμπορίου και του αγροδιατροφικού κλάδου. Το μείγμα ωρών θεωρητικής κατάρτισης και πρακτικής άσκησης θα προκύψει ανάλογα με την ειδικότητα και τις εκροές της εξατομικευμένης επαγγελματικής συμβουλευτικής. Η πρακτική άσκηση θα πραγματοποιηθεί σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα. Η τοποθέτηση των ωφελούμενων σε θέσεις πρακτικής άσκησης θα πραγματοποιηθεί μέσω ενεργειών και εργαλείων εξειδικευμένης σύζευξης (matching) που θα ανατροφοδοτηθούν από τη συμβουλευτική διεργασία και τη θεωρητική κατάρτιση.
  • Παροχή υπηρεσιών πιστοποίησης. Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της κατάρτισης οι ωφελούμενοι θα λαμβάνουν πιστοποίηση, από Φορείς Πιστοποίησης που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα ή/και διεθνώς και οι οποίοι είτε είναι διαπιστευμένοι σύμφωνα με το Πρότυπο ISO/IEC 17024 είτε είναι πιστοποιημένοι από τον ΕΟΠΠΕΠ. Η επιλογή των ωφελουμένων θα γίνει κατόπιν διαδικασίας Ανοικτής Πρόσκλησης.

Σε ποιους απευθύνεται:

Θεσμικοί Κοινωνικοί Εταίροι / οργανώσεις αυτών οι οποίοι διαθέτουν τη διοικητική και επιχειρησιακή ικανότητα για την υλοποίηση της συγκεκριμένης πράξης και έχουν υλοποιήσει ή υλοποιούν συγχρηματοδοτούμενα έργα του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου ως δικαιούχοι για την υποβολή πρότασης έργων (πράξης), μεμονωμένα ή και σε σύμπραξη προκειμένου να ενταχθούν και χρηματοδοτηθούν στο πλαίσιο του παραπάνω Άξονα Προτεραιότητας του Επιχειρησιακού Προγράμματος.

Επισημαίνεται ότι σε περίπτωση μεμονωμένου δικαιούχου αυτός πρέπει να είναι εθνικής εμβέλειας και σε περίπτωση σύμπραξης κάθε συμπράττων φορέας πρέπει να ανήκει στις ανωτέρω κατηγορίες δυνητικών δικαιούχων και ένας τουλάχιστον εξ αυτών να είναι εθνικής εμβέλειας.

Από τον καταστατικό σκοπό τον φορέων πρέπει να αποδεικνύεται ότι ο φορέας είναι εθνικής εμβέλειας και έχει συνάφεια με το αντικείμενο της πράξης.

Η περίοδος υποβολής είναι από 18/11/2020 έως 28/12/2020.

Οι προτάσεις υποβάλλονται μέσω του ΟΠΣ ΕΣΠΑ στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://logon.ops.gr/.

Σε περιπτώσεις εγγράφων, για τα οποία δεν είναι τεχνικά εφικτή η ηλεκτρονική επισύναψη/υποβολή (π.χ. χάρτες, σχέδια, κλπ), ο δικαιούχος υποχρεούται να τα αποστείλει στην «ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΔΟΜΗ ΕΣΠΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ, ΤΟΜΕΑΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ» στη διεύθυνση KΟΡΑΗ 4, ΑΘΗΝΑ 105 64, εντός 10 εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προτάσεων.

Δεν θα γίνονται δεκτές προτάσεις εκτός των ανωτέρω προθεσμιών.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!