Αποφάσεις - Εγκύκλιοι

ΠΟΛ. 1060/17-3-2008 Κοινοποίηση της υπ' αριθμ. 438-2007 Γνωμοδότησης του ΝΣΚ σχετικά με την ευθύνη του συνδίκου πτώχευσης

ΠΟΛ.: 1060/17-3-2008: Κοινοποίηση της υπ' αριθμ. 438/2007 Γνωμοδότησης του ΝΣΚ σχετικά με την ευθύνη του συνδίκου πτώχευσης.  

Σας κοινοποιούμε την υπ` αριθμ. 438/2007 Γνωμοδότηση του ΝΣΚ (Τμήμα 8`), η οποία έγινε αποδεκτή από τον Υφυπουργό Οικονομίας και Οικονομικών, προς ενημέρωσή σας και ανάλογη εφαρμογή.

Με την ως άνω γνωμοδότηση έγιναν δεκτά τα εξής:

1) Για χρέη από ΦΠΑ τα οποία γεννήθηκαν μέχρι την κήρυξη της πτώχευσης, ανεξαρτήτως του χρόνου βεβαίωσης αυτών, δεν ευθύνεται προς καταβολή τους ο σύνδικος της πτώχευσης παρά μόνο ο πτωχός και, εφόσον πρόκειται για νομικό πρόσωπο, και οι νόμιμοι εκπρόσωποί του κατά το χρόνο λύσης του νομικού προσώπου αλληλεγγύως και εις ολόκληρον με το υπόχρεο νομικό πρόσωπο. Ο σύνδικος της πτώχευσης ευθύνεται αλληλεγγύως και εις ολόκληρον με τον πτωχό για χρέη από ΦΠΑ τα οποία γεννήθηκαν μετά την κήρυξη της πτώχευσης από υποκείμενες σε φόρο πράξεις του συνδίκου είτε κατά την εκκαθάριση της πτωχευτικής περιουσίας είτε όταν ο σύνδικος κατόπιν αδείας του πτωχευτικού δικαστηρίου (άρθρα 78 παρ. 1 και 84 παρ. 1) συνεχίζει την επιχειρηματική δραστηριότητα του πτωχού.

2) Για την εν γένει ευθύνη του συνδίκου προβλέπει πλέον ο ν. 3588/2007 "Πτωχευτικός Κώδικας" στο άρθρο 80 για την αστική του ευθύνη και στο άρθρο 175 για την ποινική του ευθύνη, σε κάθε δε περίπτωση και υπό το κράτος του Εμπορικού Νόμου ο σύνδικος ευθυνόταν αστικώς για τις πράξεις ή παραλείψεις του κατά την άσκηση του λειτουργήματός του τόσο απέναντι στον πτωχό και την ομάδα των πιστωτών όσο και απέναντι σε τρίτο.

Ακολουθεί η υπ` αριθμ. 438/2007 Γνωμοδότηση του ΝΣΚ ως έχει και παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες κατά το μέρος της αρμοδιότητάς σας.

Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης

ΑΜΕΡΙΣΣΑ ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ

Γνωμοδότηση του ΝΣΚ 438/2007

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!