Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

ΦΠΑ

ΠΟΛ. 1156/18-12-2007 Εφαρμογή της Α.Υ.Ο. ΠΟΛ. 1262-2.8.1993 στις επιχειρήσεις κατασκευής κάβων αποκλειστικά για χρήση πλοίων, καθώς και ανοδίων για την καθοδική προστασία των πλοίων

ΠΟΛ. 1156/18-12-2007: Εφαρμογή της με αρ. πρωτ. 1103551/8478/Α0014/ΠΟΛ. 1262/2.8.1993 Α.Υ.Ο. στις επιχειρήσεις κατασκευής κάβων των κωδικών Σ.Ο.5607 49 19 και 5607 50 19, αποκλειστικά για χρήση πλοίων, καθώς και ανοδίων των κωδικών Σ.Ο. 7907 00 90 και 7616 99 90 για την καθοδική προστασία των πλοίων, οι οποίες τα πωλούν απευθείας σε πλοία που ενεργούν πλόες εξωτερικού.

Η παρούσα απόφαση καταργήθηκε με την απόφαση ΠΟΛ. 1167/29-7-2015 (ΦΕΚ Β 1808/21-8-2015).

Με αφορμή γραπτά και προφορικά ερωτήματα σχετικά με το αναγραφόμενο θέμα, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

1. H Γεν. Δ/νση Τελωνείων & Ε.Φ.Κ. με την αρ.πρωτ.Δ.1411/876/4.9.2007 εγκύκλιο, την οποία επισυνάπτουμε, παρέχει οδηγίες στις Τελωνειακές Περιφέρειες για τη διαδικασία χορήγησης βεβαίωσης για πραγματοποιηθέντες εφοδιασμούς από εταιρείες κατασκευής προϊόντων των κωδικών Σ.Ο.5607 49 19, 5607 50 19, 7907 00 90 και 7616 99 90.

2. Σύμφωνα με τις διατάξεις της Α.Υ.Ο. ΠΟΛ. 1262/1993 το όριο απαλλαγής από το Φόρου Προστιθέμενης Αξίας καθορίζεται από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. κατά το χρόνο της θεώρησης του προβλεπόμενου από την εν λόγω απόφαση Ειδικού Διπλότυπου Δελτίου Απαλλαγής (Ε.Δ.Δ.Α).

Η θεώρηση αυτή γίνεται με βάση τη συνολική αξία των εξαγωγών και των ενδοκοινοτικών παραδόσεων αγαθών, που πραγματοποίησε ο υποκείμενος κατά την προηγούμενη της αίτησης για θεώρηση του Ε.Δ.Δ.Α. δωδεκάμηνη χρονική ή διαχειριστική περίοδο.

Στο όριο αυτό μπορεί να περιλαμβάνονται και τα ποσά που αναγράφονται στις χορηγούμενες ετήσιες βεβαιώσεις από τις αρμόδιες Τελωνειακές Περιφέρειες βάσει της Δ1411/876/4.9.2007 εγκυκλίου της Γενικής Διεύθυνσης Τελωνείων & Ε.Φ.Κ.

3. Επομένως, στις περιπτώσεις που με τα προβλεπόμενα από την Α.Υ.Ο. ΠΟΛ. 1262/1993 δικαιολογητικά προσκομίζονται και οι προαναφερόμενες βεβαιώσεις, τα ποσά που αναγράφονται σ` αυτές από τις αρμόδιες Τελωνειακές Περιφέρειες θα περιλαμβάνονται στο χορηγούμενο όριο απαλλαγής από το Φ.Π.Α.

 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ  Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης 
Η Προϊσταμένη Γραμματείας  Ευστ. Μιχαλόπουλος
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!