Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

Κ.Υ.Α. 145/296596/2020 Χορήγηση ενισχύσεων ήσσονος σημασίας (de minimis) στον τομέα της αλιείας στο πλαίσιο εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) υπ’ αρ. 717/2014 της Επιτροπής (ΕΕ L190/45, 28.06.2014).

Αριθμ. 145/296596

ΦΕΚ B’ 4680/22.10.2020

Χορήγηση ενισχύσεων ήσσονος σημασίας (de minimis) στον τομέα της αλιείας στο πλαίσιο εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) υπ’ αρ. 717/2014 της Επιτροπής (ΕΕ L190/45, 28.06.2014).

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ TΡΟΦΙΜΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Το άρθρο 1 παρ. 4 του ν.δ. 131/1974 «Περί παροχής οικονομικών ενισχύσεων εις την γεωργικήν, κτηνοτροφικήν, δασικήν και αλιευτικήν παραγωγήν» (Α’ 320), όπως το ν.δ. τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τον ν. 1409/1983 «Τροποποίηση και συμπλήρωση των διατάξεων του ν.δ. 131/1974 "Περί παροχής οικονομικών ενισχύσεων εις την γεωργικήν, κτηνοτροφικήν, δασικήν και αλιευτικήν παραγωγήν" και άλλες διατάξεις» (Α’ 199).

2. Το άρθρο 22 του ν. 992/1979 (Α’ 280) «Περί οργανώσεως των διοικητικών υπηρεσιών για την εφαρμογή της Συνθήκης προσχώρησης της Ελλάδος στις Ευρωπαϊκές Κοινότητες και ρύθμιση συναφών και οργανωτικών θεμάτων».

3. Την παρ. 2 του άρθρου 62 του ν. 4235/2014 (Α’ 32).

4. Το άρθρο 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα», που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α’ 98), το οποίο διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α΄ 133).

5. Το π.δ. 97/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων», (Α’ 138).

6. Την παρ. 10 του άρθρου 39 του ν. 2065/1992 (Α’ 113) που αφορά την έγκριση οικονομικών ενισχύσεων από τους Υπουργούς Οικονομικών και Γεωργίας.

7. Τον ν. 4384/2016, και ιδίως τα άρθρα 18, 19 και 20 (Α’ 78).

8. Τον ν. 3852/2010 «Νέα αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α’ 87).

9. Το β.δ. 666/1966 «Περί αδειών αλιευτικών σκαφών» (Α’ 160).

10. Το π.δ. 553/1979 (Α’ 174).

11. Τα άρθρα 66 και 67 και την παρ. 3 του άρθρου 77 του ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας, ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α’ 143).

12. Τα άρθρα 13-29 του ν. 2637/1998 (Α’ 200) «Σύσταση Οργανισμού Πληρωμών κι Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού κι Εγγυήσεων (Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.)», όπως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν με το άρθρο 4 του ν. 2732/1999 (Α’ 154), το άρθρο 24 του ν. 2945/2001 (Α’ 223) και τις παρ. 1-8 του άρθρου 29 του ν. 3147/2003 (Α’ 135).

13. Την υπ’ αρ. 271562/2002 απόφαση του Υπουργού Γεωργίας περί «Εγκρίσεως του ΟΠΕΚΕΠΕ ως Οργανισμού Πληρωμής από 1.9.2002» (Β’ 1042).

14. Την υπ’ αρ. 282966/09.07.2007 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Έγκριση του Κανονισμού διαδικασίας πληρωμών του Ν.Π.Ι.Δ. με την επωνυμία Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. των ενισχύσεων που βαρύνουν τον ΕΛΕΓΕΠ» (Α’ 1205).

15. Το άρθρο 11 της υπ’ αρ.132537/28.04.2011 κοινής απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Έγκριση του Κανονισμού Οργανωτικής Διάρθρωσης και Λειτουργίας των Υπηρεσιών του Οργανισμού Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων και έγκριση του Κανονισμού Κατάστασης Προσωπικού του (Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. - Ν.Π.Ι.Δ.)» (Β’ 684).

16. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 717/2014 της Επιτροπής της 27ης Ιουλίου 2014 σχετικά με την εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας στον τομέα της αλιείας και των υδατοκαλλιεργειών (ΕΕ L 190/45, 28.06.2014).

17. Την υπ’ αρ. 2015/C217/01 Ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής «Κατευθυντήριες γραμμές για την εξέταση κρατικών ενισχύσεων στον τομέα της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας»,

18. Την ανάγκη περιορισμού του αλιευτικού εργαλείου «γρίπος που σύρεται από σκάφος ή βιντζότρατα (SB)» σύμφωνα με τις κατευθύνσεις της αλιευτικής πολιτικής της Ε.Ε.

19. Το υπ’ αρ. 692/266423 της 04.09.2020 έγγραφο της Γενικής Διεύθυνσης Αλιείας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

20. Το γεγονός ότι το συνολικό ποσό, που δύναται να χορηγηθεί ως ενίσχυση ήσσονος σημασίας «de minimis» στον τομέα της αλιείας και των υδατοκαλλιεργειών, δεν υπερβαίνει το εθνικό ανώτατο όριο τριετίας, το οποίο για την Ελλάδα ανέρχεται σε 27.270.000 ευρώ σύμφωνα με το Παράρτημα του Κανονισμού (ΕΚ) 717/2014.

21. Το γεγονός ότι για την τριετία 2018-2020 έχουν χορηγηθεί ενισχύσεις ήσσονος σημασίας ύψους 15.379.000 ευρώ στον τομέα της Αλιείας και των Υδατοκαλλιεργειών.

22. Το γεγονός ότι από την υλοποίηση της παρούσας προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού συνολικού ύψους κατ’ ανώτατο όριο 5.750.000 ευρώ για το οικονομικό έτος 2020, η οποία θα καλυφθεί με μεταφορά πιστώσεων από τον τακτικό προϋπολογισμό του Υπ.Α.Α. και Τ., Ε.Φ. 1029-501-0000000, ΑΛΕ 2390901002 «οικονομικές ενισχύσεις γεωργικού χαρακτήρα σε νομικά πρόσωπα και ειδικούς λογαριασμούς» στον ΕΛΕΓΕΠ.

23. Την υπ’ αρ. 2/19666/05.06.2020 απόφαση του Υφυπουργού Οικονομικών ενίσχυσης του ΑΛΕ 2390901002 «Οικονομικές ενισχύσεις γεωργικού χαρακτήρα σε νομικά πρόσωπα και ειδικούς λογαριασμούς» του Ε.Φ. 1029-501-0000000 του προϋπολογισμού του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων οικονομικού έτους 2020.

24. Την υπό στοιχεία Υ44/05.08.2020 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών Θ. Σκυλακάκη» (Β’3299).

25. Την υπ’ αρ. 10530/149573/06.09.2020 απόφαση έγκρισης δέσμευσης πίστωσης ύψους 5.750.000 ευρώ της Δ/νσης Οικονομικής Διαχείρισης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, η οποία καταχωρήθηκε με α/α 44076 στο Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπ.Α.Α. και Τ. ΑΔΑ.

26. Την υπό στοιχεία ΓΝ. Κ.Ε.Μ.Κ.Ε. (Α.Π. ΕΞ2020) γνωμοδότηση της ΚΕΜΚΕ του Υπουργείου Οικονομικών.

27. Την υπ’ αρ. εισήγηση του Γενικού Διευθυντή Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπ.Α.Α. και Τ. της περιπτ. ε’, παραγρ. 5, του άρθρου 24, του ν. 4270/2014, όπως ισχύει, επί του προτεινόμενου σχεδίου κοινή υπουργική απόφαση, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1

Με την παρούσα απόφαση θεσπίζεται καθεστώς για τη χορήγηση κρατικών ενισχύσεων ήσσονος σημασίας (de minimis) στους πλοιοκτήτες επαγγελματικών αλιευτικών σκαφών που φέρουν το αλιευτικό εργαλείο «γρίπος που σύρεται από σκάφος ή βιντζότρατα (SB)», σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 717/2014, με σκοπό την κατάργηση του εν λόγω αλιευτικού εργαλείου.

Άρθρο 2

Δικαιούχοι

1. Δικαιούχοι κρατικών ενισχύσεων ήσσονος σημασίας, στο πλαίσιο της παρούσας, είναι οι πλοιοκτήτες επαγγελματικών αλιευτικών σκαφών που φέρουν το αλιευτικό εργαλείο «γρίπος που σύρεται από σκάφος ή βιντζότρατα (SB)» σε όλη την Επικράτεια (φυσικά ή νομικά πρόσωπα) αναλογικά με το ποσοστό ιδιοκτησίας τους, εφ’ όσον τα σκάφη τους διαθέτουν αλιευτική άδεια σε ισχύ κατά το έτος 2020 και δραστηριοποιούνται στην αλιεία με το αλιευτικό εργαλείο «γρίπος που σύρεται από σκάφος ή βιντζότρατα (SB)».

2. Έχουν προβεί, σε συνέχεια της παρούσας, στην οριστική κατάργηση του αλιευτικού εργαλείου «γρίπος που σύρεται από σκάφος ή βιντζότρατα (SB)» με διαγραφή του από την αλιευτική άδεια του σκάφους, και έχει καταχωρηθεί στο Εθνικό Αλιευτικό Μητρώο η διαγραφή του εργαλείου αυτού.

Άρθρο 3

Πεδίο εφαρμογής

Στο πλαίσιο της παρούσας απόφασης οι ενισχύσεις χορηγούνται στις επιχειρήσεις των τομέων της αλιείας και υδατοκαλλιέργειας με βάση τον Καν. (ΕΕ) αριθ. 717/2014.

Δεν δύνανται να χορηγηθούν ενισχύσεις:

1. Το ύψος των οποίων καθορίζεται με βάση την τιμή ή την ποσότητα των προϊόντων που αγοράζονται ή διατίθενται στην αγορά.

2. Για δραστηριότητες που σχετίζονται με τις εξαγωγές προς τρίτες χώρες ή προς τα κράτη μέλη, συγκεκριμένα ενισχύσεις που συνδέονται άμεσα με τις εξαγόμενες ποσότητες με τη δημιουργία και λειτουργία δικτύου διανομής ή με άλλες τρέχουσες δαπάνες συνδεόμενες με εξαγωγικές δραστηριότητες.

3. Που χορηγούνται υπό τον όρο της χρησιμοποίησης εγχώριων προϊόντων αντί των εισαγόμενων.

4. Σύμφωνα με τις παρ. 2 και 3 του άρθρου 1 του Kανονισμού (ΕΕ) αριθ. 717/ 2014, στις περιπτώσεις που η επιχείρηση δραστηριοποιείται στον τομέα της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας, καθώς και σε έναν ή περισσότερους τομείς που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1407/2013 ή/και στον τομέα της πρωτογενούς παραγωγής γεωργικών προϊόντων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Καν. 1408/2013, ο εν λόγω Κανονισμός ισχύει για τις ενισχύσεις στον τομέα της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας, υπό την προϋπόθεση ότι το κράτος μέλος διασφαλίζει με το διαχωρισμό των δραστηριοτήτων ή τη διάκριση του κόστους ότι για τις άλλες δραστηριότητες δεν χορηγούνται ενισχύσεις ήσσονος σημασίας δυνάμει του παρόντος Κανονισμού (Καν. 717/2014).

Άρθρο 4

Ύψος ενίσχυσης

1. Το ύψος του κατ’ αποκοπή ποσού ενίσχυσης ήσσονος σημασίας (de minimis) καθορίζεται ως το γινόμενο του ποσοστού ιδιοκτησίας εκάστου πλοιοκτήτη επί το ποσό ενίσχυσης.

2. Το ύψος του κατ’ αποκοπή ποσού ενίσχυσης ήσσονος σημασίας (de minimis) ορίζεται σε 25.000 € για κάθε αλιευτικό σκάφος που κατά την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας φέρει στην αλιευτική άδεια του το εργαλείο «γρίπος που σύρεται από σκάφος ή βιντζότρατα (SB)».

3. Το συνολικό ποσό των ενισχύσεων ήσσονος σημασίας που χορηγούνται σε μια ενιαία επιχείρηση του τομέα της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας, συμπεριλαμβανόμενης και της χορηγούμενης με την παρούσα, δεν μπορεί, σύμφωνα με τις παρ. 2 και 5 του άρθρου 3, του Καν. 717/2014, να υπερβαίνει το ποσό των 30.000 ευρώ σε οποιαδήποτε περίοδο τριών οικονομικών ετών, δηλαδή για την περίοδο 2018-2020.

4. Το σωρευτικό ποσό των ενισχύσεων ήσσονος σημασίας που χορηγούνται σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τομέα της αλιείας και των υδατοκαλλιεργειών σε οποιαδήποτε περίοδο τριών οικονομικών ετών, δεν δύναται, σύμφωνα με τις παρ. 3 και 5 του άρθρου 3 να υπερβαίνει το εθνικό ανώτατο όριο που καθορίζεται στο Παράρτημα του Κανονισμού 717/2014 (27.270.000 €).

5. Απαραίτητη είναι η τήρηση των προϋποθέσεων σώρευσης, όπως αυτές καθορίζονται στο άρθρο 5 του Καν. 717/2014.

Άρθρο 5

Χρηματοδότηση

1. Η δημόσια δαπάνη που προκύπτει από την εφαρμογή της παρούσας απόφασης θα καλυφθεί από τον Ειδικό Λογαριασμό Εγγυήσεων Γεωργικών Προϊόντων (ΕΛΕΓΕΠ),μετά την έκδοση χρηματικού εντάλματος σε βάρος του ΑΛΕ 239090/002 «Οικονομικές ενισχύσεις γεωργικού χαρακτήρα σε νομικά πρόσωπα και ειδικούς λογαριασμούς» (Ε.Φ. 1029501/0000000) του τακτικού Προϋπολογισμού του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, οικονομικού έτους 2020 με δικαιούχο τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

2. Για το έτος 2020 το ύψος της χρηματοδότησης ανέρχεται μέχρι του ποσού των 5.750.000 ευρώ, υπό τον όρο μη υπέρβασης του ορίου του άρθρου 4 της παρούσας απόφασης.

3. Οργανισμός πληρωμής των ενισχύσεων στον τομέα της Αλιείας και των υδατοκαλλιεργειών ορίζεται ο ΟΠΕΚΕΠΕ.

Άρθρο 6

Διαδικασία Πληρωμής - Έλεγχος

1. Αρμόδιος φορέας για την χορήγηση της κρατικής ενίσχυσης ήσσονος σημασίας (de minimis) της παρούσης είναι ο Οργανισμός Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.).

2. Αρμόδια υπηρεσία για την υποδοχή των αιτήσεων και την διαμόρφωση του τελικού καταλόγου δικαιούχων με τα αναλογούντα ποσά είναι η Γενική Διεύθυνση Αλιείας του ΥΠΑΑΤ, η οποία ενημερώνει με κάθε πρόσφορο μέσο σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 6 του Καν. 717/2014 τους ενδιαφερομένους (εν δυνάμει δικαιούχους) για το ποσό της κρατικής ενίσχυσης που θα λάβουν εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις του Κανονισμού 717/2014, καθώς και ότι η ενίσχυση θεωρείται ήσσονος σημασίας με παραπομπή στον Κανονισμό και στα στοιχεία δημοσίευσης στην Επίσημη εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Στο πλαίσιο της ανωτέρω διαδικασίας, η Γενική Διεύθυνση Αλιείας του ΥΠΑΑΤ εκδίδει απόφαση στην οποία περιλαμβάνεται ο εγκεκριμένος κατάλογος δικαιούχων με το ποσό ενίσχυσης, μετά την διενέργεια των απαραίτητων ελέγχων μέσω του Εθνικού Αλιευτικού Μητρώου για την πιστοποίηση της κατάργησης του εργαλείου, καθώς και το συγκεντρωτικό επιλέξιμο ποσό που θα καταβληθεί στους δικαιούχους. Για την πληρωμή των δικαιούχων η Γενική Διεύθυνση Αλιείας του ΥΠΑΑΤ συμπληρώνει τη σχετική λίστα διοικητικού της ελέγχου με τα απαραίτητα σημεία ελέγχου.

3. Οι δικαιούχοι υποβάλλουν το αίτημά τους για χορήγηση οικονομικής ενίσχυσης ήσσονος σημασίας του Καν. 717/2014 προς την Γενική Διεύθυνση Αλιείας του ΥΠΑΑΤ, μέσω των αρμόδιων Υπηρεσιών Αλιείας της Περιφέρειας, όπου τηρείται και ο φάκελος του σκάφους. Υπόδειγμα της αίτησης/δήλωσης, η οποία ενέχει τη θέση υπεύθυνης δήλωσης των ενδιαφερομένων αλιέων προσαρτάται στην παρούσα απόφαση ως Παράρτημα Ι.

Η αίτηση/δήλωση γίνεται σε αποκλειστική προθεσμία είκοσι (20) ημερολογιακών ημερών από την δημοσίευση της παρούσας στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Ως ημερομηνία της ανωτέρω παραγράφου νοείται η ημερομηνία πρωτοκόλλησης της αίτησης/δήλωσης στην αρμόδια Υπηρεσία Αλιείας της Περιφέρειας.

Η αρμόδια Υπηρεσία Αλιείας της Περιφέρειας ελέγχει την αίτηση/δήλωση ως προς την ορθή συμπλήρωση και την πληρότητα του φακέλου και τη διαβιβάζει στην Γενική Διεύθυνση Αλιείας του ΥΠΑΑΤ εντός αποκλειστικής προθεσμίας δέκα (10) ημερολογιακών ημερών από την πρωτοκόλληση της αίτησης/δήλωσης σε αυτήν.

Η αίτηση/δήλωση πρέπει απαραιτήτως να συνοδεύεται από αντίγραφο της αλιευτικής άδειας του σκάφους από την οποία να προκύπτει ότι έχει καταργηθεί και διαγραφεί το αλιευτικό εργαλείο «γρίπος που σύρεται από σκάφος ή βιντζότρατα (SB)» μετά τη δημοσίευση της παρούσας.

4. Η Γενική Διεύθυνση Αλιείας του ΥΠΑΑΤ πραγματοποιεί όλους τους απαιτούμενους έλεγχους, συμπεριλαμβανόμενου του ελέγχου των επικαιροποιημένων στοιχείων του σκάφους στο Εθνικό Αλιευτικό Μητρώο από τον οποίο πιστοποιείται η κατάργηση του εργαλείου «γρίπος που σύρεται από σκάφος ή βιντζότρατα (SB)», για την διαμόρφωση της κατάστασης των δικαιούχων προς πληρωμή.

5. Η Διεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης και Αλιείας - Τμήμα Αλιείας του ΟΠΕΚΕΠΕ προβαίνει σύμφωνα με το σημείο 2.4 του άρθρου 11 της υπ’ αρ. 132537/28.04.2011 κοινής υπουργικής απόφασης στον έλεγχο των δικαιολογητικών της παρ. 5 που αποστέλλεται από τη Γενική Διεύθυνση Αλιείας του ΥΠΑΑΤ και διαβιβάζει με τη σχετική λίστα ελέγχου το φάκελο πληρωμής στη Διεύθυνση Πληρωμών Αγροτικών Ενισχύσεων.

6. Το Τμήμα Αλιείας του ΟΠΕΚΕΠΕ εξετάζει τα ακόλουθα δικαιολογητικά πληρωμής της Γενικής Διεύθυνσης Αλιείας του ΥΠΑΑΤ την παρ. 5 του άρθρου 6, που περιλαμβάνουν:

α) Τη λίστα ελέγχου της Γενικής Διεύθυνσης Αλιείας του ΥΠΑΑΤ της παρ. 2 του άρθρου 6,

β) Το ηλεκτρονικό αρχείο των δικαιούχων με πλήρη στοιχεία (ονοματεπώνυμο ή επωνυμία πλοιοκτήτη, ΑΦΜ, ποσό πληρωμής και ΙΒΑΝ Τραπεζικού λογαριασμού) που υποβάλλεται από την Γενική Διεύθυνση Αλιείας του ΥΠΑΑΤ.

7. Η Διεύθυνση Πληρωμών Αγροτικών Ενισχύσεων του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. προβαίνει:

  • στην έκδοση εντολής πληρωμής και
  • στην αποστολή μαγνητικού αρχείου στο χρηματοπιστωτικό ίδρυμα για την πίστωση των τραπεζικών λογαριασμών των δικαιούχων.

8. Ο Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε υποχρεούται να θέτει στη διάθεση των υπηρεσιών του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων που είναι αρμόδιες για τον καθορισμό των λεπτομερειών εφαρμογής της κρατικής ενίσχυσης ήσσονος σημασίας (de minimis) κάθε πληροφορία σχετική με την πορεία εφαρμογής της κρατικής ενίσχυσης ήσσονος σημασίας (de minimis) της παρούσας.

9. Σε περίπτωση εκ των υστέρων διαπίστωσης υπέρβασης του ανώτατου ορίου (παρ. 2 και 3 του άρθρου 3, του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 717/2014) συνεπεία υπέρβασης του ποσού, η αρμόδια υπηρεσία του ΥΠΑΑΤ φροντίζει για έκδοση απόφασης καταλογισμού για την ανάκτηση της χορηγηθείσας ενίσχυσης στο σύνολό της στο δικαιούχο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 7 του άρθρου 3 του Κανονισμού 717/2014.

10. Τα αρχεία που αφορούν ενισχύσεις χορηγούμενες στο πλαίσιο της παρούσας απόφασης και αποδεικνύουν την πλήρωση των όρων του Καν. (ΕΕ) αριθ. 717/2014 διατηρούνται από τον ΟΠΕΚΕΠΕ και την Γενική Διεύθυνση Αλιείας για τουλάχιστον δέκα (10) έτη από την ημερομηνία κατά την οποία χορηγήθηκε η τελευταία ενίσχυση.

Άρθρο 7

Τελικές διατάξεις

Οι διατάξεις της παρούσας ισχύουν από την ημερομηνία δημοσίευσής τους στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 22 Σεπτεμβρίου 2020

Οι Υπουργοί

Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ

Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!