Φορολογία εισοδήματος

Ε. 2168/2020 Καταχώρηση της αποζημίωσης ειδικού σκοπού για την ενίσχυση επιχειρήσεων για το φορολογικό έτος 2019

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΑΔΕ
Ανεξάρτητη Αρχή
Δημοσίων Εσόδων
Ι. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
ΑΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ: Β΄
ΙΙ. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ
ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Α΄
ΤΜΗΜΑ Α΄
Ταχ. Δ/νση : Καρ. Σερβίας 10
Ταχ. Κώδικας : 101 84 Αθήνα
Τηλέφωνο : 210 – 3375456
Fax : 210 – 3375001
E-Mail : d12.b@yo.syzefxis.gov.gr
Url : www.aade.gr

Α.Δ.Α.: ΩΚ8Γ46ΜΠ3Ζ-04Ι

Αθήνα, 20 Οκτωβρίου 2020

Αριθ. Πρωτ.: Ε. 2168

ΠΡΟΣ: Ως Π.Δ.

ΘΕΜΑ: Καταχώρηση της αποζημίωσης ειδικού σκοπού για την ενίσχυση επιχειρήσεων λόγω της εμφάνισης και διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 για το φορολογικό έτος 2019

Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, σας γνωρίζουμε ότι ειδικά για το φορολογικό έτος 2019 για τα νομικά πρόσωπα και τις νομικές οντότητες των οποίων το φορολογικό έτος 2019 δεν ταυτίζεται με το αντίστοιχο ημερολογιακό, ήτοι λήγει σε ημερομηνία μετά την 31/12/2019, η αποζημίωση ειδικού σκοπού η οποία καταβάλλεται σύμφωνα με τις σχετικές ΚΥΑ που εκδόθηκαν κατ’ εξουσιοδότηση του άρθρου όγδοου της από 20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν.4683/2020, όπως ισχύει και είναι σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις αφορολόγητη, καταχωρείται στον κωδικό 479 «Αντιστάθμισμα Νησιωτικού Κόστους (Α.ΝΗ.ΚΟ.) του ν.4551/2018».

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΑΔΕ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!