ΦΠΑ

E. 2166/2020 Kοινοποίηση του κανονισμού (ΕΕ) 2018/1909 του Συμβουλίου της 4ης Δεκεμβρίου 2018 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 904/2010 όσον αφορά την ανταλλαγή πληροφοριών για τους σκοπούς της παρακολούθησης της ορθής εφαρμογής των ρυθμίσεων για τα αποθέματα στη διάθεση συγκεκριμένου αποκτώντος «call-off»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΑΔΕ
Ανεξάρτητη Αρχή
Δημοσίων Εσόδων
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
1. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΛΕΓΧΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΣΤ΄
2. Δ/ΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΜΜΕΣΗΣ
ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ – ΤΜΗΜΑ Α’ ΦΠΑ
Πληροφορίες Γ. Ματσούκη
Ταχ. Δ/νση : Σίνα 2-4
Ταχ. Κώδικας : 106 72 ΑΘΗΝΑ
Τηλέφωνο : 210 3616754
E-Mail : d.eleg6@aade.gr
Url : www.aade.gr

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΨΖΧΡ46ΜΠ3Ζ-ΚΗΧ
Aθήνα, 16/10/2020
Αριθ. Πρωτ.: E. 2166

ΠΡΟΣ Ως Πίνακας Διανομής

Θέμα: «Kοινοποίηση του κανονισμού (ΕΕ) 2018/1909 του Συμβουλίου της 4ης Δεκεμβρίου 2018 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 904/2010 όσον αφορά την ανταλλαγή πληροφοριών για τους σκοπούς της παρακολούθησης της ορθής εφαρμογής των ρυθμίσεων για τα αποθέματα στη διάθεση συγκεκριμένου αποκτώντος «call-off».

Σας κοινοποιούμε τον Κανονισμό (ΕΕ) 2018/1909 του Συμβουλίου, της 4ης Δεκεμβρίου 2018, «για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 904/2010 όσον αφορά την ανταλλαγή πληροφοριών για τους σκοπούς της παρακολούθησης της ορθής εφαρμογής των ρυθμίσεων για τα αποθέματα στη διάθεση συγκεκριμένου αποκτώντος «call-off)» (Επίσ. Εφημ. Ε.Ε. L 311/07-12-2018).

Οι διατάξεις που περιλαμβάνονται στον Κανονισμό (ΕΕ) αρ. 2018/1909 του Συμβουλίου προκύπτουν από τις τροποποιήσεις που επιφέρει η οδηγία (ΕΕ) 2018/1910 του Συμβουλίου της 4ης Δεκεμβρίου 2018 για την τροποποίηση της οδηγίας 2006/112/ΕΚ, όσον αφορά την εναρμόνιση και απλούστευση ορισμένων κανόνων στο σύστημα φόρου προστιθέμενης αξίας για τη φορολόγηση των συναλλαγών μεταξύ των κρατών μελών.

Όπως είναι γνωστό, ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 904/2010 του Συμβουλίου, της 7ης Οκτωβρίου 2010, «για τη διοικητική συνεργασία και την καταπολέμηση της απάτης στον τομέα του φόρου προστιθέμενης αξίας» (Επίσ. Εφημ. Ε.Ε. L 268/12-10-2010), καθορίζει τους κανόνες και τις διαδικασίες που επιτρέπουν στις αρμόδιες αρχές των κρατών μελών να συνεργάζονται και να ανταλλάσσουν μεταξύ τους όλες τις πληροφορίες που επιτρέπουν την ορθή εφαρμογή του ΦΠΑ, να ελέγχουν την ορθή εφαρμογή του ΦΠΑ, ιδίως επί των ενδοκοινοτικών συναλλαγών και να καταπολεμούν την απάτη στον τομέα του ΦΠΑ.

Για να διασφαλισθεί η κατάλληλη παρακολούθηση της απλούστευσης που εισάγεται με την οδηγία 2006/112/ΕΚ του Συμβουλίου όσον αφορά τα αποθέματα στη διάθεση συγκεκριμένου αποκτώντος («call-off»), είναι αναγκαίο οι σχετικές αρμόδιες αρχές των κρατών μελών να διαθέτουν αυτόματη πρόσβαση στα δεδομένα που συλλέγονται από τους υποκείμενους στο φόρο όσον αφορά τις συναλλαγές αυτές. Σημειώνεται ότι, τα αποθέματα στη διάθεση συγκεκριμένου αποκτώντος αφορούν την περίπτωση στην οποία κατά τη μεταφορά αγαθών σε άλλο κράτος μέλος, ο προμηθευτής γνωρίζει ήδη την ταυτότητα του αποκτώντος στον οποίο θα παραδοθούν τα εν λόγω αγαθά σε μεταγενέστερο στάδιο και μετά την άφιξή τους στο κράτος μέλος προορισμού.

Με το άρθρο 1 του Κανονισμού (ΕΕ) αρ. 2018/1909 του Συμβουλίου τροποποιείται η παράγραφος 2 του άρθρου 21 του Κανονισμού (ΕΕ) αρ. 904/2010 του Συμβουλίου, ως προς τα στοιχεία γ) και ε). Σύμφωνα με το άρθρο 21 του Κανονισμού 904/2010, κάθε κράτος μέλος παραχωρεί στην αρμόδια αρχή οποιουδήποτε άλλου κράτους μέλους αυτόματη πρόσβαση στις πληροφορίες που αποθηκεύονται σύμφωνα με το άρθρο 17 του ιδίου Κανονισμού.

Με την αντικατάσταση του στοιχείου γ) της παραγράφου 2 του άρθρου 21 του Κανονισμού (ΕΕ) αρ. 904/2010 του Συμβουλίου, είναι οπωσδήποτε προσπελάσιμοι στις αρμόδιες αρχές των κρατών μελών οι αριθμοί φορολογικού μητρώου ΦΠΑ των προσώπων τα οποία πραγματοποίησαν τις παραδόσεις αγαθών και παροχές υπηρεσιών που προβλέπονται στο στοιχείο β) του ιδίου Κανονισμού, καθώς και οι αριθμοί φορολογικού μητρώου ΦΠΑ των προσώπων που υπέβαλαν πληροφορίες σύμφωνα με το άρθρο 262 παράγραφος 2 της οδηγίας 2006/112/ΕΚ σχετικά με τα πρόσωπα στα οποία έχει χορηγηθεί αριθμός φορολογικού μητρώου ΦΠΑ, όπως αναφέρεται στο στοιχείο α).

Η συμπερίληψη του αριθμού φορολογικού μητρώου ΦΠΑ του αποκτώντος στο σύστημα ανταλλαγής πληροφοριών ΦΠΑ («VIES») είναι απαραίτητη προκειμένου να ενημερώνεται το κράτος μέλος άφιξης για την παρουσία των αγαθών στην επικράτειά του και αποτελεί κατά συνέπεια βασικό στοιχείο για την καταπολέμηση της απάτης ΦΠΑ στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Με την αντικατάσταση της εισαγωγικής φράσης του στοιχείου ε) της παραγράφου 2 του άρθρου 21 του Κανονισμού (ΕΕ) αρ. 904/2010 του Συμβουλίου, είναι οπωσδήποτε προσπελάσιμες στις αρμόδιες αρχές των κρατών μελών οι ακόλουθες πληροφορίες : η συνολική αξία των παραδόσεων αγαθών και παροχών υπηρεσιών που προβλέπονται στο στοιχείο β) και έχουν πραγματοποιηθεί από καθένα από τα πρόσωπα που αναφέρονται στο στοιχείο γ) προς κάθε πρόσωπο που έχει λάβει αριθμό μητρώου ΦΠΑ από κάποιο άλλο κράτος μέλος και για κάθε πρόσωπο που υποβάλλει πληροφορίες σύμφωνα με το άρθρο 262 παράγραφος 2 της οδηγίας 2006/112/ΕΚ, ο ατομικός του αριθμός φορολογικού μητρώου ΦΠΑ και οι πληροφορίες που είχε υποβάλει σχετικά με κάθε πρόσωπο που έχει λάβει αριθμό μητρώου ΦΠΑ από κάποιο άλλο κράτος μέλος υπό τις προϋποθέσεις των υποπαραγράφων i), ii), iii) της ιδίας παραγράφου, δηλαδή η πρόσβαση συνδέεται με έρευνα για απάτη ΦΠΑ και γίνεται μέσω υπαλλήλου συνδέσμου του Eurofisc.

Σημειώνεται ότι η παράγραφος 2 του άρθρου 262 της οδηγίας 2006/112/ΕΚ, όπως έχει τροποποιηθεί με την οδηγία (ΕΕ) 2018/1910 του Συμβουλίου, ορίζει ότι κάθε υποκείμενος στο φόρο που διαθέτει αριθμό φορολογικού μητρώου ΦΠΑ υποβάλλει πληροφορίες σχετικά με τον αριθμό φορολογικού μητρώου ΦΠΑ των υποκειμένων στον φόρο για τους οποίους προορίζονται τα αγαθά τα οποία αποστέλλονται ή μεταφέρονται στο πλαίσιο των ρυθμίσεων για τα αποθέματα στη διάθεση συγκεκριμένου αποκτώντος, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που προβλέπονται στο άρθρο 17 α της οδηγίας, καθώς και σχετικά με οποιαδήποτε αλλαγή όσον αφορά τις πληροφορίες που έχει υποβάλει ήδη.

Τέλος σας γνωρίζουμε ότι, στην απόφαση αρ. Α.1222/2020 (ΦΕΚ Β’ 4274/1-10-20) «Τύπος, περιεχόμενο, τρόπος και χρόνος υποβολής του ανακεφαλαιωτικού πίνακα ενδοκοινοτικών παραδόσεων αγαθών και παροχών υπηρεσιών – αποθεμάτων στη διάθεση συγκεκριμένου πελάτη σε άλλο κ-μ (έντυπο Φ4/ΤΑΧΙS, ΦΠΑ, έκδοση 2020). Τύπος, περιεχόμενο, τρόπος και χρόνος υποβολής του ανακεφαλαιωτικού πίνακα ενδοκοινοτικών αποκτήσεων αγαθών και λήψεων υπηρεσιών (έντυπο Φ5/TAXIS, ΦΠΑ, έκδοση 2020)» επισυνάπτεται παράρτημα Α’ με υπόδειγμα σχετικού Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα(έντυπο Φ4) όπου στο τμήμα Γ’ περιλαμβάνεται Πίνακας για τα αποθέματα στη διάθεση συγκεκριμένου πελάτη σε άλλο κράτος μέλος.

Σύμφωνα με το άρθρο 2, ο παρών Κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και εφαρμόζεται από την 1η Ιανουαρίου 2020.

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!