Αποφάσεις - Εγκύκλιοι

ΔΔΘΕΚΑ Β 1118037 ΕΞ 2020 Ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με την εφαρμογή της περιφερειακής σύμβασης για πανευρωμεσογειακούς προτιμησιακούς κανόνες καταγωγής ή των πρωτοκόλλων για τους κανόνες καταγωγής που προβλέπουν διαγώνια σώρευση μεταξύ των συμβαλλομένων μερών της παρούσας σύμβασης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΑΔΕ
Ανεξάρτητη Αρχή
Δημοσίων Εσόδων
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΦΚ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΚΩΝ
ΘΕΜΑΤΩΝ
ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΘΕΣΤΩΤΩΝ
ΚΑΙ ΑΠΑΛΛΑΓΩΝ
ΤΜΗΜΑ Β'
Ταχ. Δ/νση: Καρ. Σερβίας 10
Ταχ. Κώδικας: 101 84, Αθήνα
Πληροφορίες: Ε. Καραβανά
Τηλέφωνο: 210-6987541
Fax: 210-6987506
E-Mail: d17-c@2001.syzefxis.gov.gr
Url: www.aade.gr

ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ - ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΛΑΒΕΙ Α.Δ.Α

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ:

Αθήνα, 2 Οκτωβρίου 2020

Αριθ. Πρωτ.: ΔΔΘΕΚΑ Β 1118037 ΕΞ 2020

ΠΡΟΣ Ως προς τον πίνακα διανομής

Θέμα: «Ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με την εφαρμογή της περιφερειακής σύμβασης για πανευρωμεσογειακούς προτιμησιακούς κανόνες καταγωγής ή των πρωτοκόλλων για τους κανόνες καταγωγής που προβλέπουν διαγώνια σώρευση μεταξύ των συμβαλλομένων μερών της παρούσας σύμβασης».

ΣΧΕΤ.: 1) Η αριθ. πρωτ. ΔΔΘΕΚΑ Β 1039699 ΕΞ2020/24.03.2020 διαταγή της υπηρεσίας μας (Ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με την εφαρμογή της Περιφερειακής Σύμβασης για πανευρωμεσογειακούς προτιμησιακούς κανόνες καταγωγής ή των πρωτοκόλλων για τους κανόνες καταγωγής που προβλέπουν διαγώνια σώρευση).

2) Το αρ.πρωτ. TAXUD/5870665/30-09-2020 έγγραφο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

3) Το αρ.πρωτ. TAXUD/5320009/7-09-2020 έγγραφο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Σας κοινοποιούμε για ενημέρωση και εφαρμογή την εν θέματι αναφερόμενη ανακοίνωση της Επιτροπής με αριθμό 2020/C 322/03, η οποία δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο τεύχος C 322/30-9-2020. Η παρούσα ανακοίνωση αντικαθιστά την ανακοίνωση 2020/C 67/02, η οποία κοινοποιήθηκε με την ανωτέρω (1) σχετική.

Επί της κοινοποιούμενης ανακοίνωσης, επισημαίνονται τα ακόλουθα:

Ο Πίνακας 1 αποτελεί μια απλουστευμένη επισκόπηση των δυνατοτήτων σώρευσης την 26η Μαρτίου 2020. Ειδικότερα, με την ένδειξη «Χ» σημειώνεται η ύπαρξη συμφωνίας ελευθέρων συναλλαγών μεταξύ δύο εταίρων, η οποία περιέχει κανόνες καταγωγής που επιτρέπουν τη σώρευση βάσει πανευρωμεσογειακών προτύπων κανόνων καταγωγής. Για την εφαρμογή διαγώνιας σώρευσης μεταξύ τριών εταίρων θα πρέπει να υπάρχει η ένδειξη «Χ» στα σημεία τομής του πίνακα για όλους τους συνδυασμούς ζευγών μεταξύ των τριών εταίρων. Ωστόσο, υπάρχουν ορισμένες εξαιρέσεις στη διαγώνια σώρευση. Σε αυτές τις περιπτώσεις των εξαιρέσεων, είτε η ένδειξη (1) είτε η ένδειξη (*) δίπλα στο "Χ" θα επισημάνει τις εξαιρέσεις που πρέπει να ληφθούν υπόψη.

Στους Πίνακες 2 και 3 απεικονίζονται οι ημερομηνίες από τις οποίες αρχίζει να εφαρμόζεται η διαγώνια σώρευση.

Ειδικότερα, οι ημερομηνίες στον Πίνακα 2 αφορούν: α) στην ημερομηνία εφαρμογής της διαγώνιας σώρευσης, με βάση το άρθρο 3 του παραρτήματος Ι της Περιφερειακής Σύμβασης για τους πανευρωμεσογειακούς κανόνες καταγωγής (εφεξής: «Σύμβαση»), όπου η σχετική συμφωνία ελευθέρων συναλλαγών παραπέμπει στη Σύμβαση (Convention). Στις περιπτώσεις αυτές πριν από την ημερομηνία τίθεται η ένδειξη «C» και β) στην ημερομηνία εφαρμογής των πρωτοκόλλων για τους κανόνες καταγωγής, που προβλέπουν διαγώνια σώρευση, τα οποία επισυνάπτονται στη σχετική συμφωνία ελευθέρων συναλλαγών, στις λοιπές περιπτώσεις.

Οι ημερομηνίες στον Πίνακα 3 αναφέρονται στην ημερομηνία εφαρμογής των πρωτοκόλλων για τους κανόνες καταγωγής που προβλέπουν διαγώνια σώρευση, τα οποία επισυνάπτονται στις συμφωνίες ελευθέρων συναλλαγών μεταξύ ΕΕ, Τουρκίας και των συμμετεχόντων στη Διαδικασία Σταθεροποίησης και Σύνδεσης της ΕΕ. Κάθε φορά που σε συμφωνία ελευθέρων συναλλαγών που έχει συναφθεί μεταξύ των μερών του Πίνακα 3, γίνεται αναφορά στη Σύμβαση, προστίθεται η σχετική ημερομηνία στον Πίνακα 2 με την ένδειξη (C) πριν από αυτή.

Ειδικότερα:

  • Στον Πίνακα 2, προστέθηκε η ημερομηνία « (C) 26.3.2020» στις αντίστοιχες στήλες (σημείο τομής) μεταξύ Ουκρανίας (UA) και Γεωργίας (GE), υποδηλώνοντας την ημερομηνία εφαρμογής των πρωτοκόλλων για τους κανόνες καταγωγής που προβλέπουν διαγώνια σώρευση, τα οποία επισυνάπτονται στη συμφωνία ελευθέρων συναλλαγών μεταξύ Ουκρανίας και Γεωργίας.
    Πιο συγκεκριμένα, το πρωτόκολλο μεταξύ της Γεωργίας και της Ουκρανίας σχετικά με την τροποποίηση της συμφωνίας ελευθέρων συναλλαγών (μεταξύ Γεωργίας και Ουκρανίας), που υπεγράφη στο Κίεβο στις 21 Μαΐου 2019, τέθηκε σε ισχύ στις 26 Μαρτίου 2020.
    Η ένδειξη (C) πριν από την ημερομηνία «26.3.2020» στις αντίστοιχες στήλες (σημείο τομής) μεταξύ Ουκρανίας (UA) και Γεωργίας (GE), υποδηλώνει ότι στη συμφωνία ελευθέρων συναλλαγών που έχει συναφθεί μεταξύ των εν λόγω μερών, γίνεται αναφορά στη Σύμβαση.
  • Κατά συνέπεια, στον Πίνακα 1, προστέθηκε η ένδειξη «Χ» στις αντίστοιχες στήλες (σημείο τομής) μεταξύ Ουκρανίας (UA) και Γεωργίας (GE), υποδηλώνοντας την ύπαρξη συμφωνίας ελευθέρων συναλλαγών μεταξύ των δυο εταίρων, η οποία περιέχει κανόνες καταγωγής που επιτρέπουν τη σώρευση βάσει πανευρωμεσογειακών προτύπων κανόνων καταγωγής. Σημειώνουμε ότι, όπως αναφέρθηκε ανωτέρω, για την εφαρμογή διαγώνιας σώρευσης μεταξύ τριών εταίρων θα πρέπει να υπάρχει η ένδειξη «Χ» στα σημεία τομής του πίνακα για όλους τους συνδυασμούς ζευγών μεταξύ των τριών εταίρων, π.χ για τους εταίρους ΕΕ, Ουκρανία και Γεωργία, θα πρέπει να υπάρχει η ένδειξη «Χ» στο σημείο τομής της Ευρωπαϊκής 'Ενωσης με την Ουκρανία, της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την Γεωργία και της Ουκρανίας με την Γεωργία.

 

  • Οι επαγγελματικοί φορείς προς τους οποίους κοινοποιείται η παρούσα με τα συνημμένα της, παρακαλούνται όπως μεριμνήσουν για τη σχετική ενημέρωση των μελών τους.

Συνημμένο: Ανακοίνωση της Επιτροπής με αριθμό 2020/C 322/03

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΣΟΦΙΑ. ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!