Αποφάσεις - Εγκύκλιοι

ΔΔΘΕΚΑ Β 1116377 ΕΞ 2020 Κοινοποίηση ανακοίνωσης σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 6 στοιχείο στ) του πρωτοκόλλου ΙΙ σχετικά με τον ορισμό της έννοιας «καταγόμενα προϊόντα» ή «προϊόντα καταγωγής» και τις μεθόδους διοικητικής συνεργασίας βάσει της ενδιάμεσης συμφωνίας εταιρικής σχέσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, αφενός, και των κρατών του Ειρηνικού, αφετέρου (2020/C 308/02)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΦΚ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΘΕΣΤΩΤΩΝ ΚΑΙ ΑΠΑΛΛΑΓΩΝ
ΤΜΗΜΑ Β
Ταχ. Δ/νση : Καρ. Σερβίας 10
Ταχ. Κώδικας : 10184, Αθήνα
Πληροφορίες : Α. Καρανικόλα
Τηλέφωνο : 210-6987513
Fax : 210-6987506
E-Mail : a.karanikola1@aade.gr
Url : www.aade.gr

ΑΔΑ: ΨΛ3Β46ΜΠ3Ζ-ΩΞΛ
Αθήνα, 30 Σεπτεμβρίου 2020
Αριθ. Πρωτ.:ΔΔΘΕΚΑ Β 1116377 ΕΞ 2020

ΠΡΟΣ Ως προς τον πίνακα διανομής


Θέμα: «Κοινοποίηση ανακοίνωσης σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 6 στοιχείο στ) του πρωτοκόλλου ΙΙ σχετικά με τον ορισμό της έννοιας «καταγόμενα προϊόντα» ή «προϊόντα καταγωγής» και τις μεθόδους διοικητικής συνεργασίας βάσει της ενδιάμεσης συμφωνίας εταιρικής σχέσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, αφενός, και των κρατών του Ειρηνικού, αφετέρου (2020/C 308/02)».

ΣΧΕΤ. :

1) Η αριθ. πρωτ. Δ17Γ 5030508 ΕΞ2010/19-07-2010 ΔΥΟ (Ενδιάμεση προτιμησιακή συμφωνία εταιρικής σχέσης μεταξύ ΕΚ και των κρατών του Ειρηνικού).

2) Το αριθ. πρωτ. ΔΔΘΕΚΑ Β 1058969 ΕΞ2020/26.05.2020 έγγραφο [Κοινοποίηση ανακοίνωσης σχετικά με την προσωρινή εφαρμογή της ενδιάμεσης συμφωνίας εταιρικής σχέσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, αφενός, και των κρατών του Ειρηνικού, αφετέρου (Νήσοι Σολομώντα)].

Σας κοινοποιούμε για ενημέρωση και εφαρμογή την εν θέματι αναφερόμενη ανακοίνωση της Ε. Επιτροπής με αριθμό 2020/C308/02, η οποία δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο τεύχος C308/17.09.2020. Η εν λόγω ανακοίνωση εκδίδεται σύμφωνα με το άρθρο 6, παράγραφος 6, στοιχείο στ) του πρωτοκόλλου καταγωγής της ενδιάμεσης συμφωνίας εταιρικής σχέσης ΕΚκρατών Ειρηνικού. Με την ανωτέρω (1) σχετική είχαν δοθεί οδηγίες αναφορικά με την ενδιάμεση συμφωνία εταιρικής σχέσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας (ΕΚ) και των κρατών του Ειρηνικού και ειδικότερα για το πρωτόκολλο ΙΙ σχετικά με τον ορισμό της έννοιας «καταγόμενα προϊόντα» ή «προϊόντα καταγωγής» και τις μεθόδους διοικητικής συνεργασίας (πρωτόκολλο καταγωγής, L 272/16.10.2009).

Επίσης, με την ανωτέρω (2) σχετική είχε κοινοποιηθεί η ανακοίνωση σύμφωνα με την οποία, από τις 17 Μαΐου 2020 η προαναφερόμενη προτιμησιακή συμφωνία εφαρμόζεται προσωρινά μεταξύ ΕΕ και Νήσων Σολομώντα. Με την κοινοποιούμενη ανακοίνωση γνωστοποιείται στα ενδιαφερόμενα μέρη ότι οι Νήσοι Σολομώντα προέβησαν σε κοινοποίηση προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο 6, παράγραφος 6, στοιχείο β) του πρωτοκόλλου καταγωγής της ενδιάμεσης συμφωνίας εταιρικής σχέσης ΕΚκρατών Ειρηνικού), αναφορικά με τα μεταποιημένα αλιευτικά προϊόντα.

Ειδικότερα, στο άρθρο 6 του σχετικού πρωτόκολλου καταγωγής περιλαμβάνονται οι ρυθμίσεις όσον αφορά τα επαρκώς επεξεργασμένα ή μεταποιημένα προϊόντα. Στην παράγραφο 6, στοιχείο β) του εν λόγω άρθρου αναφέρεται ότι τα μέρη αναγνωρίζουν τη μεγάλη σημασία της αλιείας για τους κατοίκους των κρατών του Ειρηνικού και ότι τα ψάρια, όπως για παράδειγμα ο τόνος, στο δυτικό και κεντρικό Ειρηνικό Ωκεανό είναι ο σημαντικότερος φυσικός πόρος για μακροχρόνιο εισόδημα και για τη δημιουργία απασχόλησης στα κράτη του Ειρηνικού.

Στο ειδικό πλαίσιο για την αλιεία που περιγράφεται αναλυτικά στις συγκεκριμένες διατάξεις, τα μέρη συμφωνούν ότι κατά παρέκκλιση της παραγράφου 1 του άρθρου 6, όταν οι συνθήκες είναι τέτοιες ώστε τα προϊόντα που παράγονται εξ ολοκλήρου (σύμφωνα με το άρθρο 5, παράγραφος 1, στοιχεία στ) και ζ) του πρωτοκόλλου καταγωγής) δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν επαρκώς για να ικανοποιήσουν την εγχώρια ζήτηση και κατόπιν προηγούμενης κοινοποίησης στην Ε.Επιτροπή εκ μέρους κράτους του Ειρηνικού, τα μεταποιηθέντα προϊόντα αλιείας των κλάσεων 1604 και 1605, τα οποία έχουν υποστεί μεταποίηση σε εγχώριες εγκαταστάσεις του εν λόγω κράτους από μη καταγόμενες ύλες του κεφαλαίου 03 που έχουν εκφορτωθεί σε λιμένα του συγκεκριμένου κράτους, θεωρούνται επαρκώς επεξεργασθέντα ή μεταποιηθέντα για τους σκοπούς του άρθρου 2 (Γενικές διατάξεις) του πρωτοκόλλου καταγωγής.

Λοιποί όροι και προϋποθέσεις για το συγκεκριμένο θέμα ορίζονται αναλυτικά στο άρθρο 6 του πρωτοκόλλου καταγωγής της προτιμησιακής συμφωνίας ΕΚ-κρατών Ειρηνικού.

Οι διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου 6 του σχετικού πρωτοκόλλου καταγωγής εφαρμόζονται για τις εισαγωγές από τις Νήσους Σολομώντα από τις 18 Σεπτεμβρίου 2020 (άρθρο 6, παράγραφος 6, στοιχείο στ) του σχετικού πρωτοκόλλου καταγωγής). Οι επαγγελματικοί φορείς προς τους οποίους κοινοποιείται η παρούσα με τα συνημμένα της, παρακαλούνται για την άμεση ενημέρωση των μελών τους.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΣΟΦΙΑ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!