Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

Φορολογία εισοδήματος

ΠΟΛ. 1130/09-11-2006 Καθορισμός δικαιολογητικών και στοιχείων που υποβάλλονται από τον επενδυτή για τον έλεγχο των επενδύσεων και την ενημέρωση της Γεν. Δνσης Ιδιωτικών Επενδύσεων για την εφαρμογή της απαλλαγής του Ν. 3299-2004.

ΠΟΛ.1130/09-11-06: Καθορισμός δικαιολογητικών και στοιχείων που υποβάλλονται από τον επενδυτή και είναι απαραίτητα για τον έλεγχο των επενδύσεων και την ενημέρωση της Γενικής Διεύθυνσης Ιδιωτικών Επενδύσεων για την εφαρμογή της φορολογικής απαλλαγής του Ν. 3299/2004 (ΦΕΚ 261 Α΄).

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Εχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις της περ. γ΄ της παρ. 20 του άρθρου 7 του Ν. 3299/2004 "Κίνητρα Ιδιωτικών Επενδύσεων για την Οικονομική Ανάπτυξη και την Περιφερειακή Σύγκλιση" (ΦΕΚ 261Α΄/23.12.2004).

2. Το άρθρο 90 του "Κώδικα για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα" που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ Α΄ 98).

3. Τις διατάξεις του Π.Δ. 121/2004 (ΦΕΚ84/Α/10.03.2004) "Διορισμός Υπουργών και Υφυπουργών".

4. Το Π.Δ. 33/15.02.2006 "Διορισμός μελών της Κυβέρνησης και Υφυπουργών" (ΦΕΚ 35/Α/2006).

5. Τις διατάξεις του Π.Δ. 178/2000 (ΦΕΚ 165/τ. Α΄/14.07.2000) "Περί Οργανισμού του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας".

6. Το υπ΄ αριθμ. 81/20.03.2002 Π.Δ. (ΦΕΚ 57/Α/21.03.2002) "Συγχώνευση των Υπουργείων Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών στο Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών".

7. Την υπ΄ αριθμ. 37930/ΔΙΟΕ 1264/14.10.2005 (ΦΕΚ 1432/Β/14.10.2005) κοινή Απόφαση του Πρωθυπουργού και Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών περί "Καθορισμού αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Οικονομίας και Οικονομικών".

8. Την αριθμ. πρωτ. 1025990/26509/10127/ΠΟΛ.1060/07.03.1991 Απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών κατ΄ εξουσιοδότηση των διατάξεων της παραγράφου 4 του άρθρου 13 του Ν. 1892/1990, που διατηρήθηκε σε ισχύ με το άρθρο 12 παρ.2 περίπτωση (ιθ) του Ν. 3299/2004.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Αρθρο 1

1. Η προβλεπόμενη από τις διατάξεις της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 4 του Ν. 3299/2004 απαλλαγή από το φόρο εισοδήματος των επιχειρήσεων για ενισχυόμενες δαπάνες επενδυτικών σχεδίων που αρχίζουν να πραγματοποιούνται από τις 23 Φεβρουαρίου 2005 και μετά και υπάγονται στο άρθρο 3 του ιδίου νόμου και στις Υπουργικές Αποφάσεις, που εκδίδονται κατ΄ εξουσιοδότηση του ιδίου αυτού άρθρου και νόμου, αναγνωρίζεται από την αρμόδια

Φορολογική Αρχή, μετά από έλεγχο των τηρουμένων, από τις ανωτέρω επιχειρήσεις, βιβλίων που προβλέπονται από τις διατάξεις του Κ.B.Σ., όπως ισχύουν κάθε φορά και εφόσον υφίστανται οι προϋποθέσεις της παρ. 20 του άρθρου 7 του Ν. 3299/2004 και προσκομίζονται τα σχετικά αποδεικτικά στοιχεία.

2. Ως αποδεικτικά στοιχεία των πιο πάνω ενισχυόμενων δαπανών εξακολουθούν να ισχύουν αυτά που ορίζονται με την παράγραφο 2 της αριθμ. πρωτ. 1025990/26509/10127/ΠΟΛ. 1060/07.03.1991 (ΦΕΚ191Β΄/29.03.1991) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών.

3. Για την εφαρμογή της φορολογικής απαλλαγής απαιτούνται, εκτός των λοιπών δικαιολογητικών, οι κατά περίπτωση βεβαιώσεις - γνωμοδοτήσεις των αρμοδίων Υπηρεσιών που προβλέπονται από τον Νόμο και τις κατά εξουσιοδότηση αυτού Υπουργικές αποφάσεις. Επιπλέον, για τα επενδυτικά σχέδια της υποπερίπτωσης (ix) της περίπτωσης ε΄ του άρθρου 3 του Ν. 3299/2004 απαιτείται σχετική γνωμοδότηση της ΓΓΑ του Υπουργείου Ανάπτυξης ως προς τον χαρακτηρισμό τους ως ολοκληρωμένα πολυετή επιχειρηματικά σχέδια.

Οι ανωτέρω βεβαιώσεις- γνωμοδοτήσεις λαμβάνονται με πρωτοβουλία του φορέα της

επένδυσης και υποβάλλονται ως συνημμένο της Δήλωσης Φορολογικής Απαλλαγής (Δ.Φ.Α.) της παραγράφου 5 του άρθρου αυτού, το αργότερο με τη Δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος που αφορά τη διαχειριστική περίοδο στην οποία γίνεται έναρξη της δημιουργίας του Αφορολόγητου Αποθεματικού σύμφωνα με το Νόμο.

4. Οι επιχειρήσεις, που τηρούν βιβλία και στοιχεία δεύτερης και τρίτης κατηγορίας του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων και πραγματοποιούν από 23 Φεβρουαρίου 2005 και μετά νέες ενισχυόμενες δαπάνες για τις οποίες δικαιούνται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 του Ν. 3299/2004, απαλλαγής από το φόρο εισοδήματος, έχουν τις υποχρεώσεις που ορίζονται από τις παραγράφους 3, 4 και 5 της αριθμ. πρωτ. 1025990/26509/10127/ΠΟΛ. 1060/07.03.1991 Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών.

5. Οι επιχειρήσεις που υπαγάγουν τα επενδυτικά τους σχέδια στο καθεστώς του Ν. 3299/2004, υποχρεούνται να υποβάλλουν "Δήλωση Φορολογικής Απαλλαγής" (Δ.Φ.Α.) για κάθε ένα επενδυτικό σχέδιο χωριστά, ως το συνημμένο υπόδειγμα.

Η δήλωση της παραγράφου αυτής υποβάλλεται μαζί με τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος της επιχείρησης:

α. Για τη διαχειριστική περίοδο εντός της οποίας ολοκληρώνεται το επενδυτικό σχέδιο. Ειδικότερα, για τα επενδυτικά σχέδια που ολοκληρώθηκαν μέσα στο έτος 2005 από επιχειρήσεις που ήδη υπέβαλαν εμπρόθεσμα δήλωση φορολογίας εισοδήματος, η "Δήλωση Φορολογικής Απαλλαγής" υποβάλλεται μέχρι 30 Δεκεμβρίου

2006.

β. Σε περίπτωση ολοκλήρωσης του επενδυτικού σχεδίου σε περισσότερες της μίας διαχειριστικές περιόδους, για τις χρήσεις εντός των οποίων πραγματοποιήθηκαν οι ενισχυόμενες δαπάνες του επενδυτικού σχεδίου. Ειδικότερα, για τα επενδυτικά σχέδια που ξεκίνησαν μέσα στο έτος 2005 και δεν ολοκληρώθηκαν η "Δήλωση Φορολογικής Απαλλαγής" υποβάλλεται μέχρι 30 Δεκεμβρίου 2006.

γ. Κάθε χρόνο, μέχρι να καλυφθεί η αξία επενδύσεων με το δικαιούμενο ποσό αφορολόγητης έκπτωσης.

Για την υλοποίηση των ανωτέρω, οι επιχειρήσεις υποβάλλουν ηλεκτρονικά τη Δ.Φ.Α. μέσω της ιστοσελίδας http: //forologika. ependyseis.gr στο Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών και στη συνέχεια υποβάλλουν στη αρμόδια Δ.Ο.Υ. εκτύπωση της Δ.Φ.Α. σε δύο αντίγραφα.

Αρθρο 2

Από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκύπτει δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.

Αρθρο 3

1. Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

2. Η παρούσα απόφαση να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (Τεύχος Β΄).

Συννημμένο: Δήλωση φορολογικής απαλλαγής

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν θέλετε να συμπληρώνετε το κείμενο αυτό σε κάθε αναζήτηση σας; Αρκεί απλά να γραφτείτε δωρεάν στο Forin.gr πατώντας εδώ ή να συνδεθείτε με τον λογαριασμό σας.

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!