Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

Κ.Υ.Α. 2499/258466/2020 Τροποποίηση της υπ’ αρ. 1723/179088/3-7-2020 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Καθορισμός των λεπτομερειών εφαρμογής του μέτρου της απόσταξης οίνου σε περίπτωση κρίσης που πραγματοποιείται στο πλαίσιο του άρθρου 3 του κατ’ εξουσιοδότηση Καν. (ΕΕ) 2020/592» (Β’ 2764).

Αριθμ. 2499/258466

ΦΕΚ B’ 4129/25.09.2020

Τροποποίηση της υπ’ αρ. 1723/179088/3-7-2020 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Καθορισμός των λεπτομερειών εφαρμογής του μέτρου της απόσταξης οίνου σε περίπτωση κρίσης που πραγματοποιείται στο πλαίσιο του άρθρου 3 του κατ’ εξουσιοδότηση Καν. (ΕΕ) 2020/592» (Β’ 2764).

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ -

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ -

ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α) Του άρθρου 1 παρ. 2β του ν.δ. 243/1969 «Περί βελτιώσεως και προστασίας της αμπελουργικής παραγωγής» (Α’ 144), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

β) Της παρ. 2 του άρθρου 62, της παρ. 46 και του προτελευταίου εδαφίου του άρθρου 64 του ν. 4235/2014 «Διοικητικά μέτρα, διαδικασίες και κυρώσεις στην εφαρμογή της ενωσιακής και εθνικής νομοθεσίας στους τομείς των τροφίμων, των ζωοτροφών και της υγείας και προστασίας των ζώων και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων» (Α’ 32).

γ) Του ν. 2969/2001 «Αιθυλική αλκοόλη και αλκοολούχα προϊόντα» (Α’ 281), όπως ισχύει.

δ) Του ν. 2960/2001 «Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας» (Α’ 265) όπως ισχύει.

ε) Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και κυβερνητικά όργανα, όπως κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (Α’ 98) σε συνδυασμό με τις διατάξεις της παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α’ 133).

στ) Του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 121).

ζ) Της υπ’ αρ. 5359/10-08-2020 κοινής απόφασης του Πρωθυπουργού και Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Ανάθεση Αρμοδιοτήτων στην Υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Φωτεινή Αραμπατζή (Β’ 3374).

η) Του π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών (Α’ 181).

θ) Της υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Α 1036960 ΕΞ 2017 απόφασης του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)» (Β’ 968), όπως ισχύει.

ι) Της υπ’ αρ. 339/18-07-2019 κοινής απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών Απόστολο Βεσυρόπουλο» (Β’ 3051).

2. Τους Κανονισμούς:

α) (ΕΕ) υπ’ αρ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, (ΕΕ L 347/20-12-2013) «για τη θέσπιση κοινής οργάνωσης των αγορών γεωργικών προϊόντων και την κατάργηση των κανονισμών (ΕΟΚ) υπ’ αρ. 922/ 1972, (ΕΟΚ) υπ’ αρ. 234/1979, (ΕΚ) υπ’ αρ. 1037/2001 και (ΕΚ) υπ’ αρ. 1234/2007 του Συμβουλίου».

β) (EE) υπ’ αρ. 1306/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου L 347/20-12-2013 «σχετικά με τη χρηματοδότηση, τη διαχείριση και την παρακολούθηση της κοινής γεωργικής πολιτικής και την κατάργηση των κανονισμών (ΕΟΚ) υπ’ αρ. 352/1978, (ΕΚ) υπ’ αρ. 165/ 1994, (ΕΚ) υπ’ αρ. 2799/1998, (ΕΚ) υπ’ αρ. 814/2000, (ΕΚ) υπ’ αρ. 1290/2005 και (ΕΚ) υπ’ αρ. 485/2008 του Συμβουλίου».

γ) (ΕΕ) υπ’ αρ. 2016/1149 της Επιτροπής L 190/ 15-7-2016 «για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) υπ’ αρ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τα εθνικά προγράμματα στήριξης στον αμπελοοινικό τομέα και για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) υπ’ αρ. 555/2008 της Επιτροπής».

δ) (ΕΕ) υπ’ αρ. 2016/1150 της Επιτροπής L 190/15-7-2016 «για τη θέσπιση κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) υπ’ αρ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τα εθνικά προγράμματα στήριξης του αμπελοοινικού τομέα».

ε) (Ε.Ε) υπ’ αρ. 2018/273 κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός της Επιτροπής (ΕΕ 58/28.02.2018) «για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) υπ’ αρ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά το καθεστώς αδειοδότησης αμπελοφυτεύσεων, το αμπελουργικό μητρώο, τα συνοδευτικά έγγραφα και την πιστοποίηση, τα βιβλία εισερχομένων και εξερχομένων, τις υποχρεωτικές δηλώσεις, τις κοινοποιήσεις και τη δημοσίευση κοινοποιηθεισών πληροφοριών, και τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) υπ’ αρ. 1306/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τους σχετικούς ελέγχους και κυρώσεις, την τροποποίηση των κανονισμών της Επιτροπής (ΕΚ) υπ’ αρ. 555/ 2008, (ΕΚ) υπ’ αρ. 606/2009 και (ΕΚ) υπ’ αρ. 607/2009 και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) υπ’ αρ. 436/2009 της Επιτροπής και του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2015/560 της Επιτροπής».

στ) (Ε.Ε) υπ’ αρ. 2018/274 Εκτελεστικός κανονισμός της Επιτροπής (ΕΕ L 58/60/28.02.2018) «για τη θέσπιση κανόνων σχετικά με την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΕ) υπ’ αρ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά το καθεστώς αδειοδότησης αμπελοφυτεύσεων, την πιστοποίηση, το βιβλίο εισερχομένων και εξερχομένων, τις υποχρεωτικές δηλώσεις και τις κοινοποιήσεις, και του κανονισμού (ΕΕ) υπ’ αρ. 1306/ 2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τους συναφείς ελέγχους, και για την κατάργηση του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2015/561 της Επιτροπής».

ζ) (ΕΕ) υπ’ αρ. 2020/592 της Επιτροπής L 140/4-5-2020 «σχετικά με προσωρινά έκτακτα μέτρα παρέκκλισης από ορισμένες διατάξεις του κανονισμού (ΕΕ) υπ’ αρ. 1308/ 2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την αντιμετώπιση της διαταραχής της αγοράς στον τομέα των οπωροκηπευτικών και στον αμπελοοινικό τομέα λόγω της πανδημίας COVID-19 και των μέτρων που συνδέονται με αυτήν».

η) Του Καν (ΕΕ) υπ’ αρ. 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ «Γενικός Κανονισμός για την προστασία δεδομένων».

3. Την με υπ’ αρ. 2454/235853/20-09-2019 κοινή απόφαση του Υπουργού και της Υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Θέσπιση των αναγκαίων συμπληρωματικών μέτρων για την εφαρμογή των Κανονισμών (ΕΚ) υπ’ αρ. 1308/2013, (Ε.Ε) υπ’ αρ. 2018/273 και (Ε.Ε) υπ’ αρ. 2018/ 274 σχετικά με τη διαχείριση του αμπελουργικού δυναμικού» (Β’ 3645).

4. Την με υπ’ αρ. 2453/235950/20-9-2019 κοινή απόφαση του Υπουργού και της Υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Καθορισμός συμπληρωματικών μέτρων για την εφαρμογή των Καν. (ΕΕ) υπ’ αρ. 2018/273 και του Καν. (ΕΕ) υπ’ αρ. 2018/274 όσον αφορά τις δηλώσεις παραγωγής, επεξεργασίας, εμπορίας και αποθεμάτων στον αμπελοοινικό τομέα».

5. Το από 01-03-2019 κατατεθειμένο στη Ευρωπαϊκή Επιτροπή Εθνικό «Πρόγραμμα Στήριξης του αμπελοοινικού τομέα 2019-2023» σύμφωνα με τον Καν. (ΕΚ) υπ’ αρ. 1308/2013 του Συμβουλίου, όπως κάθε φορά ισχύει.

6. Την υπ’ αρ. 873/177732 εισήγηση του προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, σύμφωνα με το άρθρο 24 παρ. 5 περίπτ. ε του ν. 4270/2014 (Α’ 143).

7. Την Γνωμοδότηση της Κεντρικής Μονάδας Κρατικών Ενισχύσεων του Υπουργείου Οικονομικών.

8. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης προκαλείται δαπάνη συνολικού ύψους 17.500.000 €, για την κάλυψη της εθνικής συμμετοχής για την υλοποίηση του προγράμματος «ΑΠΟΣΤΑΞΗ ΟΙΝΟΥ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΡΙΣΗΣ» συγχρηματοδοτούμενο από το

Ε.Γ.Τ.Ε., η οποία θα βαρύνει τις πιστώσεις της ΣΑΕ 082/2 του ΠΔΕ του ΥΠΑΑΤ, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1

Τροποποιούμε την υπ’ αρ. 1723/179088/3-7-2020 (Β’ 2764) κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Καθορισμός των λεπτομερειών εφαρμογής του μέτρου της απόσταξης οίνου σε περίπτωση κρίσης που πραγματοποιείται στο πλαίσιο του άρθρου 3 του κατ’ εξουσιοδότηση Καν (ΕΕ) υπ’ αρ. 2020/592» ως παρακάτω:

Το άρθρο 16 «Διαδικασία πληρωμής» τροποποιείται ως εξής:

α) στην παρ. 1 η προθεσμία «έως την 20η Σεπτεμβρίου 2020» αντικαθίσταται σε «έως 29 Σεπτεμβρίου 2020».

β) το στοιχείο ε της παρ. 3 αντικαθίσταται ως εξής:

«ε) το έντυπο του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών που αναφέρει τη χιλιομετρική απόσταση μεταξύ των εγκαταστάσεων του αποθηκευμένου προς απόσταξη οίνου και του οινοπνευματοποιείου Β’ κατηγορίας, σύμφωνα με το συμφωνητικό απόσταξης, στις περιπτώσεις όπου εκδίδεται και»

γ) μετά την παρ. 3 προστίθεται παράγραφος 3α, 3β και 3γ ως εξής:

«3α. Η υποχρέωση της παρ. 3 του παρόντος για τους τελικούς δικαιούχους, θεωρείται ότι έχει εκπληρωθεί όταν: Η ποσότητα οίνου προς απόσταξη είτε στο σύνολό της είτε η υπολειπόμενη, της εγκριθείσας, ποσότητας, έχει δεσμευτεί στο χώρο αποθήκευσης του οινοποιείου έως την 29η Σεπτεμβρίου 2020, για αποκλειστική χρήση προς απόσταξη. Η διαδικασία δέσμευσης πραγματοποιείται υπό τον διοικητικό έλεγχο της ΔΑΟΚ είτε με μεταφορά της εν λόγω ποσότητας οίνου σε ειδική αποθήκη, τμήμα του οινοποιείου ή στις ίδιες δεξαμενές, οι οποίες είναι καταχωρημένες κατά την υποβολή της αίτησης του δικαιούχου στην ψηφιακή υπηρεσία της απόσταξης. Στους δεσμευμένους χώρους αποθήκευσης πραγματοποιείται, από τον εποπτεύοντα υπάλληλο της κατά τόπο αρμόδιας ΔΑΟΚ, λήψη δείγματος του προς απόσταξη οίνου το οποίο αποστέλλεται προς εξέταση στο αρμόδιο ΠΚΠΦΠ και ΦΕ, σφράγιση των δεσμευμένων δεξαμενών με μολυβοσφραγίδα και σύνταξη σχετικής έκθεσης ελέγχου. Στις ανωτέρω περιπτώσεις ο αρμόδιος υπάλληλος του ΠΚΠΦΠ και ΦΕ ελέγχει τα κάτωθι δικαιολογητικά, για κάθε ΑΦΜ το οποίο έχει αιτηθεί την πληρωμή του:

α) συμφωνητικό/ά απόσταξης,

β) δελτίο/α ανάλυσης οίνου από τα ΠΚΠΦΠ και ΦΕ,

γ) φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα σε ισχύ.

Μετά το τέλος του ελέγχου ο αρμόδιος υπάλληλος του ΠΚΠΦΠ και ΦΕ συμπληρώνει το ειδικό πεδίο της Ψηφιακής Υπηρεσίας που βεβαιώνει την επιλεξιμότητα της αίτησης πληρωμής προκειμένου στη συνέχεια ο ΟΠΕΚΕΠΕ που έχει πλήρη πρόσβαση στην Ψηφιακή Υπηρεσία να προχωρήσει στην αναγνώριση και εκκαθάριση των δαπανών. 3β. Οι δεσμευμένες ποσότητες οίνου προς απόσταξη της παρ 3α αποστέλλονται στο οινοπνευματοποιείο Β’ κατηγορίας/αποσταγματοποιείο έως 30 Οκτωβρίου 2020. Κατά την εκκίνηση μεταφοράς του οίνου από τον χώρο αποθήκευσης του οινοποιείου και κατά την είσοδο αυτού στο οινοπνευματοποιείο Β’ κατηγορίας/αποσταγματοποιείο ισχύουν τα αναφερόμενα στο άρθρο 15 της παρούσας, πλην της δειγματοληψίας από τον αρμόδιο υπάλληλο της ΔΑΟΚ, κατά την εκκίνηση, η οποία έχει ήδη πραγματοποιηθεί σύμφωνα με την παρ. 3α. 3γ. Ο αρμόδιος υπάλληλος του ΠΚΠΦΠ και ΦΕ, μετά την παραλαβή του πρακτικού ελέγχου και της έκθεσης χημικής εξέτασης από το ΓΧΚ, για τις δεσμευμένες ποσότητες οίνου της παρ. 3β, προχωρά στον έλεγχο των στοιχείων της παρ. 3.

Στις περιπτώσεις όπου διαπιστωθούν:

α) διαφοροποιήσεις των στοιχείων ως προς την ποσότητα και τον αλκοολικό βαθμό για τους οίνους χωρίς γεωγραφική ένδειξη μεταξύ αυτών που έχουν εγκριθεί και αυτών που προκύπτουν από τα στοιχεία του ΓΧΚ ή/και

β) μη πλήρωση των προϋποθέσεων των παρ. 5 και 8 του άρθρου 19 της παρούσας, το ΠΚΠΦΠ και ΦΕ διαβιβάζει τις διαπιστώσεις στον ΟΠΕΚΕΠΕ ώστε να προχωρήσει στον καθορισμό του ποσού αχρεωστήτως καταβληθέντων σύμφωνα με το άρθρο 20 της παρούσας».

Άρθρο 2

Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 18 Σεπτεμβρίου 2020

Οι Υπουργοί

Υφυπουργός Οικονομικών ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΕΣΥΡΟΠΟΥΛΟΣ

Ανάπτυξης και Επενδύσεων ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ

Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ΦΩΤΕΙΝΗ ΑΡΑΜΠΑΤΖΗ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!