Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

Κ.Υ.Α. 120/245073/2020 Τροποποίηση κοινής υπουργικής απόφασης περί «Χορήγησης ενισχύσεων ήσσονος σημασίας (de minimis) στον τομέα της Αλιείας στα πλαίσια εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) υπ’ αρ. 717/2014 της Επιτροπής (ΕΕ L190/45, 28.06.2014)» υπ’ αρ. 94/165904 της 23/06/2020 Β΄ 2648.

Δείτε την απόφαση Κ.Υ.Α. 94/165904/2020 κωδικοποιημένη όπως ισχύει.

Αριθμ. 120/245073

ΦΕΚ B’ 3837/09.09.2020

Τροποποίηση κοινής υπουργικής απόφασης περί «Χορήγησης ενισχύσεων ήσσονος σημασίας (de minimis) στον τομέα της Αλιείας στα πλαίσια εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) υπ’ αρ. 717/2014 της Επιτροπής (ΕΕ L190/45, 28.06.2014)» υπ’ αρ. 94/165904 της 23/06/2020 Β΄ 2648.

Δείτε την απόφαση Κ.Υ.Α. 94/165904/2020 (ΦΕΚ B’ 2648/30.06.2020) κωδικοποιημένη όπως ισχύει εδώ.

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ TΡΟΦΙΜΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Το άρθρο 1 παρ. 4 του ν.δ. 131/1974 «Περί παροχής οικονομικών ενισχύσεων εις την γεωργικήν, κτηνοτροφικήν, δασικήν και αλιευτικήν παραγωγήν» (Α΄320), όπως το ν.δ. τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τον ν. 1409/1983 «Τροποποίηση και συμπλήρωση των διατάξεων του ν.δ. 131/1974 "Περί παροχής οικονομικών ενισχύσεων εις την γεωργικήν, κτηνοτροφικήν, δασικήν και αλιευτικήν παραγωγήν" και άλλες διατάξεις» (Α΄199).

2. Το άρθρο 22 του ν. 992/1979 «Περί οργανώσεως των διοικητικών υπηρεσιών για την εφαρμογή της Συνθήκης προσχώρησης της Ελλάδος στις Ευρωπαϊκές Κοινότητες και ρύθμιση συναφών και οργανωτικών θεμάτων» (Α΄ 280).

3. Την παρ. 2 του άρθρου 62 του ν. 4235/2014 (Α΄ 32).

4. Το άρθρο 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα», που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98).

5. Το π.δ. 97/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων» (Α΄ 138).

6. Την παρ. 10 του άρθρου 39 του ν. 2065/1992 (Α΄ 113), που αφορά την έγκριση οικονομικών ενισχύσεων από τους Υπουργούς Οικονομικών και Γεωργίας.

7. Τα άρθρα 18, 19 και 20 του ν. 4384/2016 (Α΄ 78).

8. Το β.δ. 666/1966 «Περί αδειών αλιευτικών σκαφών» (Α΄ 160).

9. Τα άρθρα 66, 67, 77 παρ. 3 του ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας, ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α’ 143).

10. Τα άρθρα 13-29 του ν. 2637/1998 περί «Σύστασης Οργανισμού Πληρωμών κι Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού κι Εγγυήσεων (Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.)» (Α’ 200), όπως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν με το άρθρο 4 του ν. 2732/1999 (Α’ 154), το άρθρο 24 του ν. 2945/2001 (Α’ 223) και τις παρ. 1-8 του άρθρου 29 του ν. 3147/2003 (Α΄ 135).

11. Την υπ’ αρ. 271562/2002 απόφαση του Υπουργού Γεωργίας περί «Εγκρίσεως του ΟΠΕΚΕΠΕ ως Οργανισμού Πληρωμής από 1-9-2002» (Β΄ 1042).

12. Την υπ’ αρ. 282966/09-07-2007 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Έγκριση του Κανονισμού διαδικασίας πληρωμών του Ν.Π.Ι.Δ. με την επωνυμία Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. των ενισχύσεων που βαρύνουν τον ΕΛΕΓΕΠ» (Α΄ 1205).

13. Το άρθρο 11 της υπ’ αρ. 132537/28-04-2011 κοινής απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Έγκριση του Κανονισμού Οργανωτικής Διάρθρωσης και Λειτουργίας των Υπηρεσιών του Οργανισμού Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων και έγκριση του Κανονισμού Κατάστασης Προσωπικού του (Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. - Ν.Π.Ι.Δ.)» (Β΄ 684).

14. Τον Κανονισμό (ΕΚ) 717/2014 της Επιτροπής σχετικά με την εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας «de minimis» στον τομέα της Αλιείας και των Υδατοκαλλιεργειών (ΕΕ L 190/45, 28.06.2014).

15. Την υπό στοιχεία 2015/C217/01 ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής «Κατευθυντήριες γραμμές για την εξέταση κρατικών ενισχύσεων στον τομέα της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας».

16. Την ανάγκη στήριξης των Αλιέων σε όλη την Επικράτεια οι οποίοι υπέστησαν σοβαρότατη μείωση των αλιευτικών δραστηριοτήτων τους εξ αιτίας της πανδημίας του κορονοϊού και της συνακόλουθης διακοπής σχεδόν του συνόλου των οικονομικών δραστηριοτήτων με κυβερνητικές αποφάσεις για το χρονικό διάστημα από 13/03/2020 έως 25/05/2020.

17. Τα υπ’ αρ. 276/96946/ της 06/04/2020 και υπ’ αρ. 280/100012 της 09/04/2020 έγγραφα της Γενικής Διεύθυνσης Αλιείας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

18. Το γεγονός ότι το συνολικό ποσό, που δύναται να χορηγηθεί ως ενίσχυση ήσσονος σημασίας «de minimis» στον τομέα της Αλιείας και των Υδατοκαλλιεργειών, δεν υπερβαίνει το εθνικό ανώτατο όριο τριετίας, το οποίο για την Ελλάδα ανέρχεται σε 27.270.000 ευρώ, σύμφωνα με το Παράρτημα του Κανονισμού (ΕΚ) 717/2014.

19. Το γεγονός ότι για την τριετία 2018-2020 έχουν χορηγηθεί ενισχύσεις ήσσονος σημασίας ύψους 130.000 ευρώ στον τομέα της Αλιείας και των Υδατοκαλλιεργειών.

20. Το γεγονός ότι από την υλοποίηση της παρούσας δεν προκαλείται επιπρόσθετη δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού έτους 2020 πέραν από αυτής που είχε προβλεφθεί με την υπ’αρ. 94/165904/23-6-2020 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών - Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (Β΄2648).

21. Την υπ’ αρ. 2/19666/05.06.2020 απόφαση του Υφυπουργού Οικονομικών ενίσχυσης του ΑΛΕ 2390901002 «Οικονομικές ενισχύσεις γεωργικού χαρακτήρα σε νομικά πρόσωπα και ειδικούς λογαριασμούς» του Ε.Φ. 1029501-0000000 του προϋπολογισμού του Υπ.Α.Α. και Τ. οικονομικού έτους 2020.

22. Την υπ’ αρ. Υ44/05-08-2020 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών Θ. Σκυλακάκη» (Β΄3299).

23. Την υπ’ αρ. 10530/149573/09.06.2020 απόφαση έγκρισης δέσμευσης πίστωσης ύψους 15.249.000 ευρώ της Διεύθυνσης Οικονομικής Διαχείρισης του Υπ.Α.Α. και Τ., η οποία καταχωρήθηκε με α/α 44076 στο Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπ.Α.Α. και Τ. ΑΔΑ ΨΧΗΤ4653ΠΓ-ΤΘΞ.

24. Την υπό στοιχεία ΓΝ.024/2020 Κ.Ε.Μ.Κ.Ε (Α.Π 47986 ΕΞ2020) γνωμοδότηση της ΚΕΜΚΕ του Υπουργείου Οικονομικών.

25. Την υπ’ αρ. 1116/241146/02.09.2020 εισήγηση του Γενικού Διευθυντή Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπ.Α.Α. και Τ. της περ. ε΄ της παρ. 5 του άρθρου 24 του ν. 4270/ 2014, όπως ισχύει, επί του προτεινόμενου σχεδίου κοινής υπουργικής απόφασης.

26. Την ανάγκη τροποποίησης της υπ’ αρ. 94/165904 της 23/06/2020 (Β΄ 2648), σύμφωνα με το ηλεκτρονικό μήνυμα της 1/9/20020 της Γενικής Διευθύντριας Αλιείας, αποφασίζουμε:

Τροποποιούμε την υπ’ αρ. 94/165904 της 23/06/2020 (Β΄ 2648) απόφαση ως ακολούθως:

Άρθρο 1

1. Το σημείο 16 του Προοιμίου τροποποιείται ως εξής :

«Την ανάγκη στήριξης των Αλιέων σε όλη την Επικράτεια οι οποίοι υπέστησαν ζημία λόγω των νομικών περιορισμών που επιβλήθηκαν για την αντιμετώπιση της πανδημίας του κορονοϊού και της συνακόλουθης διακοπής σχεδόν του συνόλου των οικονομικών δραστηριοτήτων με κυβερνητικές αποφάσεις για το χρονικό διάστημα από 13/03/2020 έως 25/05/2020».

2. Η παρ. 1 του άρθρου 2 της απόφασης τροποποιείται ως εξής:

«Δικαιούχοι κρατικών ενισχύσεων ήσσονος σημασίας στο πλαίσιο της παρούσας είναι οι πλοιοκτήτες επαγγελματικών αλιευτικών σκαφών της Επικράτειας (φυσικά ή νομικά πρόσωπα) αναλογικά με το ποσοστό ιδιοκτησίας τους, εφ΄ όσον τα σκάφη τους διαθέτουν αλιευτική άδεια σε ισχύ κατά το έτος 2020 και δραστηριοποιούνται στην παράκτια αλιεία και οι οποίοι υπέστησαν ζημία λόγω των νομικών περιορισμών που επιβλήθηκαν για την αντιμετώπιση της πανδημίας του κορονοϊού κατά το έτος 2020».

3. Στο άρθρο 2 προστίθεται παρ. 3 ως ακολούθως:

Στις περιπτώσεις μεταβολών, μεταβιβάσεων η ενίσχυση καταβάλλεται στον πλοιοκτήτη ο οποίος κατέχει το σκάφος σύμφωνα με τα επικαιροποιημένα στοιχεία του Εθνικού Αλιευτικού Μητρώου (ΕΑΜ) μέχρι και την καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων.

Άρθρο 2

Το τρίτο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 6 αντικαθίσταται ως ακολούθως:

«Η αίτηση/δήλωση του παραρτήματος της παρούσας απόφασης υποβάλλεται έως τις 30-9-2020.»

Άρθρο 3

Τελικές διατάξεις

Οι διατάξεις της παρούσας ισχύουν από την ημερομηνία δημοσίευσής τους στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 7 Σεπτεμβρίου 2020

Οι Υπουργοί

Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ

Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν θέλετε να συμπληρώνετε το κείμενο αυτό σε κάθε αναζήτηση σας; Αρκεί απλά να γραφτείτε δωρεάν στο Forin.gr πατώντας εδώ ή να συνδεθείτε με τον λογαριασμό σας.

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!