Αποφάσεις - Εγκύκλιοι

ΔΤΔ Γ 1105475 ΕΞ 2020 Κοινοποίηση του Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) με αριθμό 1209/2020 της Επιτροπής για την τροποποίηση του Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) με αριθμό 1352/2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΑΑΔΕ 
Ανεξάρτητη Αρχή  
Δημοσίων Εσόδων 
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΦΚ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ 
ΤΜΗΜΑ Γ΄ 
Ταχ. Δ/νση : Καρ. Σερβίας 10 
Ταχ. Κώδικας : 101 84 Αθήνα 
Πληροφορίες : Αθ. Ασημακόπουλος 
Τηλέφωνο : 210-6987445 
Fax : 210-6987459 
E-Mail : dtd@aade.gr 
Url : www.aade.gr 

ΕΠΕΙΓΟΝ 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

ΑΔΑ: 

Αθήνα, 07 Σεπτεμβρίου 2020 

Αριθ. Πρωτ.:ΔΤΔ Γ 1105475 ΕΞ 2020

ΠΡΟΣ: Ως Πίνακας Διανομής 

ΘΕΜΑ: «Κοινοποίηση του Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) με αριθμό 1209/2020 της Επιτροπής για την τροποποίηση του Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) με αριθμό 1352/2013» 

Με τον Κανονισμό (ΕΕ) με αριθμό 1209/2020 της Επιτροπής (στο εξής Καν. 1209/2020) τροποποιείται ο Εκτελεστικός Κανονισμός (ΕΕ) με αριθμό 1352/2013 (στο εξής Καν. 1352/2013) για την κατάρτιση των εντύπων που προβλέπονται στον Κανονισμό (ΕΕ) με αριθμό 608/2013 (στο εξής Καν. 608/2013) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, σχετικά με την τελωνειακή επιβολή των Δικαιωμάτων Διανοητικής Ιδιοκτησίας (ΔΔΙ). 

Με τον Καν. 1352/2013 καταρτίζονται τα έντυπα που πρέπει να χρησιμοποιούνται για την υποβολή αίτησης (AFA) με την οποία ζητείται η παρέμβαση των τελωνειακών αρχών, όσον αφορά εμπορεύματα για τα οποία υπάρχει υποψία ότι παραβιάζουν ΔΔΙ (άρθρο 6 του Καν. 608/2013) καθώς και για την υποβολή αίτησης παράτασης (Extension Request) του διαστήματος παρέμβασης των τελωνειακών αρχών (άρθρο 12 του Καν. 608/2013). 

Με τον Καν. 1209/2020 τα εν λόγω έντυπα προσαρμόστηκαν ώστε να ληφθεί υπόψη η καθιέρωση της Τελωνειακής Πύλης Συναλλασσομένων της Ε.Ε (EU Customs Trader Portal) για την ηλεκτρονική υποβολή των αιτήσεων παρέμβασης (και των αιτήσεων παράτασης του διαστήματος παρέμβασης), της οποίας η λειτουργία προσδιορίζεται προς το τέλος του 2021. Για την ασφαλή πρόσβαση στην πύλη αυτή είναι σημαντικό οι αιτούντες και οι αντιπρόσωποί τους να αναγνωρίζονται με μοναδικό τρόπο. Για το σκοπό αυτό, ο τελωνειακός αριθμός Καταχώρισης κι Αναγνώρισης Οικονομικού Φορέα (ΕORI) καθίσταται πλέον υποχρεωτικό πεδίο, στη θέση για τον αιτούντα και τον  αντιπρόσωπό του, στα σχετικά έντυπα (στη βάση του άρθρου 6§1α του Κατ’ Εξουσιοδότηση Κανονισμού (ΕΕ) με αριθμό 2446/2015 της Επιτροπής). 

Επίσης, με τον Καν. 1209/2020 τα εν λόγω έντυπα προσαρμόζονται προκειμένου να επικαιροποιηθούν οι παραπομπές τους όσον αφορά τις διατάξεις για την προστασία των δεδομένων, έπειτα από την έναρξη ισχύος των Κανονισμών (ΕΕ) με αριθμό 679/2016 (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων: GDPR) και 1725/2018 (για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από τα θεσμικά και λοιπά όργανα και τους οργανισμούς της Ένωσης και την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών). Επιπρόσθετα, τα έντυπα του Καν. 1352/2013 προσαρμόζονται, σύμφωνα με τις προβλέψεις των παραπάνω Κανονισμών για τα προσωπικά δεδομένα, ώστε να συμπεριλάβουν τη συναίνεση του αιτούντος στην παροχή δεδομένων εκ των παραβιάσεων στο Γραφείο Διανοητικής Ιδιοκτησίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EUIPO), στη βάση του άρθρου 5§1β του Κανονισμού με αριθμό 386/2012 και του άρθρου 31§2 του Καν. 608/2013. 

Συνοπτικώς, με τον κοινοποιούμενο Κανονισμό 1209/2020 αντικαθίστανται τα Παραρτήματα Ι,ΙΙ και ΙΙΙ του Καν. 1352/2013 από τα αντίστοιχα Παραρτήματα (Ι, ΙΙ και ΙΙΙ) του Κανονισμού αυτού. Ο Καν. 1209/2013 ισχύει σε κάθε Κράτος Μέλος της Ε.Ε από τις 10-09-2020, είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του, ενώ η εφαρμογή του ξεκινά στις 15-09-2020. 

Πρακτικώς αυτό σημαίνει ότι, από τις 15-09-2020, όλες οι νέες αιτήσεις παρέμβασης αλλά και οι αιτήσεις για παράταση των υφιστάμενων αιτήσεων παρέμβασης, θα βασίζονται στα επικαιροποιημένα έντυπα που απαιτούν τη συμπλήρωση των προβλεπόμενων αριθμών EORI τόσο για τον αιτούντα όσο και για τον αντιπρόσωπό του. Η παροχή του αριθμού EORI στο υφιστάμενο σύστημα θα εξασφαλίσει τη συνέχεια μεταξύ της σημερινής έντυπης υποβολής των αιτήσεων και της ηλεκτρονικής υποβολής στην Τελωνειακή Πύλη Συναλλασσομένων της Ε.Ε, που θα λειτουργήσει περί τα τέλη του 2021. 

Ως αποτελεσματικός τρόπος διατήρησης του ιστορικού των αιτήσεων των συναλλασσομένων, (που θα έχουν υποβληθεί μέχρι τις 15-09-2020), στο οποίο θα μπορούν να βασιστούν οι αιτούντες για την υποβολή μελλοντικών ηλεκτρονικών αιτήσεών τους, υποδεικνύεται η υποβολή αίτησης παράτασης των υφιστάμενων αιτήσεων μετά τις 15-09-2020, ακόμη κι αν δεν λήγουν σε εύλογο χρονικό διάστημα. Με αυτόν τον τρόπο, θα συμπεριληφθεί ο απαιτούμενος αριθμός EORI στην υφιστάμενη αίτηση παρέμβασης και θα εξασφαλιστεί η μελλοντική μετάπτωση των δεδομένων από τις παρελθούσες αιτήσεις τους, προκειμένου να μπορούν να κάνουν χρήση αυτών στο μέλλον, ακόμη και στην περίπτωση που δεν προτίθενται να υποβάλλουν αίτημα παρέμβασης σε κάποιο κοντινό χρονικό διάστημα. Σε αντίθετη περίπτωση, η υποβολή εκ νέου αιτήσεων παρέμβασης μετά τη λειτουργία της Τελωνειακής Πύλης Συναλλασσομένων της Ε.Ε, θα έχει ως εύλογο αποτέλεσμα την απώλεια της ιστορικότητας των αιτήσεων παρέμβασης (αν δεν παραταθούν στην περίοδο 2020-2021) και σε κάθε περίπτωση αυξημένο όγκο πληροφορίας προς καταχώριση. 

Οι συναλλασσόμενοι μπορούν να αναζητήσουν τα νέα έντυπα στον ιστότοπο της Επιτροπής https://ec.europa.eu/taxation_customs/business/customs-controls/counterfeit-piracy-other-iprviolations/defend-your-rights_en, που παρέχει γενικότερα πληροφορίες σχετικά με τη δυνατότητα υπεράσπισης, από τους δικαιούχους, των δικαιωμάτων τους διανοητικής ιδιοκτησίας, μέσω της τελωνειακής παρέμβασης. 

Επιπρόσθετα, πρόσβαση στη νομοθεσία και τη διαδικασία απόκτησης αριθμού EORI παρέχεται μέσα από τη διαδικτυακή πύλη των ελληνικών τελωνείων (ICISnet), υπό τη διαδρομή https://portal.gsis.gr/portal/page/portal/ICISnet/services?serid=10339792&adreseeID=10001980. Εν κατακλείδι, στο παρόν έγγραφο επισυνάπτονται ο Καν. 1209/2020, με την ελληνική απόδοση των επικαιροποιημένων εντύπων του Καν. 1352/2020. 

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ 

ΕΥΔΟΚΙΑ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!