Αποφάσεις - Εγκύκλιοι

Αριθμ. 1071/2020 Σύσταση κλιμακίων επίβλεψης έργων, ρύθμιση συναφών θεμάτων λειτουργίας αυτών και άρση αμφισβητήσεων που προέκυψαν από την τροποποίηση του π.δ. 123/2017 (Α’ 151) για τον «Οργανισμό του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών» με το άρθρο 381 του ν. 4700/2020 (Α’127).

Αριθμ. 1071/2020

ΦΕΚ B’ 3386/13.08.2020

Σύσταση κλιμακίων επίβλεψης έργων, ρύθμιση συναφών θεμάτων λειτουργίας αυτών και άρση αμφισβητήσεων που προέκυψαν από την τροποποίηση του π.δ. 123/2017 (Α’ 151) για τον «Οργανισμό του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών» με το άρθρο 381 του ν. 4700/2020 (Α’127).

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

Έχοντας υπόψη:

Τις διατάξεις:

1. Του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α’ 133).

2. Του ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (Α’ 147).

3. Του ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας, με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο “Πρόγραμμα Διαύγεια” και άλλες διατάξεις» (Α΄112).

4. Του π.δ. 70/2015 και ειδικότερα του άρθρου 3 που αφορά στην ανασύσταση του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων (Α’ 114).

5. Του π.δ. 123/2016 και ειδικότερα του άρθρου 4 που αφορά στη μετονομασία του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων σε Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών (Α΄ 208).

6. Του π.δ. 123/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών» (Α’ 151).

7. Του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 121).

8. Της κοινής απόφασης των Υπουργών Προεδρίας Κυβερνήσεως και Αναπληρωτή Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ υπ’ αρ. Δ16α/04/773/29-11-1990 περί «Εξαίρεσης διοικητικών πράξεων ή εγγράφων από τον κανόνα των τριών υπογραφών».

9. Του ν. 4700/2020 «Ενιαίο κείμενο Δικονομίας για το Ελεγκτικό Συνέδριο, ολοκληρωμένο νομοθετικό πλαίσιο για τον προσυμβατικό έλεγχο, τροποποιήσεις στον Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο, διατάξεις για την αποτελεσματική απονομή της δικαιοσύνης και άλλες διατάξεις» (Α’ 127).

10. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

Και επειδή:

1. Με το π.δ. 123/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών» όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 381 του ν. 4700/2020 στις παραγράφους 1,3 και 6 του άρθρου 91 αυτού προβλέπονται αντίστοιχα ότι:

1.1 «Κάθε αμφισβήτηση που τυχόν προκύψει κατά τη μεταφορά των αρμοδιοτήτων από τις παλαιές στις νέες οργανικές μονάδες που συνιστώνται με το παρόν, όπως και κάθε θέμα σχετικό με την άσκηση των κατανεμόμενων σε συναφείς μονάδες αρμοδιοτήτων, επιλύεται με απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών».

1.2 «Το προσωπικό που υπηρετεί στις καταργούμενες ΕΥΔΕ/ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, ΕΥΔΕ/ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΚΕΡΚΥΡΑΣ και ΕΥΔΕ/ΕΒΡΟΥ κατά τη δημοσίευση του παρόντος μεταφέρεται στις ΕΥΔΕ που αναλαμβάνουν χωρικά την αρμοδιότητα που ασκούσαν οι καταργούμενες ΕΥΔΕ».

1.3 «Είναι δυνατή με αποφάσεις του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών η σύσταση κλιμακίων επί τόπου ή πλησίον εκτελούμενων έργων, για την υποβοήθηση των ΕΥΔΕ σε θέματα επίβλεψης ή διαχείρισης έργων. Με την απόφαση αυτή καθορίζεται κάθε ειδικότερο ζήτημα για την εφαρμογή της παρούσας».

2. Κρίνεται αναγκαία η σύσταση κλιμάκιων επί τόπου ή πλησίον εκτελούμενων έργων αρμοδιότητας του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών ως ακολούθως:

2.1 Κλιμάκιο Πρέβεζας για την υποβοήθηση της ΕΥΔΕ/Μακεδονίας, Ηπείρου και Θράκης σε θέματα επίβλεψης ή διαχείρισης έργων αρμοδιότητας του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών εκτελούμενων στην Περιφέρεια Ηπείρου.

2.2 Κλιμάκιο Ιωαννίνων για την υποβοήθηση της ΕΥΔΕ/Μακεδονίας, Ηπείρου και Θράκης σε θέματα επίβλεψης ή διαχείρισης έργων αρμοδιότητας του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών εκτελούμενων στην Περιφέρεια Ηπείρου.

2.3 Κλιμάκιο Αλεξανδρούπολης για την υποβοήθηση της ΕΥΔΕ/Μακεδονίας, Ηπείρου και Θράκης σε θέματα επίβλεψης ή διαχείρισης έργων αρμοδιότητας του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών εκτελούμενων στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης.

2.4 Κλιμάκιο Λαμίας για την υποβοήθηση κατά περίπτωση:

2.4.1 του Τμήματος Κατασκευής Έργων Αθήνας της ΕΥΔΕ/Κατασκευής και Συντήρησης Συγκοινωνιακών Υποδομών σε θέματα επίβλεψης ή διαχείρισης έργων αρμοδιότητάς του.

2.4.2 του Τμήματος Κατασκευής Έργων Αθήνας της ΕΥΔΕ/Κατασκευής Υδραυλικών και Λιμενικών Υποδομών και του Τμήματος Κατασκευής Έργων Αθήνας της Διεύθυνσης Κτηριακών Υποδομών (Δ21) σε θέματα επίβλεψης ή διαχείρισης έργων αρμοδιότητας του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών εκτελούμενων εντός των Περιφερειακών Ενοτήτων Φθιώτιδας, Βοιωτίας, Φωκίδας, Ευρυτανίας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδος.

2.5 Κλιμάκιο Κέρκυρας για την υποβοήθηση της ΕΥΔΕ/Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδος και Ιονίων Νήσων σε θέματα επίβλεψης ή διαχείρισης έργων αρμοδιότητας του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών εκτελούμενων στην Περιφερειακή Ενότητα Κερκύρας της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων.

3. Τα εν λόγω κλιμάκια στελεχώνονται, από την έναρξη ισχύος του ν. 4700 /2020, με το προσωπικό που υπηρετούσε στις καταργηθείσες ΕΥΔΕ ως ακολούθως:

3.1. Το κλιμάκιο Πρέβεζας από τμήμα του προσωπικού που υπηρετούσε στην ΕΥΔΕ/Ηπείρου και Κέρκυρας στην πόλη της Πρέβεζας.

3.2. Το κλιμάκιο Ιωαννίνων από τμήμα του προσωπικού που υπηρετούσε στην ΕΥΔΕ/Ηπείρου και Κέρκυρας στην πόλη της Πρέβεζας.

3.3. Το κλιμάκιο Αλεξανδρούπολης από το προσωπικό που υπηρετούσε στην ΕΥΔΕ/Έβρου.

3.4. Το κλιμάκιο Λαμίας από το προσωπικό που υπηρετούσε στην ΕΥΔΕ/Στερεάς Ελλάδος.

4. Το Τμήμα Κατασκευής Έργων Αθήνας της ΕΥΔΕ/Κατασκευής Υδραυλικών και Λιμενικών Υποδομών θα πρέπει να αναλάβει, από την έναρξη ισχύος του ν. 4700 /2020, καθήκοντα Διευθύνουσας Υπηρεσίας για τα εκτελούμενα ή προς εκτέλεση υδραυλικά και λιμενικά έργα αρμοδιότητας της Γενικής Διεύθυνσης Υδραυλικών, Λιμενικών και Κτηριακών Υποδομών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών εντός των Περιφερειακών Ενοτήτων Φθιώτιδας, Βοιωτίας, Φωκίδας, Ευρυτανίας και Δωδεκανήσων καθώς και εντός της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου.

5. Το Τμήμα Κατασκευής Έργων Αθήνας της Διεύθυνσης Κτηριακών Υποδομών (Δ21) θα πρέπει να αναλάβει, από την έναρξη ισχύος του ν. 4700 /2020, καθήκοντα Διευθύνουσας Υπηρεσίας για τα εκτελούμενα ή προς εκτέλεση κτηριακά έργα αρμοδιότητας της Γενικής Διεύθυνσης Υδραυλικών, Λιμενικών και Κτηριακών Υποδομών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών εντός των Περιφερειακών Ενοτήτων Φθιώτιδας, Βοιωτίας, Φωκίδας, Ευρυτανίας και Δωδεκανήσων καθώς και εντός της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου.

6. Καθήκοντα Διευθύνουσας Υπηρεσίας για έργα αρμοδιότητας του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών εκτελούμενα ή προς εκτέλεση εντός της Περιφερειακής Ενότητας Κέρκυρας θα πρέπει να αναλάβει από την έναρξη ισχύος του ν. 4700 /2020 η ΕΥΔΕ/Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδος και Ιονίων Νήσων.

7. Οι αρμοδιότητες του προσωπικού ως προς την επίβλεψη ή διαχείριση των έργων των Κλιμακίων θα πρέπει να καθορίζονται, κατά περίπτωση, με αποφάσεις των Προϊσταμένων των ΕΥΔΕ ή των Προϊσταμένων των Τμημάτων Κατασκευής Έργων (Τ.Κ.Ε.) Αθήνας της ΕΥΔΕ/Κατασκευής και Συντήρησης Συγκοινωνιακών Υποδομών, της ΕΥΔΕ/Κατασκευής Υδραυλικών και Λιμενικών Υποδομών καθώς και της Διεύθυνσης Κτηριακών Υποδομών (Δ21).

8. Συμβάσεις έργων που εκτελούνταν με Διευθύνουσες Υπηρεσίες τις καταργηθείσες ΕΥΔΕ θα πρέπει να μεταφερθούν στις υπηρεσιακές μονάδες που αναλαμβάνουν τις αρμοδιότητες που ασκούσαν οι καταργηθείσες ΕΥΔΕ σύμφωνα με τα ανωτέρω, αποφασίζουμε:

1. Συστήνουμε δυνάμει της παραγράφου 5 του άρθρου 91 του π.δ. 123/2017 Κλιμάκια Επίβλεψης ως ακολούθως:

1.1 Κλιμάκιο Πρέβεζας για την υποβοήθηση της ΕΥΔΕ/Μακεδονίας, Ηπείρου και Θράκης σε θέματα επίβλεψης ή διαχείρισης έργων αρμοδιότητας του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών εκτελούμενων στην Περιφέρεια Ηπείρου, σύμφωνα με τις εντολές του Προϊσταμένου της ΕΥΔΕ.

1.2 Κλιμάκιο Ιωαννίνων για την υποβοήθηση της ΕΥΔΕ/Μακεδονίας, Ηπείρου και Θράκης σε θέματα επίβλεψης ή διαχείρισης έργων αρμοδιότητας του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών εκτελούμενων στην Περιφέρεια Ηπείρου σύμφωνα με τις εντολές του Προϊσταμένου της ΕΥΔΕ.

1.3 Κλιμάκιο Αλεξανδρούπολης για την υποβοήθηση της ΕΥΔΕ/Μακεδονίας, Ηπείρου και Θράκης σε θέματα επίβλεψης ή διαχείρισης έργων αρμοδιότητας του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών εκτελούμενων στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης σύμφωνα με τις εντολές του Προϊσταμένου της ΕΥΔΕ.

1.4 Κλιμάκιο Λαμίας για την υποβοήθηση των Τμημάτων Κατασκευής Έργων Αθήνας:

1.4.1 της ΕΥΔΕ/Κατασκευής και Συντήρησης Συγκοινωνιακών Υποδομών,

1.4.2 της ΕΥΔΕ/Κατασκευής Υδραυλικών και Λιμενικών Υποδομών καθώς και

1.4.3 της Διεύθυνσης Κτηριακών Υποδομών (Δ21), σε θέματα επίβλεψης ή διαχείρισης έργων αρμοδιότητας του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών εκτελούμενων εντός των Περιφερειακών Ενοτήτων Φθιώτιδας, Βοιωτίας, Φωκίδας και Ευρυτανίας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

2. Τα εν λόγω κλιμάκια στελεχώνονται με το προσωπικό που υπηρετούσε στις καταργηθείσες ΕΥΔΕ ως ακολούθως:

2.1 Το Κλιμάκιο Πρέβεζας από τμήμα του προσωπικού που υπηρετούσε στην καταργηθείσα ΕΥΔΕ/Ηπείρου και Κέρκυρας στην πόλη της Πρέβεζας, με απόφαση της Υπηρεσιακής Γραμματέως.

2.2 Το Κλιμάκιο Ιωαννίνων από τμήμα του προσωπικού που υπηρετούσε στην καταργηθείσα ΕΥΔΕ/Ηπείρου και Κέρκυρας στην πόλη της Πρέβεζας, με απόφαση της Υπηρεσιακής Γραμματέως.

2.3 Το Κλιμάκιο Αλεξανδρούπολης από το προσωπικό που υπηρετούσε στην ΕΥΔΕ/Έβρου.

2.4 Το Κλιμάκιο Λαμίας από το προσωπικό που υπηρετούσε στην ΕΥΔΕ/Στερεάς Ελλάδος.

3. Οι αρμοδιότητες του προσωπικού των Κλιμακίων ως προς την επίβλεψη των έργων καθορίζονται κατά περίπτωση με αποφάσεις των αρμόδιων Γενικών Διευθυντών ή των Προϊσταμένων των ΕΥΔΕ.

4. Το Τμήμα Κατασκευής Έργων Αθήνας της ΕΥΔΕ/

Κατασκευής Υδραυλικών και Λιμενικών Υποδομών αναλαμβάνει, από την έναρξη ισχύος του ν. 4700 /2020, καθήκοντα Διευθύνουσας Υπηρεσίας για τα εκτελούμενα ή προς εκτέλεση υδραυλικά και λιμενικά έργα αρμοδιότητας της Γενικής Διεύθυνσης Υδραυλικών, Λιμενικών και Κτηριακών Υποδομών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών εντός των Περιφερειακών Ενοτήτων Φθιώτιδας, Βοιωτίας, Φωκίδας, Ευρυτανίας και Δωδεκανήσων καθώς και εντός της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου και Νήσων που δεν υπάγονται σε άλλες Υπηρεσίες της ΓΓΥ.

5. Το Τμήμα Κατασκευής Έργων Αθήνας της Διεύθυνσης Κτηριακών Υποδομών (Δ21) αναλαμβάνει, από την έναρξη ισχύος του ν. 4700/2020, καθήκοντα Διευθύνουσας Υπηρεσίας για τα εκτελούμενα ή προς εκτέλεση κτηριακά έργα αρμοδιότητας της Γενικής Διεύθυνσης Υδραυλικών, Λιμενικών και Κτηριακών Υποδομών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών εντός των Περιφερειακών Ενοτήτων Φθιώτιδας, Βοιωτίας, Φωκίδας, Ευρυτανίας και Δωδεκανήσων καθώς και εντός της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου και Νήσων που δεν υπάγονται σε άλλες Υπηρεσίες της ΓΓΥ.

6. Συμβάσεις έργων που εκτελούνταν με Διευθύνουσες Υπηρεσίες τις καταργηθείσες ΕΥΔΕ μεταφέρονται στις ΕΥΔΕ που αναλαμβάνουν τις αρμοδιότητες που ασκούσαν οι καταργηθείσες ΕΥΔΕ. Για τις προαναφερθείσες συμβάσεις έργων οι αρμοδιότητες Διευθύνουσας Υπηρεσίας, από την έναρξη ισχύος του ν. 4070/2020, μεταφέρονται στις ΕΥΔΕ/Μακεδονίας, Ηπείρου και Θράκης, ΕΥΔΕ/ Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδος και Ιονίων Νήσων καθώς και στα Τ.Κ.Ε. Αθήνας της ΕΥΔΕ/Κ.Σ.Σ.Υ και του Τ.Κ.Ε. Αθήνας της ΕΥΔΕ/Κ.Υ.Λ.Υ. που υπεισέρχονται αυτοδικαίως σε αυτές χωρίς καμία περαιτέρω διατύπωση.

7. Οι ορισθέντες με παλαιότερες υπουργικές αποφάσεις Προϊστάμενοι ή Αναπληρωτές Προϊστάμενοι των ΕΥΔΕ/Μακεδονίας, ΕΥΔΕ/Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδος και Ιονίων Νήσων καθώς και των Τμημάτων Κατασκευής Έργων (Τ.Κ.Ε.) Αθήνας της ΕΥΔΕ/Κατασκευής και Συντήρησης Συγκοινωνιακών Υποδομών, της ΕΥΔΕ / Κατασκευής Υδραυλικών και Λιμενικών Υποδομών καθώς και της Διεύθυνσης Κτηριακών Υποδομών (Δ21), εξακολουθούν να ασκούν νόμιμα τα καθήκοντά τους και μετά την έναρξη ισχύος του ν. 4700/2020.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 3 Αυγούστου 2020

Ο Υπουργός
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!