Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

Ειδικός Φόρος Κατανάλωσης και Φ.Π.Α.

E.2129/2020 Νέο Υπόδειγμα Πιστοποιητικού Μεταφοράς Συνήθους Κατοικίας – Διευκρινίσεις αναφορικά με τη χορήγηση δασμοφορολογικών απαλλαγών

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΑΔΕ
Ανεξάρτητη Αρχή
Δημοσίων Εσόδων
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & ΕΦΚ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ, ΕΙΔΙΚΩΝ
ΚΑΘΕΣΤΩΤΩΝ ΚΑΙ ΑΠΑΛΛΑΓΩΝ
ΤΜΗΜΑ Γ’
Ταχ. Δ/νση : Καρ. Σερβίας 10
Ταχ. Κώδικας : 10184 Αθήνα
Τηλέφωνο : 210-6987504
Fax : 210-6987506
E-Mail : d18a@2001.syzefxis.gov.gr
Url : www.aade.gr

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ:

Αθήνα, 7 Αυγούστου 2020

Αριθ. Πρωτ.: E.2129

ΠΡΟΣ: Ως Πίνακας Διανομής

Θέμα: «Κοινοποίηση νέου Υποδείγματος Πιστοποιητικού Μεταφοράς Συνήθους Κατοικίας – Παροχή διευκρινίσεων αναφορικά με τη χορήγηση δασμοφορολογικών απαλλαγών σε είδη που παραλαμβάνουν πρόσωπα που μεταφέρουν τη συνήθη κατοικία τους στην Ελλάδα»

Σχετ.:

α) Το αριθμ. πρωτ. 646/ΑΣ 1224/ΣΗΔΕ: 34982/21-7-2020 έγγραφο του Υπουργείου Εξωτερικών (ΔΔΘΕΚΑ 1088326/24-7-2020)

β) Η αριθμ. Δ. 245/11/1-3-88 ΑΥΟ (ΦΕΚ 195/Β΄) όπως έχει κυρωθεί νομοθετικά με την παρ. 4 του άρθρου 11 του ν. 1839/89 (ΦΕΚ 90/Α΄) και ισχύει.

γ) Η αρ. πρωτ. ΔΔΘΕΚΑ 1105176 ΕΞ 2018/4-7-2018 Εγκύκλιος Διαταγή Διοικητή ΑΑΔΕ (ΑΔΑ: 6IN246ΜΠ3Ζ-4ΜΟ).

Κοινοποιείται προς ενημέρωση και εφαρμογή νέο Υπόδειγμα Πιστοποιητικού Μεταφοράς Συνήθους Κατοικίας, η έκδοση του οποίου ορίζεται με τις διατάξεις του άρθρου 29 της β) ανωτέρω σχετικής νομοθετικά κυρωθείσας ΑΥΟ (εφεξής «η Απόφαση»), το οποίο με βάση το α) ανωτέρω σχετικό έχει διαβιβαστεί στις αρμόδιες διπλωματικές και προξενικές αρχές της χώρας μας στο εξωτερικό στο πλαίσιο επικαιροποίησης του Οδηγού των Προξενικών Εργασιών.

Παράλληλα και σε συνέχεια ερωτημάτων που έχουν υποβληθεί στην Υπηρεσία μας σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων δασμοφορολογικών απαλλαγών αναφορικά με περιπτώσεις όπου σύζυγοι ή/και μέλη μίας οικογένειας μεταφέρουν τη συνήθη κατοικία τους στην Ελλάδα σε διαφορετικούς χρόνους (μετοικεσία) και σε συνέχεια των οδηγιών που έχουν παρασχεθεί με τη γ) ανωτέρω σχετική εγκύκλιο διαταγή, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

Με τις ισχύουσες διατάξεις των άρθρων 3 και 4 της Απόφασης απαλλάσσονται από δασμούς και φόρους τέλος ταξινόμησης και ΦΠΑ τα είδη, συμπεριλαμβανομένων των μέσων μεταφοράς, τα οποία εισάγονται από φυσικά πρόσωπα που μεταφέρουν πραγματικά τη συνήθη κατοικία τους από άλλη χώρα στην Ελλάδα.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 της Απόφασης ως «συνήθης κατοικία» νοείται ο τόπος στον οποίο ένα άτομο διαμένει συνήθως, δηλαδή τουλάχιστον εκατόν ογδόντα πέντε (185) ημέρες, συνεχείς ή όχι, ανά δωδεκάμηνο, λόγω προσωπικών και επαγγελματικών δεσμών ή σε περίπτωση ατόμου χωρίς επαγγελματικούς δεσμούς, λόγω προσωπικών δεσμών, από τους οποίους προκύπτουν στενοί δεσμοί του ατόμου αυτού και του τόπου στον οποίο κατοικεί.

Τα φυσικά αυτά πρόσωπα θα πρέπει να έχουν τη συνήθη κατοικία τους στο εξωτερικό, τουλάχιστον κατά τα δύο (2) δωδεκάμηνα πριν από τη μεταφορά της συνήθους κατοικίας τους στην Ελλάδα.

Επίσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 της Απόφασης, η προβλεπόμενη απαλλαγή για το μέσο μεταφοράς παρέχεται με την προϋπόθεση ότι το δικαιούχο πρόσωπο το είχε στην κυριότητά του και το χρησιμοποιούσε στον τόπο της προηγούμενης κατοικίας του επί έξι (6) μήνες τουλάχιστον πριν από τη μεταφορά της συνήθους κατοικίας στην Ελλάδα.

Περαιτέρω, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 3, 6 και 28 της Απόφασης, οι προβλεπόμενες δασμοφορολογικές απαλλαγές παρέχονται συνολικά στην οικογένεια και το δικαίωμα για τις απαλλαγές ασκείται μόνο μία φορά για το σύνολο των απαλλαγών.

Συνεπώς, στις περιπτώσεις όπου επιστρέφει ένα μέλος της οικογένειας στην Ελλάδα, ενώ τα υπόλοιπα εξακολουθούν να παραμένουν στο εξωτερικό, δεδομένου ότι εν προκειμένω δεν μεταφέρονται οι προσωπικοί του δεσμοί, δεν παρέχεται από τις ανωτέρω ισχύουσες διατάξεις η δυνατότητα έκδοσης πιστοποιητικού μεταφοράς συνήθους κατοικίας, καθόσον οι προσωπικοί δεσμοί του μεταφέρονται μόνο εφόσον επιστρέφουν μαζί όλα τα μέλη της οικογένειας.

Η αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Εξωτερικών, στην οποία κοινοποιείται η παρούσα, παρακαλείται για την αντίστοιχη ενημέρωση όλων των αρμοδίων διπλωματικών και προξενικών αρχών της χώρας μας στο εξωτερικό.

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΑΔΕ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν θέλετε να συμπληρώνετε το κείμενο αυτό σε κάθε αναζήτηση σας; Αρκεί απλά να γραφτείτε δωρεάν στο Forin.gr πατώντας εδώ ή να συνδεθείτε με τον λογαριασμό σας.

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!