Αποφάσεις - Εγκύκλιοι

ΔΔΑΔ Γ 1094532 ΕΞ 2020 Επιλογή και τοποθέτηση Προϊσταμένων οργανικών μονάδων επιπέδου Διεύθυνσης και Υποδιεύθυνσης Τελωνείων Α' τάξης της Γενικής Διεύθυνσης Τελωνείων και Ειδικών Φόρων Κατανάλωσης (Γ.Δ.Τ. & Ε.Φ.Κ.) της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΑΔΕ
Ανεξάρτητη Αρχή
Δημοσίων Εσόδων
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ Γ'
ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ
ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
Ταχ. Δ/νση:Καρ. Σερβίας 10
Ταχ. Κώδικας:101 84 Αθήνα
Πληροφορίες:Ε. Χαριτοπούλου
Τηλέφωνο:210-33.75.128
Fax:210-33.75.990
E-Mail:e.charitopoulou@aade.gr
Url:www.aade.gr

ΑΔΑ: ΨΛΒ946ΜΠ3Ζ-ΨΕΜ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ

Αθήνα, 7 Αυγούστου 2020

Αριθ. Πρωτ.: ΔΔΑΔ Γ 1094532 ΕΞ 2020

ΠΡΟΣ: Ως Π.Δ.

ΘΕΜΑ: «Επιλογή και τοποθέτηση Προϊσταμένων οργανικών μονάδων επιπέδου Διεύθυνσης και Υποδιεύθυνσης Τελωνείων Α' τάξης της Γενικής Διεύθυνσης Τελωνείων και Ειδικών Φόρων Κατανάλωσης (Γ.Δ.Τ. & Ε.Φ.Κ.) της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)».

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

Έχοντας υπόψη :

1. Τις διατάξεις:

α) του Κεφαλαίου Α' «Σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» του ν.4389/2016 (Α'94) «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις» και ειδικότερα των άρθρων 14, 17, 26, 27, 38, 41 αυτού, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν,

β) των άρθρων 84 και 85 του ν.3528/2007 (Α'26) «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.», όπως αντικαταστάθηκαν με τις διατάξεις των άρθρων 29 και 31 του ν.4369/2016 (Α'33), όπως αυτές έχουν τροποποιηθεί με τις διατάξεις του άρθρου δεύτερου του ν.4464/2017 (Α'46),

γ) των άρθρων 13 και 15 του ν.2690/1999 (Α'45) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις»,

δ) του π.δ. 69/2016 (Α'127) «Αναγνώριση προϋπηρεσίας εκτός δημοσίου τομέα»,

ε) της αριθ. πρωτ. ΔΔΑΔ Γ 1130900 ΕΞ 2016/08.09.2016 (Β'2922) απόφασης του Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών «Καθορισμός της διαδικασίας, των οργάνων και των κριτηρίων αξιολόγησης των υποψηφιοτήτων για την επιλογή προϊσταμένων οργανικών μονάδων επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης, Διεύθυνσης και Τμήματος των υπηρεσιών της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών, καθώς και των Υπευθύνων Αυτοτελών Γραφείων αυτής», όπως τροποποιήθηκε με την αριθ. πρωτ. ΔΔΑΔ Γ 1173943 ΕΞ 2016/01.12.2016 (Β'3985) όμοια, σε συνδυασμό με την υποπαράγραφο γ' της παρ. 3 και την υποπαράγραφο β' της παρ. 2 του άρθρου 41 του ν.4389/2016, καθώς και με τις αριθμ. ΔΔΑΔ Γ 1063261 ΕΞ 2017/27.04.2017 (Β'1509), ΔΔΑΔ Γ 1046609 ΕΞ 2018/22.03.2018 (Β'1233) και ΔΔΑΔ Γ 1101476 ΕΞ2018/03.07.2018 (Β'2608) αποφάσεις του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων,

στ) της υπ'αριθμ. Δ.ΟΡΓ.Α 1036960 ΕΞ 2017/10.03.2017 (Β'968 & Β'1238) απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)», όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει.

2. Την υπ' αριθμ. πρωτ. ΔΔΑΔ Γ 1014419 ΕΞ 2020/31.01.2020 (ΑΔΑ: ΩΞΙΣ46ΜΠ3Ζ-ΒΕΤ) πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή υποψηφιοτήτων πλήρωσης θέσεων οργανικών μονάδων επιπέδου Διεύθυνσης και Υποδιεύθυνσης Τελωνείων Α' τάξης της Γενικής Διεύθυνσης Τελωνείων και Ειδικών Φόρων Κατανάλωσης (Γ.Δ.Τ. & Ε.Φ.Κ.) της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.).

3. Την υπ' αριθμ. πρωτ. Δ.ΟΡΓ.Β 1053117 ΕΞ 2020/15-05-2020 (ΑΔΑ: 6Κ2Ν46ΜΠ3Ζ-ΔΙΦ) απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Ορισμός μελών του Ανώτερου Γνωμοδοτικού Συμβουλίου Επιλογής Προϊσταμένων οργανικών μονάδων, επιπέδου Διεύθυνσης / Υποδιεύθυνσης, των υπηρεσιών της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)».

4. Την υπ' αριθμ. Δ6Α 1015213 ΕΞ 2013/28-1-2013 (Β'130 και Β'372) Απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του Υφυπουργού Οικονομικών «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στον Γενικό Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών», σε συνδυασμό με τις διατάξεις της υποπαραγράφου α' της παρ. 3 του άρθρου 41 του ν.4389/2016 (Α'94).

5. Την υπ' αριθμ. 1 της 20.01.2016 (Υ.Ο.Δ.Δ. 18) Πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου «Επιλογή και διορισμός Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών», σε συνδυασμό με τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παρ. 10 του άρθρου 41 του ν.4389/2016 και τις αποφάσεις αριθμ. 39/3/30.11.2017 (Υ.Ο.Δ.Δ. 689) του Συμβουλίου Διοίκησης της Α.Α.Δ.Ε. και αριθμ. 5294 ΕΞ 2020/17.01.2020 (Υ.Ο.Δ.Δ.27) του Υπουργού Οικονομικών, με θέμα «Ανανέωση της θητείας του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων».

6. Τις από 18.06.2020 και 30.06.2020 συνεδριάσεις του Ανώτερου Γνωμοδοτικού Συμβουλίου Επιλογής Προϊσταμένων οργανικών μονάδων επιπέδου Διεύθυνσης /Υποδιεύθυνσης της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.).

7. Τις υποβληθείσες αιτήσεις και τα βιογραφικά σημειώματα των υποψήφιων υπαλλήλων.

8. Το γεγονός ότι εκκρεμείς προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση θέσεων Προϊσταμένων των Υπηρεσιών της Α.Α.Δ.Ε., δεν επηρεάζονται από την έναρξη ισχύος του ν.4674/2020 (Α'53).

9. Την ανάγκη πλήρωσης των θέσεων Προϊσταμένων της Υποδιεύθυνσης του Α' Τελωνείου Εισαγωγών - Εξαγωγών Θεσσαλονίκης, της Διεύθυνσης του Γ' Τελωνείου Ε.Φ.Κ. Θεσσαλονίκης, της Διεύθυνσης του Τελωνείου Δάφνης και της Διεύθυνσης του Τελωνείου Κρυσταλλοπηγής της Γ.Δ.Τ. & Ε.Φ.Κ. της Α.Α.Δ.Ε.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Α. Επιλέγουμε και τοποθετούμε ως Προϊστάμενους οργανικών μονάδων επιπέδου Διεύθυνσης και Υποδιεύθυνσης Τελωνείων Α' τάξης της Γενικής Διεύθυνσης Τελωνείων και Ειδικών Φόρων Κατανάλωσης (Γ.Δ.Τ. & Ε.Φ.Κ.) της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), τους παρακάτω υπαλλήλους της Α.Α.Δ.Ε., ως ακολούθως:

1. Τον υπάλληλο Αναστάσιο Κοσμά του Ιωάννη, του κλάδου ΠΕ Α/Τελωνειακών, ως Προϊστάμενο της Διεύθυνσης του Τελωνείου Κρυσταλλοπηγής.

2. Τον υπάλληλο Εμμανουήλ Χουρδάκη του Ζαχαρία, του κλάδου ΠΕ Α/Τελωνειακών, ως Προϊστάμενο της Διεύθυνσης του Γ' Τελωνείου Ε.Φ.Κ. Θεσσαλονίκης.

3. Τον υπάλληλο Ιωάννη Παπαδόπουλο του Ισαάκ, του κλάδου ΠΕ Α/Τελωνειακών, ως Προϊστάμενο της Διεύθυνσης του Τελωνείου Δάφνης.

4. Τον υπάλληλο Αθανάσιο Μπάτζιο του Νικολάου, του κλάδου ΠΕ Α/Τελωνειακών, ως Προϊστάμενο της Υποδιεύθυνσης του Α' Τελωνείου Εισαγωγών - Εξαγωγών Θεσσαλονίκης.

Β. Οι επιλεγέντες υπάλληλοι που τοποθετούνται σε θέση ευθύνης της υπηρεσίας όπου κατέχουν οργανική θέση, διατηρούν την οργανική τους θέση στην υπηρεσία τοποθέτησής τους. Οι επιλεγέντες υπάλληλοι που τοποθετούνται σε θέση ευθύνης υπηρεσίας στην οποία δεν κατέχουν οργανική θέση, καταλαμβάνουν αυτοδίκαια οργανική θέση στην υπηρεσία τοποθέτησής τους, εφόσον αυτή υπάρχει. Αν δεν υπάρχει, οι επιλεγέντες υπάλληλοι αποσπώνται αυτοδίκαια στην υπηρεσία τοποθέτησής τους, διατηρουμένης της οργανικής τους θέσης στην υπηρεσία προέλευσής τους, στην οποία επανέρχονται με τον κατά οποιονδήποτε τρόπο λήξη της θητείας τους. Οι επιλεγέντες με υποχρέωση παραμονής στην οργανική τους θέση, επανέρχονται υποχρεωτικά σ' αυτή μετά τη λήξη της θητείας τους.

Γ. Οι αναφερόμενοι Προϊστάμενοι υποχρεούνται να εκπληρώσουν τους στόχους, τις δράσεις και τα έργα του Επιχειρησιακού Σχεδίου της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) δυνάμει των διατάξεων των άρθρων 22 και 23 του ν.4389/2016.

Δ. Η παρούσα απόφαση να κοινοποιηθεί στους αναφερόμενους Προϊστάμενους και να γίνει άμεσα εκτελεστή, με την υποχρέωση της σύνταξης και υποβολής στη Διεύθυνση Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού/Τμήμα Γ' Σταδιοδρομίας Ανθρώπινου Δυναμικού, των πρωτοκόλλων ανάληψης των ως άνω καθηκόντων.

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!