Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

Αποφάσεις - Εγκύκλιοι

Ε.2127/2020 Κοινοποίηση της αρ.πρ.Α. 1165/14.07.2020 απόφασης του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε., για την παράταση προθεσμίας εισαγωγής ή παραλαβής βιομηχανοποιημένων καπνών με επικολλημένες ένσημες ταινίες φορολογίας μηδενικής αξίας που διατίθενται με απαλλαγή από τις φορολογικές επιβαρύνσεις και επιστροφής ενσήμων ταινιών μηδενικής αξίας προς καταστροφή

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΑΔΕ
Ανεξάρτητη Αρχή
Δημοσίων Εσόδων
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
Ε.Φ.Κ. & Φ.Π.Α.
ΤΜΗΜΑ Γ'
ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΠΝΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
Ταχ. Δ/νση:Καραγεώργη Σερβίας 10
Ταχ. Κώδικας:10184 Αθήνα
Πληροφορίες:Σωκράτης Νικόπουλος
Τηλέφωνο:2106987429
Fax:2106987408, 2106987424
E-Mail:finexcis@2001.syzefxis.gov.gr
Url:www.aade.gr

ΑΔΑ: Ω9ΑΠ46ΜΠ3Ζ-Ι9Β

Αθήνα, 31 Ιουλίου 2020

Αριθ. Πρωτ.: Ε.2127

ΠΡΟΣ: Ως προς τον πίνακα διανομής

ΘΕΜΑ: «Κοινοποίηση της αρ.πρ.Α. 1165/14.07.2020 απόφασης του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε., για την παράταση προθεσμίας εισαγωγής ή παραλαβής βιομηχανοποιημένων καπνών με επικολλημένες ένσημες ταινίες φορολογίας μηδενικής αξίας που διατίθενται με απαλλαγή από τις φορολογικές επιβαρύνσεις και επιστροφής ενσήμων ταινιών μηδενικής αξίας προς καταστροφή».

Σας κοινοποιούμε για ενημέρωση και εφαρμογή την ανωτέρω απόφαση του Διοικητή Α.Α.Δ.Ε., με ΑΔΑ:6ΡΖ446ΜΠ3Ζ-5ΛΤ,που δημοσιεύτηκε στο Φ.Ε.Κ. 3057 Β'/23.07.2020, με την οποία, παρατείνεται η προβλεπόμενη προθεσμία για την εισαγωγή ή παραλαβή των βιομηχανοποιημένων καπνών που διατίθενται σε καταναλωτές στην ελληνική επικράτεια με απαλλαγή από τις φορολογικές επιβαρύνσεις, στα οποία έχουν επικολληθεί ένσημες ταινίες φορολογίας μηδενικής αξίας όπως και για την επιστροφή των εν λόγω ενσήμων ταινιών που δεν έχουν επικολληθεί και προορίζονται για καταστροφή. Με τη ρύθμιση αυτή αντιμετωπίζονται τα ιδιαίτερα προβλήματα που παρουσιάστηκαν κατά τη διαδικασία εφοδιασμού της αγοράς με αφορολόγητα καπνικά προϊόντα κατόπιν της λήψης των περιοριστικών μέτρων για την αντιμετώπιση της πανδημίας της νόσου COVID 19, παρέχοντας ένα επαρκές χρονικό διάστημα για την ομαλοποίηση της αγοράς αφορολογήτων καπνικών προϊόντων.

Ειδικότερα, η εν λόγω παράταση χορηγείται για την εισαγωγή ή παραλαβή των προϊόντων με επικολλημένες ένσημες ταινίες ή για την επιστροφή ενσήμων ταινιών προς καταστροφή, οι οποίες έχουν χορηγηθεί βάσει Αιτήσεων Διάθεσης Ενσήμων Ταινιών (Α.Δ.Ε.Τ.) που έγιναν αποδεκτές από τις αρμόδιες τελωνειακές αρχές κατά το χρονικό διάστημα από 1.8.2019 έως και 30.06.2020, με τελική ημερομηνία εισαγωγής ή παραλαβής των προϊόντων ή επιστροφής των ταινιών την 30.06.2021. Επισημαίνεται, ότι η χορήγηση της παράτασης της προθεσμίας αφορά μόνο στις ένσημες ταινίες που χρησιμοποιούνται ως χαρακτηριστικά ασφαλείας στα αφορολόγητα προϊόντα καπνού, οι οποίες είναι μηδενικής αξίας και για την αποστολή ή εξαγωγή των οποίων δεν απαιτείται η κατάθεση εγγύησης. Οι αρμόδιες τελωνειακές αρχές, στις οποίες θα υποβληθούν οι αιτήσεις από τους οικονομικούς φορείς για τη χορήγηση της προβλεπόμενης με την κοινοποιούμενη απόφαση παράτασης με συνημμένες τις σχετικές Α.Δ.Ε.Τ. που αφορούν στο προαναφερόμενο χρονικό διάστημα, θα πρέπει να τηρούν ξεχωριστό αρχείο με τις εν λόγω Α.Δ.Ε.Τ. για κάθε εταιρεία, με σκοπό τον έλεγχο της τήρησης της ανωτέρω τελικής ημερομηνίας, ήτοι την 30.06.2021.

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΑΔΕ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν θέλετε να συμπληρώνετε το κείμενο αυτό σε κάθε αναζήτηση σας; Αρκεί απλά να γραφτείτε δωρεάν στο Forin.gr πατώντας εδώ ή να συνδεθείτε με τον λογαριασμό σας.

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!