Αποφάσεις - Εγκύκλιοι

Δ.ΟΡΓ.Α 1087389 ΕΞ 2020 Τροποποίηση και συμπλήρωση της υπ’αρ. Δ. ΟΡΓ. Α 1036960 ΕΞ 2017/10-03-2017 απόφασης του Διοικητή της ΑΑΔΕ

Αριθμ. Δ.ΟΡΓ.Α 1087389 ΕΞ 2020

ΦΕΚ Β3144-30.07.2020

Τροποποίηση και συμπλήρωση της υπ’αρ. Δ. ΟΡΓ. Α 1036960 ΕΞ 2017/10-03-2017 απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)» (Β΄ 968 και Β΄ 1238), ως προς τον ανακαθορισμό των αρμοδιοτήτων του Αυτοτελούς Τμήματος Διοίκησης (Α.Τ.Δ.) της Γενικής Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού και Οργάνωσης (Γ.Δ.Α.Δ.Ο.) και του Αυτοτελούς Τμήματος Υποστήριξης της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικής Διοίκησης (Γ.Δ.Φ.Δ.), τη συμπλήρωση των αρμοδιοτήτων των Τμημάτων Κ.Ο.Ε. των Ελεγκτικών Υπηρεσιών Τελωνείων (ΕΛ.Υ.Τ.) της Γενικής Διεύθυνσης Τελωνείων και Ειδικών Φόρων Κατανάλωσης (Γ.Δ.Τ. και Ε.Φ.Κ.), καθώς και τροποποίηση της υπ’αρ. Δ6Α 1112903 ΕΞ 2014/31-7-2014 απόφασης του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων «Μεταβίβαση εξουσιοδότησης υπογραφής“Με εντολή Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων” στους Προϊσταμένους Γενικών Διευθύνσεων, Διευθύνσεων, Υποδιευθύνσεων, Τμημάτων και Αυτοτελών Τμημάτων, καθώς και στους Υπευθύνους Αυτοτελών Γραφείων και Γραφείων της Κεντρικής Υπηρεσίας και των Ειδικών Αποκεντρωμένων και Περιφερειακών Υπηρεσιών της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων» (Β΄ 2153 και Β΄ 2291).

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α)Του Κεφαλαίου Α΄ «Σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» του μέρους πρώτου του ν. 4389/2016 (Α΄ 94) και ειδικότερα των υποπαρ. α΄ και γ΄ της παρ. 6, των περ. αα΄, ββ΄ και γγ΄ της υποπαρ. θ΄ της παρ. 4 και των παρ. 1 και 5 του άρθρου 14, των παρ. 1 και 3 του άρθρου 6, των άρθρων 2 και 7 και των παρ. 2 έως και 5 του άρθρου 41 αυτού, όπως ισχύουν,

β) του άρθρου 20 του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α΄ 133), όπως ισχύει,

γ) της υπ’ αρ. Δ.ΟΡΓ. Α 1036960 ΕΞ 2017/10-03-2017 απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)» (Β΄ 968 και B΄ 1238), όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει και ειδικότερα των άρθρων 18, 33 και 47 αυτής.

2. Την υπ’ αρ. Δ6Α 1112903 ΕΞ 2014/31-7-2014 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών «Μεταβίβαση εξουσιοδότησης υπογραφής “Με εντολή Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων” στους Προϊσταμένους Γενικών Διευθύνσεων, Διευθύνσεων, Υποδιευθύνσεων, Τμημάτων και Αυτοτελών Τμημάτων, καθώς και στους Υπευθύνους Αυτοτελών Γραφείων και Γραφείων της Κεντρικής Υπηρεσίας και των Ειδικών Αποκεντρωμένων και Περιφερειακών Υπηρεσιών της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων» (Β΄ 2153 και Β΄ 2291), όπως ισχύει, σε συνδυασμό με τις διατάξεις της υποπαρ. β΄ της παρ. 3 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016.

3. Τα μηνύματα ηλεκτρονικής αλληλογραφίας υπηρεσιών της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) από:

α) 24-06-2020 της Προϊσταμένης του Α.Τ.Δ.,

β) 24-06-2020 του Προϊσταμένου της Γ.Δ.Φ.Δ.,

γ) 22-6-2020 του Αυτοτελούς Τμήματος Υποστήριξης της Γ.Δ.Τ. και Ε.Φ.Κ., με το συνημμένο σε αυτό υπ’ αρ. 3394/Α01/ΔΙΣ/27-04-2020/19-06-2020 (ΣΕ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ) έγγραφο του Προϊσταμένου της ΕΛ.Υ.Τ. Αττικής, καθώς και 14 και 15-7-2020 όμοια,

δ) 13/07/2020 της ΕΛ.Υ.Τ. Αττικής,

ε) 09 και 13-07-2020 του Προϊσταμένου της Δ.ΟΡΓ.

4.Την υπ’αρ. 1/20-1-2016 πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου «Επιλογή και διορισμός Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών» (Υ.Ο.Δ.Δ. 18), σε συνδυασμό με τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παρ. 10 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016 και τις αποφάσεις υπ’αρ. 39/3/30-11-2017 του Συμβουλίου Διοίκησης της Α.Α.Δ.Ε. (Υ.Ο.Δ.Δ. 689) και υπ’αρ. 5294 ΕΞ 2020/17-1-2020 του Υπουργού Οικονομικών, με θέμα: «Ανανέωση της θητείας του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» (Υ.Ο.Δ.Δ. 27).

5. Την ανάγκη να διασφαλισθεί η εύρυθμη και αποτελεσματική λειτουργία των Υπηρεσιών της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.).

6. Το γεγονός ότι, από τις διατάξεις της απόφασης αυτής, δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), αποφασίζουμε:

1.Τροποποιούμε την υπ’αρ. Δ.ΟΡΓ.Α 1036960 ΕΞ 2017/ 10-03-2017 απόφαση «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)» (Β΄ 968 και Β΄ 1238), όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει, ως εξής:

α) Στην περ. θ΄ της υποπαρ. 3 της παρ. Α΄ του άρθρου 18 «Αυτοτελές Τμήμα Διοίκησης (Α.Τ.Δ.)» διαγράφουμε την υφιστάμενη υποπερ. γγ΄, αναριθμούμε την υφιστάμενη υποπερ. δδ΄ σε υποπερ. γγ΄ και διαμορφώνουμε αυτή, ως κατωτέρω,

β) στην παρ. γ΄ του άρθρου 33 «Αυτοτελές Τμήμα Υποστήριξης» αντικαθιστούμε τις περ. αα΄ και δδ΄ και διαμορφώνουμε αυτή, ως κατωτέρω,

γ) στην περ. «Ι.ΤΜΗΜΑΤΑ 1ο έως 4ο Κ.Ο.Ε.» της υποπαρ. «Γ. ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Β΄ - ΕΛΕΓΧΩΝ ΔΙΩΞΗΣ ΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ (Κ.Ο.Ε. και Θ.Ο.Ε.)» της παρ. 5 της Υποενότητας Α΄ «Ελεγκτική Υπηρεσία Τελωνείων Αττικής (ΕΛ.Υ.Τ. Αττικής)» της Ενότητας Β΄ «Επιχειρησιακοί στόχοι, διάρθρωση, κατά τόπον αρμοδιότητα και εξειδίκευση των αρμοδιοτήτων των ΕΛ.Υ.Τ., Ειδικών Αποκεντρωμένων Υπηρεσιών της Γενικής Διεύθυνσης Τελωνείων και Ειδικών Φόρων Κατανάλωσης (Γ.Δ.Τ. και Ε.Φ.Κ.)» του άρθρου 47 «Επιτελική Υπηρεσία Τελωνειακών Ελέγχων (Ε.Υ.Τ.Ε.) και Ελεγκτικές ΥπηρεσίεςΤελωνείων (ΕΛ.Υ.Τ.)» προσθέτουμε νέα υποπερ. δ΄, ως κατωτέρω:

«Άρθρο 18 Αυτοτελές Τμήμα Διοίκησης (Α.Τ.Δ.)»

«Α. 3. Γραφείο Γ1΄ - Λειτουργικής και Γραμματειακής Υποστήριξης»

«(θ) Η μέριμνα για:

αα) τη μετάφραση στην ελληνική ξενόγλωσσων κειμένων και, αντίστροφα, μελετών, συγγραμμάτων και εγχειριδίων υπηρεσιών της Α.Α.Δ.Ε.,

ββ) τον προγραμματισμό και την ορθή κατανομή του προσωπικού καθαριότητας και φύλαξης που διατίθεται στην Κ.Υ. της Α.Α.Δ.Ε., ώστε να εξασφαλίζεται η καθαριότητα και η φύλαξη των κτιρίων των υπηρεσιών αυτής και των χώρων υποδοχής αυτών, καθώς και κάθε άλλη απαιτούμενη ενέργεια για την εξασφάλιση των ανωτέρω (όπως, ενδεικτικά, ο προγραμματισμός των βαρδιών των φυλάκων, η τήρηση του σχετικού πρωτοκόλλου ασφάλειας),

γγ) τη βέλτιστη λειτουργία των δικτυακών και τηλεπικοινωνιακών υποδομών και του σχετικού εξοπλισμού, του τηλεφωνικού κέντρου, των ηλεκτρολογικών, υδραυλικών και λοιπών υποδομών των κτιρίων στέγασης των Υπηρεσιών της Α.Α.Δ.Ε., που στεγάζονται επί της οδού Καραγεώργη Σερβίας, η επιμέλεια για την αποκατάσταση τυχόν βλαβών και για την αντιμετώπιση τεχνικών προβλημάτων, που προκύπτουν κατά την καθημερινή λειτουργία των κτιρίων αυτών, καθώς και η επιμέλεια για την υποστήριξη από τις αρμόδιες υπηρεσίες, τόσο της Α.Α.Δ.Ε. (όπως, οι υπηρεσίες της Γ.Δ.Ο.Υ.), όσο και του Υπουργείου Οικονομικών (όπως, η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών της Γενικής Διεύθυνσης Δημόσιας Περιουσίας και Κοινωφελών Περιουσιών της Γενικής Γραμματείας Φορολογικής Πολιτικής και Δημόσιας Περιουσίας), του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης (όπως, η Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ.) ή άλλων Υπουργείων ή Φορέων (όπως, ενδεικτικά, η Πυροσβεστική Υπηρεσία, η ΔΕΗ).».

«Άρθρο 33 Αυτοτελές Τμήμα Υποστήριξης»

«(γ) στη μελέτη των υπηρεσιακών αναγκών των Υπηρεσιών της Γ.Δ.Φ.Δ. και των αιτημάτων αυτών, καθώς και στη σύνταξη προτάσεων και εισηγήσεων προς:

αα) τη Διεύθυνση Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού (Δ.Δ.Α.Δ.), για θέματα διαχείρισης του ανθρώπινου δυναμικού της Γ.Δ.Φ.Δ.,

ββ) τη Διεύθυνση Οργάνωσης (Δ.ΟΡΓ.) για θέματα οργάνωσης των δομών των Υπηρεσιών της, όπως καθορισμού/ανακαθορισμού των αρμοδιοτήτων τους, των οργανικών θέσεων αυτών, των οικείων Κανονισμών Λειτουργίας αυτών και Καθηκόντων του προσωπικού τους,

γγ) τη Φορολογική καιΤελωνειακή Ακαδημία (ΦΟ.Τ.Α.), για την εκπαίδευση του προσωπικού των υπηρεσιών της,

δδ) τις αρμόδιες υπηρεσίες της Γ.Δ.Ο.Υ., για τη διαμόρφωση του ετήσιου προϋπολογισμού δαπανών της Γ.Δ.Φ.Δ., καθώς και για την εξασφάλιση επαρκών πόρων, προκειμένου να διασφαλισθεί η λειτουργικότητα των Υπηρεσιών της,».

«Άρθρο 47

Επιτελική Υπηρεσία Τελωνειακών Ελέγχων (Ε.Υ.Τ.Ε.) και Ελεγκτικές Υπηρεσίες Τελωνείων (ΕΛ.Υ.Τ.)»

«ΕΝΟΤΗΤΑ Β΄

Επιχειρησιακοί στόχοι, διάρθρωση, κατά τόπον αρμοδιότητα και εξειδίκευση των αρμοδιοτήτων των ΕΛ.Υ.Τ., Ειδικών Αποκεντρωμένων Υπηρεσιών της Γενικής Διεύθυνσης Τελωνείων και Ειδικών Φόρων Κατανάλωσης (Γ.Δ.Τ. και Ε.Φ.Κ.)

ΥΠΟΕΝΟΤΗΤΑ Α΄

Ελεγκτική Υπηρεσία Τελωνείων Αττικής (ΕΛ.Υ.Τ. Αττικής)»

«5. Γ. ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Β΄ - ΕΛΕΓΧΩΝ ΔΙΩΞΗΣ ΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ (Κ.Ο.Ε. ΚΑΙ Θ.Ο.Ε.) Ι. ΤΜΗΜΑΤΑ 1ο έως 4ο Κ.Ο.Ε. (δ) Η έκδοση των διαταγών πορείας των υπηρεσιακών οχημάτων του Τμήματος.».

2. Τροποποιούμε την υπ’ αρ. Δ6Α 1112903 ΕΞ 2014/ 31-07-2014 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών (Β΄ 2153 και Β΄ 2291), όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει, ως κατωτέρω:

α) Στην υποπαρ. 3 της παρ. Β΄ του άρθρου 1 «ΣΤΟΥΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ» προσθέτουμε περ. ε΄, ως κατωτέρω,

β) αντικαθιστούμε την περ. α΄ της υποπαρ. 1 της παρ. Α΄ του άρθρου 4 «ΣΤΟΥΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥΣ ΔΙΕΥ- ΘΥΝΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ ΤΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΑΠΟ- ΚΕΝΤΡΩΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ», ως κατωτέρω,

γ) στην παρ. Β΄ του άρθρου 5

«ΣΤΟΥΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕ- ΝΟΥΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ, ΑΥΤΟΤΕΛΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΣΤΟΥΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥΣ ΑΥΤΟΤΕΛΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΚΑΙ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΤΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» προσθέτουμε υποπαρ. 3, ως κατωτέρω: «Άρθρο 1 ΣΤΟΥΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ»

«Β. 3. Στον Προϊστάμενο της Γενικής ΔιεύθυνσηςΤελωνείων και Ειδικών Φόρων Κατανάλωσης (Ε.Φ.Κ.)

ε) Παράταση, σε εξαιρετικές περιπτώσεις, της διάρκειας παραμονής επιβατικών οχημάτων και άλλων ειδών στο καθεστώς προσωρινής εισαγωγής χρησιμοποίησης, εφόσον συντρέχουν λόγοι αποδεδειγμένης ανάγκης (άρθρο 13, παρ. 3, ν. 2873/2000).».

«Άρθρο 4

ΣΤΟΥΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ ΤΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Α. Γενικά θέματα, κατά λόγο αρμοδιότητας

1. Στους Προϊσταμένους Διευθύνσεων των Ειδικών Αποκεντρωμένων Υπηρεσιών

α) Απαντήσεις σε αιτήσεις, υπομνήματα και αναφορές παραπόνων πολιτών, εκτός των περιπτώσεων, που η εξουσιοδότηση υπογραφής μεταβιβάζεται, με την παρούσα, σε άλλο όργανο.».

«Άρθρο 5

ΣΤΟΥΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΑΥΤΟΤΕΛΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΣΤΟΥΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥΣ ΑΥΤΟΤΕΛΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΚΑΙ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΤΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ»

«Β. 3. Στους Προϊσταμένους τωνΤμημάτων Κ.Ο.Ε. των Ελεγκτικών Υπηρεσιών Τελωνείων (ΕΛ.Υ.Τ.)

α) Η αλληλογραφία με υπηρεσίες της Α.Α.Δ.Ε. και Υπουργείων, καθώς και με άλλους φορείς και αρχές και ελεγχόμενους για την παροχή στοιχείων που σχετίζονται με τη διενέργεια των ελέγχων αρμοδιότητας του Τμήματος.

β) Η επικύρωση αντιγράφων των εντολών ελέγχου, οι οποίες έχουν εγκριθεί/οριστικοποιηθεί από τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης, μέσω του Ο.Π.Σ. Elenxis.

γ) Η επικύρωση αντιγράφων των μηνυτήριων-πορισματικών αναφορών και εκθέσεων ελέγχου, οι οποίες έχουν εγκριθεί από τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης.

δ) Απλά διαβιβαστικά έγγραφα και ανακοινώσεις.

ε) Απαντήσεις σε αιτήσεις, υπομνήματα και αναφορές, εκτός από αιτήσεις και αναφορές παραπόνων.

στ) Επικύρωση αντιγράφων εγγράφων και βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής, σε περίπτωση έλλειψης, απουσίας ή κωλύματος του αρμόδιου υπαλλήλου.

ζ) Βεβαιώσεις για την πραγματοποίηση υπερωριακής εργασίας των υπαλλήλων της οργανικής μονάδας που προΐστανται.

η) Η έκδοση των διαταγών πορείας των υπηρεσιακών οχημάτων του Τμήματος.».

3. Κατά τα λοιπά, ισχύουν οι υπ’αρ. Δ. ΟΡΓ. Α 1036960 ΕΞ 2017/10-03-2017 (Β΄ 968 και Β΄ 1238) και Δ6Α 1112903 ΕΞ2014/31-07-2014 (Β΄ 2153 και Β΄ 2291) αποφάσεις, όπως τροποποιήθηκαν, συμπληρώθηκαν και ισχύουν.

4. Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 21 Ιουλίου 2020

Ο Διοικητής

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!