Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

ΚΦΑΣ

ΠΟΛ. 1114/18-8-2005 Υποχρέωση υποβολής των συγκεντρωτικών καταστάσεων πελατών, προμηθευτών και πιστωτικών υπολοίπων του άρθρου 20 του Π.Δ. 186-1992 (Κ.Β.Σ.)

ΥΠΟΙΚ 1079229/559/0015/ΠΟΛ 1114/18-8-2005

ΘΕΜΑ: Υποχρέωση υποβολής των συγκεντρωτικών καταστάσεων πελατών, προμηθευτών και πιστωτικών υπολοίπων του άρθρου 20 του Π.Δ. 186/1992 (Κ.Β.Σ.), μόνο με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας (TAXISnet).

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Εχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του Κ.Β.Σ. (Π.Δ. 186/1992.- ΦΕΚ 84/Α΄) όπως ισχύουν.

2. Τις διατάξεις της υποπερίπτωσης γε΄ της περίπτωσης γ΄ και της περίπτωσης στ΄ του άρθρου 38 του Κ.Β.Σ. (Π.Δ. 186/1992), όπως ισχύουν.

3. Τις διατάξεις της A.Υ.Q. 1056690/420/0015/ΠOΛ. 1157/14-6-2001 (ΦΕΚ 761/Β΄) «Οροι και προϋποθέσεις υποβολής καταστάσεων - ισοζυγίου του άρθρου 20 του Π.Δ. 186/1992 Κ.Β.Σ. με χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας».

4. Τις διατάξεις της ΚΥΑ ΔIAΔΠ/E/10.000/23.3.2005 (ΦΕΚ 692/Β΄) των Υπουργών Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και οικονομίας και Οικονομικών περί της Hλεκτρονικής Υποβολής των Δηλώσεων Στοιχείων Ακινήτων (Ε9) και Καταστάσεων της παρ. 1α του άρθρου 20 του Κ.Β.Σ. (Π.Δ. 186/1992), στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών.

5. Την 14650/Δ10Ε85/17-3-2004 (ΦΕΚ 519/Β΄) κοινή Απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών περί «καθορισμού αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Οικονομίας και Οικονομικών».

6. Την ανάγκη αποσυμφόρησης των Δ.Ο.Υ. αλλά και διευκόλυνσης της εκπλήρωσης της υποχρέωσης που ορίζεται από τις διατάξεις περί υποβολής των καταστάσεων της περ. α της παρ. 1 του άρθρου 20 του Κ.Β.Σ. στα πλαίσια απλοποίησης των φορολογικών διαδικασιών και των διαμορφωθεισών νέων συνθηκών τόσο στον τομέα οργάνωσης των φορολογικών υπηρεσιών όσο και των επιχειρήσεων.

7. Το γεγονός ότι, με την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Αρθρο 1

Υποβολή καταστάσεων - Πιστοποίηση υποκειμένων

1. Οι υπόχρεοι σε υποβολή των καταστάσεων της περίπτωσης α της παραγράφου 1 του άρθρου 20 του Π.Δ. 186/1992 (Κ.Β.Σ.), για τις συναλλαγές που πραγματοποιούνται από 1/1/2005 και εφεξής, υποχρεούνται να υποβάλλουν τις αρχικές εμπρόθεσμες καταστάσεις αποκλειστικά και μόνο με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας μέσω διαδικτύου, στο δικτυακό τόπο της Γενικής Γραμματείας Πληροφορικών Συστημάτων (Γ.Γ.Π.Σ.) www.gsίs.gr, ανεξάρτητα από την κατηγορία βιβλίων του Κ.Β.Σ. που τηρούν και ανεξάρτητα από τον τρόπο ενημέρωσής τους (μηχανογραφικά ή χειρόγραφα).

Στις καταστάσεις αυτές περιλαμβάνεται από την ίδια ως άνω ημερομηνία και η συνολική αξία των συναλλαγών που αφορούν λιανικές πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών, καθώς επίσης και η συνολική αξία των συναλλαγών για τις οποίες δεν υπάρχει υποχρέωση υποβολής στοιχείων για διασταύρωση σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.

2. Στις διατάξεις της ανωτέρω παραγράφου, εμπίπτουν οι υπόχρεοι των ενταγμένων και των μη ενταγμένων Δ.Ο.Υ. στο σύστημα TAXIS. Οι παραπάνω μετά από αίτηση - εγγραφή τους στο ειδικό δίκτυο (TAXISnet) πιστοποιούνται από τη Γ.Γ.Π.Σ. και λαμβάνουν όνομα και κωδικό χρήστη. Η υποβολή της σχετικής αίτησης θα πρέπει να γίνει τουλάχιστον 10 (δέκα) εργάσιμες ημέρες πριν τη λήξη της προθεσμίας υποβολής Η πρόσβαση στο δικτυακό τόπο της Γ.Γ.Π.Σ. www.gsίs.gr για την υποβολή των ανωτέρω καταστάσεων είναι εφικτή με τη χρήση των κωδικών αυτών.

3. Ο συνδυασμός του ονόματος και του κωδικού χρήστη ταυτοποιεί τον συγκεκριμένο υπόχρεο, αποτελεί απαραίτητο προσωπικό στοιχείο και επιτρέπεται μόνο στον ίδιο να τον διαχειρίζεται και να τον μεταβάλλει, έτσι ώστε μόνο ο υπόχρεος ή πρόσωπα της επιλογής του να γνωρίζουν αυτόν και να έχουν τη δυνατότητα χρήσης του.

Αρθρο 2

Ημερομηνία Υποβολής

1. Οι προθεσμίες υποβολής είναι αυτές που ορίζονται με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις του άρθρου 20 του Κ.Β.Σ. και τις σχετικές Υπουργικές Αποφάσεις.

2. Ως ημερομηνία υποβολής θεωρείται η ημερομηνία αποδοχής και επιτυχούς καταχώρησης αυτών στο σύστημα υποβολής συγκεντρωτικών καταστάσεων του δικτυακού τόπου www.gsis.gr της Γ.Γ.Π.Σ. με αυτόματη απόδοση στον αποστολέα - υπόχρεο μοναδικού αριθμού καταχώρησης.

3. Εφόσον υπάρξουν εμπρόθεσμες τροποποιήσεις σε υποβληθείσα κατάσταση (αρχείο), ως ημερομηνία υποβολής θεωρείται η ημερομηνία της τελευταίας υποβολής του τροποποιημένου αρχείου. Στις περιπτώσεις αυτές, η υποβολή νέου αρχείου διαγράφει το προηγούμενο.

4. Η εκπρόθεσμη υποβολή των καταστάσεων καθώς και η εκπρόθεσμη τροποποίησή τους μπορεί να γίνει μόνο στη Δ.Ο.Υ. και υποχρεωτικά με ηλεκτρονικό μέσο (δισκέτα). Η εκπρόθεσμη τροποποίηση των καταστάσεων πραγματοποιείται με υποβολή νέου αρχείου στη Δ.Ο.Υ. που διαγράφει το αρχείο που υπεβλήθη μέσω διαδικτύου.

5. Ειδικά οι φορολογούμενοι που ανήκουν σε Δ.Ο.Υ. μη ενταγμένη στο σύστημα TAXIS, υποβάλλουν στην περίπτωση αυτή τις καταστάσεις:

- Οι φορολογούμενοι της Δ.Ο.Υ. Αγίου Αθανασίου Θεσσαλονίκης στη Δ.Ο.Υ. Ιωνίας Θεσσαλονίκης.

- Οι φορολογούμενοι της Δ.Ο.Υ. Πλοίων Πειραιά στη Δ.Ο.Υ. Δ΄ Πειραιά.

Αρθρο 3

Πεδίο εφαρμογής-Προϋποθέσεις υποβολής

Α) Υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω διαδικτύου:

- Συγκεντρωτικές καταστάσεις πελατών - προμηθευτών.

- Συγκεντρωτικές καταστάσεις πιστωτικών υπολοίπων πελατών - προμηθευτών.

Β) Οι καταστάσεις γίνονται αποδεκτές εφόσον πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις:

α) Αφορούν εμπρόθεσμη υποβολή.

β) Υποβάλλονται είτε ενιαία για την έδρα και τις εγκαταστάσεις της επιχείρησης είτε για την έδρα και κάθε εγκατάσταση ξεχωριστά.

γ) Οι συναλλασσόμενοι με τον υπόχρεο καταχωρούνται υποχρεωτικά με τον Α.Φ.Μ. τους. Οταν ο συναλλασσόμενος δεν είναι υπόχρεος σε υποβολή καταστάσεων, μόνο τότε μπορεί να καταχωρηθεί και με Α.Δ.Τ. ή άλλο έγκυρο έγγραφο αποδεικτικό της ταυτότητάς του.

Γ) Στις περιπτώσεις χειρόγραφης τήρησης βιβλίων, οι υπόχρεοι μπορούν, για τη δημιουργία του κατάλληλου αρχείου, να χρησιμοποιούν την ειδική εφαρμογή που έχει αναπτύξει η Γενική Γραμματεία Πληροφορικών Συστημάτων και η οποία διατίθεται δωρεάν.

Αρθρο 4

Τρόπος υποβολής

α) Η υποβολή των καταστάσεων πραγματοποιείται με την αποστολή ηλεκτρονικού αρχείου μέσω διαδικτύου (Intemet).

β) Η διαμόρφωση της δομής και των δεδομένων του αρχείου συγκεντρωτικών καταστάσεων είναι αυτή που ορίζεται από τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.

γ) Οι καταστάσεις μπορούν να υποβάλλονται και μέσω των KEΠ προσκομιζόμενες σ΄ αυτά σε χειρόγραφη - έντυπη ή ηλεκτρομαγνητική μορφή. Στην περίπτωση της χειρόγραφης - έντυπης μορφής, ο συνολικός αριθμός εγγραφών (πελατών και προμηθευτών) δεν θα πρέπει να ξεπερνά τις 10 (δέκα) καταχωρήσεις. Το ίδιο ισχύει και για τις καταστάσεις Πιστωτικών Υπολοίπων. Μετά την πληκτρολόγησή τους δημιουργείται αρχείο, το οποίο υποβάλλεται μέσω διαδικτύου (Internet). Ο ανωτέρω περιορισμός των εγγραφών δεν αφορά τις καταστάσεις που υποβάλλονται προσκομιζόμενες σε ηλεκτρομαγνητική μορφή.

Αρθρο 5

Αποδεικτικό υποβολής

Μετά την αποστολή του μαγνητικού αρχείου ως αποδεικτικό υποβολής θα εμφανίζονται και θα εκτυπώνονται:

1. Το ημερολογιακό έτος αναφοράς.

2. Ο αριθμός παραλαβής (αριθμός πρωτοκόλλου)

3. Η επωνυμία δηλούντος.

4. Ο Α.Φ.Μ. δηλούντος / αριθμός εγκατάστασης.

5. Ο αριθμός μητρώου Ανώνυμης Εταιρείας.

6. Το αντικείμενο εργασιών.

7. Ενδειξη για το είδος της κατάστασης (πελατών-προμηθευτών ή πιστωτικών υπολοίπων).

8. Το σύνολο των φορολογικών στοιχείων πελατών.

9. Το σύνολο καθαρής αξίας πελατών.

10. Το σύνολο των φορολογικών στοιχείων προμηθευτών.

11. Το σύνολο καθαρής αξίας προμηθευτών.

12. Ενδειξη αν πρόκειται για αρχική ή τροποποιητική δήλωση.

Αρθρο 6

Αναστολή της πιστοποίησης

1. Η Γενική Γραμματεία Πληροφορικών Συστημάτων αναστέλλει την πιστοποίηση του υπόχρεου σε υποβολή εφόσον διαπιστωθούν παραβάσεις των διατάξεων της παρούσας απόφασης ή υπάρχουν σοβαρές υπόνοιες ότι διαπράχθηκαν ποινικά αδικήματα ή παραβιάστηκαν φορολογικές διατάξεις.

2. Η σχετική απόφαση περί αναστολής της πιστοποίησης (απενεργοποίηση) κοινοποιείται στον ενδιαφερόμενο οποίας, στην περίπτωση αυτή, υποβάλλει τις καταστάσεις στη Δ.Ο.Υ. του, αποκλειστικό με ηλεκτρονικό τρόπο (δισκέτα).

Αρθρο 7

Ηλεκτρονική ταυτοποίηση

Η ηλεκτρονική μορφή της κατάστασης διαβιβάζεται κρυπτογραφημένη και ταυτοποιείται μονοσήμαντα με το όνομα και τον κωδικό χρήστη.

Αρθρο 8

Ελεγχος - Ενημέρωση Δ.Ο.Υ.

1. Η αρμόδια Δ.Ο.Υ. ενημερώνεται από το TAXISnet, αμέσως μετά την λήξη προθεσμίας υποβολής, σχετικά με την υποβολή των καταστάσεων ανά υπόχρεο, με ταυτόχρονη καταχώρηση των βασικών στοιχείων παραλαβής στο υποσύστημα TAXIS - Κ.Β.Σ.

2. Η Γ.Γ.Π.Σ. υποχρεούται να ενημερώσει την αρμόδια Δ.Ο.Υ. με τα αποτελέσματα της επεξεργασίας των καταστάσεων.

3. Κατά τα λοιπά εφαρμογή έχουν οι διατάξεις του Π.Δ. 186/1992 περί «Κ.Β.Σ.» όπως αυτές κάθε φορά ισχύουν.

Αρθρο 9

Μεταβατική διάταξη

1. Ειδικά για τις συναλλαγές που πραγματοποιήθηκαν εντός του ημερολογιακού έτους 2004 και οι σχετικές καταστάσεις για αυτές δεν έχουν υποβληθεί μέχρι την ημερομηνία έναρξης ισχύος της παρούσας απόφασης, η υποβολή θα γίνει υποχρεωτικά είτε μέσω διαδικτύου σύμφωνα με τον τρόπο που ορίζεται στο άρθρο 4 της απόφασης αυτής είτε στις Δ.Ο.Υ. αποκλειστικά με ηλεκτρονικό μέσο (δισκέτα).

2. Οι καταληκτικές ημερομηνίες υποβολής των καταστάσεων αυτών είναι οι παρακάτω:

30η Σεπτεμβρίου 2005 για τους υπόχρεους που ο Α.Φ.Μ. τους λήγει σε 1, 2

21η Οκτωβρίου 2005 για τους υπόχρεους που ο Α.Φ.Μ. τους λήγει σε 3, 4

11η Νοεμβρίου 2005 για τους υπόχρεους που ο Α.Φ.Μ. τους λήγει σε 5, 6

2η Δεκεμβρίου 2005 για τους υπόχρεους που ο Α.Φ.Μ. τους λήγει σε 7, 8

30η Δεκεμβρίου 2005 για τους υπόχρεους που ο Α.Φ.Μ. τους λήγει σε 9, 0

Αρθρο 10

Ισχύς της Απόφασης

Η παρούσα απόφαση ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν θέλετε να συμπληρώνετε το κείμενο αυτό σε κάθε αναζήτηση σας; Αρκεί απλά να γραφτείτε δωρεάν στο Forin.gr πατώντας εδώ ή να συνδεθείτε με τον λογαριασμό σας.

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!