Υπουργείο Εργασίας

Κ.Υ.Α. 29466/688/2020 Τροποποίηση της υπ’ αρ. οικ. 52618/1218/ 9-10-2018 (Β’4504) κοινής απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών, Οικονομίας και Ανάπτυξης, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Οικονομικών που αφορά στο «Ειδικό πρόγραμμα απασχόλησης για 5.500 άνεργους πτυχιούχους ανώτατων εκπαιδευτικών και τεχνολογικών ιδρυμάτων, ηλικίας 22-29 ετών, σε Υπουργεία και εποπτευόμενους δημόσιους φορείς, όπως αυτοί ορίζονται στο άρθρο 51 του ν. 1892/1990 (Α’ 101) και οι οποίοι δεν ασκούν οικονομική δραστηριότητα»

Αριθμ. οικ. 29466/688

ΦΕΚ B’ 3042/22.07.2020

Τροποποίηση της υπ’ αρ. οικ. 52618/1218/ 9-10-2018 (Β’4504) κοινής απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών, Οικονομίας και Ανάπτυξης, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Οικονομικών που αφορά στο «Ειδικό πρόγραμμα απασχόλησης για 5.500 άνεργους πτυχιούχους ανώτατων εκπαιδευτικών και τεχνολογικών ιδρυμάτων, ηλικίας 22-29 ετών, σε Υπουργεία και εποπτευόμενους δημόσιους φορείς, όπως αυτοί ορίζονται στο άρθρο 51 του ν. 1892/1990 (Α’ 101) και οι οποίοι δεν ασκούν οικονομική δραστηριότητα».

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. το άρθρο 64 του ν. 4430/2016 «Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία και ανάπτυξη των φορέων της και άλλες διατάξεις» (Α’ 205), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,

2. το άρθρο 51 του ν. 1892/1990 «Για τον εκσυγχρονισμό και την ανάπτυξη και άλλες διατάξεις» (Α’101),

3. την περ. ιθ’της παρ. 2 του άρθρου 14 και το εδάφιο γ’της παρ. 2 του άρθρου 21 του ν. 2190/1994 «Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης» (Α’28),

4. τον ν. 2956/2001 «Αναδιάρθρωση του Ο.Α.Ε.Δ και άλλες διατάξεις» (Α’258),

5. τον ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις» (Α’112) και τον ν. 3469/2006 «ΕθνικόΤυπογραφείο, Εφημερίς της Κυβερνήσεως και άλλες διατάξεις», (Α’ 131) όπως ισχύουν,

6. τον ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ ΕΕ) δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α’143),

7. τον ν. 4314/2014 «Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την Προγραμματική Περίοδο 2014-2020» (Α’265), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,

8. τον ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α’133),

9. τον Κανονισμό (ΕΕ) υπ’ αρ. 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία των Δεδομένων) (ΕΕ L 119/4.5.2016), ως τέθηκε σε εφαρμογή την 25η Μαΐου 2018,

10. τηνπερ.β’τηςπαρ.2τουάρθρου2τουπ.δ.164/2004 «Ρυθμίσεις για τους εργαζομένους με συμβάσεις ορισμένου χρόνου στο δημόσιο τομέα» (Α’134),

11. το άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, ο οποίος κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (Α’98) και διατηρήθηκε σε ισχύ με την περ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α’133),

12. την παρ. 2 του άρθρου 12 του π.δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες» (Α’145),

13. το π.δ. 134/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης» (Α’168),

14. το π.δ. 141/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Εσωτερικών» (Α’180),

15. το π.δ. 142/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομικών» (Α’181),

16. το π.δ. 147/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης» (Α’192),

17. το π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’119),

18. το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’121),

19. το π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» (Α’123),

20. την υπ’ αρ. 340/18-7-2019 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλακάκη» (Β’3051),

21. την υπ’αρ. 47/18-7-2019 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Ιωάννη Τσακίρη» (Β’3100),

22. την υπ’αρ. οικ. 52618/1218/9-10-2018 κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Οικονομίας και Ανάπτυξης, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Οικονομικών «Ειδικό πρόγραμμα απασχόλησης για 5.500 άνεργους πτυχιούχους ανώτατων εκπαιδευτικών και τεχνολογικών ιδρυμάτων, ηλικίας 22-29 ετών, σε Υπουργεία και εποπτευόμενους δημόσιους φορείς, όπως αυτοί ορίζονται στο άρθρο 51 του ν. 1892/1990 (Α’101) και οι οποίοι δεν ασκούν οικονομική δραστηριότητα» (Β’4504),

23. την υπ’ αρ. 5043/14-10-2019 (ΑΔΑ:ΨΓ7Λ465ΧΙ8-ΣΕΕ) Πρόσκληση με κωδικό ΑΝΑΔ44 της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ 2014-2020» και τίτλο «Ειδικό πρόγραμμα απασχόλησης για 5.500 άνεργους πτυχιούχους ανώτατων εκπαιδευτικών και τεχνολογικών ιδρυμάτων, ηλικίας 22-29 ετών, σε Υπουργεία και εποπτευόμενους δημόσιους φορείς όπως αυτοί ορίζονται στο άρθρο 51 του ν. 1892/1990, και οι οποίοι δεν ασκούν οικονομική δραστηριότητα» για την υποβολή προτάσεων στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας 3,

24. την υπ’αρ. 5934/20-11-2019 απόφαση της Ειδικής Γραμματέως Διαχείρισης Προγραμμάτων Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης, Ταμείου Συνοχής και Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου αναφορικά με την ένταξη της Πράξης «Ειδικό Πρόγραμμα Απασχόλησης για ανέργους Πτυχιούχους ΑΕΙ-ΤΕΙ, ηλικίας 22-29 ετών, σε Υπουργεία και εποπτευόμενους δημόσιους φορείς όπως αυτοί ορίζονται στο άρθρο 51 του ν. 1891/1990, και οι οποίοι δεν ασκούν οικονομική δραστηριότητα» με κωδικό ΟΠΣ 5050177 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020» και με κωδ. Πράξης Συλλογικής Απόφασης 2019ΣΕ33410009, (ΑΔΑ: 9ΝΗΚ46ΜΤΛΠ-ΞΡΩ) και την υπ’αρ. 6183/3-12-2019 τροποποίηση αυτής ΑΔΑ: 6Φ6546ΜΤΛΡ-3ΛΠ),

25. την υπ’ αρ. C (2014)/10128 final/17-12-2014 απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την έγκριση του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014- 2020» (Κωδικός CCI 2014GR05M9OP001), όπως ισχύει,

26. τους Κανονισμούς υπ’αρ. 1303/2013 και 1304/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβούλιου, όπως ισχύουν,

27. την υπ’ αρ. 137675/ΕΥΘΥ1016/19-12-2018 απόφαση του Υφυπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης «Αντικατάσταση της υπ’ αρ. 110427/EΥΘΥ/1020/20.10.2016 (Β’ 3521) υπουργικής απόφασης με τίτλο «Τροποποίηση και αντικατάσταση της υπ’ αρ. 81986/ΕΥΘΥ712/ 31-07-2015 (Β’ 1822) υπουργικής απόφασης “Εθνικοί κανόνες επιλεξιμότητας δαπανών για τα προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014 - 2020 - Έλεγχοι νομιμότητας δημοσίων συμβάσεων συγχρηματοδοτούμενων πράξεων ΕΣΠΑ 2014-2020 από Αρχές Διαχείρισης και Ενδιάμεσους Φορείς - Διαδικασία ενστάσεων επί των αποτελεσμάτων αξιολόγησης πράξεων”» (Β’5968), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,

28. την υπ’αρ. 126829/EΥΘΥ1217(1)/08-12-2015 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και Οικονομικών «Σύστημα δημοσιονομικών διορθώσεων και διαδικασίες ανάκτησης αχρεωστήτως ή παρανόμως καταβληθέντων ποσών από πόρους του κρατικού προϋπολογισμού για την υλοποίηση προγραμμάτων συγχρηματοδοτούμενων στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014 - 2020 σύμφωνα με το αρ. 22 του ν. 4314/2014», (Β’2784) όπως ισχύει,

29. την υπ’ αρ. 53684/EΥΘΥ460/18-5-2015 απόφαση του Υπουργού Οικονομίας, Υποδομών Ναυτιλίας καιΤουρισμού «Διάρθρωση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης ΕΠ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ του άρθρου 5 παρ. 3 του ν. 4314/ 2014» (Β’948), όπως ισχύει,

30. την υπ’ αρ. 134453/23-12-2015 (Β’ 2857) Ρυθμίσεις για τις πληρωμές των δαπανών του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων - ΠΔΕ (τροποποίηση και αντικατάσταση της κοινής υπουργικής απόφασης 46274/ 26-9-2014 (Β’2573),

31. την υπ’αρ. 130433/2019 κοινή απόφαση Υφυπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης και Επενδύσεων με θέμα «Τακτοποίηση πληρωμών Δημοσίων Επενδύσεων με τη λήξη του οικονομικού έτους 2019, χρηματοδότηση Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων έτους 2020 και ρύθμιση σχετικών θεμάτων» (Β’4749),

32. την υπ’ αρ. 5717/3-12-2019 απόφαση του ΔΣ του ΟΑΕΔ που διαβιβάστηκε στην υπηρεσία με το υπ’ αρ. 105006/27-12-2019 έγγραφο του ΟΑΕΔ,

33. το υπ’ αρ. 40835/3384/30-7-2018 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Μονάδας Κρατικών Ενισχύσεων του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σύμφωνα με το οποίο το πρόγραμμα δεν εγείρει θέμα κρατικών ενισχύσεων,

34. το υπ’ αρ. 130887/2378/17-12-2019 έγγραφο της Ειδικής Υπηρεσίας Κρατικών Ενισχύσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, σύμφωνα με το οποίο η χρηματοδότηση της δράσης εκφεύγει από το πεδίο εφαρμογής των κανόνων περί κρατικών ενισχύσεων,

35. την υπ’ αρ. 60633/1911/24-2-2020 απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων περί έγκρισης ανάληψης υποχρέωσης (ΑΔΑ: 94ΘΤ46ΜΤΛΚ- 8ΙΡ),

36. την υπ’αρ. 61510/5262/5-3-2020 εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων,

37. την υπ’αρ. 17492/04-03-2020 βεβαίωση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του ΟΑΕΔ,

38. την υπ’ αρ. 266/14-01-2020 απόφαση του ΟΑΕΔ περί έγκρισης απόφασης ανάληψης υποχρέωσης (ΑΔΑ: 972Ι4691Ω2-ΤΡΘ),

39. το υπ’αρ. 27497/12-5-2020 έγγραφο του ΟΑΕΔ ,

40. την πορεία υλοποίησης του προγράμματος, την ανάγκη αναδιαμόρφωσης και ανακατανομής των αρχικών προϋπολογισθεισών πιστώσεων κατ’έτος έως το 2021 και την προσθήκη πηγής χρηματοδότησης,

41. το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται επιπλέον δαπάνη πέραν αυτής που είχε προβλεφθεί με την υπ’ αρ. οικ. 52618/1218/9-10-2018 (Β’ 4504) κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Οικονομίας και Ανάπτυξης, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Οικονομικών, ήτοι ποσό ύψους έως ενενήντα εκατομμύρια ευρώ (90.000.000,00 ευρώ). Με την παρούσα η ανωτέρω δαπάνη ανακατανέμεται κατ’ έτος και τροποποιείται ως προς την πηγή χρηματοδότησης ως εξής:

α. Οι τρεις χιλιάδες εξακόσιες πενήντα (3.650) θέσεις του ειδικού προγράμματος συγχρηματοδοτούνται με το ποσό των πενήντα οκτώ εκατομμυρίων ευρώ (58.000.000,00 ευρώ) από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρωπινού Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση». Η κατανομή των πιστώσεων για το τρέχον έτος και για το έτος 2021 είναι 21.000.000,00 ευρώ και 6.000.000,00 ευρώ αντίστοιχα.

β. Οι υπόλοιπες χίλιες οκτακόσιες πενήντα (1.850) θέσεις χρηματοδοτούνται με το ποσό ύψους έως τριάντα δύο εκατομμύρια ευρώ (32.000.000,00 ευρώ) από εγγεγραμμένες πιστώσεις στον ΚΑΕ 2493 του προϋπολογισμού του ΟΑΕΔ. Η κατανομή των πιστώσεων για το τρέχον έτος και για το έτος 2021 είναι 13.000.000,00 ευρώ και 10.000.000,00 ευρώ αντίστοιχα, αποφασίζουμε:

Την τροποποίηση της υπ’ αρ. 52618/1218/9-10-2018 κοινής υπουργικής απόφασης (Β’4504) ως εξής:

Α. Ο τίτλος του προγράμματος αντικαθίσταται και έχει ως εξής:

«Ειδικό Πρόγραμμα Απασχόλησης για ανέργους Πτυχιούχους ΑΕΙ-ΤΕΙ, ηλικίας 22-29 ετών, σε Υπουργεία και εποπτευόμενους δημόσιους φορείς όπως αυτοί ορίζονται στο άρθρο 51 του ν. 1892/1990, και οι οποίοι δεν ασκούν οικονομική δραστηριότητα».

Β. Στο άρθρο 2 «Πλαίσιο ένταξης - Αρμοδιότητες του ΟΑΕΔ - Φορείς υποδοχής» η παρ. 1 τροποποιείται ως εξής:

«1. Αρμόδιος φορέας για την υλοποίηση, διαχείριση και παρακολούθηση του προγράμματος είναι ο ΟΑΕΔ. Ο ΟΑΕΔ εκδίδει δημόσια πρόσκληση στην οποία εξειδικεύει τις λεπτομέρειες εφαρμογής του προγράμματος. Επίσης, ο ΟΑΕΔ είναι αρμόδιος για την υποδοχή των ηλεκτρονικών αιτήσεων των ωφελουμένων και την κατάρτιση του πίνακα ωφελουμένων, τη σύζευξη των ωφελουμένων με τις θέσεις απασχόλησης των φορέων υποδοχής, τη διενέργεια δειγματοληπτικών επιτόπιων ελέγχων στους φορείς υποδοχής και την καταβολή των αμοιβών στους ωφελουμένους και των ασφαλιστικών εισφορών στους φορείς υποδοχής.

Υπεύθυνος φορέας για τη διαχείριση και παρακολούθηση του συγχρηματοδοτούμενου από πόρους του ΕΣΠΑ σκέλος του προγράμματος ορίζεται η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» (ΕΠ ΑΝΑΔ-ΕΔΒΜ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης και ο ΟΑΕΔ ως προς το σκέλος που χρηματοδοτείται από εθνικούς πόρους. Δικαιούχος ως προς το συγχρηματοδοτούμενο από πόρους του ΕΣΠΑ σκέλος του προγράμματος ορίζεται ο ΟΑΕΔ.

Ο δικαιούχος της δράσης, μετά τη δημοσίευση σχετικής πρόσκλησης της ΕΥΔ ΕΠ ΑΝΑΔ-ΕΔΒΜ υποβάλλει αίτηση χρηματοδότησης για την ένταξη της δράσης στο ΕΠ, συνοδευόμενη από τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά και στοιχεία καθώς και τα σχετικά έγγραφα, όπως θα εξειδικεύονται στη σχετική πρόσκληση.

Η δράση υλοποιείται με τη μορφή επιχορήγησης από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) προς τον ΟΑΕΔ ως προς το συγχρηματοδοτούμενο σκέλος της (σύμφωνα με τα παραδοτέα του έργου όπως αυτά εξειδικεύονται στην πρόσκληση) και από πόρους του ΟΑΕΔ ως προς το εθνικό σκέλος».

Γ. Η παράγραφος 12 του άρθρου 3 «Αμοιβές ωφελουμένων - Χρηματοδότηση» τροποποιείται ως εξής:

«12.Ημέγιστηδαπάνηγιατηνεφαρμογήτουπρογράμματος έχει προβλεφθεί με την υπ’ αρ. οικ. 52618/1218/ 9-10-2018 (Β’4504) κοινή υπουργική απόφαση και ανέρχεται στο ποσό ύψους έως ενενήντα εκατομμύρια ευρώ (90.000.000,00 €) για πέντε χιλιάδες πεντακόσιες (5.500) θέσεις ωφελουμένων.

Με την παρούσα η ανωτέρω δαπάνη ανακατανέμεται κατ’έτος και τροποποιείται ως προς την πηγή χρηματοδότησης ως εξής:

α. Οι τρεις χιλιάδες εξακόσιες πενήντα (3.650) θέσεις του ειδικού προγράμματος συγχρηματοδοτούνται με το ποσό των πενήντα οκτώ εκατομμύριων ευρώ (58.000.000,00 €) από την Πρωτοβουλία για την Απασχόληση των Νέων (ΠΑΝ) του Άξονα Προτεραιότητας «Διευκόλυνση της Πρόσβασης στην Απασχόληση των Νέων έως 29 ετών» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρωπινού Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση». Η κατανομή των πιστώσεων για το τρέχον έτος και για το έτος 2021 είναι 21.000.000,00 ευρώ και 6.000.000,00 ευρώ αντίστοιχα.

β. Οι υπόλοιπες χίλιες οκτακόσιες πενήντα (1.850) θέσεις χρηματοδοτούνται με το ποσό ύψους έως τριάντα δύο εκατομμύρια ευρώ (32.000.000,00 €) από εγγεγραμμένες πιστώσεις στον ΚΑΕ 2493 του προϋπολογισμού του ΟΑΕΔ. Η κατανομή των πιστώσεων για το τρέχον έτος και για το έτος 2021 είναι 13.000.000,00 ευρώ και 10.000.000,00 ευρώ αντίστοιχα.

Ο διαχωρισμός των δύο κατηγοριών θέσεων ανάλογα με την πηγή χρηματοδότησης βασίζεται στα κριτήρια επιλεξιμότητας της ΠΑΝ, σύμφωνα με την υπ’ αρ. 5043/14-10-2019 Πρόσκληση της ΕΥΔ ΕΠΑΝΑΔ- ΕΔΒΜ. Συγκεκριμένα οι 3.650 θέσεις αντιστοιχούν σε ωφελούμενους που κατά την έναρξη συμμετοχής στο πρόγραμμα βρίσκονταν εκτός εκπαίδευσης, επαγγελματικής κατάρτισης και απασχόλησης καθ’ οιονδήποτε τρόπο και δεν είχαν συμπληρώσει το 30ο έτος της ηλικίας τους».

Δ. Η περίπτωση ε) της παραγράφου 1 του άρθρου 8 «Διαδικασία καταβολής των αμοιβών σε ωφελούμενους και των ασφαλιστικών εισφορών στους φορείς υποδοχής» τροποποιείται ως εξής:

«ε) ταυτότητα πληρωμής Τρεχουσών Εισφορών (Τ.Π.Τ.Ε.) ΕΦΚΑ, και ταυτότητα πληρωμής Φόρου Μισθωτών Υπηρεσιών (ΦΜΥ) των φορέων υποδοχής που ανήκουν στην Κεντρική Διοίκηση».

Ε. H παράγραφος 2 του άρθρου 8 τροποποιείται ως εξής:

«2. Μετά τη διαδικασία της έγκρισης της πληρωμής, όπως αυτή εξειδικεύεται στην πρόσκληση, ο ΟΑΕΔ πιστώνει άμεσα τους λογαριασμούς των ωφελουμένων με τα ποσά που αντιστοιχούν στις καθαρές αμοιβές τους, βάσει της μηνιαίας κατάστασης της παραγράφου 1 του άρθρου 8, και τους λογαριασμούς ΙΒΑΝ των φορέων υποδοχής, με τα ποσά που αντιστοιχούν στις συνολικές ασφαλιστικές εισφορές (ωφελούμενων και φορέων υποδοχής) και στον ΦΜΥ, αντίστοιχα.

Όταν ο φορέας ανήκει στην Κεντρική Διοίκηση, οι ασφαλιστικές εισφορές και ο ΦΜΥ καταβάλλονται μέσω ταυτότητας πληρωμής Τρεχουσών Εισφορών (Τ.Π.Τ.Ε.) ΕΦΚΑ και ταυτότητας πληρωμής Φόρου Μισθωτών Υπηρεσιών (ΦΜΥ) που υποβάλει στο αρμόδιο ΚΠΑ2 του φορέα υποδοχής».

ΣΤ. Το άρθρο 10 «Έλεγχος και παρακολούθηση» τροποποιείται ως εξής:

«1.Τα αρμόδια όργανα λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα με στόχο α) τη χρηστή και αποτελεσματική διαχείριση των πόρων, β) την τήρηση των εθνικών και ενωσιακών διατάξεων, γ) την ορθή υλοποίηση του φυσικού αντικειμένου, δ) την πρόληψη ή τη διαπίστωση τυχόν παραβάσεων και την επιβολή κυρώσεων και ε) την εξασφάλιση επαρκούς διαδρομής ελέγχου.

2. Στο πλαίσιο του προγράμματος, ο ΟΑΕΔ διενεργεί επιτόπιους ελέγχους προς τους φορείς υποδοχής για την πιστοποίηση της απασχόλησης των ωφελουμένων και την ορθή καταβολή του μισθολογικού και μη μισθολογικού κόστους.

3. Ο ΟΑΕΔ διενεργεί διοικητικούς ελέγχους προκειμένου να καταβληθεί το μισθολογικό και μη μισθολογικό κόστος του προγράμματος.

4. Εφόσον ολοκληρωθεί ο έλεγχος, τα ελεγκτικά όργανα του ΟΑΕΔ συντάσσουν έκθεση με τα πορίσματα του επιτόπιου ή/και διοικητικού ελέγχου και ενημερώνεται σχετικά ο φορέας υποδοχής. Αντίγραφο της ανωτέρω έκθεσης διατηρείται στον φάκελο του προγράμματος.

5. Οι επιτόπιοι έλεγχοι του προγράμματος διενεργούνται από υπάλληλους του ΟΑΕΔ σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

6. Διοικητικές και επιτόπιες επαληθεύσεις διενεργούνται από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου 2014-2020 και στην απόφαση υπ’ αρ. 137675/ΕΥΘΥ1016/19-12-2018 (Β’5968) όπως ισχύει».

Ζ. Το άρθρο 11 «Τήρηση κανόνων πληροφόρησης και δημοσιότητας» τροποποιείται ως εξής:

«1. Η δημόσια πρόσκληση του προγράμματος αναρτάται στο πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ, στην ιστοσελίδα του ΟΑΕΔ και στην ιστοσελίδα του ΕΠ ΑΝΑΔ.ΕΒΜ του ΕΣΠΑ. Στην ιστοσελίδα του ΟΑΕΔ αναρτάται και δελτίο τύπου το οποίο αποστέλλεται στον ημερήσιο τύπο.

2. Ο ΟΑΕΔ υποχρεούται στην τήρηση των απαιτήσεων των κανόνων πληροφόρησης και δημοσιότητας που προσδιορίζονται στο Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων, και όπως αυτοί καθορίζονται στον Καν. (ΕΕ) 1303/2013 (άρθρο 115-17 και Παράρτημα ΧΙΙ) της Προγραμματικής Περιόδου 2014- 2020 και τις διατάξεις εφαρμογής του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» 2014-2020.

3. Οι ωφελούμενοι ενημερώνονται κατάλληλα, από τους αρμοδίους φορείς, για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων τους που τηρούνται για τις ανάγκες υλοποίησης του προγράμματος και ενημερώνονται κατάλληλα και σε κάθε περίπτωση πριν τη συλλογή αυτών. Παράλληλα, οι υπεύθυνοι και οι τυχόν εκτελούντες την επεξεργασία υποχρεούνται να τηρούν τις απαιτήσεις του ΓΚΠΔ καθώς και του ν. 4624/2019, ώστε να είναι δυνατή η επεξεργασία και χρήση προσωπικών δεδομένων σύμφωνα με τις απαιτήσεις των Καν. 1303/2013 και 1304/2013.

4. Οι ωφελούμενοι μπορούν να ασκήσουν τα δικαιώματα που απορρέουν για τα υποκείμενα των δεδομένων από τις διατάξεις του ΓΚΠΔ υπό τις ειδικότερες προϋποθέσεις που ισχύουν για αυτά κάθε φορά. Οι αρμόδιες υπηρεσίες που έχουν την ευθύνη επεξεργασίας των δεδομένων των συμμετεχόντων υποχρεούνται να συμμορφώνονται πλήρως προς τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας για τον σκοπό της εφαρμογής και υλοποίησης του προγράμματος.

5. Ο δικαιούχος υποχρεούται να έχει εγκατεστημένο σύστημα (είτε στην έδρα του είτε να έχει πρόσβαση σε άλλο τοπικό ή κεντρικό σύστημα) συλλογής, αποθήκευσης δεδομένων συμμετεχόντων (microdata), προκειμένου αφενός να διασφαλίζεται η ακρίβεια και επάρκεια των δεδομένων των συμμετεχόντων και αφετέρου η έγκαιρη ενημέρωση του ΟΠΣ - ΕΣΠΑ με τα εν λόγω στοιχεία.

6. Ο δικαιούχος έχει την ευθύνη για την έγκυρη και έγκαιρη συλλογή των δεδομένων μεμονωμένων συμμετεχόντων (microdata) και στις περιπτώσεις που η συλλογή τους διενεργείται από τους φορείς υλοποίησης ή παρόχους των πράξεων. Όλοι οι φορείς της πράξης αποτελούν ουσιαστικούς συντελεστές διάχυσης της πληροφόρησης στις ομάδες στόχος που απευθύνονται και, υπό την έννοια αυτή, δύνανται να χρησιμοποιούν, ορθολογικά, κάθε πρόσφορο μέσο επικοινωνίας που θα συμβάλλει στη διαφάνεια και στη διάχυση λεπτομερών πληροφοριών».

Η. Κατά τα λοιπά ισχύουν τα οριζόμενα στην υπ’ αρ. οικ. 52618/1218/9-10-2018 κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Οικονομίας και Ανάπτυξης, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Οικονομικών (Β’4504).

Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 20 Ιουλίου 2020

Οι Υπουργοί

Υφυπουργός Οικονομικών
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ

Υφυπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων
ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΑΚΙΡΗΣ

Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ

Εσωτερικών
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΙΚΑΚΟΣ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!