Αποφάσεις - Εγκύκλιοι

ΔΤΔ Γ 1086363 ΕΞ 2020 Προσωρινή απαγόρευση εξαγωγών (επανεξαγωγών) - φαρμακευτικά προϊόντα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΑΔΕ
Ανεξάρτητη Αρχή
Δημοσίων Εσόδων
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΦΚ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ Γ
Ταχ. Δ/νση : Καρ. Σερβίας 10
Ταχ. Κώδικας : 101 84 Αθήνα
Πληροφορίες : Μ. Πίκλα
Τηλέφωνο : 210 6987 443
Fax : 210 6987 459
E-Mail : dtd@2001.syzefxis.gov.gr
Url : www.aade.gr

Α.Δ.Α.: 6ΓΘΔ46ΜΠ3Ζ-ΙΝΖ

ΕΠΕΙΓΟΝ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Αθήνα, 20 Ιουλίου 2020

Αριθ. Πρωτ.: ΔΤΔ Γ 1086363 ΕΞ 2020

ΠΡΟΣ: Ως Π.Δ.

ΘΕΜΑ: Προσωρινή απαγόρευση εξαγωγών (επανεξαγωγών) - φαρμακευτικά προϊόντα

ΣΧΕΤ.: α. Η με αρ. πρωτ. 68967/03-07-2020 Απόφαση του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων

β. Η με αρ. πρωτ. 68966/03-07-2020 Απόφαση του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων, για την τροποποίηση της με αρ. πρωτ. 43198/13-04-2020 Απόφασης

γ. Η με αρ. πρωτ. ΔΤΔ Γ 1049863 ΕΞ 2020/05-05-2020 διαταγή της Δ/νσης Τελωνειακών Διαδικασιών

Σας κοινοποιούμε τις ανωτέρω (α) και (β) σχετικές Αποφάσεις του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων.

Συγκεκριμένα, με την (α) σχετική αίρεται η απόφαση 43197/13-04-2020 για την προσωρινή απαγόρευση παράλληλων εξαγωγών και ενδοκοινοτικής διακίνησης φαρμακευτικών προϊόντων για την αντιμετώπιση των ασθενών που έχουν προσβληθεί από το νέο κορωνοϊό.

Περαιτέρω, με την (β) σχετική τροποποιείται η Απόφαση του Ε.Ο.Φ. 43198/13-04-2020 περί «Προσωρινής Απαγόρευσης Παράλληλων Εξαγωγών και Ενδοκοινοτικής Διακίνησης» φαρμακευτικών προϊόντων ως προς την άρση της απαγόρευσης των παράλληλων εξαγωγών και ενδοκοινοτικής διακίνησης για τα φαρμακευτικά προϊόντα του Πίνακα 1 αυτής και την προσθήκη των προϊόντων του Πίνακα 2 αυτής στην απαγόρευση παράλληλων εξαγωγών και ενδοκοινοτικής διακίνησης. Ως προς την απαγόρευση παράλληλων εξαγωγών (επανεξαγωγών), επισημαίνεται ότι εξαιρείται η διακίνηση φαρμάκων από ή μέσω Ελλάδας προς άλλο κ-μ της Ε.Ε. όταν αυτή γίνεται από τους Κατόχους Άδειας Κυκλοφορίας ή τους εξουσιοδοτημένους διανομείς τους και προβλέπεται ρητά σε σύμβαση μεταξύ της Ελληνικής εταιρείας και της εταιρείας του άλλου κ-μ.

Κατόπιν των ανωτέρω, σε περίπτωση κατά την οποία οι τελωνειακές Αρχές της χώρας διαπιστώσουν – στο πλαίσιο των καθηκόντων τους – απόπειρα εξαγωγής (επανεξαγωγής) των φαρμάκων που περιλαμβάνονται στον συγκεντρωτικό Πίνακα 3 της σχετικής (α) Απόφασης, παρακαλούνται να ενημερώσουν άμεσα τον Ε.Ο.Φ..

Σημειώνεται ότι η ανωτέρω (γ) σχετική παύει να ισχύει ως προς τα συγκεκριμένα σημεία.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΕΥΔΟΚΙΑ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!