Υπουργείο Εργασίας

Εγκ. 29056/938/2020 Οδηγίες για τη χορήγηση της άδειας φροντίδας παιδιού σε σχέση με τις αναστολές συμβάσεων εργασίας εργαζομένων λόγω των έκτακτων και προσωρινών μέτρων στην αγορά εργασίας για την αντιμετώπιση και τον περιορισμό της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
& ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ 
ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ 
ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ 
ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 
ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ & 
ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ
Δ/ΝΣΗ ΑΤΟΜΙΚΩΝ 
ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ 
ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ
ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ
Πληροφορίες: Μ. Ευθυμίου
Τηλέφωνο:2131516392

ΑΔΑ: ΩΗΔ746ΜΤΛΚ-Τ1Τ

Αθήνα:  15 Ιουλίου 2020

Αριθμ. Πρωτ: οικ. 29056/938

ΠΡΟΣ : ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

ΘΕΜΑ: Οδηγίες για τη χορήγηση της άδειας φροντίδας παιδιού σε σχέση με τις αναστολές συμβάσεων εργασίας εργαζομένων λόγω των έκτακτων και προσωρινών μέτρων στην αγορά εργασίας για την αντιμετώπιση και τον περιορισμό της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19

Με την παρούσα εγκύκλιο παρέχονται οδηγίες για τη χορήγηση της άδειας φροντίδας παιδιού των εργαζομένων γονέων που τέθηκαν σε αναστολή οι συμβάσεις εργασίας τους, είτε λόγω αναστολής της λειτουργίας των επιχειρήσεων με εντολή δημόσιας αρχής, είτε με απόφαση του εργοδότη ως πληττόμενες επιχειρήσεις, βάσει ΚΑΔ.

Α. Άδεια φροντίδας παιδιού - Νομοθετικό πλαίσιο

1. Η χορήγηση της άδειας φροντίδας παιδιού είναι σύμφωνη με την πρόνοια του άρθρου 21, παρ. 1 καεί 5 του Συντάγματος, με το άρθρο 8 , παρ. 3 του Αναθεωρημένου Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Χάρτη ο οποίος κυρώθηκε με της διατάξεις του ν. 4359/2016, καθώς και με το άρθρου 5 της Δ.Σ.Ε. 103 η οποία κυρώθηκε με της διατάξεις του ν. 1302/1982.

2. Η άδεια φροντίδας παιδιού χορηγείται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9 της ΕΓΣΣΕ 1993, του άρθρου 6 της ΕΓΣΣΕ 2002-2003, το οποίο κυρώθηκε από της διατάξεις του άρθρου 7 του ν. 3144/03, των άρθρων 8 & 9 της ΕΓΣΣΕ 2004-2005, της περίπτωσης γ' του άρθρου 7 της ΕΓΣΣΕ 2006-2007, του άρθρου 6 της ΕΓΣΣΕ 20082009, του άρθρου 2 της ΕΓΣΣΕ 2014 και του άρθρου 38 του ν. 4342/2015, καθώς και σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 124/2018 Γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους. Επίσης για το θέμα ενδεχομένως να τυγχάνουν εφαρμογής ειδικότερες -ευνοϊκότερες ρυθμίσεις ΣΣΕ, επιχειρησιακών συμβάσεων, κανονισμών εργασίας, διαιτητικών αποφάσεων κ.α..

3. Η χορήγησή της άδειας φροντίδας διέπεται επίσης από της διατάξεις του ν. 3896/2010 για την εφαρμογή της αρχής των ίσων ευκαιριών και της ίσης μεταχείρισης ανδρών και γυναικών σε θέματα εργασίας και απασχόλησης (άρθρο 2 περ. α' & β', άρθρο 3 παρ. 1 & 4 , άρθρο 18) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει από της διατάξεις του άρθρου 22 παρ. 2 του ν. 4604/2019, με της οποίες ενσωματώθηκε στην ελληνική έννομη τάξη η Οδηγία 2006/54/ΕΚ. Από της ανωτέρω διατάξεις ορίζεται μεταξύ άλλων ότι η λιγότερο ευνοϊκή μεταχείριση γονέων λόγω άδειας ανατροφής, φροντίδας, υιοθεσίας ή αναδοχής παιδιού συνιστά διάκριση κατά την έννοια του ν. 3896/2010.

Β. Αναστολές συμβάσεων εργασίας

Οι αναστολές των συμβάσεων εργασίας των εργαζομένων που έλαβαν χώρα με μία σειρά κατεπειγουσών νομοθετικών παρεμβάσεων αποτέλεσαν ένα έκτακτο και προσωρινό μέτρο στην αγορά εργασίας για την αντιμετώπιση και τον περιορισμό της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 μέσα σε μία εξαιρετικά επείγουσα συνθήκη κατά την οποία προείχε η προστασία της δημόσιας υγείας και κατά συνέπεια το δημόσιο συμφέρον.

Γ. Πλήρες χορήγηση της άδειας φροντίδας παιδιού

Κατά τη διάρκεια της αναστολής της εργασιακής σύμβασης αναστέλλεται επίσης το δικαίωμα της άδειας φροντίδας παιδιού το οποίο στο σύνολό του δεν επηρεάζεται. Το δικαίωμα στην εν λόγω άδεια διακόπτεται κατά την έναρξη της αναστολής και συνεχίζεται με την ενεργοποίηση της εργασιακής σύμβασης μετά την άρση της αναστολής της σύμβασης εργασίας, ώστε να εξασφαλίζεται η πλήρης χορήγησή του. Στην περίπτωση που η έναρξη της άδειας φροντίδας παιδιού εμπίπτει μέσα στο διάστημα της αναστολής της σύμβασης εργασίας, τότε, αυτή μεταφέρεται κατά την ημερομηνία ενεργοποίησης της σύμβασης εργασίας, μετά το πέρας της αναστολής.

Υπογραμμίζεται ότι η χρήση της άδειας φροντίδας παιδιού από τους δικαιούχους γονείς θα ολοκληρωθεί, όπως έχει συμφωνηθεί μεταξύ των μερών, μετά τη λήξη της αναστολής της εργασιακής τους σύμβασης, χωρίς οι εργαζόμενοι να απωλέσουν τμήμα του δικαιώματός τους.

Δ. Ειδική παροχή προστασίας της μητρότητας

Η αναστολή χορήγησης της άδειας φροντίδας παιδιού και η ολοκλήρωση της χορήγησής της μετά το πέρας της αναστολής της σύμβασης εργασίας σύμφωνα με τα ανωτέρω δεν μπορεί να επηρεάζει δυσμενώς την άσκηση του δικαιώματος των εργαζομένων μητέρων για την ειδική παροχή προστασίας της μητρότητας του άρθρου 142 του ν. 3655/2008.

Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΝΝΑ ΣΤΡΑΤΙΝΑΚΗ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!