Αποφάσεις - Εγκύκλιοι

Εγκ. 41534/2020 Παράταση προθεσμίας παροχής διοικητικής υποστήριξης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ
&ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Τ.Α.
ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Τ.Α. Α΄ΒΑΘΜΟΥ
Ταχ.Δ/νση : Σταδίου 27
Τ.Κ. : 10183 Αθήνα

Α.Δ.Α.: Ω7ΖΚ46ΜΤΛ6-3ΗΑ

Αθήνα, 3 Ιουλίου 2020

Αριθ.Πρωτ.: 41534

ΠΡΟΣ: Αποκεντρωμένες Διοικήσεις της χώρας
(Με παράκληση να ενημερώσουν τους
Δήμους χωρικής τους αρμοδιότητας)

ΘΕΜΑ: Παράταση προθεσμίας παροχής διοικητικής υποστήριξης

Σας γνωρίζουμε ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 376, παρ. 2 του ν. 4700/29.06.2020 (Α΄ 127), ως χρόνος έναρξης άσκησης από τους δήμους των αρμοδιοτήτων που μεταβιβάστηκαν σε αυτούς, στο πλαίσιο των οριζομένων στην περ. α’ της παρ. 1 του άρθρου 95 του ν. 3852/2010, για τις οποίες παρέχεται κατά τη δημοσίευση του παρόντος διοικητική υποστήριξη, ορίζεται η 1η.11.2020. Μέχρι τις 31.10.2020 συνεχίζουν να εφαρμόζονται και οι ρυθμίσεις των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 95 του ν. 3852/2010. Η παρ. 1 του άρθρου 1 της από 31.12.2012 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, όπως κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4147/2013 (Α’ 98), συνεχίζει να ισχύει.

Ο Υφυπουργός

Θεόδωρος Λιβάνιος

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!