Αποφάσεις - Εγκύκλιοι

ΔΔΘΕΚΑ Α 1076799 ΕΞ 2020 Κοινοποίηση του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2020/894 της Επιτροπής της 29ης Ιουνίου 2020 για την τροποποίηση του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2019/159 για την επιβολή οριστικών μέτρων διασφάλισης όσον αφορά τις εισαγωγές ορισμένων προϊόντων σιδήρου και χάλυβα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & ΕΦΚ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΚΩΝ
ΘΕΜΑΤΩΝ, ΕΙΔΙΚΩΝ
ΚΑΘΕΣΤΩΤΩΝ ΚΑΙ ΑΠΑΛΛΑΓΩΝ
ΤΜΗΜΑ Α’
Ταχ. Δ/νση : Καρ.Σερβίας 10
Ταχ. Κώδικας : 10184 Αθήνα
Πληροφορίες : Ε. Μπαρκαμπά
Τηλέφωνο : 210-6987495
Fax : 210 -6987506
E-Mail : e.mparkampa@aade.gr
Url : www.aade.gr

«ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ - ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΛΑΒΕΙ Α.Δ.Α.»

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: 62ΓΦ46ΜΠ3Ζ-Ι39
Αθήνα, 2 Ιουλίου 2020
Αριθ. Πρωτ.: ΔΔΘΕΚΑ Α 1076799 ΕΞ 2020

ΠΡΟΣ Ως προς τον πίνακα διανομής

Θέμα: «Κοινοποίηση του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2020/894 της Επιτροπής της 29ης Ιουνίου 2020 για την τροποποίηση του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2019/159 για την επιβολή οριστικών μέτρων διασφάλισης όσον αφορά τις εισαγωγές ορισμένων προϊόντων σιδήρου και χάλυβα»

Σχετ.:

α)Το με αριθ. πρωτ. ΔΔΘΕΚΑ Α 1017904 ΕΞ 2019 από 06-02-2019 έγγραφό μας

β) Το με αριθ. πρωτ. ΔΔΘΕΚΑ Α 1043520 ΕΞ2019 από 22-03-2019 έγγραφό μας

γ)Το με αριθ. πρωτ. ΔΔΘΕΚΑ Α 1137714 ΕΞ 2019 από 08-10-2019 έγγραφό μας

δ) Το με αριθ. πρωτ. ΔΔΘΕΚΑ Α 1007447 ΕΞ 2020 από 20-01-2020 έγγραφό μας

Σε συνέχεια των ανωτέρω σχετικών, σας κοινοποιούμε για ενημέρωση και εφαρμογή τον αναφερόμενο στο θέμα εκτελεστικό κανονισμό που δημοσιεύτηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (L206/30.06.2020). Με τον κανονισμό αυτό η Επιτροπή εισάγει δύο γενικές προσαρμογές στον καθορισμό των δασμολογικών ποσοστώσεων. Η πρώτη συνίσταται στη μετάβαση από ετήσια σε τριμηνιαία διαχείριση όλων των ειδικών «ανά προμηθεύτρια χώρα» ποσοστώσεων. Η δεύτερη προσαρμογή συνίσταται στην εισαγωγή ενός βελτιωμένου καθεστώτος πρόσβασης των χωρών που επωφελούνται από μια ειδική ανά χώρα ποσόστωση στην εναπομένουσα ποσόστωση.

Ειδικότερα οι τροποποιήσεις που επιφέρει ο κανονισμός είναι οι εξής:

- Για την κατηγορία προϊόντων 1 (Πλατέα προϊόντα θέρμης έλασης), που καλύπτονταν μόνο από τη δασμολογική ποσόστωση για όλες τις υπόλοιπες χώρες «άλλες χώρες», ορίζεται πλέον και δασμολογική ποσόστωση «ανά προμηθεύτρια χώρα»

- Για την κατηγορία προϊόντων 8 (Ανοξείδωτα φύλλα και ταινίες θερμής έλασης), καταργείται η δασμολογική ποσόστωση «ανά προμηθεύτρια χώρα» και ορίζεται δασμολογική ποσόστωση για όλες τις υπόλοιπες χώρες «άλλες χώρες»

- Η κατηγορία προϊόντων 25 (Μεγάλοι συγκολλημένοι σωλήνες) χωρίζεται σε δύο (2) υποκατηγορίες: κατηγορία 25A που περιλαμβάνει κωδικούς ΣΟ που χρησιμοποιούνται συνήθως σε μεγάλα τεχνικά έργα και κατηγορία 25B που περιλαμβάνει τους υπόλοιπους κωδικούς ΣΟ που δεν χρησιμοποιούνται σε τέτοια έργα. Για την κατηγορία προϊόντων 25Α ορίζεται δασμολογική ποσόστωση για όλες τις υπόλοιπες χώρες «άλλες χώρες» και για την κατηγορία προϊόντων 25Β ορίζεται δασμολογική ποσόστωση «ανά προμηθεύτρια χώρα»

- Για τις κατηγορίες προϊόντων 1 (Πλατέα προϊόντα θέρμης έλασης) και 4Β (Φύλλα με μεταλλική επικάλυψη) ορίζεται ότι το μερίδιο καμίας μεμονωμένης προμηθεύτριας – εξαγωγικής χώρας δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει το 30 % του όγκου της συνολικής δασμολογικής ποσόστωσης που είναι διαθέσιμη μόνον κατά τη διάρκεια του τελευταίου τρίμηνου κάθε έτους εφαρμογής των οριστικών δασμολογικών ποσοστώσεων δηλαδή για την περίοδο 01.04-30.06

- Δημιουργία τριών (3) καθεστώτων πρόσβασης στις αχρησιμοποίητες ποσοστώσεις που μεταφέρονται κατά το τελευταίο τρίμηνο (01.04.2021 έως 30.06.2021) εφαρμογής:

Καθεστώς 1: Καμία περαιτέρω πρόσβαση για τις κατηγορίες προϊόντων 5, 16, 20 και 27

Καθεστώς 2: Περιορισμένη πρόσβαση για τις κατηγορίες προϊόντων 10, 12, 13, 14, 15, 21, 22, και 28

Καθεστώς 3: απεριόριστη πρόσβαση για τις κατηγορίες προϊόντων 2, 3A, 3B, 4A, 6, 7, 9, 17, 18, 19, 24, 25B, και 26

- Αύξηση 3% του όγκου των δασμολογικών ποσοστώσεων για το επόμενο και τελευταίο έτος εφαρμογής των μέτρων

- Επικαιροποίηση του καταλόγου αναπτυσσόμενων χωρών μελών του ΠΟΕ που εξαιρούνται από το πεδίο εφαρμογής των μέτρων

- Αντικατάσταση του παραρτήματος III.2 του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2019/159 από το παράρτημα Ι του παρόντος κανονισμού

- Αντικατάσταση του παραρτήματος IV του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2019/159 από το παράρτημα II του παρόντος κανονισμού.

Ο κανονισμός αρχίζει να ισχύει από την 1η Ιουλίου 2020 και είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Οι επαγγελματικοί φορείς προς τους οποίους κοινοποιείται η παρούσα με τα συνημμένα της, παρακαλούνται όπως μεριμνήσουν για την σχετική ενημέρωση των μελών τους.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΣΟΦΙΑ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!