Αποφάσεις - Εγκύκλιοι

ΔΔΘΕΚΑ Α 1075029 ΕΞ 2020 Ενημέρωση για αντικατάσταση κωδικών εμπορευμάτων στο σύστημα TARIC - Διαχείριση Δασμολογίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΑΔΕ
Ανεξάρτητη Αρχή
Δημοσίων Εσόδων
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 
ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & ΕΦΚ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΚΩΝ 
ΘΕΜΑΤΩΝ, ΕΙΔΙΚΩΝ 
ΚΑΘΕΣΤΩΤΩΝ ΚΑΙ ΑΠΑΛΛΑΓΩΝ 
ΤΜΗΜΑ Α’
Ταχ. Δ/νση:Καρ.Σερβίας 10
Ταχ. Κώδικας:10184 Αθήνα
Πληροφορίες:Ε. Μπαρκαμπά
Τηλέφωνο:210-6987495
Fax:210 -6987506
E-Mail:e.mparkampa@aade.gr 
Url:www.aade.gr

ΑΔΑ: ΨΑΡΙ46ΜΠ3Ζ-ΑΡΤ

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Αθήνα, 30 Ιουνίου 2020

Αριθ. Πρωτ.: ΔΔΘΕΚΑ Α 1075029 ΕΞ 2020

ΠΡΟΣ:Ως προς τον πίνακα διανομής

Θέμα: «Ενημέρωση για αντικατάσταση κωδικών εμπορευμάτων στο σύστημα TARIC - Διαχείριση Δασμολογίου»

Σε συνέχεια της ενημέρωσης από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή - Τομέας Δασμολογικών Μέτρων – TARIC, σας γνωρίζουμε ότι ορισμένοι κωδικοί εμπορεύματος των δασμολογικών κλάσεων 2825, 2842, 2850, 2903, 2904, 2905, 2909, 2914, 2915, 2916, 2917, 2918, 2919, 2920, 2921, 2922, 2923, 2924, 2925, 2926, 2930, 2931, 2932, 2933, 2934, 2935, 3204, 3707, 3808, 3823, 3824, 3903, 3909, 3920, 5407, 5903, 6903, 7326, 7506, 8301, 8409, 8413, 8419, 8438, 8468,8476, 8479, 8481, 8483, 8501, 8503, 8507, 8515, 8537, 8538, 8544, 8545 και 8708 λήγουν στις 30 Ιουνίου 2020 και αντικαθίστανται από νέους με ημερομηνία έναρξης την 1η Ιουλίου 2020. Επισυνάπτεται αναλυτικός πίνακας. 

Σας υπενθυμίζουμε τη δυνατότητα που παρέχεται μέσω της ιστοσελίδα της https://portal.gsis.gr/portal/page/portal/ICISnet/ στη διαδρομή TARIC -Διαχείριση Δασμολογίου στο μενού Ονοματολογία να επιλέξετε «Πίνακας συσχετισμού» και με τον κωδικό εμπορεύματος να αναζητήσετε είτε τους νέους κωδικούς είτε τους κωδικούς που έχουν λήξει. Επιπροσθέτως σας ενημερώνουμε ότι η αντικατάσταση των κωδικών δεν επηρεάζει τα εθνικά μέτρα φορολόγησης. 

Οι επαγγελματικοί φορείς προς τους οποίους κοινοποιείται η παρούσα, παρακαλούνται όπως μεριμνήσουν για την σχετική ενημέρωση των μελών τους. 

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΟΦΙΑ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!