Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

Οικονομικές Ειδήσεις

Τροπολογία Ρύθμιση θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Οικονομικών.

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ -ΠΡΟΣΘΗΚΗ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ

«Πλαίσιο χορήγησης μικροχρηματοδοτήσεων, ρυθμίσεις χρηματοπιστωτικού τομέα και άλλες διατάξεις»

Α. ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Επί του άρθρου 1

Με τις προτεινόμενες διατάξεις λαμβάνεται η απαραίτητη μέριμνα για να μην αποκλείεται η δανειοδότηση των επιχειρήσεων που επλήγησαν δραστικά από την εμφάνιση και διάδοση του κορωνο'ίού COVID-19 και συνεχίζουν έως και σήμερα να πλήττονται καθότι η οικονομική τους δραστηριότητα, λόγω της ιδιαίτερης φύσης της, δεν έχει επανέλθει πλήρως ή αρχίζει τώρα να πλήττεται λόγω της εποχικής της φύσης. Με την παρ. 1 προβλέπεται το ευεργέτημα της μη καταχώρισης σε αρχεία δεδομένων οικονομικής συμπεριφοράς αξιογράφων για τα οποία έχει βεβαιωθεί αδυναμία πληρωμής από την πληρώτρια τράπεζα κατά το χρονικό διάστημα από 15.3.2020 έως 30.3.2020, χωρίς να έχει εκδοθεί διαταγή πληρωμής. Το μέτρο αυτό αφορά επιχειρήσεις που επλήγησαν δραστικά εντός εύλογου χρονικού διαστήματος (δεκαπενθημέρου) από την επιβολή των μέτρων περιορισμού της οικονομικής τους δραστηριότητας και μέχρι τη λήψη μέτρων, στις 30.3.2020, για την παράταση των προθεσμιών λήξης, εμφάνισης και πληρωμής αξιογράφων. Επιπρόσθετα, αξιόγραφα, τα οποία οφείλονται από επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τουριστικό κλάδο ή εποχικές επιχειρήσεις του τριτογενούς τομέα, επί των οποίων έχει βεβαιωθεί ή πρόκειται να βεβαιωθεί αδυναμία πληρωμής από την πληρώτρια τράπεζα από 1.6.2020 έως 15.7.2020, δεν καταχωρίζονται σε αρχεία δεδομένων οικονομικής συμπεριφοράς, που τηρούνται από τα πιστωτικά και εν γένει χρηματοδοτικά ιδρύματα ή από φορείς που λειτουργούν νόμιμα χάριν αυτών, εάν αποδεδειγμένα εξοφληθούν εντός εβδομήντα πέντε ημερών από τη σφράγιση ή τη λήξη τους. Με την παρ. 3 της προτεινόμενης διάταξης λαμβάνεται η ίδια μέριμνα και για τους κομιστές αξιογράφων, που διαθέτουν προς πληρωμή αξιόγραφα τα οποία εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της ρύθμισης και δεν καταχωρίζονται σε αρχεία δεδομένων οικονομικής συμπεριφοράς, εφόσον η συνολική αξία τους υπερβαίνει συγκεκριμένο ποσοστό του κύκλου εργασιών τους. Με τις παραγράφους 4 και 5 προβλέπεται η ένταξη στην ισχύουσα ρύθμιση της παράτασης των προθεσμιών λήξης, εμφάνισης και πληρωμής και των αξιογράφων που οφείλονται από επιχειρήσεις που λειτουργούν εποχικά, όπως προκύπτει από το γεγονός ότι ο μεγαλύτερος κύκλος εργασιών τους εντοπίζεται κατά τους μήνες Ιούλιο, Αύγουστο και Σεπτέμβριο. Επίσης, παρέχεται το ευεργέτημα της μη καταχώρισης σε αρχεία δεδομένων οικονομικής συμπεριφοράς και στους κομιστές αξιογράφων, των οποίων οι προθεσμίες λήξης, εμφάνισης και πληρωμής έχουν παραταθεί, εφόσον η αξία των αξιογράφων που διαθέτουν προς εμφάνιση και πληρωμή υπερβαίνει συγκεκριμένο ποσοστό του κύκλου εργασιών τους.

Επί του άρθρου 2

Με τις προτεινόμενες διατάξεις επιδιώκεται, στο πλαίσιο των δράσεων για την προώθηση της ηλεκτρονικής τιμολόγησης, η παροχή σειράς κινήτρων στις οντότητες που επιλέγουν την ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω της χρήσης των υπηρεσιών παροχών ηλεκτρονικής έκδοσης στοιχείων, ως αποκλειστικού τρόπου έκδοσης των παραστατικών πωλήσεών τους, αλλά και στις οντότητες-λήπτριες των αγαθών ή των υπηρεσιών που αποδέχονται τη δυνατότητα ηλεκτρονικής τιμολόγησης μέσω οποιουδήποτε Παρόχου για τα φορολογικά έτη μέχρι και το έτος 2022.

Ειδικότερα, τόσο για τις οντότητες-εκδότες όσο και για τις οντότητες-λήπτριες, μειώνεται ο χρόνος παραγραφής του δικαιώματος της Φορολογικής Διοίκησης να εκδώσει πράξη προσδιορισμού φόρου για τα έτη που επιλέγεται κατόπιν δήλωσης και εφαρμόζεται αποκλειστικά η ηλεκτρονική τιμολόγηση ή γίνεται αποδεκτή η τιμολόγηση ηλεκτρονικά μέσω Παρόχου, κατά περίπτωση (από πέντε σε τρία για τον εκδότη και σε τέσσερα για τον λήπτη). Επιπλέον, για τις οντότητες-εκδότες: α) μειώνεται ο χρόνος, εντός του οποίου η φορολογική διοίκηση εξετάζει τα αιτήματα επιστροφής από ενενήντα σε σαράντα πέντε ημέρες, β) παρέχεται αυξημένη απόσβεση της αρχικής δαπάνης για τεχνικό εξοπλισμό και λογισμικό, που απαιτείται για την εφαρμογή της ηλεκτρονικής τιμολόγησης, ως αντιστάθμισμα του κόστους χρήσης της ηλεκτρονικής τιμολόγησης, και γ) παρέχεται υπερέκπτωση κατά ποσοστό 100% της αξίας των δαπανών για τη λήψη υπηρεσιών Παρόχου που η οντότητα εκπίπτει σύμφωνα με την ίσχύουσα νομοθεσία. Περαιτέρω, προβλέπεται η μη χορήγηση ή και η άρση αυτών, εφόσον σε βάρος των οντοτήτων που τυγχάνουν των ευεργετημάτων, διαπιστώνονται παραβάσεις, οι οποίες συνιστούν εγκλήματα φοροδιαφυγής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 66 του ν. 4174/2013 (Α'170) με τις προϋποθέσεις που ορίζονται σε αυτές. Η επιλογή δηλώνεται στη Φορολογική Διοίκηση από το προηγούμενο έτος για το επόμενο ή επόμενα έτη, στα οποία αφορά και ισχύει μέχριτην ανάκληση της σχετικής δήλωσης. Τέλος, ειδική πρόνοια λαμβάνεται για την παροχή των εν λόγω ευεργετημάτων για το φορολογικό έτος 2020, σε συνδυασμό και με την έναρξη ισχύος της υποχρέωσης διαβίβασης των παραστατικών στην ψηφιακή πλατφόρμα «myDATA» της ΑΑΔΕ.

Επί του άρθρου 3

Με την αντικατάσταση της παραγράφου 4α του άρθρου 6 του Κώδικα Φ.Π.Α. (ν. 2859/2000 Α'248) παρατείνεται μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2020 η δυνατότητα του υποκείμενου στον φόρο κατασκευαστή οικοδομών προς πώληση, που έχει άδεια εκδοθείσα έως τις 30 Ιουνίου 2020, να επιλέξει την υπαγωγή στο καθεστώς αναστολής του φόρου, προκειμένου η παράδοση των ιδιοκτησιών να μην επιβαρύνεται με ΦΠΑ, χωρίς αντίστοιχα να υφίσταται δικαίωμα έκπτωσης του φόρου για τις πράξεις αυτές. Για άδειες που εκδίδονται από την 1η Ιουλίου 2020 και εφεξής εφαρμόζεται εξάμηνη προθεσμία από την έκδοση της άδειας.

Η εν λόγω παράταση χορηγείται στο πλαίσιο της ανάγκης εξυπηρέτησης και διευκόλυνσης των υποκειμένων στο φόρο για την υποβολή της αίτησης αναστολής, ανάγκη που ανέκυψε λόγω και της αλλαγής του τρόπου επικοινωνίας και συναλλαγής των φορολογουμένων με τις ΔΟΥ, λόγω των μέτρων πρόληψης και ανάσχεσης της διασποράς του κορωνοϊού COVID 19.

Επί του άρθρου 4

Με τις προτεινόμενες διατάξεις της παρ. 1 ορίζεται ότι δεν εφαρμόζονται για τους φορολογικούς ελέγχους ή επανελέγχους οι διατάξεις των παρ. 1 έως 5 του άρθρου 39 του ν. 3943/2011, καθώς με τις διατάξεις των άρθρων 23 έως 29 του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας θεσπίστηκε ανεξάρτητο, ενιαίο και πλήρες σύστημα φορολογικών ελέγχων και επανελέγχων στη Φορολογική Διοίκηση, περιλαμβάνοντας και μεμονωμένες διατάξεις που υπάρχουν στο άρθρο 39 του ν. 1914/1990, όπως τη συνδρομή αστυνομικών οργάνων και την επιλογή υποθέσεων προς έλεγχο. Επιπλέον, η Φορολογική Διοίκηση διαθέτει πλέον εξειδικευμένες και σύγχρονες ελεγκτικές υπηρεσίες που έχουν τη δυνατότητα διενέργειας φορολογικών ελέγχων και επανελέγχων σε υποθέσεις μεγάλης έκτασης φοροδιαφυγής και με αρμοδιότητα σε όλη τη χώρα. Ως εκ τούτου, η Φορολογική Διοίκηση διαθέτει το νομοθετικό πλαίσιο, τον τρόπο και τα μέσα για τη διενέργεια ειδικών φορολογικών ελέγχων και επανελέγχων χωρίς τη συγκρότηση ειδικού συνεργείου που προβλέπεται με τις διατάξεις των παραγράφων 1 έως 5 του άρθρου 39 του ν. 1914/1990.

Περαιτέρω, με τις προτεινόμενες διατάξεις της παρ. 2 ορίζεται ότι οι εκκρεμείς έλεγχοι ή επανέλεγχοι των ειδικών συνεργείων που έχουν συγκροτηθεί δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 39 του ν. 1914/1990, συνεχίζονται και ολοκληρώνονται από το Κέντρο Φορολογουμένων Μεγάλου Πλούτου (ΚΕ.ΦΟ.ΜΕ.Π.) ή το Κέντρο Ελέγχου Μεγάλου Επιχειρήσεων (Κ.Ε.ΜΕ.ΕΠ.) από τους ίδιους υπαλλήλους στους οποίους είχαν ανατεθεί. Επιπλέον, προς τον σκοπό της επιτάχυνσης της ολοκλήρωσης του ελέγχου ή επανελέγχου των υποθέσεων αυτών, οι ως άνω υπάλληλοι μπορεί να επικουρούνται και από άλλους υπαλλήλους του ΚΕ.ΦΟ.ΜΕ.Π. ή του Κ.Ε.ΜΕ.ΕΠ.. Με τις προτεινόμενες διατάξεις τελικώς διασφαλίζονται τόσο η ολοκλήρωση των εκκρεμών κατά τη δημοσίευση του παρόντος υποθέσεων, όσο και η αποτελεσματικότερη παρακολούθηση των ελέγχων που θα διενεργούνται με βάση τις νέες διατάξεις με σκοπό την επίσπευσή τους, καθώς και η ομαλή λειτουργία του ελεγκτικού μηχανισμού της Φορολογικής Διοίκησης.

Επί του άρθρου 5

Κρίνεται σκόπιμη η πρόσθεση πέντε μελών στη μέχρι σήμερα δωδεκαμελή νομοπαρασκευαστική επιτροπή για τον καθορισμό του θεσμικού πλαισίου διαχείρισης των δεσμευμένων και δημευμένων περιουσιακών στοιχείων, η οποία πλέον θα απαρτίζεται από δεκαεπτά μέλη. Ειδικότερα προστίθεται ένα μέλος από την Εθνική Αρχή Διαφάνειας, η οποία σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4622/2019 (Κεφ. Γ' άρθρο 82 παρ. 4), είναι καθολική διάδοχος της Γενικής Γραμματείας Καταπολέμησης της Διαφθοράς. Επιπλέον, προστίθεται ένα μέλος από την Διεύθυνση Διαχείρισης Δημοσίου Υλικού (ΔΙ.Δ.Δ.Υ.) της Φορολογικής Διοίκησης (ΑΑΔΕ), υπηρεσία η οποία διαθέτει συσσωρευμένη εμπειρία και γνώση σε θέματα διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων. Περαιτέρω, προστίθενται δύο εκπρόσωποι από το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης στο πλαίσιο της απλούστευσης και ανασχεδιασμού διοικητικών διαδικασιών, καθώς και του σχεδιασμού και της αξιοποίησης τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνίας. Τέλος, προστίθεται ένας εκπρόσωπος του κλάδου Εφοριακών της Φορολογικής Διοίκησης (ΑΑΔΕ) στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της Αρχής αναφορικά με την είσπραξη των δημοσίων εσόδων.

Επί του άρθρου 6

Με την παρούσα ρύθμιση επιδιώκεται η περαιτέρω προώθηση του διαμετακομιστικού εμπορίου στη χώρα μας μέσω αναπροσαρμογής του ορίου υπαγωγής στο καθεστώς αναστολής καταβολής του ΦΠΑ κατά την εισαγωγή αγαθών, το οποίο καθίσταται ενιαίο ανεξαρτήτως του έτους ένταξης των ενδιαφερομένων σε αυτό.

Η αναπροσαρμογή κρίνεται σκόπιμη, ώστε να ανταποκρίνεται στη δυναμική των επιχειρηματικών ομίλων που προτίθενται να δραστηριοποιηθούν στη Χώρα μας στον τομέα των εισαγωγών λαμβάνοντας υπόψη την παρούσα οικονομική συγκυρία και την ανάγκη εξεύρεσης επενδύσεων από ομίλους που πληρούν αυστηρά κριτήρια, όπως υψηλό ιστορικό συμμόρφωσης και αποδεδειγμένη χρηματοπιστωτική φερεγγυότητα.

Επί του άρθρου 7

Με την προτεινόμενη διάταξη προστίθεται νέα παράγραφος 10 στο άρθρο 130 του ν. 2960/2001 (Α'265) «Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας», με την οποία δίνεται εξουσιοδότηση στους καθ' ύλην αρμόδιους Υπουργούς Οικονομικών καί Υποδομών και Μεταφορών να καθορίσουν, με κοινή απόφασή τους, τη διαδικασία επεξεργασίας των αιτημάτων για δεδομένα ταξινόμησης οχημάτων για σκοπούς Φ.Π.Α., όπως προβλέπεται στο άρθρο 21α του Κανονισμού (ΕΕ) αρ. 904/2010 του Συμβουλίου για την καταπολέμηση της απάτης στον τομέα του ΦΠΑ, τις εθνικές αρχές που θα αποτελέσουν τα εθνικά σημεία πρόσβασης στην εφαρμογή EUCARIS, καθώς και το γενικό πλαίσιο λειτουργίας για την αυτοματοποιημένη πρόσβαση των αρμόδιων αρχών στην εφαρμογή λογισμικού του Ευρωπαϊκού Συστήματος Πληροφοριών για οχήματα και άδειες οδήγησης (EUCARIS).

To EUCARIS είναι ένα ευρωπαϊκό ηλεκτρονικό σύστημα (πλατφόρμα) ανταλλαγής πληροφοριών, το οποίο ξεκίνησε το 1994 ως συνεργασία μεταξύ πέντε ευρωπαϊκών χωρών, προκειμένου να καταπολεμηθεί η απάτη που προκύπτει από το διπλό καθεστώς Φ.Π.Α. που εφαρμόζεται στα αυτοκίνητα. Με βάση το άρθρο 21α του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 904/2010, κάθε κράτος μέλος παραχωρεί στην αρμόδια αρχή οποιοσδήποτε άλλου κράτους μέλους αυτόματη πρόσβαση στις ακόλουθες πληροφορίες σε σχέση με τις εθνικές ταξινομήσεις οχημάτων: α) στοιχεία αναγνώρισης οχημάτων και β) στοιχεία αναγνώρισης των ιδιοκτητών και των κατόχων του οχήματος στο ονομάτων οποίων έχει ταξινομηθεί το όχημα, όπως ορίζεται στο δίκαιο του κράτους μέλους ταξινόμησης. Η πρόσβαση στις πληροφορίες αυτές παραχωρείται υπό τις ακόλουθες προϋποθέσεις: α) η πρόσβαση συνδέεται με έρευνα για εικαζόμενη απάτη, όσον αφορά τον Φ.Π.Α. ή αποσκοπεί να εντοπίσει απάτη όσον αφορά τον Φ.Π.Α. και β) η πρόσβαση γίνεται μέσω υπαλλήλου συνδέσμου του Eurofisc, ο οποίος έχει ταυτοποίηση προσωπικού χρήστη για τα ηλεκτρονικά συστήματα που επιτρέπει πρόσβαση στις εν λόγω πληροφορίες.

Για την υλοποίηση της ανωτέρω διάταξης εκδόθηκε ο εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 1129/2019 «για την τροποποίηση του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 79/2012 της Επιτροπής σχετικά με τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής ορισμένων διατάξεων του κανονισμού ΕΕ αριθ. 904/2010 του Συμβουλίου για τη διοικητική συνεργασία και την καταπολέμηση της απάτης στον τομέα του Φ.Π.Α.», με τον οποίο καθορίζεται η διαδικασία πρόσβασης και ανταλλαγής πληροφοριών ταξινόμησης οχημάτων ως ανωτέρω. Στο άρθρο 5β του εκτελεστικού κανονισμού προβλέπεται η ανταλλαγή πληροφοριών ταξινόμησης οχημάτων και οι υποχρεώσεις των κρατών μελών για την εφαρμογή του μέτρου.

Η προτεινόμενη εξουσιοδοτική διάταξη είναι απαραίτητη, προκειμένου να ρυθμιστούν με κοινή υπουργική απόφαση θέματα που άπτονται της διαδικασίας επεξεργασίας των αιτημάτων για δεδομένα ταξινόμησης οχημάτων για σκοπούς Φ.Π.Α., όπως προβλέπεται στο άρθρο 21α του Κανονισμού (ΕΕ) υπ' αρ. 904/2010 του Συμβουλίου, συνεπώς και του καθορισμού των εθνικών σημείων επαφής για εισερχόμενα και εξερχόμενα αιτήματα, τόσο σε επιχειρησιακό όσο και σε τεχνικό επίπεδο.

Επί του άρθρου 8

Με το προτεινόμενο άρθρο παρέχεται η δυνατότητα καταβολής του αντιτίμου για τη χορήγηση της άδειας διεξαγωγής τυχερών παιγνίων μέσω διαδικτύου τμηματικά σε τέσσερις ετήσιες ισόποσες καταβολές.

Επί του άρθρου 9

Με την προτεινόμενη διάταξη η προθεσμία για την έκδοση του προεδρικού διατάγματος, το οποίο θα καθορίζει εκ νέου το ύψος, τους όρους και τις προϋποθέσεις καταβολής των δαπανών μετακίνησης εσωτερικού και της αποζημίωσης εκπαίδευσης των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων καιτων Σωμάτων Ασφαλείας παρατείνεται μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2020. Η διάταξη κρίνεται απαραίτητη, δεδομένου ότι για την έκδοση του σχετικού προεδρικού διατάγματος δεν επαρκείτο χρονικό διάστημα που προβλέπεται σήμερα.

Επί του άρθρου 10

Με τις προτεινόμενες διατάξεις αντικαθίσταται το τελευταίο εδάφιο της παρ. 9 του άρθρου 18 του ν. 4354/2015 (Α' 176) και προστίθεται εδάφιο στην παρ. 15 του άρθρου 18 του ίδιου νόμου, προκειμένου να προβλεφθούν νέα χρονικά όρια για την ολοκλήρωση του έργου της Επιτροπής αξιολόγησης επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας και την υποβολή τελικής γνωμοδότησης στους συναρμόδιους Υπουργούς, ώστε να εκδοθεί η απαιτούμενη υπουργική απόφαση με την οποία θα προσδιοριστούν οι δικαιούχοι, το ύψος, οι όροι και οι προϋποθέσεις καταβολής του ανωτέρω επιδόματος.

Οι προτεινόμενες διατάξεις κρίνονται απαραίτητες, δεδομένου ότι στο πλαίσιο των μέτρων αντιμετώπισης που έλαβε η Χώρα μας έναντι των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του σύμφωνα με την από 11.3.2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου, δεν κατέστη εφικτή η σύγκληση και κατ' επέκταση η λειτουργία της διυπουργικής επιτροπής, που έχει συσταθεί για την επεξεργασία και την υποβολή πρότασης μεταρρύθμισης του καθεστώτος χορήγησης επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας, κατά τους μήνες Μάρτιο, Απρίλιο και Μάιο του τρέχοντος έτους.

Επί του άρθρου 11

Με την προτεινόμενη ρύθμιση της παρ. 1 τροποποιείται το άρθρο 125 του ν. 4446/2016 (Α' 240) και παρατείνεται κατά δώδεκα μήνες, ήτοι πενήντα τέσσερις μήνες από τη δημοσίευση του ως άνω νόμου, η χορήγηση στην ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΜΥΝΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Α.Β.Ε.Ε.» αποδεικτικών φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας, κατά παρέκκλιση κάθε γενικής και ειδικής διάταξης, προκειμένου να διευκολυνθεί η περαιτέρω λειτουργία και δραστηριότητά της.

Για λόγους δε συναλλακτικής πρακτικής και προκειμένου να διευκολυνθεί η ολοκλήρωση σύνταξης συμβολαιογραφικής πράξης πώλησης και μεταβίβασης δύο γηπέδων, που βρίσκονται στη θέση «Βλύχα» ή «Στενά» ή «Φαρδιά Βλύχα» του Δήμου Ελευσίνας της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής της Περιφέρειας Αττικής, τα οποία ανήκουν κατά πλήρη κυριότητα στην ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΜΥΝΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Α.Β.Ε.Ε.», παρατείνεται κατά δώδεκα μήνες, κατά παρέκκλιση κάθε γενικής και ειδικής διάταξης, η χορήγηση αποδεικτικών φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας. Για τον ίδιο λόγο και για το ίδιο χρονικό διάστημα, χορηγούνται πιστοποιητικά της Φορολογικής Διοίκησης, με τα οποία βεβαιώνεται ότι όλη η ως άνω αναφερόμενη έκταση, ήτοι αμφότερα τα γήπεδα, περιλαμβάνονται στις δηλώσεις Φόρου Ακίνητης Περιουσίας, καθώς καί του Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.). Τέλος, παρατείνεται κατά δώδεκα μήνες ο αποκλεισμός αυτεπάγγελτου συμψηφισμού πόσης φύσεως επιχορηγήσεων και καταβολών προς την ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΜΥΝΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Α.Β.Ε.Ε.» με οφειλές αυτής προς το Δημόσιο, Ν.Π.Δ.Δ., Ασφαλιστικούς Οργανισμούς και Ο.Τ.Α. α' και β' βαθμού.

Με την προτεινόμενη ρύθμιση της παρ. 2 τροποποιείται το πρώτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 126 του ν. 4446/2016, προκειμένου να διασφαλίζεται η αναστολή μέτρων αναγκαστικής και διοικητικής εκτέλεσης σε βάρος της κινητής και ακίνητης περιουσίας της ως άνω εταιρείας για το ίδιο χρονικό διάστημα.

Κατ' αυτόν τον τρόπο, εξασφαλίζεται η απρόσκοπτη και συνεχής δραστηριοποίηση της ως άνω εταιρείας στην παραγωγή και εμπορία όπλων, πυρομαχικών και πολεμικού υλικού κατά την έννοια του άρθρου 346 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής'Ενωσης, σε συνάρτηση με την ολοκλήρωση εκκρεμών συμβάσεων με το Ελληνικό Δημόσιο, που αναπόσπαστα συνδέονται με την εθνική άμυνα και ασφάλεια.

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ -ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «Πλαίσιο χορήγησης μικροχρηματοδοτήσεων, ρυθμίσεις χρηματοπιστωτικού τομέα και άλλες διατάξεις»

ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ

Άρθρο 1

Ευεργέτημα μη καταχώρισης αξιογράφων σε αρχεία δεδομένων οικονομικής συμπεριφοράς υπό όρους και συμπλήρωση ρυθμίσεων σχετικά με την αναστολή προθεσμιών λήξης, εμφάνισης και πληρωμής αξιογράφων στον τουριστικό κλάδο και σε επιχειρήσεις του τριτογενούς τομέα

1. Κατά παρέκκλιση του δεύτερου και τρίτου εδαφίου της περ. α' της παρ. 1 του άρθρου 40 του ν. 3259/2004 (Α' 149), αξιόγραφα οφειλόμενα από τις επιχειρήσεις που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της περ. α' της παρ. 1 του άρθρου δεύτερου της από 30.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α' 75), όπως κυρώθηκε με το ν. 4684/2020 (Α' 86), επί των οποίων έχει βεβαιωθεί αδυναμία πληρωμής από την πληρώτρια τράπεζα από 15.3.2020 έως την έναρξη ισχύος της από 30.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου χωρίς να έχει εκδοθεί διαταγή πληρωμής μέχρι την 1η Ιουνίου 2020, δεν καταχωρίζονται σε αρχεία δεδομένων οικονομικής συμπεριφοράς, που τηρούνται από τα πιστωτικά και εν γένει χρηματοδοτικά ιδρύματα ή από φορείς που λειτουργούν νόμιμα χάριν αυτών, εάν αποδεδειγμένα εξοφληθούν εντός εβδομήντα πέντε (75) ημερών από τη δημοσίευση του παρόντος. Αξιόγραφα που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας, τα οποία δεν εξοφλήθηκαν και καταχωρίστηκαν σε αρχεία δεδομένων οικονομικής συμπεριφοράς, χωρίς να έχει εκδοθεί διαταγή πληρωμής, διαγράφονται από τη δημοσίευση του παρόντος και δεν καταχωρίζονται εκ νέου σε αυτά, εάν αποδεδειγμένα εξοφληθούν εντός εβδομήντα πέντε (75) ημερών από τη δημοσίευση του παρόντος.

2. α. Κατά παρέκκλιση του δεύτερου και τρίτου εδαφίου της περ. α' της παρ. 1 του άρθρου 40 του ν. 3259/2004 αξιόγραφα, οφειλόμενα από επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τουριστικό κλάδο, επί των οποίων έχει βεβαιωθεί ή πρόκειται να βεβαιωθεί αδυναμία πληρωμής από την πληρώτρια τράπεζα από την 1η Ιουνίου 2020 έως τις 15 Ιουλίου 2020, δεν καταχωρίζονται σε αρχεία δεδομένων οικονομικής συμπεριφοράς, που τηρούνται από τα πιστωτικά και εν γένει χρηματοδοτικά ιδρύματα ή από φορείς που λειτουργούν νόμιμα χάριν αυτών, εάν αποδεδειγμένα εξοφληθούν εντός εβδομήντα πέντε (75) ημερών από τη σφράγιση ή τη λήξη τους. Αξιόγραφα που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας, τα οποία δεν εξοφλήθηκαν και καταχωρίστηκαν σε αρχεία δεδομένων οικονομικής συμπεριφοράς, διαγράφονται από τη δημοσίευση του παρόντος και δεν καταχωρίζονται εκ νέου σε αυτά, εάν αποδεδειγμένα εξοφληθούν εντός εβδομήντα πέντε (75) ημερών από τη σφράγιση ή τη λήξη τους. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών ορίζονται οι Κωδικοί Αριθμοί Δραστηριότητας (ΚΑΔ) επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον τουριστικό κλάδο και εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας.

β. Στο πεδίο εφαρμογής της περ. α' της παρούσας εντάσσονται και επιχειρήσεις του τριτογενούς τομέα, των οποίων ο κύκλος εργασιών των μηνών Ιουλίου, Αυγούστου και Σεπτεμβρίου έτους 2019 αθροιστικά υπερβαίνει το πενήντα τοις εκατό (50%) του ετήσιου κύκλου εργασιών του ίδιου έτους, όπως αυτός υπολογίζεται είτε με βάση τις συνολικές εκροές που έχουν περιληφθεί σε αρχικές καιτροποποιητικές δηλώσεις, εμπρόθεσμες ή εκπρόθεσμες δηλώσεις Φ.Π.Α. είτε με βάση άλλες δηλώσεις από τις οποίες προκύπτει ο κύκλος εργασιών τους, αν δεν υποβάλλουν δηλώσεις Φ.Π.Α.. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών καθορίζονται τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την εφαρμογή της παρούσας, οι Κωδικοί Αριθμοί Δραστηριότητας (ΚΑΔ) των επιχειρήσεων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της, η διαδικασία προσδιορισμού των δικαιούχων του ευεργετήματος από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) και κάθε άλλο ειδικότερο θέμα.

3. Οι κομιστές των αξιογράφων της παρ. 2, συνολικής αξίας άνω του είκοσι τοις εκατό (20%) του μέσου μηνιαίου κύκλου συναλλαγών τους του αμέσως προηγούμενου φορολογικού έτους, όπως αυτός υπολογίζεται είτε με βάση τις συνολικές εκροές που έχουν περιληφθεί σε αρχικές και τροποποιητικές δηλώσεις, εμπρόθεσμες ή εκπρόθεσμες δηλώσεις Φ.Π.Α., είτε με βάση άλλες δηλώσεις από τις οποίες προκύπτει ο κύκλος εργασιών τους, αν δεν υποβάλλουν δηλώσεις Φ.Π.Α. απολαμβάνουν επίσης, κατά παρέκκλιση του δεύτερου και τρίτου εδαφίου της περ. α' της παρ. 1 του άρθρου 40 του ν. 3259/2004, το ευεργέτημα της μη καταχώρισης των οφειλόμενων από αυτούς αξιογράφων σε αρχεία δεδομένων οικονομικής συμπεριφοράς που τηρούνται από τα πιστωτικά και εν γένει χρηματοδοτικά ιδρύματα ή από φορείς που λειτουργούν νόμιμα χάριν αυτών, εάν αποδεδειγμένα εξοφλήσουν εντός εβδομήντα πέντε (75) ημερών από τη σφράγιση ή τη λήξη τους, αξιόγραφα τα οποία οφείλουν και για τα οποία έχει βεβαιωθεί ή πρόκειται να βεβαιωθεί αδυναμία πληρωμής από την πληρώτρια τράπεζα από την 1η Ιουνίου 2020 έως τις 15 Ιουλίου 2020. Αξιόγραφα που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας, τα οποία δεν εξοφλήθηκαν και καταχωρίστηκαν σε αρχεία δεδομένων οικονομικής συμπεριφοράς, διαγράφονται από τη δημοσίευση του παρόντος και δεν καταχωρίζονται εκ νέου σε αυτά, εάν αποδεδειγμένα εξοφληθούν εντός εβδομήντα πέντε (75) ημερών από τη σφράγιση ή τη λήξη τους. Για τον υπολογισμό της συνολικής αξίας των αξιογράφων λαμβάνεται υπόψη το άθροισμα της αξίας των αξιογράφων των παρ. 2 και 4 του παρόντος. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών καθορίζονται η διαδικασία προσδιορισμού των δικαιούχων του ευεργετήματος από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) και κάθε ειδικότερο θέμα διαδικαστικού και τεχνικού χαρακτήρα για την εφαρμογή του παρόντος.

4. Η περ. α' της παρ. 4 του δεύτερου άρθρου της από 30.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α' 75), όπως κυρώθηκε με τον ν. 4684/2020 (Α' 86), και η οποία προστέθηκε με το άρθρο 38 ν. 4690/2020 (Α' 104), αντικαθίσταται ως εξής:

«4. α) Οι προθεσμίες λήξης, εμφάνισης και πληρωμής αξιογράφων οφειλόμενων από επιχειρήσεις, με Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριότητας (ΚΑΔ) που παρατίθενται στον πίνακα της παρούσας, οι οποίες ανεστάλησαν σύμφωνα με την περ. α'της παρ. 1, κατόπιν της ηλεκτρονικής διαβίβασης και γνωστοποίησής τους στη σχετική ειδική ηλεκτρονική πλατφόρμα της περ. β' της παρ. 1 του παρόντος, αναστέλλονται για επιπλέον εξήντα (60) ημέρες.

[ΠΙΝΑΚΑΣ]

5. Στην παρ. 4 του δεύτερου άρθρου της από 30.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α' 75), όπως κυρώθηκε με τον ν. 4684/2020 (Α' 86), και η οποία προστέθηκε με το άρθρο 38 ν. 4690/2020 (Α' 104), προστίθεται περ. γ' ως εξής:Στην παρούσα ρύθμιση εντάσσονται και επιχειρήσεις του τριτογενούς τομέα των οποίων ο κύκλος εργασιών μηνών Ιουλίου, Αυγούστου και Σεπτεμβρίου έτους 2019 υπερβαίνει αθροιστικά το πενήντα τοις εκατό (50%) του ετήσιου κύκλου εργασιών του ίδιου έτους, όπως αυτός υπολογίζεται είτε με βάση τις συνολικές εκροές που έχουν περιληφθεί σε αρχικές και τροποποιητικές δηλώσεις, εμπρόθεσμες ή εκπρόθεσμες δηλώσεις Φ.Π.Α. είτε με βάση άλλες δηλώσεις από τις οποίες προκύπτει ο κύκλος εργασιών τους, αν δεν υποβάλλουν δηλώσεις Φ.Π.Α.. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών καθορίζονταιτααπαιτούμεναδικαιολογητικά για την εφαρμογή της παρούσας, οι Κωδικοί Αριθμοί Δραστηριότητας (ΚΑΔ) των επιχειρήσεων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της, η διαδικασία προσδιορισμού των δικαιούχων του ευεργετήματος από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) και κάθε άλλο ειδικότερο θέμα.»

«γ) Στους κομιστές αξιογράφων της περ. α', η συνολική αξία των οποίων είναι μεγαλύτερη του είκοσι τοις εκατό (20%) του μέσου μηνιαίου κύκλου συναλλαγών τους του αμέσως προηγούμενου φορολογικού έτους, όπως αυτός υπολογίζεται είτε με βάση τις συνολικές εκροές που έχουν περιληφθεί σε αρχικές και τροποποιητικές, εμπρόθεσμες ή εκπρόθεσμες δηλώσεις ΦΠΑ, είτε με βάση άλλες δηλώσεις από τις οποίες προκύπτει ο κύκλος εργασιών, αν δεν υποβάλλουν δηλώσεις Φ.Π.Α., παρέχεται, κατά παρέκκλιση του δεύτερου και τρίτου εδαφίου της περ. α' της παρ. 1 του άρθρου 40 ν. του ν. 3259/2004 (Α' 149), το ευεργέτημα της μη καταχώρισης σε αρχεία δεδομένων οικονομικής συμπεριφοράς που τηρούνται από τα πιστωτικά και εν γένει χρηματοδοτικά ιδρύματα ή από φορείς που λειτουργούν νόμιμα χάριν αυτών, οφειλόμενων από αυτούς αξιογράφων, εάν αποδεδειγμένα εξοφλήσουν εντός εβδομήντα πέντε (75) ημερών από τη σφράγιση ή τη λήξη τους αξιόγραφα, τα οποία οφείλουν και για τα οποία έχει βεβαιωθεί ή πρόκειται να βεβαιωθεί αδυναμία πληρωμής από την πληρώτρια τράπεζα. Αξιόγραφα που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας, τα οποία δεν εξοφλήθηκαν και καταχωρίστηκαν σε αρχεία δεδομένων οικονομικής συμπεριφοράς, διαγράφονται από τη δημοσίευση του παρόντος και δεν καταχωρίζονται εκ νέου σε αυτά, εάν αποδεδειγμένα εξοφληθούν εντός εβδομήντα πέντε (75) ημερών από τη σφράγιση ή τη λήξη τους. Για τον υπολογισμό της συνολικής αξίας των αξιογράφων λαμβάνεται υπόψη το άθροισμα της αξίας των αξιόγραφων των παρ. 2 και 4 του παρόντος. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών μετά από εισήγηση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) καθορίζονται η διαδικασία προσδιορισμού των δικαιούχων του ευεργετήματος από την ΑΑΔΕ και κάθε άλλο ειδικότερο θέμα διαδικαστικού και τεχνικού χαρακτήρα.

Άρθρο 2

Φορολογικά κίνητρα για την εφαρμογή της ηλεκτρονικής τιμολόγησης

Στο ν. 4172/2013 (Α' 167) προστίθεται νέο άρθρο 71 ΣΤ, ως εξής:

«Άρθρο 71 ΣΤ

Κίνητρα για την εφαρμογή της ηλεκτρονικής τιμολόγησης

«1. Εφόσον επιλεγεί η χρήση των Υπηρεσιών Παρόχου Ηλεκτρονικής Έκδοσης Στοιχείων για την έκδοση, διαβίβαση και λήψη παραστατικών πώλησης των οντοτήτων σε διαρθρωμένη ηλεκτρονική μορφή (ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω Παρόχου), η επιλογή αυτή δηλώνεται ηλεκτρονικά στη Φορολογική Διοίκηση και αποτελεί τον μόνο τρόπο έκδοσης, διαβίβασης και αρχειοθέτησης των παραστατικών πώλησης της οντότητας για το σύνολο της ασκούμενης δραστηριότητάς της. Η επιλογή και η δήλωση της ηλεκτρονικής τιμολόγησης μέσω Παρόχου μπορεί να ανακληθεί και αποκλείει την έκδοση τιμολογίων σε έντυπη μορφή για όσο χρονικό διάστημα ισχύει. Η επιλογή ηλεκτρονικής τιμολόγησης μέσω Παρόχου για την έκδοση παραστατικών πωλήσεων από μια οντότητα συνεπάγεται υποχρεωτικά τη χρήση της ηλεκτρονικής τιμολόγησης μέσω Παρόχου για τη λήψη των παραστατικών πώλησης στα οποία η οντότητα ορίζεται ως λήπτρια από εκδότη/προμηθευτή της, ο οποίος έχει επιλέξει επίσης την ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω Παρόχου.

2. Για τις οντότητες που επιλέγουν την ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω Παρόχου και υπό την προϋπόθεση ότι την εφαρμόζουν αποκλειστικά για την έκδοση των παραστατικών πωλήσεων κατά τη διάρκεια του φορολογικού έτους ή των φορολογικών ετών για τα οποία έχει γίνει η επιλογή αυτή, προβλέπονται κατά περίπτωση τα εξής:

α) Η προθεσμία εντός της οποίας η Φορολογική Διοίκηση μπορεί να προβεί σε έκδοση πράξης διοικητικού, εκτιμώμενου ή διορθωτικού προσδιορισμού φόρου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 1 του άρθρου 36 του ν. 4174/2013 (Α'170), περιορίζεται κατά δύο (2) έτη και ακολούθως βάσει αυτής υπολογίζονται ol προθεσμίες των παρ. 2 και 3 του ίδιου ως άνω άρθρου.

β) Η δαπάνη για την αρχική προμήθεια τεχνικού εξοπλισμού και λογισμικού που απαιτείται για την εφαρμογή της ηλεκτρονικής τιμολόγησης, αποσβένεται για σκοπούς του παρόντος Κώδικα πλήρως στο έτος πραγματοποίησής της, προσαυξημένη κατά ποσοστό εκατό τοις εκατό (100%).

γ) Η δαπάνη για την παραγωγή, διαβίβαση και ηλεκτρονική αρχειοθέτηση ηλεκτρονικών τιμολογίων για το πρώτο έτος έκδοσης των παραστατικών πώλησης μέσω ηλεκτρονικής τιμολόγησης που αναγνωρίζεται προς έκπτωση από τα ακαθάριστα έσοδα από επιχειρηματική δραστηριότητα, σύμφωνα με το άρθρο 22 του παρόντος Κώδικα, προσαυξάνεται κατά ποσοστό εκατό τοις εκατό (100%).

δ) Η προθεσμία του πρώτου εδαφίου της παρ. 2 του άρθρου 42 του ν. 4174/2013 σχετικά με τα αιτήματα επιστροφής φόρου, τα οποία αφορούν το φορολογικό έτος ή τα φορολογικά έτη, για τα οποία οι εκδότες επιλέγουν και εφαρμόζουν αποκλειστικά την ηλεκτρονική τιμολόγηση, ορίζεται σε σαράντα πέντε (45) ημέρες. Η προθεσμία του προηγούμενου εδαφίου ισχύει και για τον υπολογισμό καταβολής τόκου στον φορολογούμενο, ο οποίος έχει αχρεωστήτως καταβάλλει φόρο, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 53 του ν. 4174/2013.

3. Οντότητες που επιλέγουν την ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω Παρόχου ως τρόπο έκδοσης, διαβίβασης και αρχειοθέτησης των παραστατικών πωλήσεών τους, δεν απαιτείται να προβούν σε ξεχωριστή δήλωση ως προς τη λήψη, καθώς θεωρείται ότι έχουν επιλέξει ταυτόχρονα τη χρήση της ηλεκτρονικής τιμολόγησης μέσω Παρόχου, ως αποδεκτό τρόπο λήψης των παραστατικών πώλησης.

Για τις οντότητες-λήπτριες των αγαθών ή των υπηρεσιών, οι οποίες επιλέγουν και δηλώνουν στη Φορολογική Διοίκηση τη χρήση ηλεκτρονικής τιμολόγησης μέσω οποιουδήποτε Παρόχου μόνο κατά το μέρος που αποδέχονται τα σχετικά παραστατικά, η προθεσμία εντός της οποίας η Φορολογική Διοίκηση μπορεί να προβεί σε έκδοση πράξης διοικητικού, εκτιμώμενου ή διορθωτικού προσδιορισμού φόρου για το έτος ή τα έτη που επιλέγουν και εφαρμόζουν αποκλειστικά την ηλεκτρονική τιμολόγηση, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 36 του ν. 4174/2013 περιορίζεται κατά ένα (1) έτος και ακολούθως βάσει αυτής υπολογίζονται ol προθεσμίες των παρ. 2 και 3 του ίδιου ως άνω άρθρου.

4. Τα κίνητρα των παρ. 2 και 3 παρέχονται στις οντότητες που θα επιλέξουν την ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω Παρόχου για τα φορολογικά έτη που αρχίζουν από την 1η Ιανουάριου 2020 και μετά και χορηγούνται από το πρώτο έτος, στο οποίο εφαρμόζεται η ηλεκτρονική τιμολόγηση, μέχρι και το φορολογικό έτος 2022.

5. Η επιλογή της αποκλειστικής χρήσης της ηλεκτρονικής τιμολόγησης μέσω Παρόχου από τους εκδότες και της αποδοχής της τιμολόγησης ηλεκτρονικά μέσω οποιουδήποτε Παρόχου από τους λήπτες γίνεται με δήλωση της οντότητας με ηλεκτρονικό τρόπο στη Φορολογική Διοίκηση και ισχύει για τα παραστατικά πωλήσεων που εκδίδονται ή λαμβάνονται, κατά περίπτωση, εντός του φορολογικού έτους ή των φορολογικών ετών, που αφορά η δήλωση.

6. Τα κίνητρα των παρ. 2 και 3 παρέχονται για κάθε φορολογικό έτος, καθώς και, εξαιρουμένων των περ. β' και γ' της παρ. 2, για τα επόμενα φορολογικά έτη, εφόσον ol σχετικές επιλογές δηλωθούν μέχρι το τέλος του προηγούμενου φορολογικού έτους από αυτό ή αυτά τα φορολογικά έτη που περιλαμβάνονται στη δήλωση. Ειδικά για τις οντότητες που δηλώνουν για πρώτη φορά έναρξη εργασιών, εφόσον η δήλωση υποβληθεί κατά τον χρόνο υποβολής της δήλωσης έναρξης εργασιών, τα κίνητρα των παρ. 2 και 3 του παρόντος παρέχονται από το πρώτο φορολογικό έτος λειτουργίας τους, υπό την προϋπόθεση ότι η οντότητα δεν ανακαλεί τη δήλωση επιλογής τιμολόγησης εντός του επομένου φορολογικού έτους.

7. Κατ' εξαίρεση, τα κίνητρα των παρ. 2 και 3 του παρόντος παρέχονται στις οντότητες για το φορολογικό έτος 2020, εφόσον σωρευτικά:

α) η σχετική επιλογή δηλωθεί εντός δύο (2) μηνών από την έναρξη ισχύος της υποχρέωσης διαβίβασης των παραστατικών στην ψηφιακή πλατφόρμα myDATA της Φορολογικής Διοίκησης,

β) η ηλεκτρονική τιμολόγηση εφαρμόζεται ως αποκλειστικός τρόπος έκδοσης και λήψης των παραστατικών πωλήσεων ή ως αποδεκτός τρόπος λήψης, για ολόκληρο το διάστημα από την ημερομηνία υποβολής δήλωσης με βάση την περ. α' και έως τη συμπλήρωση του φορολογικού έτους για την οντότητα, η οποία προβαίνει στη σχετική δήλωση με βάση την περ. α',

γ) τα δεδομένα των παραστατικών που έχουν εκδοθεί ή ληφθεί με διαφορετικό τρόπο ως την ημερομηνία της περ. α' διαβιβάζονται στη Φορολογική Διοίκηση εντός των προθεσμιών που ορίζονται στην κείμενη νομοθεσία και σύμφωνα με τα οριζόμενα σε αυτή και

δ) η οντότητα δεν ανακαλέσει τη δήλωση επιλογής τιμολόγησης εντός του επομένου φορολογικού έτους.

8. Σε περίπτωση ανάκλησης της δήλωσης, τα ευεργετήματα των παρ. 2 και 3 αίρονται, αρχής γενομένης από το φορολογικό έτος υποβολής της δήλωσης ανάκλησης και εφεξής.

9. Τα ευεργετήματα της περ. α' της παρ. 2 και της παρ. 2 δεν χορηγούνται ή αίρονται, εφόσον διαπιστώνεται, κατόπιν οριστικής πράξης διορθωτικού προσδιορισμού φόρου, ότι η οντότητα κατά το έτος χορήγησης του ευεργετήματος ή οποτεδήποτε κατά τα προηγούμενα πέντε (5) έτη πριν από αυτό, έχει διαπράξει παράβαση της παρ. 1 του άρθρου 66 του ν. 4174/2013, η οποία υπερβαίνει τα όρια της παρ. 3 του ίδιου άρθρου, ή εφόσον η οντότητα έχει υποπέσει σε οποιαδήποτε παράβαση που περιγράφεται στην παρ. 5 του ίδιου άρθρου του ν. 4174/2013, εφόσον, στην περίπτωση αυτή, η αξία των στοιχείων που συνιστούν την παράβαση υπερβαίνει συνολικά το όριο των εβδομήντα πέντε χιλιάδων (75.000) ευρώ.

10. Για την εφαρμογή των διατάξεων της παρούσας, οι Πάροχοι τηρούν τα αναγκαία αρχεία για τα στοιχεία που εκδίδουν και διαβιβάζουν στη Φορολογική Διοίκηση κάθε αναγκαία πληροφορία για τον έλεγχο της πλήρωσης των προϋποθέσεων για τη χορήγηση των κινήτρων της παρούσης, κατά περίπτωση, τόσο από τους εκδότες των ηλεκτρονικών παραστατικών πωλήσεων όσο και από τους λήπτες αυτών.

11. Με απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων καθορίζονται η διαδικασία και ο τρόπος υποβολής των δηλώσεων της αποκλειστικής χρήσης της ηλεκτρονικής τιμολόγησης μέσω Παρόχου και της αποδοχής της ηλεκτρονικής τιμολόγησης μέσω Παρόχου, καθώς και κάθε άλλο ειδικότερο θέμα συμπεριλαμβανομένης της παρακολούθησης εφαρμογής των εν λόγω υποχρεώσεων για την εφαρμογή του παρόντος. Με όμοια απόφαση μπορεί να τροποποιείται το χρονικό διάστημα της περ. α' της παρ. 7.».

Άρθρο 3

Τροποποίηση του άρθρου 6 του Κώδικα Φ.Π.Α.

Παράταση προθεσμίας υποβολής της αίτησης του κατασκευαστή οικοδομών για την υπαγωγή στο καθεστώς αναστολής του φόρου

1. Το τελευταίο εδάφιο της παρ. 4α του άρθρου 6 του ν. 2859/2000 (Α' 248) αντικαθίσταται ως εξής:

«Η αίτηση υποβάλλεται μέχρι τις 31.12.2020 για τις άδειες με χρόνο έκδοσης έως και τις 30.6.2020, ενώ για άδειες που εκδίδονται από 1.7.2020 και εφεξής τίθεται εξάμηνη προθεσμία από την έκδοση της άδειας.»

2. Η διάταξη της παρ. 1 ισχύει από τις 12 Ιουνίου 2020.

Άρθρο 4

Μεταφορά εκκρεμών υποθέσεων των ειδικών συνεργείων ελέγχου σε Κ.Ε.ΦΟ.ΜΕ.Π. ή του Κ.Ε.ΜΕ.ΕΠ.

1. Οι διατάξεις των παρ. 1 έως 5 του άρθρου 39 του ν. 1914/1990 (Α' 178) δεν εφαρμόζονται για φορολογικούς ελέγχους ή επανελέγχους που διενεργούνται από τη Φορολογική Διοίκηση.

2. Οι έλεγχοι ή επανέλεγχοι των υποθέσεων των ειδικών συνεργείων που έχουν συγκροτηθεί δυνάμει του άρθρου 39 του ν. 1914/1990 και είναι εκκρεμείς ενώπιον της Φορολογικής Διοίκησης κατά τη δημοσίευση του παρόντος, συνεχίζονται και ολοκληρώνονται, ανεξάρτητα από το άρθρο 26 του ν. 4174/2013 (Α'170), από το Κέντρο Ελέγχου Φορολογουμένων Μεγάλου Πλούτου (Κ.Ε.ΦΟ.ΜΕ.Π.), ή το Κέντρο Ελέγχου Μεγάλων Επιχειρήσεων (Κ.Ε.ΜΕ.ΕΠ.), κατά περίπτωση, από τους ίδιους υπαλλήλους στους οποίους είχε ανατεθεί ο έλεγχος ή ο επανέλεγχος. Έως την ολοκλήρωση των εν λόγω ελέγχων ή επανελέγχων και αποκλειστικά για τις ως άνω εκκρεμείς υποθέσεις, οι υπάλληλοι στους οποίους έχει ανατεθεί ο έλεγχος ή ο επανέλεγχος θεωρούνται ότι υπηρετούν παράλληλα και στο Κ.Ε.ΦΟ.ΜΕ.Π. ή Κ.Ε.ΜΕ.ΕΠ., κατά περίπτωση. Ο ως άνω έλεγχος ή επανέλεγχος δύναται να ανατίθεται και σε άλλους υπαλλήλους του Κ.Ε.ΦΟ.ΜΕ.Π. ή του Κ.Ε.ΜΕ.ΕΠ., κατά περίπτωση, πλέον των ανωτέρω.

3. Με απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων μπορεί να καθορίζονται η διαδικασία και ο τρόπος μεταφοράς και κατανομής των εκκρεμών υποθέσεων στο Κ.Ε.ΦΟ.ΜΕ.Π. ή στο Κ.Ε.ΜΕ.ΕΠ., κατά περίπτωση, με κριτήρια την ελεγκτική αρμοδιότητα κάθε ελεγκτικού κέντρου, τα ειδικότερα αντικείμενα ελέγχου, το φόρτο εργασίας, καθώς και κάθε άλλο ειδικότερο θέμα για την εφαρμογή του παρόντος.

4. Οι διατάξεις των παρ. 2 και 3 τίθενται σε ισχύ ένα (1) μήνα από τη δημοσίευση του παρόντος.

Άρθρο 5

Τροποποίηση άρθρου 77 ν.4583/2018 - Νομοπαρασκευαστική επιτροπή για τα δεσμευμένα και δημευμένα περιουσιακά στοιχεία

Το άρθρο 77 του ν. 4583/2018 (Α' 212) αντικαθίσταται ως εξής:

«Άρθρο 77

Σύσταση νομοπαρασκευαστικής επιτροπής στην Γενική Διεύθυνση του Σ.ΔΌ.Ε.

1. Στη Γενική Διεύθυνση του Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος της Γενικής Γραμματείας Φορολογικής Πολιτικής και Δημόσιας Περιούσιας του Υπουργείου Οικονομικών συστήνεται νομοπαρασκευαστική επιτροπή με δεκαεπτά (17) μέλη, έργο της οποίας είναι ο καθορισμός του θεσμικού πλαισίου που διέπει τη διαχείριση των δεσμευμένων και δημευμένων περιουσιακών στοιχείων σύμφωνα με την παρ. 2 του πρώτου άρθρου της κοινής υπουργικής απόφασης υπ' αρ. 24296 οικ./29.3.2018 (Β' 1302), η οποία εκδόθηκε κατ' εξουσιοδότηση των άρθρων 5 και 32 του ν. 4478/2017 (Α' 91). Το έργο της επιτροπής συνίσταται ειδικότερα στην υποβολή προσχεδίου νόμου και προκαταρκτικής ανάλυσης συνεπειών ρύθμισης στον Υπουργό Οικονομικών.

2. Η νομοπαρασκευαστική επιτροπή συγκροτείται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Δικαιοσύνης και Ψηφιακής Διακυβέρνησης και αποτελείται από έναν (1) δικαστικό λειτουργό των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων και έναν (1) δικαστικό λειτουργό των πολιτικών και ποινικών δικαστηρίων, που υποδεικνύονται σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 41 του ν. 1756/1988 (Α' 35), έναν (1) Νομικό Σύμβουλο ή Πάρεδρο του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, ένα (1) μέλος ΔΕΠ Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (εν ενεργεία ή ομότιμο), έναν (1) εκπρόσωπο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, έναν (1) εκπρόσωπο της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας, έναν (1) εκπρόσωπο της Διεύθυνσης Διαχείρισης Δημοσίου Υλικού (ΔΙ.Δ.Δ.Υ.) της Φορολογικής Διοίκησης, έναν (1) εκπρόσωπο μόνιμο υπάλληλο του κλάδου ΠΕ Εφοριακών της Φορολογικής Διοίκησης, δύο (2) εκπροσώπους του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, δύο (2) εκπροσώπους του Υπουργείου Δικαιοσύνης καί πέντε (5) εκπροσώπους του Υπουργείου Οικονομικών, που υποδεικνύονται αρμοδίως, με τους αναπληρωτές τους. Χρέη Προέδρου εκτελεί ο αρχαιότερος των δικαστικών λειτουργών. Καθήκοντα γραμματέα της Επιτροπής και του αναπληρωτή του, ανατίθενται σε υπαλλήλους των Υπουργείων Οικονομικών και Δικαιοσύνης. »

Άρθρο 6

Τροποποίηση του άρθρου 29 του ν.2960/2001 - Προϋποθέσεις για την υπαγωγή στο καθεστώς αναστολής καταβολής του ΦΠΑ κατά την εισαγωγή αγαθών

Η περ. β' της παρ. 4α του άρθρου 29 του ν. 2960/2001 (Α' 265), αντικαθίσταται ως εξής :

«β. Η πραγματοποιούμενη στατιστική αξία των εισαγωγών ανέρχεται σε ετήσια βάση σε τουλάχιστον 40.000.000 ευρώ.»

Άρθρο 7

Εξουσιοδοτική διάταξη για την εφαρμογή του Ευρωπαϊκού Συστήματος Πληροφοριών για Οχήματα και Άδειες Οδήγησης (EUCARIS) για σκοπούς Φ.Π.Α.

Στο άρθρο 130 του ν. 2960/2001 (Α' 265) προστίθεται νέα παράγραφος 10, ως εξής:

«10. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών καθορίζονται εθνικές αρχές, ως εθνικά σημεία επαφής, αρμόδια για την επεξεργασία εισερχόμενων και εξερχόμενων αιτημάτων για δεδομένα ταξινόμησης οχημάτων, καθώς και λοιπά θέματα που αφορούν στους όρους λειτουργίας της αυτοματοποιημένης διαδικασίας ανταλλαγής πληροφοριών ταξινόμησης οχημάτων με χρήση της εφαρμογής λογισμικού του Ευρωπαϊκού Συστήματος Πληροφοριών για Οχήματα και Άδειες Οδήγησης (EUCARIS), για τους σκοπούς του ΦΠΑ, όπως προβλέπεται στο άρθρο 21α του Κανονισμού Ε.Ε. υπ' αρ. 904/2010.»

Άρθρο 8

Τροποποίηση του ν. 4002/2011 - Καταβολή σε δόσεις του αντιτίμου για τις άδειες διεξαγωγής τυχερών παιγνίων μέσω διαδικτύου

Η παρ. 6 του άρθρου 46 του ν. 4002/2011 (Α' 180) αντικαθίσταται ως εξής:

«6. Για τη χορήγηση της άδειας διεξαγωγής τυχερών παιγνίων μέσω διαδικτύου, η Ε.Ε.Ε.Π. διαπιστώνει ότι ο υποψήφιος κάτοχος πληροί τις προϋποθέσεις του άρθρου 45 και του παρόντος και εκδίδει την απόφαση χορήγησής της. Το αντίτιμο κάθε τύπου άδειας καταβάλλεται εφάπαξ ή τμηματικά σε τέσσερις (4) ετήσιες ισόποσες καταβολές. Για την έκδοση κάθε τόπου άδειας απαιτείται η προηγούμενη καταβολή είτε εφάπαξ του συνολικού, αντίστοιχου για κάθε τύπο άδειας, αντιτίμου είτε της πρώτης τμηματικής καταβολής αυτού υπό τον όρο της ολοσχερούς καταβολής του συνολικού αντιτίμου. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών μπορεί να ρυθμίζονται ειδικότερα θέματα και λεπτομέρειες εφαρμογής της παρούσας.»

Άρθρο 9

Παράταση προθεσμίας έκδοσης του π.δ. για τις δαπάνες μετακίνησης των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας

Η προθεσμία που προβλέπεται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 15 της υποπαρ. Δ9 της παρ. Δ' του άρθρου 2 του ν. 4336/2015 (Α' 94), παρατείνεται μέχρι τις 31.12.2020. Η παρούσα διάταξη ισχύει από 1.7.2019.

Άρθρο 10

Παράταση προθεσμίας για τη γνωμοδότηση σχετικά με το επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας

1. Το τελευταίο εδάφιο της παρ. 9 του άρθρου 18 του ν. 4354/2015 (Α' 176), αντικαθίσταται από τότε που ίσχυσε, ως εξής:

«Επί τη βάσει των ανωτέρω οδηγιών, η Επιτροπή οφείλει να ολοκληρώσει το έργο που περιγράφεται στην περ. γ' της παρ. 2 και να υποβάλει τελική γνωμοδότηση στους συναρμόδιους Υπουργούς έως τις 31.10.2020. Η διάρκεια λειτουργίας της συσταθείσας, με την υπ' αρ. 2/14511/0004/12.3.2018 ΚΥΑ (ΑΔΑ: 728ΖΗ-Μ3Ξ), Επιτροπής, όπως έχει τροποποιηθεί με τις υπ' αρ. 2/56353/0004/22.11.2018 (ΑΔΑ: 63ΓΑΗ-ΑΞ0) και 35114 ΕΞ 2020/1.4.2020 (ΦΕΚ ΥΟΔΔ 323) αποφάσεις παρατείνεται ως την ως άνω ημερομηνία.»

2. Στο τέλος της παρ. 15 του άρθρου 18 του ν. 4354/2015, προστίθεται εδάφιο ως εξής:

«Η απόφαση αυτή ισχύει έως 31.10.2020».

Άρθρο 11

Τροποποίηση άρθρου 125 του ν. 4446/2016 - Παράταση αποδεικτικών φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας και Πιστοποιητικών Φόρου Ακίνητης Περιουσίας και Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.) της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΜΥΝΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Α.Β.Ε.Ε.»

1. Στο άρθρο 125 του ν. 4446/2016 (Α' 240) επέρχονται οι ακόλουθες τροποποιήσεις:

α. Στο πρώτο εδάφιο της παρ. 1, η φράση «για χρονικό διάστημα σαράντα δύο (42) μηνών» αντικαθίσταται με τη φράση «για χρονικό διάστημα πενήντα τεσσάρων (54) μηνών».

β. Στο πρώτο και στο τρίτο εδάφιο της παρ. 2, η φράση «για χρονικό διάστημα σαράντα δύο (42) μηνών» αντικαθίσταται με τη φράση «για χρονικό διάστημα πενήντα τεσσάρων (54) μηνών».

γ. Στην παρ. 3 του άρθρου 125 του ν. 4446/2016 η φράση «Για χρονικό διάστημα σαράντα δύο (42) μηνών» αντικαθίσταται με τη φράση «Για χρονικό διάστημα πενήντα τεσσάρων (54) μηνών».

2. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 126 του ν. 4446/2016 αντικαθίσταται ως εξής:

«1. Για χρονικό διάστημα πενήντα τεσσάρων (54) μηνών από την 22η Δεκεμβρίου του έτους 2016, αναστέλλονται:».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν θέλετε να συμπληρώνετε το κείμενο αυτό σε κάθε αναζήτηση σας; Αρκεί απλά να γραφτείτε δωρεάν στο Forin.gr πατώντας εδώ ή να συνδεθείτε με τον λογαριασμό σας.

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!