Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

ΦΠΑ

Κ.Υ.Α. 31226/1613/2020 Καθορισμός του ύψους των τύπων κομίστρου μετακίνησης με τα μέσα των εταιρειών παροχής συγκοινωνιακού έργου, στην περιοχή αρμοδιότητας του Ο.Α.Σ.Α. Α.Ε. (Ο.ΣΥ. Α.Ε. και ΣΤΑ.ΣΥ Α.Ε.), κατά το χρονικό διάστημα από 01.06.2020 εώς 31.10.2020, με βάση τη μείωση του συντελεστή ΦΠΑ από 24% σε 13%

Αριθμ. Α 31226/1613

ΦΕΚ B’ 2090/31.05.2020

Καθορισμός του ύψους των τύπων κομίστρου μετακίνησης με τα μέσα των εταιρειών παροχής συγκοινωνιακού έργου, στην περιοχή αρμοδιότητας του Ο.Α.Σ.Α. Α.Ε. (Ο.ΣΥ. Α.Ε. και ΣΤΑ.ΣΥ Α.Ε.), κατά το χρονικό διάστημα από 01.06.2020 εώς 31.10.2020, με βάση τη μείωση του συντελεστή ΦΠΑ από 24% σε 13%.

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α) Του ν. 4690/2020 (Α΄ 104) «Κύρωση: α) της από 13.4.2020 Π.Ν.Π. «Μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις» (A΄ 84) και β) της από 1.5.2020 Π.Ν.Π. «Περαιτέρω μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και την επάνοδο στην κοινωνική και οικονομική κανονικότητα» (Α΄ 90) και άλλες διατάξεις» και ιδίως του άρθρου 11.

β) Του ν. 3429/2005 (Α’ 314) «Δημόσιες Επιχειρήσεις και Οργανισμοί (Δ.Ε.Κ.Ο.)» (Α΄ 314), όπως ισχύει και ιδίως των άρθρων 7 και 10.

γ) Των παρ. 3α και 3β της Υποπαραγράφου Γ2 της Παραγράφου Γ του άρθρου πρώτου του ν. 4254/2014 (Α΄ 85) «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας στο πλαίσιο εφαρμογής του ν. 4046/2012 και άλλες διατάξεις».

δ) Των περ. α, β, γ και δ της παρ. 2 του άρθρου έκτου του ν. 4079/2012 (Α΄ 180) «Κύρωση της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Ρυθμίσεις θεμάτων κεφαλαιακής ενίσχυσης των πιστωτικών ιδρυμάτων», της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Ρυθμίσεις θεμάτων εφαρμογής των νόμων 3864/2010, 4021/2011, 4046/2012, 4051/2012 και 4071/2012», της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Ρυθμίσεις θεμάτων δημοσίευσης οικονομικών εκθέσεων πιστωτικών ιδρυμάτων και θυγατρικών τους, οι οποίες δραστηριοποιούνται στο χρηματοοικονομικό τομέα» και άλλες διατάξεις του Υπουργείου Οικονομικών».

ε) Του ν. 3920/2011 «Εξυγίανση, αναδιάρθρωση και ανάπτυξη των αστικών συγκοινωνιών Περιφέρειας Αττικής και άλλες διατάξεις» (A΄ 33), όπως ισχύει.

στ) Του ν. 2669/1998 «Οργάνωση και λειτουργία των Αστικών Συγκοινωνιών στην περιοχή Αθηνών - Πειραιώς και Περιχώρων» (Α΄ 283), όπως ισχύει.

ζ) Των άρθρων 1, 2 και 3 του ν. 1214/1981 (Α΄ 286) «Περί επιβολής κυρώσεων εις τους διακινουμένους δια χερσαίων συγκοινωνιακών μέσων δημοσίας χρήσεως άνευ καταβολής κομίστρου και ρυθμίσεως συναφών θεμάτων», όπως ισχύει.

η) Του ν. 4682/2020 (Α’ 76) «Κύρωση: α) της από 25.2.2020 Π.Ν.Π. «Κατεπείγοντα μέτρα αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης κορωνοϊού» (Α’ 42), β) της από 11.3.2020 Π.Ν.Π. «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» (A’ 55) και γ) της από 14.3.2020 Π.Ν.Π. «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Α’ 64) και άλλες διατάξεις».

θ) Του ν. 4684/2020 (Α’ 86) «Κύρωση της από 30.3.2020 ΠΝΠ «Μέτρα αντιμετώπισης της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις» (A΄ 75) και άλλες διατάξεις».

ι) Της υπ’ αρ. Δ1α/ΓΠ.οικ.27815/3.5.2020 (Β΄ 1647) κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Εσωτερικών και Υποδομών και Μεταφορών «Κανόνες κοινωνικής αποστασιοποίησης σε ιδιωτικές επιχειρήσεις, δημόσιες υπηρεσίες και άλλους χώρους συνάθροισης κοινού στο σύνολο της Επικράτειας, προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19».

ια) Του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα», όπως κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98).

ιβ) Του π.δ. 142/2017 (Α΄ 181) «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών», όπως ισχύει.

ιγ) Του π.δ. 123/2017 (Α’ 151) «Οργανισμός του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών».

ιδ) Του π.δ. 83/2019 (Α’ 121) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».

ιε) Της υπ’ αρ. 340/18-7-2019 (Β’ 3051) κοινής απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλακάκη».

ιστ) Των άρθρων 2, 3 και 4 του ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο “Πρόγραμμα Διαύγεια” και άλλες διατάξεις» (Α΄112).

ιζ) Του άρθρου 5 του ν. 3469/2006 «Εθνικό Τυπογραφείο, Εφημερίς της Κυβερνήσεως και λοιπές διατάξεις» (Α’ 131).

2. Την υπ’ αρ. Α-59909/4404/18-01-2016 (Β’ 126) κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων «Καθορισμός τιμολογιακής πολιτικής και τύπων κομίστρου μετακίνησης στην περιοχή αρμοδιότητας Ο.Α.Σ.Α. Α.Ε. (Ο.ΣΥ.Α.Ε. και ΣΤΑ.ΣΥ. Α.Ε.) καθώς επίσης και καθορισμός ενεργειών και θεσμικών, οργανωτικών, λειτουργικών και διοικητικών μέτρων για την υλοποίηση αυτής της πολιτικής».

3. Την υπ’ αρ. 28738/2638/10-06-2011 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων (Β΄ 1454) «Πράξη Συγχώνευσης των Ανωνύμων Εταιρειών ΕΘΕΛ Α.Ε. και ΗΛΠΑΠ Α.Ε. - Μετονομασία νέας Ανώνυμης Εταιρείας σε ΟΣΥ Α.Ε.»).

4. Την υπ’ αρ. 28737/2637/10-06-2011 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων (Β΄ 1454) «Πράξη Συγχώνευσης των Ανωνύμων Εταιρειών ΑΜΕΛ Α.Ε., ΗΣΑΠ Α.Ε. και ΤΡΑΜ Α.Ε. - Μετονομασία νέας Ανώνυμης Εταιρείας σε ΣΤΑ.ΣΥ. Α.Ε.».

5. Τα μέτρα που έχουν ληφθεί από την Πολιτεία, περί περιορισμού των μετακινήσεων και τήρησης αποστάσεων, προκειμένου να προστατευθεί η δημόσια υγεία από τον κίνδυνο διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, με βάση τις σχετικές εισηγήσεις της Εθνικής Επιτροπής Προστασίας Δημόσιας Υγείας.

6. Την εξαιρετικά επείγουσα και απρόβλεπτη ανάγκη για την αντιμετώπιση των αρνητικών συνεπειών της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 και την ανάγκη λήψης μέτρων για τη στήριξη της κοινωνίας και τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της αγοράς και να αντιμετωπισθούν περαιτέρω κατεπείγοντα ζητήματα, που ανακύπτουν κατά το χρονικό διάστημα επέλευσης των συνεπειών της ανωτέρω πανδημίας και απαιτούν άμεση αντιμετώπιση, σε εναρμόνιση και προς τη συνταγματική υποχρέωση λήψης θετικών μέτρων για την προστασία των πολιτών.

7. Την ανάγκη εφαρμογής μέτρων έμπρακτης στήριξης των τακτικών χρηστών των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς, κατά το χρονικό διάστημα εφαρμογής των μέτρων περιορισμού μετακινήσεων από 11.3.2020 έως 04.05.2020 αλλά και κατά την χρονική περίοδο επανόδου στην κοινωνική και οικονομική κανονικότητα.

8. Τις υπ’ αρ. 307 ΠΡ-Δ.Σ./27-05-2020 και 319 ΠΡ-Δ.Σ./29-05-2020 προτάσεις του Ο.Α.Σ.Α για τη διαμόρφωση τιμών πώλησης τύπων κομίστρου, με βάση τη μείωση του συντελεστή ΦΠΑ από 24% σε 13% και την επέκταση ισχύος των χρονικών καρτών απεριορίστων διαδρομών, καθώς και την παροχή χρονικής επέκτασης για αγορές και ανανεώσεις ετήσιων καρτών απεριορίστων διαδρομών, κατά το χρονικό διάστημα από 01.06.2020 εώς 31.10.2020.

9. Την υπ’ αρ. οικ. 442/29.05.2020 Εισηγητική Έκθεση Δημοσιονομικών Επιπτώσεων του Προϊσταμένου της Γενικής Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του ΥΠ.Υ.ΜΕ., σύμφωνα με την οποία, από την εφαρμογή της παρούσας απόφασης εκτιμάται μείωση των εσόδων του Ο.Α.Σ.Α., ποσού 1.091.547,37 ευρώ, η οποία ενδεχομένως να καλυφθεί από την αναμενόμενη αύξηση των μετακινούμενων επιβατών, καθώς και μείωση των δημοσίων εσόδων, ποσού 4.372.922,72 ευρώ, λόγω μείωσης του συντελεστή Φ.Π.Α. από 24% σε 13%, αποφασίζουμε:

Τον καθορισμό, με βάση τη μείωση του συντελεστή ΦΠΑ από 24% σε 13%, του ύψους των τύπων κομίστρου μετακίνησης με τα μέσα των εταιρειών παροχής συγκοινωνιακού έργου, στην περιοχή αρμοδιότητας του Ο.Α.Σ.Α. Α.Ε. (Ο.ΣΥ. Α.Ε. και ΣΤΑ.ΣΥ Α.Ε.), κατά το χρονικό διάστημα από 01.06.2020 εώς 31.10.2020, ως εξής:

Άρθρο 1

Τιμές εισιτηρίων (ενιαίων, αεροδρομίου)

1. Η τιμή του ενιαίου εισιτηρίου, χρονικής ισχύος 90 λεπτών από την πρώτη επικύρωσή του σε πύλη σταθμού του μετρό ή ηλεκτρικού σιδηρόδρομου ή σε επικυρωτικό μηχάνημα στα λεωφορεία, τρόλεϊ, τραμ με ισχύ σε όλα τα συγκοινωνιακά μέσα αρμοδιότητας Ο.Α.Σ.Α. [Ο.ΣΥ. (λεωφορεία, τρόλεϊ), ΣΤΑ.ΣΥ. (ηλεκτρικό σιδηρόδρομο, τραμ, μετρό μέχρι το Κορωπί)] και στην ΤΡΑΙΝΟΣΕ (στο τμήμα του Προαστιακού Μαγούλα - Πειραιάς - Κορωπί), ορίζεται σε 1,20 ευρώ. Το εισιτήριο αυτό δεν ισχύει για μετακινήσεις με τις λεωφορειακές γραμμές EXPRESS του Αεροδρομίου και την ειδική λεωφορειακή γραμμή EXPRESS Χ80 της Ο.ΣΥ. Μειωμένη τιμή του αντίστοιχου εισιτηρίου: 0,50 ευρώ.

2. Η τιμή του διπλού ενιαίου εισιτηρίου, χρονικής ισχύος 90 λεπτών έκαστο από την πρώτη επικύρωσή του σε πύλη σταθμού του μετρό ή ηλεκτρικού σιδηρόδρομου ή σε επικυρωτικό μηχάνημα στα λεωφορεία, τρόλεϊ, τραμ με ισχύ σε όλα τα συγκοινωνιακά μέσα αρμοδιότητας Ο.Α.Σ.Α. [Ο.ΣΥ. (λεωφορεία, τρόλεϊ), ΣΤΑ.ΣΥ. (ηλεκτρικό σιδηρόδρομο, τραμ, μετρό μέχρι το Κορωπί)] και στην ΤΡΑΙΝΟΣΕ (στο τμήμα του Προαστιακού Μαγούλα - Πειραιάς - Κορωπί), ορίζεται σε 2,30 ευρώ. Το εισιτήριο αυτό δεν ισχύει για μετακινήσεις με τις λεωφορειακές γραμμές EXPRESS του Αεροδρομίου και την ειδική λεωφορειακή γραμμή EXPRESS Χ80 της Ο.ΣΥ. Μειωμένη τιμή του αντίστοιχου εισιτηρίου: 1,00 ευρώ.

3. Η τιμή του πενταπλού ενιαίου εισιτηρίου, χρονικής ισχύος 90 λεπτών έκαστο από την πρώτη επικύρωσή του σε πύλη σταθμού του μετρό ή ηλεκτρικού σιδηρόδρομου ή σε επικυρωτικό μηχάνημα στα λεωφορεία, τρόλεϊ, τραμ με ισχύ σε όλα τα συγκοινωνιακά μέσα αρμοδιότητας Ο.Α.Σ.Α. [Ο.ΣΥ. (λεωφορεία, τρόλεϊ), ΣΤΑ.ΣΥ. (ηλεκτρικό σιδηρόδρομο, τραμ, μετρό μέχρι το Κορωπί)] και στην ΤΡΑΙΝΟΣΕ (στο τμήμα του Προαστιακού Μαγούλα - ΠειραιάςΚορωπί), ορίζεται σε 5,70 ευρώ. Το εισιτήριο αυτό δεν ισχύει για μετακινήσεις με τις λεωφορειακές γραμμές EXPRESS του Αεροδρομίου και την ειδική λεωφορειακή γραμμή EXPRESS Χ80 της Ο.ΣΥ. Μειωμένη τιμή του αντίστοιχου εισιτηρίου: 2,50 ευρώ.

4. Η τιμή των 10+1 ενιαίων εισιτηρίων, χρονικής ισχύος 90 λεπτών έκαστο από την πρώτη επικύρωσή του σε πύλη σταθμού του μετρό ή ηλεκτρικού σιδηρόδρομου ή σε επικυρωτικό μηχάνημα στα λεωφορεία, τρόλεϊ, τραμ, με ισχύ σε όλα τα συγκοινωνιακά μέσα αρμοδιότητας Ο.Α.Σ.Α. [Ο.ΣΥ. (λεωφορεία, τρόλεϊ), ΣΤΑ.ΣΥ. (ηλεκτρικό σιδηρόδρομο, τραμ, μετρό μέχρι το Κορωπί)] και στην ΤΡΑΙΝΟΣΕ (στο τμήμα του Προαστιακού Μαγούλα - Πειραιάς - Κορωπί), ορίζεται σε 12,00 ευρώ. Τα εισιτήρια αυτά δεν ισχύουν για μετακινήσεις με τις λεωφορειακές γραμμές EXPRESS του Αεροδρομίου και την ειδική λεωφορειακή γραμμή EXPRESS Χ80 της Ο.ΣΥ. Μειωμένη τιμή των αντίστοιχων εισιτηρίων: 5,00 ευρώ.

5. Η τιμή του ημερήσιου εισιτηρίου για όλα τα συγκοινωνιακά μέσα αρμοδιότητας Ο.Α.Σ.Α. [Ο.ΣΥ. (λεωφορεία, τρόλεϊ), ΣΤΑ.ΣΥ. (ηλεκτρικό σιδηρόδρομο, τραμ, μετρό μέχρι το Κορωπί)] και στην ΤΡΑΙΝΟΣΕ (στο τμήμα του Προαστιακού Μαγούλα - Πειραιάς - Κορωπί), ορίζεται σε 4,10 ευρώ. Το εισιτήριο αυτό ισχύει για μετακινήσεις με την ειδική λεωφορειακή γραμμή express Χ80 της Ο.ΣΥ. και δεν ισχύει για μετακινήσεις με τις λεωφορειακές γραμμές EXPRESS του Αεροδρομίου της Ο.Σ.Υ.

6. Η τιμή του ενιαίου εισιτηρίου πέντε ημερών για όλα τα συγκοινωνιακά μέσα αρμοδιότητας Ο.Α.Σ.Α. [Ο.ΣΥ. (λεωφορεία, τρόλεϊ), ΣΤΑ.ΣΥ. (ηλεκτρικό σιδηρόδρομο, τραμ, μετρό μέχρι το Κορωπί)] και στην ΤΡΑΙΝΟΣΕ (στο τμήμα του Προαστιακού Μαγούλα - Πειραιάς - Κορωπί) το οποίο ισχύει για 5 πλήρη 24ωρα από την επικύρωσή του ορίζεται σε 8,20 ευρώ. Το εισιτήριο αυτό δεν ισχύει για μετακινήσεις με τις λεωφορειακές γραμμές EXPRESS του Αεροδρομίου και την ειδική λεωφορειακή γραμμή EXPRESS Χ80 της Ο.ΣΥ.

7. Η τιμή του Τουριστικού Εισιτηρίου 3 ημερών, για απεριόριστο αριθμό μετακινήσεων με όλα τα συγκοινωνιακά μέσα και στην ΤΡΑΙΝΟΣΕ (στο τμήμα του Προαστιακού Μαγούλα - Πειραιάς - Κορωπί), καθώς και από μία διαδρομή από και προς τον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών με το μετρό ή τις αντίστοιχες λεωφορειακές γραμμές EXPRESS της Ο.ΣΥ. Α.Ε., για 3 πλήρη 24ωρα από την πρώτη και μοναδική επικύρωσή του, ορίζεται σε 20,00 ευρώ. Το Τουριστικό Εισιτήριο 3 ημερών ισχύει και για μετακινήσεις με την ειδική λεωφορειακή γραμμή EXPRESS Χ80 της Ο.ΣΥ.

8. Η τιμή του εισιτηρίου των λεωφορειακών γραμμών EXPRESS του Αεροδρομίου της Ο.ΣΥ. ορίζεται σε 5,50 ευρώ. Τιμή του αντίστοιχου μειωμένου εισιτηρίου: 2,70 ευρώ. Τα εισιτήρια για τις λεωφορειακές γραμμές EXPRESS του Αεροδρομίου ισχύουν για μία μόνο διαδρομή, από ή προς το Αεροδρόμιο. Η αποβίβαση από τις λεωφορειακές γραμμές EXPRESS του Αεροδρομίου με κατεύθυνση το Αεροδρόμιο επιτρέπεται μόνο στο Αεροδρόμιο, και αντίστροφα, η επιβίβαση στις λεωφορειακές γραμμές EXPRESS του Αεροδρομίου με αφετηρία το Αεροδρόμιο επιτρέπεται μόνο από το Αεροδρόμιο.

9. Η τιμή του εισιτηρίου της ΣΤΑ.ΣΥ. Α.Ε. (μετρό) προς και από τον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών (Δ.Α.Α.) ορίζεται σε 9,00 ευρώ. Το εισιτήριο αυτό ισχύει σε όλα τα συγκοινωνιακά μέσα αρμοδιότητας Ο.Α.Σ.Α. και στην ΤΡΑΙΝΟΣΕ (στο τμήμα του Προαστιακού Μαγούλα-ΠειραιάςΑεροδρόμιο) για διάστημα 90 λεπτών από την πρώτη επικύρωσή του σε πύλη σταθμού του μετρό ή ηλεκτρικού σιδηρόδρομου ή σε επικυρωτικό μηχάνημα στα λεωφορεία, τρόλεϊ, τραμ. Το εισιτήριο αυτό δεν ισχύει για μετακινήσεις με τις λεωφορειακές γραμμές EXPRESS του Αεροδρομίου και την ειδική λεωφορειακή γραμμή EXPRESS Χ80 της Ο.ΣΥ. Μειωμένη τιμή του αντίστοιχου εισιτηρίου: 4,50 ευρώ.

10. Η τιμή του μετ’ επιστροφής εισιτηρίου της ΣΤΑ.ΣΥ. (μετρό) προς και από το Αεροδρόμιο ορίζεται σε 16,00 ευρώ. Το εισιτήριο αυτό ισχύει για μία διαδρομή προς το Αεροδρόμιο και μία από το Αεροδρόμιο με όλα τα συγκοινωνιακά μέσα αρμοδιότητας Ο.Α.Σ.Α. και στην ΤΡΑΙΝΟΣΕ (στο τμήμα του Προαστιακού ΜαγούλαΠειραιάςΑεροδρόμιο) για διάστημα 90 λεπτών από την πρώτη επικύρωσή του σε πύλη σταθμού του μετρό ή ηλεκτρικού σιδηρόδρομου ή σε επικυρωτικό μηχάνημα στα λεωφορεία, τρόλεϊ, τραμ. Το εισιτήριο αυτό δεν ισχύει για μετακινήσεις με τις λεωφορειακές γραμμές EXPRESS του Αεροδρομίου και την ειδική λεωφορειακή γραμμή EXPRESS Χ80 της Ο.ΣΥ. Η επιστροφή θα πρέπει να πραγματοποιείται εντός 30 ημερών από την επικύρωσή του κατά την πρώτη επιβίβαση.

11. Η τιμή του εισιτηρίου του Μετρό (ΣΤΑ.ΣΥ.) από τους σταθμούς Παλλήνη, Κάντζα, Κορωπί προς και από το Αεροδρόμιο ορίζεται σε 5,50 ευρώ. Έχει χρονική ισχύ για διάστημα 90 λεπτών από την επικύρωση σε πύλη των σταθμών αυτών. Δεν ισχύει για μετακινήσεις με τις λεωφορειακές γραμμές EXPRESS του Αεροδρομίου και την ειδική λεωφορειακή γραμμή EXPRESS Χ80 της Ο.ΣΥ. Μειωμένη τιμή του αντίστοιχου εισιτηρίου: 2,70 ευρώ.

Άρθρο 2

Τιμές χρονικών προϊόντων κομίστρου απεριορίστων διαδρομών (Κάρτες)

1. Η τιμή της Μηνιαίας Κάρτας με ισχύ σε όλα τα συγκοινωνιακά μέσα αρμοδιότητας Ο.Α.Σ.Α. [Ο.ΣΥ. (λεωφορεία, τρόλεϊ), ΣΤΑ.ΣΥ. (ηλεκτρικό σιδηρόδρομο, τραμ, μετρό μέχρι το Κορωπί)] και στην ΤΡΑΙΝΟΣΕ (στο τμήμα του Προαστιακού Μαγούλα - Πειραιάς - Κορωπί), ορίζεται σε 27,00 ευρώ. Η κάρτα αυτή ισχύει για απεριόριστες διαδρομές για 30 πλήρη 24ωρα από την πρώτη επικύρωσή του σε πύλη σταθμού του μετρό ή ηλεκτρικού σιδηρόδρομου ή σε επικυρωτικό μηχάνημα στα λεωφορεία, τρόλεϊ, τραμ. Δεν ισχύει για μετακινήσεις με τις λεωφορειακές γραμμές EXPRESS του Αεροδρομίου και την ειδική λεωφορειακή γραμμή EXPRESS Χ80 της Ο.ΣΥ. A.E. καθώς και στο Μετρό στο τμήμα Κορωπί - Αεροδρόμιο. Μειωμένη τιμή της αντίστοιχης κάρτας: 13, 50 ευρώ.

2. Η τιμή της Μηνιαίας Κάρτας Αεροδρομίου προς και από τον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών με ισχύ σε όλα τα συγκοινωνιακά μέσα αρμοδιότητας Ο.Α.Σ.Α. [Ο.ΣΥ. (λεωφορεία, τρόλεϊ), ΣΤΑ.ΣΥ. (ηλεκτρικό σιδηρόδρομο, τραμ, μετρό μέχρι το Κορωπί)] και στην ΤΡΑΙΝΟΣΕ (στο τμήμα του Προαστιακού Μαγούλα - Πειραιάς - Αεροδρόμιο) ορίζεται στα 45,00. Μειωμένη τιμή της αντίστοιχης κάρτας: 22,50 ευρώ.

3. Η τιμή της Τριμηνιαίας Κάρτας με ισχύ σε όλα τα συγκοινωνιακά μέσα αρμοδιότητας Ο.Α.Σ.Α. [Ο.ΣΥ. (λεωφορεία, τρόλεϊ), ΣΤΑ.ΣΥ. (ηλεκτρικό σιδηρόδρομο, τραμ, μετρό μέχρι το Κορωπί)] και στην ΤΡΑΙΝΟΣΕ (στο τμήμα του Προαστιακού Μαγούλα - Πειραιάς - Κορωπί), ορίζεται σε 78,00 ευρώ. Η κάρτα αυτή ισχύει για απεριόριστες διαδρομές για 90 πλήρη 24ωρα από την πρώτη επικύρωσή του σε πύλη σταθμού του μετρό ή ηλεκτρικού σιδηρόδρομου ή σε επικυρωτικό μηχάνημα στα λεωφορεία, τρόλεϊ, τραμ. Δεν ισχύει για μετακινήσεις με τις λεωφορειακές γραμμές EXPRESS του Αεροδρομίου και την ειδική λεωφορειακή γραμμή EXPRESS Χ80 της Ο.ΣΥ. A.E. καθώς και στο Μετρό στο τμήμα Κορωπί - Αεροδρόμιο. Μειωμένη τιμή της αντίστοιχης κάρτας: 39, 00 ευρώ.

4. Η τιμή της Τριμηνιαίας Κάρτας Αεροδρομίου προς και από τον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών με ισχύ σε όλα τα συγκοινωνιακά μέσα αρμοδιότητας Ο.Α.Σ.Α. [Ο.ΣΥ. (λεωφορεία, τρόλεϊ), ΣΤΑ.ΣΥ. (ηλεκτρικό σιδηρόδρομο, τραμ, μετρό μέχρι το Κορωπί)] και στην ΤΡΑΙΝΟΣΕ (στο τμήμα του Προαστιακού Μαγούλα - Πειραιάς - Αεροδρόμιο), ορίζεται στα 129,00 ευρώ. Η κάρτα αυτή ισχύει για απεριόριστες διαδρομές για 90 πλήρη 24ωρα από την πρώτη επικύρωσή του σε πύλη σταθμού του μετρό ή ηλεκτρικού σιδηρόδρομου ή σε επικυρωτικό μηχάνημα στα λεωφορεία, τρόλεϊ, τραμ. Μειωμένη τιμή της αντίστοιχης κάρτας: 64,50 ευρώ.

5. Η τιμή της Εξαμηνιαίας Κάρτας με ισχύ σε όλα τα συγκοινωνιακά μέσα αρμοδιότητας Ο.Α.Σ.Α. [Ο.ΣΥ. (λεωφορεία, τρόλεϊ), ΣΤΑ.ΣΥ. (ηλεκτρικό σιδηρόδρομο, τραμ, μετρό μέχρι το Κορωπί)] και στην ΤΡΑΙΝΟΣΕ (στο τμήμα του Προαστιακού Μαγούλα - Πειραιάς - Κορωπί), ορίζεται σε 155,00 ευρώ. Η κάρτα αυτή ισχύει για απεριόριστες διαδρομές για 180 πλήρη 24ωρα από την πρώτη επικύρωσή του σε πύλη σταθμού του μετρό ή ηλεκτρικού σιδηρόδρομου ή σε επικυρωτικό μηχάνημα στα λεωφορεία, τρόλεϊ, τραμ. Δεν ισχύει για μετακινήσεις με τις λεωφορειακές γραμμές EXPRESS του Αεροδρομίου και την ειδική λεωφορειακή γραμμή EXPRESS Χ80 της Ο.ΣΥ. A.E., καθώς και στο Μετρό στο τμήμα Κορωπί - Αεροδρόμιο. Μειωμένη τιμή της αντίστοιχης κάρτας: 77, 50 ευρώ.

6. Η τιμή της Εξαμηνιαίας Κάρτας Αεροδρομίου προς και από τον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών με ισχύ σε όλα τα συγκοινωνιακά μέσα αρμοδιότητας Ο.Α.Σ.Α. [Ο.ΣΥ. (λεωφορεία, τρόλεϊ), ΣΤΑ.ΣΥ. (ηλεκτρικό σιδηρόδρομο, τραμ, μετρό μέχρι το Κορωπί)] και στην ΤΡΑΙΝΟΣΕ (στο τμήμα του Προαστιακού Μαγούλα - Πειραιάς - Αεροδρόμιο), ορίζεται στα 228,00 ευρώ. Η κάρτα αυτή ισχύει για απεριόριστες διαδρομές για 180 πλήρη 24ωρα από την πρώτη επικύρωσή του σε πύλη σταθμού του μετρό ή ηλεκτρικού σιδηρόδρομου ή σε επικυρωτικό μηχάνημα στα λεωφορεία, τρόλεϊ, τραμ. Μειωμένη τιμή της αντίστοιχης κάρτας: 114,00 ευρώ.

7. Η τιμή της Ετήσιας Κάρτας με ισχύ σε όλα τα συγκοινωνιακά μέσα αρμοδιότητας Ο.Α.Σ.Α. [Ο.ΣΥ. (λεωφορεία, τρόλεϊ), ΣΤΑ.ΣΥ. (ηλεκτρικό σιδηρόδρομο, τραμ, μετρό μέχρι το Κορωπί)] και στην ΤΡΑΙΝΟΣΕ (στο τμήμα του Προαστιακού Μαγούλα - Πειραιάς - Κορωπί), ορίζεται σε 300,00 ευρώ. Η κάρτα αυτή ισχύει για απεριόριστες διαδρομές για 365 πλήρη 24ωρα από την πρώτη επικύρωσή του σε πύλη σταθμού του μετρό ή ηλεκτρικού σιδηρόδρομου ή σε επικυρωτικό μηχάνημα στα λεωφορεία, τρόλεϊ, τραμ. Δεν ισχύει για μετακινήσεις με τις λεωφορειακές γραμμές EXPRESS του Αεροδρομίου και την ειδική λεωφορειακή γραμμή EXPRESS Χ80 της Ο.ΣΥ. A.E. καθώς και στο Μετρό στο τμήμα Κορωπί - Αεροδρόμιο. Μειωμένη τιμή της αντίστοιχης κάρτας: 150, 00 ευρώ.

8. Η τιμή της Ετήσιας Κάρτας Αεροδρομίου προς και από τον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών με ισχύ σε όλα τα συγκοινωνιακά μέσα αρμοδιότητας Ο.Α.Σ.Α. [Ο.ΣΥ. (λεωφορεία, τρόλεϊ), ΣΤΑ.ΣΥ. (ηλεκτρικό σιδηρόδρομο, τραμ, μετρό μέχρι το Κορωπί)] και στην ΤΡΑΙΝΟΣΕ (στο τμήμα του Προαστιακού Μαγούλα - Πειραιάς - Αεροδρόμιο), ορίζεται στα 446,00 ευρώ. Η κάρτα αυτή ισχύει για απεριόριστες διαδρομές για 365 πλήρη 24ωρα από την πρώτη επικύρωσή του σε πύλη σταθμού του μετρό ή ηλεκτρικού σιδηρόδρομου ή σε επικυρωτικό μηχάνημα στα λεωφορεία, τρόλεϊ, τραμ. Μειωμένη τιμή της αντίστοιχης κάρτας: 223,00 ευρώ.

Άρθρο 3

Επέκταση ισχύος των προϊόντων κομίστρου χρονικής διάρκειας (καρτών)

1. Η ισχύς των ενεργών προϊόντων κομίστρου χρονικής διάρκειας (μηνιαία, τριμηνιαία, εξαμηνιαία και ετήσια), των οποίων οι κάτοχοι προπλήρωσαν αλλά δεν εξάντλησαν την αξία τους, λόγω των περιορισμών που τέθηκαν στις μετακινήσεις κατά το χρονικό διάστημα από τις 11.3.2020 έως τις 04.05.2020, επεκτείνεται ως εξής:

α) Οι χρονικές κάρτες που είχαν εντός του χρονικού διαστήματος της περίπτωσης 1, ενεργά προϊόντα κομίστρου με υπόλοιπο χρονικής διάρκειας μικρότερο ή ίσο των 30 ημερών, θα λάβουν χρονική επέκταση ισχύος 30 ημερών.

β) Οι χρονικές κάρτες που είχαν εντός του χρονικού διαστήματος της περίπτωσης 1, ενεργά προϊόντα κομίστρου με υπόλοιπο χρονικής διάρκειας μεγαλύτερο των 30 ημερών, θα λάβουν χρονική επέκταση ισχύος 55 ημερών.

2. Η ρύθμιση ισχύει για τους ενεργοποιημένους χρονικούς τύπους κομίστρου της περίπτωσης 1, οι οποίοι είχαν φορτωθεί σε προσωποποιημένες κάρτες και η ισχύς τους αναλώθηκε την χρονική στιγμή της πρώτης επικύρωσης, ενώ δεν ισχύει για τους μη ενεργοποιημένους χρονικούς τύπους κομίστρου, οι οποίοι καθίστανται ενεργοί οποιαδήποτε χρονική στιγμή πραγματοποιηθεί η επανέναρξη των μετακινήσεων των δικαιούχων.

3. Η επέκταση ισχύος των χρονικών καρτών θα είναι διαθέσιμη από την 01.06.2020 και για χρονικό διάστημα 24 μηνών, στις αυτόματες συσκευές πώλησης του δικτύου ΟΑΣΑ, ενώ η έναρξη ισχύος των ανωτέρω χρονικών επεκτάσεων θα πραγματοποιείται με την ενεργοποίησή τους κατά την πρώτη επικύρωση.

Άρθρο 4

Παροχή έκπτωσης με μορφή επέκτασης του χρόνου ισχύος για προϊόντα κομίστρου ετήσιας χρονικής διάρκειας (ετήσιες κάρτες) ΟΑΣΑ

1. Για τις αγορές νέων ετήσιων προϊόντων κομίστρου χρονικής διάρκειας παρέχεται από την 1η Ιουνίου 2020 πρόσθετη έκπτωση 10%, με τη μορφή επέκτασης του χρονικού διαστήματος ισχύος των χρονικών καρτών από 365 σε 402 ημέρες, ως εξής:

α) Σε αγορές ή ανανεώσεις των ετησίων καρτών (είτε μεμονωμένα, είτε με μαζική διάθεση μέσω σωματείων, εταιρειών, κτλ.) παρέχεται από την 1η Ιουνίου 2020, έκπτωση 10%, εν είδει επιπλέον ημερών στο χρονικό διάστημα ισχύος των χρονικών καρτών, δηλαδή από 365 σε 402 ημέρες.

β) Η ανωτέρω έκπτωση παρέχεται στις νέες συμφωνίες μαζικής πώλησης ετήσιων καρτών με νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, δημόσιες επιχειρήσεις, οργανισμούς, επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα, αντιπροσωπευτικές ενώσεις εργαζομένων ή ιδιωτών κ.α., οι οποίες θα συνάπτονται μετά την 1η Ιουνίου 2020, πλέον της χορηγούμενης έκπτωσης που παρέχεται στις τιμές αγοράς των καρτών αναλόγως της ζητούμενης ποσότητας.

2. Η παροχή έκπτωσης με μορφή επέκτασης του χρόνου ισχύος των ετήσιων καρτών θα είναι διαθέσιμη από την 01.06.2020 και θα παρέχεται έως τις 31.12.2020.

Άρθρο 5

Μεταβίβαση - Αντικατάσταση ενεργών προϊόντων κομίστρου χρονικής διάρκειας

Για τις περιπτώσεις επιβατών κατόχων ενεργών προϊόντων κομίστρου χρονικής διάρκειας, είτε για το χρονικό διάστημα από τις 11.3.2020 έως τις 04.05.2020 είτε μετά την 04.05.2020 (ημερομηνίας παρέλευσης του χρονικού διαστήματος εφαρμογής των μέτρων περιορισμού μετακινήσεων των πολιτών), δεν προβλέπεται ακύρωση των προϊόντων κομίστρου, αλλά παρέχεται η δυνατότητα μεταβίβασης μέσω αντικατάστασης της προσωποποιημένης κάρτας και μεταφορά του υπολοίπου της αξίας της σε νέα κάρτα.

Άρθρο 6

Λοιπά Θέματα

Αναφορικά με το δικαίωμα ελεύθερης μετακίνησης ή μετακίνησης με πλήρη ή μερική απαλλαγή από την καταβολή του κομίστρου, στα συγκοινωνιακά μέσα περιοχής αρμοδιότητας του Ο.Α.Σ.Α. Α.Ε., υπό την προϋπόθεση της εφαρμογής της παρ. 4 του άρθρου 6 του ν. 3920/2011, την πιστοποίηση του ως άνω δικαιώματος, την εγκυρότητα των τίτλων μεταφοράς και των επιβαλλόμενων προστίμων στην περίπτωση μη κατοχής αυτών, εξακολουθούν να ισχύουν τα οριζόμενα στην υπ’ αρ. Α 59909/4404/18-01-2016 κοινή υπουργική απόφαση (Β΄126).

Η απόφαση αυτή ισχύει από 01.06.2020 έως 31.10.2020.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 31 Μαΐου 2020

Οι Υπουργοί

Υφυπουργός Οικονομικών
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ

Υποδομών και Μεταφορών
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!