Αποφάσεις - Εγκύκλιοι

Υ.Α. 50116/2020 Κανονισμός ασφάλειας και ελέγχου εξοπλισμού και διατάξεων ψυχαγωγίας .

Αριθμ. 50116

ΦΕΚ B’ 2065/30.05.2020

Κανονισμός ασφάλειας και ελέγχου εξοπλισμού και διατάξεων ψυχαγωγίας .

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τον ν. 4622/2019 (Α΄ 133) «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης».

2. Τον ν. 4605/2019 (Α΄52) και ειδικότερα το άρθρο 47 σύμφωνα με το οποίο «1. H Γενική Διεύθυνση Εφαρμογής Κανονισμών, Υποδομών και Ελέγχου της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης, που έχει συσταθεί με το άρθρο 2 του π.δ. 147/2017 (Α΄ 192), μετονομάζεται σε Γενική Διεύθυνση Βιομηχανίας και Επιχειρηματικού Περιβάλλοντος».

3. Τα άρθρα 22 - 33 του ν. 4072/2012 (Α΄ 86) «Βελτίωση επιχειρηματικού περιβάλλοντος -Νέα εταιρική μορφή - Σήματα - Μεσίτες Ακινήτων - Ρύθμιση θεμάτων ναυτιλίας, λιμένων και αλιείας και άλλες διατάξεις», που αφορούν στην Εποπτεία της Αγοράς βιομηχανικών προϊόντων και υπηρεσιών ποιότητας».

4. Τα άρθρα 127-154 του ν. 4512/2018 (Α΄ 5) «Ρυθμίσεις για την εφαρμογή των Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων του Προγράμματος Οικονομικής Προσαρμογής και άλλες διατάξεις», Μέρος Δ' «Καθορισμός πλαισίου εποπτείας των οικονομικών δραστηριοτήτων και της αγοράς προϊόντων και λοιπές διατάξεις».

5. Το άρθρο 22 του νόμου 1682/1987 (Α΄ 14) «Μέσα και όργανα αναπτυξιακής πολιτικής. ... και άλλες διατάξεις».

6. Το π.δ. 147/2017 (Α΄ 192) «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης».

7. Το π.δ. 81/2019 (Α΄ 119) «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων».

8. Το π.δ. 83/2019 (Α΄ 121) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».

9. Την υπ’ αρ. 46/18.07.2019 (Β΄ 3100) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Νικόλαο Παπαθανάση». 10. Τον Κανονισμό (ΕΚ) 765/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τον καθορισμό των απαιτήσεων διαπίστευσης και εποπτείας αγοράς όσον αφορά την εμπορία των προϊόντων και για την κατάργηση του Κανονισμού (ΕΟΚ) 339/93 του Συμβουλίου, καθώς και τον Κανονισμό (ΕΕ) 1020/2019 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την εποπτεία της αγοράς και τη συμμόρφωση των προϊόντων και για την κατάργηση της οδηγίας 2004/42/ ΕΚ και των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 765/2008 και (ΕΕ) αριθ. 305/2011.

11. Τον Κανονισμό (ΕΕ) 515/2019 του Ευρωπ. Κοινοβουλίου και Συμβουλίου, σχετικά με την αμοιβαία αναγνώριση των εμπορευμάτων που κυκλοφορούν νόμιμα στην αγορά άλλου κράτους μέλους και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 764/2008.

12. Το π.δ. 81/2018 (Α΄151) « Ενσωμάτωση στο ελληνικό δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2015/1535 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 9ης Σεπτεμβρίου 2015 (ΕΕ L 241 της 17.9.2015, σ1) για την καθιέρωση μιας διαδικασίας πληροφόρησης στον τομέα των τεχνικών προδιαγραφών και των κανόνων σχετικά με τις υπηρεσίες της κοινωνίας των πληροφοριών (κωδικοποιημένο κείμενο) και άλλες διατάξεις ».

13. Την κοινή απόφαση του Υπουργού και της Υφυπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού Φ.01.2/ 56790/ΔΠΠ1828/31.5.2016 (Β΄ 1897) «Κανονιστικό πλαίσιο για τους οργανισμούς αξιολόγησης της συμμόρφωσης που δραστηριοποιούνται σε πεδία της ενωσιακής νομοθεσίας εναρμόνισης ή/και σε πεδία αμιγώς εθνικής τεχνικής βιομηχανικής νομοθεσίας, που εμπίπτουν στο πλαίσιο αρμοδιοτήτων της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας».

14. Το γεγονός ότι το σχέδιο της απόφασης γνωστοποιήθηκε στη Ευρωπαϊκή Επιτροπή με κωδικό αριθμό γνωστοποίησης 2020/218/GR, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 του π.δ. 81/2018 με τη διαδικασία του κατεπείγοντος και έλαβε τη σχετική έγκριση.

15. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1

Σκοπός-πεδίο εφαρμογής

1. Οι διατάξεις της παρούσας απόφασης εφαρμόζονται σε όλες τις σταθερές και περιοδεύουσες διατάξεις και εξοπλισμούς ψυχαγωγίας, καθώς και στις υποστηρικτικές εγκαταστάσεις αυτών σε χώρους αναψυχής ή άλλους χώρους εγκατάστασης, οι οποίες εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του εναρμονισμένου ευρωπαϊκού προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ 13814:2019, ως εκάστοτε ισχύει και προορίζονται να φιλοξενήσουν χρήστες/επιβάτες και κοινό όλων των ηλικιών κατά τη λειτουργία τους.

Στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας απόφασης εμπίπτουν και όλες οι ηλεκτρομηχανολογικές και μηχανολογικές εγκαταστάσεις που υποστηρίζουν τη λειτουργία των διατάξεων ψυχαγωγίας.

2. Με την παρούσα απόφαση καθορίζονται οι απαιτήσεις ασφάλειας και οι προδιαγραφές που αφορούν στο σχεδιασμό, στην κατασκευή, στην εγκατάσταση, στη συναρμολόγηση, στην αποσυναρμολόγηση, στη λειτουργία, στον χειρισμό, στη συντήρηση και στον έλεγχο των διατάξεων και των εξοπλισμών ψυχαγωγίας, καθώς και των σχετικών υποστηρικτικών εγκαταστάσεων, με στόχο την ασφάλεια επιβατών, χρηστών και εργαζομένων σε αυτές.

3. Από την παρούσα απόφαση εξαιρούνται:

 • κερκίδες αθλητικών χώρων, γηπέδων και διαφόρων εκδηλώσεων, εκτός από αυτές που εντάσσονται στις διατάξεις ψυχαγωγίας (παράγραφος 5.2.10.5 του ΕΛΟΤ ΕΝ 13814 -1).
 • εγκαταστάσεις εργοταξίου,
 • σκαλωσιές,
 • αφαιρούμενες γεωργικές κατασκευές,
 • απλές διατάξεις ψυχαγωγίας που μπορούν να χρησιμοποιηθούν το πολύ από τρία παιδιά και οι οποίες λειτουργούν με κέρματα,
 • νεροτσουλήθρες,
 • καλοκαιρινές διαδρομές toboggan,
 • εξοπλισμοί παιδικής χαράς,
 • τοίχοι αναρρίχησης,
 • φουσκωτά,
 • τραμπολίνα,
 • εξοπλισμοί πισίνας,
 • πίστες αγώνων ταχύτητας για οχήματα κάρτινγκ,

4. Η αδειοδότηση δραστηριοτήτων οικονομικών φορέων εκμετάλλευσης διατάξεων και εξοπλισμών ψυχαγωγίας που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας απόφασης, καθώς και τα θέματα ασφάλειας και υγείας των εργαζομένων σε αυτές, καλύπτονται από τις εκάστοτε οικείες διατάξεις.

Άρθρο 2

Ορισμοί

Για τους σκοπούς της παρούσας απόφασης ισχύουν οι παρακάτω ορισμοί:

Διάταξη ψυχαγωγίας (amusement device): Η διάταξη που έχει ως αποτέλεσμα την επιθυμητή επίδραση διασκέδασης ή ψυχαγωγίας όταν ο επιβαίνων κινείται μέσω αυτής ή πάνω σε αυτή, είτε με δική του δράση είτε μέσω οποιουδήποτε άλλου συστήματος που δεν καλύπτεται από τον όρο «εξοπλισμός ψυχαγωγίας».

Εξοπλισμός ψυχαγωγίας (amusement ride): Εξοπλισμός σχεδιασμένος για την ψυχαγωγία των επιβαινόντων κατά τη διάρκεια κίνησης συμπεριλαμβανομένης και της συνέπειας της έμβιο μηχανικής επίδρασης. Σημείωση: Για τις ανάγκες της παρούσας απόφασης χρησιμοποιείται ο όρος «διάταξη ψυχαγωγίας », ο οποίος αφορά και στον εξοπλισμό ψυχαγωγίας.

Χώρος αναψυχής (amusement park): Οριοθετημένος χώρος, ανοικτός ή κλειστός, που προορίζεται για την ψυχαγωγία του κοινού, στον οποίο έχει εγκατασταθεί, μόνιμα ή προσωρινά, τουλάχιστον μία διάταξη ψυχαγωγίας. Υποστηρικτικές εγκαταστάσεις: σύνολο υλικών και τεχνικών μέσων που απαιτούνται για την ολοκληρωμένη και ασφαλή λειτουργία του χώρου στον οποίον φιλοξενούνται, εγκαθίστανται ή και προσαρμόζονται οι διατάξεις ψυχαγωγίας (π.χ. δομικά έργα και υλικά, πινακίδες, σήματα υπόδειξης και πληροφόρησης, διατάξεις εξαερισμού, ηλεκτρικoí πίνακες, φωτισμός, αεριοφυλάκια, πυροσβεστήρες, δεξαμενές νερού, κ.ά.).

Κατασκευαστής (manufacturer): Φυσικό ή νομικό πρόσωπο υπεύθυνο για τον σχεδιασμό και την κατασκευή μίας διάταξης ψυχαγωγίας ή γενικότερα ενός προϊόντος με σκοπό τη διάθεση του στην αγορά, με την επωνυμία του. Οποιαδήποτε εμπορική οντότητα που είτε θέτει ένα προϊόν στην αγορά με το δικό της όνομα ή με λογότυπο, είτε τροποποιεί ένα προϊόν με τέτοιο τρόπο ώστε να μπορεί να επηρεάζεται η συμμόρφωση με τις εφαρμοστέες απαιτήσεις θα πρέπει να θεωρείται ως κατασκευαστής και να αναλαμβάνει τις υποχρεώσεις του κατασκευαστή.

Υπεύθυνος εκμετάλλευσης: Ο οικονομικός φορέας που εκμεταλλεύεται το σύνολο των διατάξεων ψυχαγωγίας και τις υποστηρικτικές εγκαταστάσεις σε συγκεκριμένο χώρο αναψυχής και ο οποίος έχει την ευθύνη της ασφαλούς λειτουργίας αυτών.

Υπεύθυνος λειτουργίας (controller/ride controller): ο αρμόδιος για τον πλήρη έλεγχο μιας διάταξης ψυχαγωγίας. Μπορεί να είναι είτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο στο οποίο ανήκει η διάταξη ψυχαγωγίας, είτε παραχωρησιούχος ή μισθωτής στον οποίο έχει δοθεί ο πλήρης έλεγχος της διάταξης από τον υπεύθυνο εκμετάλλευσης για μια συγκεκριμένη χρονική περίοδο.

Χειριστής (operator): εκπαιδευμένο άτομο το οποίο ορίζεται από τον «υπεύθυνο λειτουργίας» για να λειτουργεί τη διάταξη ψυχαγωγίας όταν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για την ψυχαγωγία του κοινού.

Βοηθός (attendant): Εκπαιδευμένο άτομο που εργάζεται κάτω από την επίβλεψη ενός «χειριστή» για να βοηθάει στη λειτουργία μιας διάταξης ψυχαγωγίας που διατίθεται σε χρήση για το κοινό.

Άτομο με τεχνική επάρκεια (competent person): άτομο που μπορεί να αποδείξει ότι απέκτησε μέσω της κατάρτισης, των προσόντων ή της εμπειρίας του ή συνδυασμού αυτών, τις γνώσεις και τις δεξιότητες που του επιτρέπουν να εκτελεί συγκεκριμένη εργασία.

Θέση σε λειτουργία: η λειτουργία μίας διάταξης ψυχαγωγίας για πρώτη φορά από τον υπεύθυνο εκμετάλλευσης ύστερα από το στάδιο παραλαβής της και πριν από την έναρξη της εμπορικής εκμετάλλευσής της.

Χρήστης/επιβάτης (passenger /patron): άτομο που κάνει χρήση μίας διάταξης ψυχαγωγίας.

Αρχείο Λειτουργίας, Συντήρησης και Συμβάντων της διάταξης ψυχαγωγίας (amusement device log): φάκελος ή/και ηλεκτρονικό αρχείο δεδομένων που περιέχει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες σχετικά με τη χρήση και το ιστορικό οιασδήποτε διάταξης ψυχαγωγίας.

Περιοδεύουσα διάταξη ψυχαγωγίας (temporarily installed amusement device): διάταξη ψυχαγωγίας που έχει σχεδιαστεί για εγκατάσταση και αποσυναρμολόγηση, η περίοδος εγκατάστασης της οποίας δεν υπερβαίνει το χρονικό διάστημα που ορίζει η ισχύουσα νομοθεσία.

Σταθερή διάταξη ψυχαγωγίας: η διάταξη ψυχαγωγίας που δεν αποτελεί περιοδεύουσα διάταξη.

Αρχικός Τεχνικός Έλεγχος: Ο έλεγχος που διενεργείται από αναγνωρισμένο φορέα ελέγχου, σύμφωνα με το άρθρο 4 της παρούσας απόφασης.

Περιοδικός Τεχνικός Έλεγχος: Ο έλεγχος που διενεργείται από αναγνωρισμένο φορέα ελέγχου, σύμφωνα με το άρθρο 5 της παρούσας απόφασης, σε τακτά χρονικά διαστήματα, τα οποία καθορίζονται στην παρ. 7 του άρθρου 3 και στο Παράρτημα Ι της παρούσας.

Έκτακτος Τεχνικός Έλεγχος: Ο έλεγχος που διενεργείται από αναγνωρισμένο φορέα ελέγχου κατόπιν αιτήματος του υπεύθυνου εκμετάλλευσης, των δικαστικών αρχών και των αρμοδίων αρχών στο πλαίσιο διερεύνησης έκτακτου συμβάντος (όπως βλάβη, καταγγελία, ατύχημα, εισαγγελική έρευνα κ.ά.).

Ενδελεχής τεχνικός έλεγχος (thorough examination): αναλυτικός έλεγχος των διαδικασιών και διεξαγωγή των απαραίτητων ελέγχων από τον αναγνωρισμένο, για το σχετικό πεδίο, αναγνωρισμένου φορέα ελέγχου (για το πεδίο της παρούσης απόφασης), προκειμένου να αποφασίσει εάν μία διάταξη ψυχαγωγίας μπορεί να συνεχίσει να λειτουργεί με ασφάλεια ή εάν απαιτείται άμεση ή εντός προκαθορισμένου χρονικού ορίου, αποκατάσταση των ελαττωμάτων αυτής.

Ευλόγως προβλέψιμη μη σκοπούμενη χρήση (reasonably foreseeable misuse): χρήση διάταξης ψυχαγωγίας με τρόπο που δεν προορίζεται από τον κατασκευαστή, αλλά που μπορεί να προκύψει από εύκολα προβλέψιμη ανθρώπινη συμπεριφορά. (Παράρτημα προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ 13814:2019, μέρος 1 που παρέχει μη εξαντλητικό κατάλογο των ανθρώπινων συμπεριφορών. ΠΗΓΗ: ΕΝ ISO 12100: 2010).

Έκθεση Τεχνικού Ελέγχου: επίσημο έγγραφο, που εκδίδει ο αναγνωρισμένος φορέας ελέγχου, με το οποίο βεβαιώνεται η συμμόρφωση ή η αποτυχία συμμόρφωσης της διάταξης ψυχαγωγίας με τις τεχνικές απαιτήσεις της παρούσας απόφασης.

Διαπίστευση: Βεβαίωση, κατά την έννοια του Κανονισμού 765/2008/ΕΚ, από Εθνικό Οργανισμό Διαπίστευσης ότι ένας οργανισμός αξιολόγησης της συμμόρφωσης πληροί τις απαιτήσεις που έχουν τεθεί με εναρμονισμένα πρότυπα και, όπου είναι εφαρμοστέο, τις τυχόν πρόσθετες απαιτήσεις, συμπεριλαμβανομένων αυτών που καθορίζονται στα αντίστοιχα τομεακά συστήματα, για να εκτελεί μια συγκεκριμένη δραστηριότητα αξιολόγησης της συμμόρφωσης.

Τομεακό σύστημα διαπίστευσης: Σύστημα διαπίστευσης της αξιολόγησης της συμμόρφωσης, το οποίο βασίζεται σε καθορισμένο πρότυπο για συγκεκριμένο προϊόν, διεργασία, υπηρεσία κ.λπ.. και σε πρόσθετες απαιτήσεις για συγκεκριμένο τομέα και/ή για συγκεκριμένη νομοθεσία.

Εθνικός Οργανισμός Διαπίστευσης: οργανισμός κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης που εκτελεί τη διαπίστευση επί τη βάσει εξουσίας που του παρέχει το κράτος αυτό τον οποίο έχει ορίσει και ως μοναδικό στην άσκηση της εξουσίας. Στην Ελλάδα λειτουργεί το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης Ν.Π.Ι.Δ. (ΕΣΥΔ Ν.Π.Ι.Δ.) με βάση το ν. 4468/2017, ως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

Αξιολόγηση της συμμόρφωσης: η διαδικασία με την οποία αποδεικνύεται κατά πόσον πληρούνται οι ειδικές απαιτήσεις που αφορούν προϊόν, διαδικασία, υπηρεσία, σύστημα, πρόσωπο ή φορέα.

Οργανισμός αξιολόγησης της συμμόρφωσης: οργανισμός ο οποίος πραγματοποιεί δραστηριότητες αξιολόγησης της συμμόρφωσης, συμπεριλαμβανομένων βαθμονομήσεων, δοκιμών, πιστοποίησης και επιθεώρησης.

Αναγνωρισμένος οργανισμός αξιολόγησης της συμμόρφωσης: Ο διαπιστευμένος οργανισμός αξιολόγησης της συμμόρφωσης που έχει λάβει αναγνώριση/έγκριση δραστηριοποίησης σε πεδίο/πεδία της εθνικής τεχνικής βιομηχανικής νομοθεσίας, με βάση το πλαίσιο των απαιτήσεων της κοινής υπουργικής απόφασης Φ.01.2/56790/ ΔΠΠ1828/31.5.2016 [ΦΕΚ 1897/Β/2016], ως ισχύει.

Αναγνωρισμένος φορέας (αναγνωρισμένος) ελέγχου: Ο διαπιστευμένος κατά το πρότυπο διαπίστευσης EN ISO/IEC 17020 οργανισμός αξιολόγησης της συμμόρφωσης, ο οποίος έχει λάβει έγκριση αναγνώρισης δραστηριοποίησης αποκλειστικά σε πεδίο/πεδία της παρούσας απόφασης, με βάση το πλαίσιο των απαιτήσεων της κοινής υπουργικής απόφασης Φ.01.2/56790/ ΔΠΠ1828/31.5.2016 [ΦΕΚ 1897/Β/2016], ως αυτή ισχύει. Αρμόδιες Αρχές: Οι αρχές που αναφέρονται στο άρθρο 14 της παρούσας απόφασης.

Άρθρο 3

Γενικές απαιτήσεις

1. Οι διατάξεις ψυχαγωγίας και οι υποστηρικτικές εγκαταστάσεις αυτών πρέπει να σχεδιάζονται, να κατασκευάζονται, να εγκαθίστανται, να συναρμολογούνται, να αποσυναρμολογούνται, να λειτουργούν, να επιδέχονται κατάλληλο χειρισμό, να συντηρούνται και να υπόκεινται σε έλεγχο σύμφωνα με την παρούσα απόφαση, έτσι ώστε να παρέχουν, υπό κανονικές συνθήκες χρήσης ή υπό άλλες εύλογα προβλέψιμες συνθήκες, τη μέγιστη δυνατή ασφάλεια που απαιτείται, ώστε να μην θέτουν σε κίνδυνο ή να βλάπτουν την υγεία των χρηστών/επιβατών και του κοινού, λόγω των τεχνικών χαρακτηριστικών λειτουργίας και συντήρησης τους, λαμβάνοντας πάντα υπόψη και την ευλόγως προβλέψιμη μη σκοπούμενη χρήση.

2. Οι διατάξεις ψυχαγωγίας και οι υποστηρικτικές εγκαταστάσεις τεκμαίρεται ότι πληρούν τις απαιτήσεις ασφάλειας της παραγράφου 1, εφόσον συμμορφώνονται με τις τεχνικές προδιαγραφές και απαιτήσεις που προβλέπονται στο εναρμονισμένο ευρωπαϊκό πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 13814:2019, ως εκάστοτε ισχύει, και για όλες τις υποπεριπτώσεις που αυτό καλύπτει με τα τρία μέρη του: ΕΛΟΤ ΕΝ 13814-1: Ασφάλεια μηχανημάτων και διατάξεων ψυχαγωγικών πάρκων - Μέρος 1: Απαιτήσεις σχεδιασμού και κατασκευής (Safety of amusement rides and amusement devices - Part 1: Design and manufacture) ΕΛΟΤ EN 13814-2: Ασφάλεια μηχανημάτων και διατάξεων ψυχαγωγικών πάρκων - Μέρος 2: Απαιτήσεις για λειτουργία, συντήρηση και χρήση (Safety of amusement rides and amusement devices - Part 2: Operation, maintenance and use) ΕΛΟΤ EN 13814-3: Ασφάλεια μηχανημάτων και διατάξεων ψυχαγωγικών πάρκων - Μέρος 3: Απαιτήσεις για τον έλεγχο σχεδιασμού, κατασκευής, λειτουργίας και χρήσης (Safety of amusement rides and amusement devices - Part 3: Requirements for inspection during design, manufacture, operation and use)

3. Ο ηλεκτρολογικός, ηλεκτρομηχανολογικός και λοιπός εξοπλισμός που δομούν, συνθέτουν ή και υποστηρίζουν τη λειτουργία των διατάξεων ψυχαγωγίας και των υποστηρικτικών εγκαταστάσεων αυτών οφείλει να ικανοποιεί τις απαιτήσεις της κείμενης νομοθεσίας σε όλα τα επίπεδα που τον αφορούν.

4. Κάθε διάταξη ψυχαγωγίας συνοδεύεται από έναν Τεχνικό Φάκελο σύμφωνα με τις απαιτήσεις του εναρμονισμένου ευρωπαϊκού προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ 13814:2019, ως εκάστοτε ισχύει, ο οποίος ανάλογα με την κατηγορία και το είδος αυτής, περιέχει: τα αναγκαία τεχνικά χαρακτηριστικά, τα αρχεία εκτίμησης επικινδυνότητας (όπως αποτελέσματα DRA - Design Risk Assessment και OURA -Operation and Use Risk Assessment), τα μηχανολογικά - ηλεκτρολογικά σχέδια, τα πιστοποιητικά, την ημερομηνία και τη φύση των εκτελεσθεισών εργασιών συντήρησης, επισκευών και ελέγχου, καθώς και το Αρχείο Λειτουργίας, Συντήρησης και Συμβάντων της διάταξης ψυχαγωγίας. Ο Τεχνικός Φάκελος καταρτίζεται από τον κατασκευαστή, τηρείται με ευθύνη του υπευθύνου εκμετάλλευσης και είναι πάντα διαθέσιμος στις αρμόδιες αρχές και στον αναγνωρισμένο φορέα ελέγχου.

5. Όλες οι διατάξεις ψυχαγωγίας και οι υποστηρικτικές εγκαταστάσεις οφείλουν να υποβληθούν σε «Αρχικό Τεχνικό Έλεγχο», όπως προβλέπουν οι διατάξεις του άρθρου 4.

6. Κάθε διάταξη ψυχαγωγίας οφείλει να ακολουθεί τις προβλεπόμενες εργασίες επιθεώρησης και συντήρησης που είναι απαραίτητες για τη λειτουργία της και για την ασφάλεια των χρηστών/επιβατών, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του κατασκευαστή και τις απαιτήσεις των προτύπων που την αφορούν.

7. Όλες οι διατάξεις ψυχαγωγίας και οι υποστηρικτικές εγκαταστάσεις αυτών μετά τον Αρχικό Τεχνικό Έλεγχο, υποβάλλονται σε τακτικό περιοδικό έλεγχο, ο οποίος καθορίζεται χρονικά από τις απαιτήσεις του κατασκευαστή και σε συμμόρφωση με τα πρότυπα στα οποία εμπίπτουν. Στις περιπτώσεις που ο περιοδικός έλεγχος δεν καθορίζεται χρονικά από τον κατασκευαστή ή/και τα αντίστοιχα πρότυπα, η περιοδικότητα ελέγχου ορίζεται με βάση τις κατηγορίες του Παραρτήματος Ι, και την κατάταξη της διάταξης ψυχαγωγίας σε αυτές. Σε οιαδήποτε άλλη περίπτωση ο περιοδικός έλεγχος διενεργείται σε ετήσια βάση.

8. Ο τεχνικός έλεγχος των διατάξεων ψυχαγωγίας και των υποστηρικτικών εγκαταστάσεων αυτών διεξάγεται μόνον από αναγνωρισμένους φορείς ελέγχου, κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 11, της παρούσας απόφασης.

9. Οι υπεύθυνοι εκμετάλλευσης δύνανται να απευθύνονται, για τον τεχνικό έλεγχο των διατάξεων ψυχαγωγίας και των υποστηρικτικών εγκαταστάσεων, σε αναγνωρισμένο φορέα ελέγχου της επιλογής τους, ο οποίος πρέπει να είναι αναγνωρισμένος στο αντίστοιχο πεδίο του τεχνικού ελέγχου. Στην περίπτωση αλλαγής του επιλεχθέντος αναγνωρισμένου φορέα ελέγχου, οι υπεύθυνοι εκμετάλλευσης έχουν την υποχρέωση ενημέρωσης του νέου επιλεγμένου φορέα ελέγχου σχετικά με την Έκθεση Τεχνικού Ελέγχου και τα ευρήματα του προηγούμενου φορέα ελέγχου.

10. Οι υπεύθυνοι εκμετάλλευσης οφείλουν να λαμβάνουν κάθε προσήκον μέτρο για την πρόληψη πιθανών απρόβλεπτων κινδύνων για τη ζωή και την υγεία χρηστών/επιβατών, εργαζομένων και κοινού, οι οποίοι χρησιμοποιούν ή/και παρευρίσκονται στις διατάξεις ψυχαγωγίας και στις σχετικές υποστηρικτικές εγκαταστάσεις χώρων αναψυχής.

Άρθρο 4

Αρχικός Τεχνικός Έλεγχος

1. Ο Αρχικός Τεχνικός Έλεγχος ακολουθεί τις απαιτήσεις του εναρμονισμένου προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ 13814:2019, ως εκάστοτε ισχύει, και εκτελείται από αναγνωρισμένο φορέα ελέγχου, ο οποίος έχει λάβει τη σχετική έγκριση κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 11.0 Αρχικός Τεχνικός Έλεγχος ισχύει για όλες τις διατάξεις ψυχαγωγίας και τις υποστηρικτικές εγκαταστάσεις αυτών.

2. Για τις διατάξεις ψυχαγωγίας που έχουν τεθεί σε λειτουργία πριν την έναρξη ισχύος της παρούσας απόφασης, ο Αρχικός Τεχνικός Έλεγχος θα περιλαμβάνει:

 • έλεγχο καταλληλότητας της διάταξης ψυχαγωγίας, βάσει των αρχών σχεδιασμού της για τον επιδιωκόμενο σκοπό και έλεγχο χωροθέτησης, 
 • ανασκόπηση του τεχνικού φακέλου του κατασκευαστή σύμφωνα με το πρότυπο σχεδίασης/κατασκευής, 
 • ανασκόπηση εγχειριδίου λειτουργίας και συντήρησης, 
 • ανασκόπηση διαδικασίας εκκένωσης, 
 • έλεγχο σχεδίων, διαγραμμάτων συνδέσεων, πληροφοριών σχετικά με τα φορτία, τα υλικά και την επιφανειακή επεξεργασία αυτών, 
 • έλεγχο της δυνατότητας ασφαλούς διεξαγωγής της συντήρησης και συνεχούς επιθεώρησης, 
 • έλεγχο της συμμόρφωσης της διάταξης προς τα αναθεωρημένα έγγραφα, 
 • έλεγχο της έδρασης και των δομικών στοιχείων, 
 • έλεγχο του μηχανολογικού εξοπλισμού, 
 • έλεγχο των πνευματικών και των υδραυλικών διατάξεων, 
 • έλεγχο της ηλεκτρολογικής εγκατάστασης και του ηλεκτρολογικού εξοπλισμού, καθώς και των αναγκαίων μετρήσεις, -όπου απαιτούνται-, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία περί ηλεκτρικών εγκαταστάσεων, 
 • οπτικό έλεγχο των προστατευτικών διατάξεων και της συναρμολόγησης αυτών, 
 • λειτουργικό έλεγχο των προστατευτικών διατάξεων, 
 • δοκιμή λειτουργίας με πλήρες δοκιμαστικό φορτίο, 
 • μετρήσεις λειτουργικών μεγεθών, μετρήσεις επιτάχυνσης (g-force measurements), χρόνοι διάρκειας δραστηριότητας, πιέσεις λειτουργίας συστημάτων.

3. Οι νέες διατάξεις ψυχαγωγίας που διατίθενται προς εγκατάσταση για πρώτη φορά μετά την έναρξη ισχύος της παρούσας απόφασης, θα πρέπει να διαθέτουν Πιστοποιητικό Έγκρισης Τύπου, το οποίο εκδίδεται από οργανισμό αξιολόγησης της συμμόρφωσης που έχει λάβει διαπίστευση κατά το πρότυπο ΕΛΟΤ EN ISO/IEC 17065, για τα πεδία του προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ 13814 που αφορούν: 

 • έγκριση σχεδιασμού, 
 • επιθεώρηση κατά την κατασκευή στο εργοστάσιο, 
 • δοκιμαστική λειτουργία των συστημάτων σε συνθήκες μερικής και πλήρους λειτουργίας.

Ο Αρχικός Τεχνικός Έλεγχος της παραγράφου 2, για τις νέες διατάξεις ψυχαγωγίας στην πρώτη εγκατάσταση και πριν τη θέση τους σε λειτουργία, πραγματοποιείται υποχρεωτικά από αναγνωρισμένο φορέα ελέγχου.

4. Για τις διατάξεις ψυχαγωγίας, που βρίσκονται ήδη σε λειτουργία πριν την ημερομηνία ισχύος της παρούσας απόφασης και των οποίων ο Τεχνικός Φάκελος του κατασκευαστή ελλείπει, οι υπεύθυνοι εκμετάλλευσης οφείλουν να εκπονήσουν και να θέσουν υπόψιν των αρμόδιων αρχών Τεχνικό Φάκελο Αναθεώρησης, ο οποίος θα ελεγχθεί κατά τον Αρχικό Τεχνικό Έλεγχο από αναγνωρισμένο φορέα ελέγχου, που η αναγνώριση του καλύπτει το πεδίο Αρχικού Ελέγχου. Ο Τεχνικός Φάκελος Αναθεώρησης, ο οποίος θα ελεγχθεί για την πληρότητα και την ορθότητα του, πρέπει κατ' ελάχιστον να περιλαμβάνει: 

 • στοιχεία του υπευθύνου εκμετάλλευσης και ιστορικό ιδιοκτησίας (εάν υπάρχει κατά τον αρχικό έλεγχo) 
 • πινακίδα διάταξης/χαρακτηριστικό αριθμό 
 • συνοπτική περιγραφή της διάταξης 
 • τεχνικά χαρακτηριστικά της διάταξης 
 • βασικό σχέδιο διάταξης 
 • φωτογραφίες 
 • κατάλογο επιμέρους τμημάτων της διάταξης 
 • σχέδιο έδρασης 
 • ηλεκτρολογικό σχέδιο (ισχυρά και ασθενή ρεύματα) 
 • γενική περιγραφή/αποτύπωση μηχανολογικής, πνευματικής και υδραυλικής εγκατάστασης 
 • αρχείο συντήρησης 
 • οδηγίες/πρόγραμμα συντήρησης 
 • οδηγίες λειτουργίας 
 • περιορισμούς λειτουργίας 
 • στοιχεία του μηχανικού που δημιούργησε τον Τεχνικό Φάκελο 
 • ενδεχόμενα παλαιά αρχεία ελέγχου 
 • έκθεση με αποτελέσματα οπτικού και λειτουργικού ελέγχου που διενήργησε αναγνωρισμένος φορέας ελέγχου κατά τον Αρχικό Τεχνικό Έλεγχο.

5. Τα αποτελέσματα των διαφόρων ανασκοπήσεων, ελέγχων και δοκιμών αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του «Αρχείου Λειτουργίας, Συντήρησης και Συμβάντων» της διάταξης ψυχαγωγίας και τηρούνται επ' αόριστον.

6. Με την επιτυχή ολοκλήρωση του Αρχικού Τεχνικού Ελέγχου, ο εμπλεκόμενος αναγνωρισμένος φορέας ελέγχου, εφοδιάζει, για λόγους ιχνηλασιμότητας, κάθε διάταξη ψυχαγωγίας με έναν μοναδικό αριθμό ταυτοποίησης, ο οποίος επιτίθεται από τον αναγνωρισμένο φορέα ελέγχου με τρόπο μόνιμο και ανεξίτηλο (πινακίδα). Ο αριθμός αυτός ορίζεται από τρία αριθμητικά πεδία που χωρίζονται μεταξύ τους με παύλα (-). Τα εν λόγω πεδία αφορούν:

α) Τέσσερις αριθμητικούς χαρακτήρες, οι οποίοι υποδηλώνουν το έτος που πραγματοποιήθηκε ο Αρχικός Τεχνικός Έλεγχος.

β) Τέσσερις αριθμητικούς χαρακτήρες, οι οποίοι υποδηλώνουν τον αύξοντα αριθμό της διάταξης στην οποία ο αναγνωρισμένος φορέας ελέγχου προέβη στον έλεγχο της.

γ) Τρεις αριθμητικούς χαρακτήρες, οι οποίοι υποδηλώνουν τον μοναδικό αριθμό που χορήγησε η Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας κατά τη διαδικασία αναγνώρισης του φορέα ελέγχου, όπως ορίζεται στο άρθρο 11.

7. Μετά τον Αρχικό Τεχνικό Έλεγχο, ο αναγνωρισμένος φορέας ελέγχου συντάσσει «Έκθεση Τεχνικού Ελέγχου» σχετικά με τα πορίσματα του ελέγχου.

Άρθρο 5

Περιοδικός έλεγχος

1. Για την άσκηση του περιοδικού ελέγχου των διατάξεων ψυχαγωγίας και των υποστηρικτικών εγκαταστάσεων αυτών, ο υπεύθυνος εκμετάλλευσης οφείλει να παρέχει στον αναγνωρισμένο, κατά το άρθρο 11, φορέα ελέγχου, τον Τεχνικό Φάκελο και την Έκθεση που είχε συνταχθεί κατά τον προηγούμενο Τεχνικό Έλεγχο.

2. Ο περιοδικός έλεγχος ακολουθεί τις σχετικές απαιτήσεις του εναρμονισμένου προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ 13814:2019, ως εκάστοτε ισχύει και θα πρέπει οπωσδήποτε να περιλαμβάνει:

 • τον έλεγχο των εξαρτημάτων και των διατάξεων που είναι σημαντικά για την ασφάλεια σε σχέση με τη φθορά, τις ρωγμές, τις βλάβες, τη διάβρωση, κ.τ.λ.,
 • τον έλεγχο των προστατευτικών μερών των διατάξεων,
 • τον έλεγχο των βασικών οδηγιών χρήσης, λειτουργίας και συντήρησης όλου του εξοπλισμού των διατάξεων ψυχαγωγίας,
 • τον έλεγχο των ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων και του ηλεκτρολογικού εξοπλισμού και
 • την ανασκόπηση Εντύπων Μη Καταστροφικών Ελέγχων σύμφωνα με τις απαιτήσεις του κατασκευαστή.

3. Ο περιοδικός έλεγχος πρέπει να περιλαμβάνει τουλάχιστον και μία δοκιμή λειτουργίας με αντιπροσωπευτικό φορτίο {παράγραφος 4.3.2 του ΕΛΟΤ ΕΝ 13814-3).

4. Μετά την παρέλευση πενταετίας (5 έτη), από τον Αρχικό Τεχνικό Έλεγχο, ανεξάρτητα του χρόνου λειτουργίας των διατάξεων ψυχαγωγίας, επιβάλλεται η διεξαγωγή Ενδελεχούς Τεχνικού Ελέγχου, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του εναρμονισμένου προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ 13814:2019, ως εκάστοτε ισχύει (πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 13814 Μέρος 1παρ. 4.7, Μέρος 2 -Παράρτημα Β παρ. 5 και 6, Μέρος 3, παρ. 4.3.2), ο οποίος θα περιλαμβάνει τόσο τους ελέγχους που αναφέρονται στις παραπάνω παραγράφους 2 και 3, όσο και τον έλεγχο όλων των φερόντων στοιχείων, εστιάζοντας στα παρακάτω:

 • τη ρηγμάτωση και τη θραύση των στοιχείων του εξοπλισμού λόγω κόπωσης,
 • τις μόνιμες παραμορφώσεις και τα χαλαρά ή φθαρμένα μέρη και
 • τις βασικές αλλαγές στη μορφή.

5. Κατά την άσκηση του περιοδικού ελέγχου για την αξιολόγηση της ασφάλειας της διάταξης ψυχαγωγίας, ο αναγνωρισμένος φορέας ελέγχου, μπορεί να ζητήσει επιπρόσθετα από τον υπεύθυνο εκμετάλλευσης τη διεξαγωγή μη καταστροφικών ή και καταστροφικών δοκιμών, εφόσον τεκμηριώνεται η απαίτηση αυτή.

6. Στις περιπτώσεις βασικών τροποποιήσεων ή κρίσιμων επισκευών μίας διάταξης ψυχαγωγίας, ακολουθείται η διαδικασία που προβλέπεται στον Αρχικό Τεχνικό Έλεγχο.

7. Μετά τον περιοδικό τεχνικό έλεγχο, ο αναγνωρισμένος φορέας ελέγχου συντάσσει Έκθεση Τεχνικού Ελέγχου σχετικά με τα πορίσματα του ελέγχου.

Άρθρο 6

Επάρκεια του προσωπικού

1. Ο υπεύθυνος εκμετάλλευσης επιλέγει και απασχολεί προσωπικό, το οποίο κατέχει τεκμηριωμένη τεχνική επάρκεια για την υποστήριξη και τη λειτουργία των διατάξεων ψυχαγωγίας και των σχετικών εγκαταστάσεων. Το προσωπικό πρέπει να είναι ικανό να ιεραρχεί τις προτεραιότητες για την ασφάλεια των χρηστών/επιβατών και του κοινού, να ακολουθεί ευσυνείδητα όλες τις προβλεπόμενες διαδικασίες που απαιτούνται και να έχει την ωριμότητα και τη δυνατότητα να φέρει εις πέρας κάθε ενέργεια που ενδεχομένως απαιτηθεί κατά τη χρήση ή τη λειτουργία.

2. Εργασίες που αφορούν:

α) στην εγκατάσταση,

β) στη συναρμολόγηση, αποσυναρμολόγηση και μετεγκατάσταση,

γ) στη συντήρηση και στον καθαρισμό,

δ) στον εσωτερικό έλεγχο,

ε) στο χειρισμό και τη λειτουργία των διατάξεων ψυχαγωγίας και των υποστηρικτικών εγκαταστάσεων και

στ) στην καθοδήγηση και παρακολούθηση του κοινού για την ασφάλειά του πραγματοποιούνται μόνον από το πιστοποιημένο προσωπικό και όπου απαιτείται, από αδειοδοτημένο προσωπικό, του οποίου η τεχνική επάρκεια καθορίζεται από τη νομοθεσία (όπως για παράδειγμα ηλεκτρολόγος, μηχανολόγος, κ.λπ.).

3. Στα νομοθετικά κατοχυρωμένα τεχνικά επαγγέλματα η επάρκεια του προσωπικού πρέπει να προκύπτει από την τήρηση των διατάξεων των νόμων 3844/2010 (Α΄63) και 3982/2011 (Α΄ 143)και του π.δ. 38/2010 (Α΄ 78).

4. Επιπρόσθετα, για επιπλέον διασφάλιση της καταλληλότητας του προσωπικού αυτού, θα πρέπει αυτό να λάβει πιστοποίηση επαγγελματικής επάρκειας από οργανισμό πιστοποίησης προσώπων, διαπιστευμένο κατά το διεθνές πρότυπο ΕΛΟΤ EN ISO/IEC 17024 «Αξιολόγηση της συμμόρφωσης - Γενικές Απαιτήσεις για Φορείς Πιστοποίησης Προσώπων» με βάση το πλαίσιο της επόμενης παραγράφου.

5. Η παραπάνω πιστοποίηση, από οργανισμό διαπιστευμένο με το διεθνές πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC 17024, πρέπει να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις και τα κριτήρια ενός εθνικά αναγνωρισμένου κλαδικού σχήματος πιστοποίησης, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της παραγράφου 8 του διεθνούς προτύπου ΕΛΟΤ EN ISO/IEC 17024, καθώς και στις απαιτήσεις για σχήματα πιστοποίησης, ως προδιαγράφονται από τις αντίστοιχες ευρωπαϊκές κατευθυντήριες οδηγίες προς τους εθνικούς οργανισμούς διαπίστευσης και οι οποίες εκδίδονται από τον περιφερειακό ευρωπαϊκό οργανισμό των εθνικών οργανισμών διαπίστευσης του άρθρου 14 του Κανονισμού 765/2008/ΕΚ, ως ισχύει (την European cooperation for Accreditation - EA). Τα σχήματα πιστοποίησης πρέπει να περιλαμβάνουν τουλάχιστον τις απαιτήσεις που αναφέρονται στο Παράρτημα III, της παρούσας.

6. Ο υπεύθυνος εκμετάλλευσης τηρεί αρχείο με τα πιστοποιητικά επαγγελματικής επάρκειας του προσωπικού που απασχολεί, το οποίο είναι στη διάθεση των αρμόδιων ελεγκτικών αρχών, αλλά και σε χρήση των αναγνωρισμένων φορέων ελέγχου, που αξιολογούν τη συμμόρφωση των διατάξεων ψυχαγωγίας και των υποστηρικτικών εγκαταστάσεων αυτών.

7. Μέχρι τη λήψη του αναγκαίου πιστοποιητικού, κατά τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 4 του παρόντος άρθρου, το προσωπικό που στερείται τεχνικής επάρκειας πρέπει να εποπτεύεται από άλλο άτομο που ορίζεται από τον υπεύθυνο εκμετάλλευσης, το οποίο πληροί τις απαιτήσεις των παραγράφων 1-3 του παρόντος και διαθέτει αποδεδειγμένη σχετική εργασιακή εμπειρία τουλάχιστον πέντε (5) ετών, ώστε να διασφαλίζεται η ποιότητα των εργασιών που εκτελεί.

Άρθρο 7

Έκθεση Τεχνικού Ελέγχου

1. Με την ολοκλήρωση του τεχνικού ελέγχου, ο αναγνωρισμένος φορέας ελέγχου, συντάσσει Έκθεση Τεχνικού Ελέγχου με τα πορίσματα του ελέγχου. Στην Έκθεση Τεχνικού Ελέγχου αναφέρονται με έντονη διακριτή γραφή οι όροι «ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ» και «ΑΠΟΤΥΧΙΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ», καθώς και ο όρος «ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ», οι οποίοι και συμπληρώνονται κατά περίπτωση.

Στην Έκθεση Τεχνικού Ελέγχου πρέπει να αναφέρονται αναλυτικά το είδος του ελέγχου [i) αρχικός, ii) περιοδικός, iii) ενδελεχής και iv) έκτακτος], όλες οι διαδικασίες που ελέγχθηκαν, οι ενέργειες του υπευθύνου εκμετάλλευσης καθώς και τα συμπεράσματα και οι παρατηρήσεις του αναγνωρισμένου φορέα ελέγχου. Ειδικότερα, στην Έκθεση Τεχνικού Ελέγχου, ο αναγνωρισμένος φορέας ελέγχου αποφαίνεται, κατά περίπτωση, επί όλων των εργασιών που αφορούν στην ελεγκτική διαδικασία, όπως στην κατασκευή, στην εγκατάσταση, στη συναρμολόγηση - αποσυναρμολόγηση, στη λειτουργία χειρισμού και στη συντήρηση της διάταξης ψυχαγωγίας, τις οποίες πραγματοποίησε ο υπεύθυνος εκμετάλλευσης ή τρίτος, κατ' ανάθεση αυτού, και ο οποίος διαθέτει τεχνική επάρκεια σύμφωνα με το άρθρο 6.

2. Σε περίπτωση θετικού αποτελέσματος του ελέγχου, ο αναγνωρισμένος φορέας ελέγχου συντάσσει την Έκθεση Τεχνικού Ελέγχου με τον όρο «ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ», με την οποία επιβεβαιώνεται η ικανοποίηση των προβλεπομένων απαιτήσεων που επιβάλλονται από την παρούσα απόφαση. Ταυτόχρονα, ο αναγνωρισμένος φορέας ελέγχου προβαίνει και στην επισήμανση της διάταξης με κατάλληλη ανεξίτηλη «ΠΙΝΑΚΙΔΑ ΕΛΕΓΧΟΥ». Στην πινακίδα ελέγχου αποτυπώνονται η ημερομηνία του διεξαχθέντος ελέγχου, το αποτέλεσμα του ελέγχου, η ημερομηνία του επόμενου προγραμματισμένου επανελέγχου, καθώς και η αντίστοιχη κατά περίπτωση επισήμανση για τη διάταξη ψυχαγωγίας «ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ» ή «ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ», όπως προβλέπεται στο Παράρτημα ΙΙ. Σε περίπτωση που κατά τον έλεγχο ο αναγνωρισμένος φορέας ελέγχου διαπιστώσει ότι μία διάταξη ψυχαγωγίας πληροί μεν τις προϋποθέσεις ασφαλούς λειτουργίας και χρήσης για το ευρύ κοινό, αλλά εκκρεμούν βελτιώσεις, συντάσσει την Έκθεση Τεχνικού Ελέγχου με τον όρο «ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ» και με τον όρο «ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ» και καταγράφει τις επισημάνσεις του.

Για την άρση των παρατηρήσεων και τις αναγκαίες επεμβάσεις που θα πρέπει να αναληφθούν, απαιτείται η σύμφωνη γνώμη του αναγνωρισμένου φορέα ελέγχου.

3. Σε περίπτωση που κατά τον έλεγχο ο αναγνωρισμένος φορέας ελέγχου διαπιστώσει ότι μία διάταξη ψυχαγωγίας δεν πληροί τις προϋποθέσεις ασφαλούς λειτουργίας και χρήσης για το ευρύ κοινό, συντάσσει την Έκθεση Τεχνικού Ελέγχου με το όρο «ΑΠΟΤΥΧΙΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ» και καταγράφει τους λόγους που τεκμηριώνουν τη μη ορθή και ανασφαλή λειτουργία.

Για την άρση των μη συμμορφώσεων και τις αναγκαίες διορθωτικές ενέργειες που θα πρέπει να αναληφθούν προκειμένου η διάταξη να καταστεί εκ νέου ασφαλής προς χρήση και ορθή λειτουργία, απαιτείται η σύμφωνη γνώμη του αναγνωρισμένου φορέα ελέγχου. Οι, κατά την κρίση του αναγνωρισμένου φορέα ελέγχου, σοβαρές επεμβάσεις στον εξοπλισμό των διατάξεων ψυχαγωγίας και των υποστηρικτικών εγκαταστάσεων αυτών, απαιτούν την εφαρμογή της διαδικασίας του Αρχικού Τεχνικού Ελέγχου. Ο υπεύθυνος εκμετάλλευσης υποχρεούται στη λήψη όλων των απαραίτητων μέτρων για τη μη πρόσβαση των χρηστών/επιβατών στη συγκεκριμένη διάταξη ψυχαγωγίας, έως ότου αυτή καταστεί ασφαλής για το κοινό.

4. Οι Εκθέσεις Τεχνικού Ελέγχου αρχειοθετούνται και τηρούνται από τον υπεύθυνο εκμετάλλευσης, προκειμένου να είναι πάντα στη διάθεση των αρμοδίων αρχών και του αναγνωρισμένου φορέα ελέγχου.

5. Οι Εκθέσεις Τεχνικού Ελέγχου πρέπει να εμπεριέχουν όλα τα στοιχεία που τεκμηριώνουν την ορθή και ασφαλή χρήση και λειτουργία των διατάξεων ψυχαγωγίας και των υποστηρικτικών εγκαταστάσεων και συντάσσονται σύμφωνα με το Παράρτημα II.

Άρθρο 8

Εσωτερικός έλεγχος

1. Ο υπεύθυνος εκμετάλλευσης για την παρακολούθηση της ορθής λειτουργίας μίας διάταξης ψυχαγωγίας και των υποστηρικτικών εγκαταστάσεων, υποχρεούται σε διεξαγωγή εσωτερικών επιθεωρήσεων και ελέγχων σε τακτά χρονικά διαστήματα, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του κατασκευαστή ή/και των προτύπων που την αφορούν ή/και τις επισημάνσεις του αναγνωρισμένου φορέα ελέγχου.

2. Ο εσωτερικός έλεγχος μπορεί να διεξάγεται είτε από το κατάλληλο και με τεχνική επάρκεια πιστοποιημένο προσωπικό σύμφωνα με τις απαιτήσεις του άρθρου 6 της παρούσας απόφασης, είτε από αντίστοιχης ειδικότητας διπλωματούχους μηχανικούς, οι οποίοι διαθέτουν τεκμηριωμένα τουλάχιστον πενταετή (5) εμπειρία στις σχετικές εγκαταστάσεις.

3. Τα αποτελέσματα του εσωτερικού ελέγχου της διάταξης ψυχαγωγίας πρέπει να αποτυπώνονται στο «Αρχείο Λειτουργίας, Συντήρησης και Συμβάντων » του άρθρου 9, της παρούσας, το οποίο οφείλει να τηρεί ο υπεύθυνος εκμετάλλευσης.

Άρθρο 9

Αρχείο Λειτουργίας, Συντήρησης και Συμβάντων διάταξης ψυχαγωγίας

1. Για κάθε διάταξη ψυχαγωγίας τηρείται Αρχείο Λειτουργίας, Συντήρησης και Συμβάντων στο οποίο καταγράφονται τα αποτελέσματα των εσωτερικών, περιοδικών, ενδελεχών και έκτακτων τεχνικών ελέγχων.

2. Στο Αρχείο Λειτουργίας, Συντήρησης και Συμβάντων καταγράφονται επίσης, όλα τα γεγονότα που επηρεάζουν τη λειτουργία και την ασφάλεια της διάταξης ψυχαγωγίας ή της σχετικής υποστηρικτικής εγκατάστασης, καθώς επίσης, και τα ατυχήματα ή τα παραλίγο ατυχήματα που προκλήθηκαν κατά τη λειτουργία της διάταξης σε επιβαίνοντες, στο κοινό ή στο απασχολούμενο προσωπικό.

3. Το Αρχείο Λειτουργίας, Συντήρησης και Συμβάντων υποχρεούται ο υπεύθυνος εκμετάλλευσης να το θέτει στη διάθεση των αρμόδιων αρχών, σε οιαδήποτε ελεγκτική διαδικασία εσωτερικού ή εξωτερικού ελέγχου.

4. Το Αρχείο Λειτουργίας, Συντήρησης και Συμβάντων συνοδεύει απαρέγκλιτα κάθε διάταξη ψυχαγωγίας σε περιπτώσεις αλλαγής ιδιοκτησίας της.

5. Το Αρχείο Λειτουργίας, Συντήρησης και Συμβάντων πρέπει να περιλαμβάνει τουλάχιστον τα παρακάτω στοιχεία: 

 • τον αριθμό ταυτοποίησης της διάταξης ψυχαγωγίας, 
 • την φωτογραφία της διάταξης στην κατάσταση του Αρχικού Τεχνικού Ελέγχου, 
 • την έκθεση του Αρχικού Τεχνικού Ελέγχου, 
 • τις εκθέσεις όλων των τεχνικών ελέγχων και του τελευταίου τεχνικού ελέγχου, 
 • τις οδηγίες σχετικά με τη διεξαγωγή συναρμολόγησης, εσωτερικού ελέγχου και συντήρησης με έναν αντίστοιχο κατάλογο σημείων ελέγχου, 
 • το προσωπικό που εξουσιοδοτείται ως αρμόδιο για τον εσωτερικό έλεγχο, τη λειτουργία, τη συναρμολόγηση και συντήρηση της διάταξης καθώς και την τεκμηρίωση της τεχνικής επάρκειάς του. 
 • Περιγραφή των ατυχημάτων ή παραλίγο ατυχημάτων αναφορικά με τη διάταξη, το χρόνο που διαπιστώθηκαν, τις προληπτικές και διορθωτικές ενέργειες που έλαβε ο υπεύθυνος εγκατάστασης και τον χρόνο υλοποίησης αυτών. Η αποτελεσματικότητα των ληφθέντων προληπτικών και διορθωτικών ενεργειών αξιολογείται από εσωτερική επιθεώρηση και έλεγχο και τεκμηριώνεται σχετικά. 
 • Σε περίπτωση επανάληψης συμβάντος στην ίδια διάταξη ψυχαγωγίας ο υπεύθυνος εγκατάστασης οφείλει να αναθέσει ενδελεχή έλεγχο και επανεκπαίδευση του αρμοδίου προσωπικού.

Άρθρο 10

Υποστηρικτικές Εγκαταστάσεις

1. Ο υπεύθυνος εκμετάλλευσης υποχρεούται να διαθέτει λεπτομερές σχέδιο κάτοψης του συνολικού χώρου αναψυχής, με αποτύπωση, όλων των διατάξεων ψυχαγωγίας, της ακριβούς θέσης κάθε διάταξης, των ζωνών ασφαλείας, των απαραίτητων προσωρινών περιφράξεων και των κιγκλιδωμάτων που απαιτούνται, των κύριων διαδρομών για τη διέλευση μέσα από τις εγκαταστάσεις και την έξοδο από αυτές, των αποστάσεων μεταξύ των διατάξεων ψυχαγωγίας και των αποστάσεων αυτών από τους υπόλοιπους χώρους που βρίσκονται σε άμεση γειτονία με αυτές, καθώς και της ηλεκτρικής συνδεσμολογίας των διατάξεων με τον κεντρικό πίνακα και τους υποπίνακες.

2. Οι υποστηρικτικές εγκαταστάσεις διατάξεων ψυχαγωγίας πρέπει να συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις του εναρμονισμένου προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ 13814:2019, που τις αφορούν.

3. Ο εξαερισμός, η διαρρύθμιση, η διακόσμηση, τα μέσα αντιμετώπισης πυρκαγιάς καθώς και τα μέσα εκκένωσης και οι έξοδοι διαφυγής των υποστηρικτικών εγκαταστάσεων πρέπει να συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις που προδιαγράφονται στον τεχνικό φάκελο του υπευθύνου εκμετάλλευσης, ως προς τα δομικά τους χαρακτηριστικά, την ευστάθεια, την καταλληλότητα και την πυροπροστασία, με την επιφύλαξη των διατάξεων του Γενικού Κτιριοδομικού Κανονισμού [Υ Α 3046/304/1989, ΦΕΚ 59/Δ/3.2.1989] και των διατάξεων για την πυρασφάλεια, ως εκάστοτε ισχύουν.

4. Τα δομικά προϊόντα που χρησιμοποιούνται, πρέπει να συμμορφώνονται με τον Κανονισμό (ΕΕ) 305/2011 και τις αντίστοιχες απαιτήσεις της τεχνικής νομοθεσίας.

5. Ο υπεύθυνος εκμετάλλευσης υποχρεούται στην ανάρτηση οδηγιών ασφαλείας, σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή και τις εφαρμοζόμενες απαιτήσεις από την παρούσα απόφαση. Δίπλα από κάθε διάταξη ψυχαγωγίας και σε ευδιάκριτη θέση, πρέπει να υπάρχει αναρτημένη ευανάγνωστη πινακίδα πληροφοριών, η οποία ανάλογα με τον χαρακτηρισμό της ψυχαγωγικής διάταξης, θα πρέπει να αναφέρει ευκρινώς, τόσο στην ελληνική όσο και αγγλική γλώσσα, τους ακριβείς περιορισμούς για τους χρήστες (ηλικία, ύψος, οδηγίες πρόληψης θεμάτων υγείας), σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή και τις ενδεχόμενες συμπληρωματικές οδηγίες του υπευθύνου εκμετάλλευσης.

6. Η εγκατάσταση πρέπει να διαθέτει περίφραξη με κατάλληλα κιγκλιδώματα, ώστε να αποτρέπεται η είσοδος στους μη επιτρεπόμενους χώρους και σε χώρους περιορισμένης πρόσβασης.

7. Κατάλληλες, ευδιάκριτες σημάνσεις πρέπει να τοποθετούνται, επιπλέον, στους χώρους:

 • παροχής ηλεκτρικής ενέργειας, συμπεριλαμβανομένων των εξοπλισμών γείωσης,
 • των θέσεων πυροσβεστήρων,
 • των δοχείων εύφλεκτων υλικών, • των δοχείων απορριμμάτων,
 • των χρηστών και των συνοδών τους, • των χειριστών της εγκατάστασης και
 • του ειδικού εξοπλισμού μεταφοράς.

8. Κάθε στοιχείο που παρεμποδίζει ή ενδέχεται να δημιουργήσει εμπόδιο σε οδεύσεις διαφυγής πρέπει να απομακρύνεται.

9. Οι αποστάσεις μεταξύ των ζωνών ασφαλείας των διατάξεων ψυχαγωγίας πρέπει να επιτρέπουν τη διέλευση των πυροσβεστικών οχημάτων.

10. Οι οδεύσεις διαφυγής στους χώρους διελεύσεων, στις εγκατεστημένες κερκίδες και σκηνές, περίπτερα, κ.λπ., πρέπει να διαμορφώνονται σύμφωνα με τις οδηγίες των κατασκευαστών και τη νομοθεσία για τους χώρους συνάθροισης κοινού, προκειμένου να διευκολύνεται η διέλευση των επιβατών και του κοινού.

11. Ο φωτισμός πρέπει να είναι ηλεκτρικός. Φωτιστικά σώματα τροφοδοτούμενα με μπαταρίες επιτρέπονται, όταν είναι σταθερά τοποθετημένα. Σε περίπτωση διακοπής της γενικής παροχής ρεύματος πρέπει να διατίθενται φωτιστικά σώματα τροφοδοτούμενα με μπαταρίες. Οι κινητοί εξοπλισμοί, όπως προβολείς, μεγάφωνα ή μηχανήματα προβολής (προτζέκτορες), πρέπει να είναι σταθερά συνδεδεμένοι για την αποφυγή πτώσης και επιπροσθέτως από υλικά που δεν ευνοούν τη μετάδοση της φωτιάς.

12. Οι πυροσβεστήρες τοποθετούνται σε ευδιάκριτες και προσιτές θέσεις, οι οποίες επισημαίνονται ευκρινώς και πρέπει να διατηρούνται συνεχώς κατάλληλοι προς χρήση.

13. Τα κινητά μέρη που προορίζονται για επιβάτες, ειδικότερα, τα αιωρούμενα καθίσματα επιβατών, πρέπει να απέχουν από άλλα σταθερά ή κινητά μέρη του τμήματος μηχανοκίνησης, τόσο, ώστε οι επιβάτες να μην τίθενται σε κίνδυνο. Τα όρια της τροχιάς των αιωρούμενων καθισμάτων επιβατών πρέπει να καθορίζονται έτσι, ώστε οι θεατές να μην εκτίθενται σε κίνδυνο.

14. Σε περίπτωση χρήσης ανυψωτικών μέσων για την εγκατάσταση ή απεγκατάσταση μίας διάταξης ψυχαγωγίας, εφαρμόζονται οι διατάξεις της νομοθεσίας για την πιστοποίηση ανυψωτικών μηχανημάτων και την άδεια χειριστή του ανυψωτικού μηχανήματος.

15. Ο αριθμός των ατόμων που βρίσκονται στην εξέδρα πρόσβασης, δεν πρέπει να υπερβαίνει τον αριθμό που προβλέπεται στις οδηγίες του κατασκευαστή ή/και στον τεχνικό φάκελο της διάταξης.

16. Τα κινητά στοιχεία των εγκαταστάσεων, ύψους 250 cm και άνω, πρέπει να περιφράσσονται.

17. Κάθε υποστηρικτική εγκατάσταση, εφόσον προβλέπεται στις οδηγίες του κατασκευαστή, διαθέτει ζώνες αναμονής που οριοθετούνται με κιγκλιδώματα, πόρτες και επιπλέον επιτήρηση.

18. Για διατάξεις ψυχαγωγίας που κινούνται σε σιδηροτροχιά, θα πρέπει να υπάρχει σήμανση στα σημεία όπου οι χρήστες διασχίζουν τις σιδηροτροχιές και δεν θα πρέπει να υπάρχει κίνδυνος πτώσης.

Άρθρο 11

Αναγνώριση φορέων ελέγχου

1. Κάθε φορέας ελέγχου, που επιθυμεί να δραστηριοποιηθεί στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας απόφασης, θα πρέπει να λάβει έγκριση αναγνώρισης από την αρμόδια υπηρεσία της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας, με βάση το γενικό πλαίσιο απαιτήσεων της κοινής υπουργικής απόφασης Φ.01.2/56790/ΔΠΠ1828/31.5.2016 [ΦΕΚ 1897/Β/2016]. Το εύρος της αναγνώρισης του οριοθετείται από τα πεδία των πιστοποιητικών διαπίστευσης, με βάση τα οριζόμενα στην παράγραφο 3.

2. Ο ενδιαφερόμενος φορέας ελέγχου, προκειμένου να λάβει έγκριση αναγνώρισης με βάση τους όρους της προηγούμενης παραγράφου, πρέπει να αποτελεί οντότητα τρίτου μέρους, δηλαδή φορέα ανεξάρτητο από τον οργανισμό ή το προϊόν που αξιολογεί, γεγονός που πρέπει να επισημαίνεται και στο Πιστοποιητικό Διαπίστευσης που κατέχει.

3. Τα προβλεπόμενα από την κοινή υπουργική απόφαση Φ.01.2/56790/ΔΠΠ1828/31.5.2016 [ΦΕΚ 1897/Β/2016] πιστοποιητικά διαπίστευσης, για τις ανάγκες της παρούσης, θα πρέπει να έχουν εκδοθεί κατά το πρότυπο ΕΛΟΤ EN ISO/IEC 17020 και θα αφορούν ένα ή περισσότερα ή και όλα εκ των παρακάτω πεδίων:

i) αρχικός τεχνικός έλεγχος,

ii) περιοδικός τεχνικός έλεγχος, iii) ενδελεχής τεχνικός έλεγχος,

iv) έκτακτος τεχνικός έλεγχος.

Στο εν λόγω πλαίσιο, και για όλες τις περιπτώσεις, τα πιστοποιητικά διαπίστευσης είναι αποδεκτά μόνον εφόσον χορηγούνται από τον Εθνικό Οργανισμό Διαπίστευσης ή έχουν εκδοθεί με βάση τις προβλέψεις του Ευρωπαϊκού Κανονισμού 765/2008/ΕΚ και ειδικότερα των άρθρων 4, 6 και 7 αυτού.

4. Σε κάθε φορέα ελέγχου που λαμβάνει αναγνώριση δραστηριοποίησης στο πλαίσιο της παρούσας απόφασης και στην οποία περιλαμβάνεται το πεδίο του αρχικού τεχνικού ελέγχου, χορηγείται μοναδικός τριψήφιος αριθμός.

5. Αποκλειστικά και μόνο για τις ανάγκες της παρούσης απόφασης και ανεξάρτητα από άλλες εγκρίσεις/αναγνωρίσεις/κοινοποιήσεις, το προβλεπόμενο από την κοινή υπουργική απόφαση Φ.01.2/56790/ΔΠΠ1828/31.5.2016 Συμβόλαιο Αστικής Επαγγελματικής Ευθύνης, το οποίο υποχρεούται να κατέχει ο φορέας ελέγχου, καθόλη τη διάρκεια της αναγνώρισης του, δεν πρέπει να είναι μικρότερο του ποσού των 5.000.000 ευρώ.

6. Πέραν των υποχρεώσεων ενημέρωσης που επιβάλλει η κοινή υπουργική απόφαση Φ.01.2/56790/ ΔΠΠ1828/31.5.2016, κάθε φορέας ελέγχου που αναγνωρίζεται στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας απόφασης, θα πρέπει να ενημερώνει, για οποιαδήποτε μεταβολή τον αφορά και την αρμόδια υπηρεσία της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας.

7. Οι ελεγκτές του αναγνωρισμένου φορέα ελέγχου πρέπει να είναι διπλωματούχοι μηχανικοί, οι οποίοι διαθέτουν πρακτική εμπειρία στον κλάδο κατασκευής ή συντήρησης ψυχαγωγικών διατάξεων ή αντίστοιχων κατασκευών τουλάχιστον πέντε (5) ετών. Επιπλέον, οι ελεγκτές μηχανικοί (ανεξαρτήτως της ειδικότητάς τους) πρέπει να διαθέτουν τεκμηριωμένη τεχνική επάρκεια σε ελέγχους συγκολλήσεων μετάλλων ψυχαγωγικών διατάξεων ή αντίστοιχων κατασκευών, καθώς και σε ελέγχους ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.

Άρθρο 12

Ειδικές απαιτήσεις για περιοδεύουσες διατάξεις ψυχαγωγίας

1. Οι περιοδεύουσες διατάξεις ψυχαγωγίας και οι υποστηρικτικές εγκαταστάσεις αυτών πρέπει να συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις του εναρμονισμένου προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ 13814:2019, όπως εκάστοτε ισχύει.

2. Ο υπεύθυνος εκμετάλλευσης των περιοδευουσών διατάξεων ψυχαγωγίας και των υποστηρικτικών εγκαταστάσεων πρέπει να διαθέτει σαφείς και τεκμηριωμένες διαδικασίες συναρμολόγησης-αποσυναρμολόγησης, οι οποίες πρέπει να εκτελούνται από εξουσιοδοτημένο προσωπικό, το οποίο διαθέτει την κατάλληλη τεχνική επάρκεια σύμφωνα με το άρθρο 6, ώστε να εξασφαλίζεται ότι είναι ασφαλείς και σταθερές κατά τη χρήση. Οι διαδικασίες πρέπει να είναι σύμφωνες με τις οδηγίες του κατασκευαστή και τις εφαρμοστέες απαιτήσεις της νομοθεσίας και τα πρότυπα, καθώς και να ενσωματώνουν το αποδεκτό επίπεδο επιστημονικών και τεχνικών γνώσεων.

3. Ο αριθμός τεμαχίων και το ύψος συναρμολόγησης κάθε διάταξης ψυχαγωγίας πρέπει να περιορίζεται στο ελάχιστο που προβλέπεται από τον κατασκευαστή.

4. Η συναρμολόγηση της διάταξης ψυχαγωγίας πρέπει να γίνεται σε επίπεδο έδαφος, το φορτίο της να είναι καταλλήλως κατανεμημένο και να στηρίζεται σταθερά. Η σταθερότητα της πρέπει να ελέγχεται καθημερινά και να τεκμηριώνεται από το κατάλληλο προσωπικό με τεχνική επάρκεια της παραγ. 4, του άρθρου 6 της παρούσας. Στην περίπτωση συναρμολόγησης της διάταξης ψυχαγωγίας σε κεκλιμένο έδαφος θα πρέπει να τεκμηριώνεται η ασφάλειά της.

5. Όλα τα ενσωματωμένα υλικά της διάταξης πρέπει να είναι ασφαλή και κατάλληλα για το σκοπό που επιλέγονται και τοποθετούνται σύμφωνα με τα εγχειρίδια, ώστε να αποφεύγεται η ολίσθηση και η βύθιση ή η απομάκρυνση.

6. Εάν μία διάταξη ψυχαγωγίας είναι εφοδιασμένη με στηρίγματα για τη στήριξη της δομής, αυτά τα στηρίγματα πρέπει να χρησιμοποιούνται σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή. Οι υδραυλικές υποδοχές δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται για τη στήριξη μιας διάταξης ψυχαγωγίας κατά τη λειτουργία, εκτός εάν έχουν σχεδιαστεί και εγκριθεί για το σκοπό αυτό.

7. Οι προσωρινές διατάξεις πρόσβασης και εργασίας, κατά τη συναρμολόγηση και αποσυναρμολόγηση, πρέπει να είναι ασφαλείς, συμπεριλαμβανομένου του επαρκούς και κατάλληλου φωτισμού, ώστε να επιτρέπεται η εκτέλεση της εργασίας κατά τρόπο ασφαλή και σωστό.

Άρθρο 13

Τεχνικός Έλεγχος Μετεγκατάστασης για περιοδεύουσες διατάξεις ψυχαγωγίας

1. Οι περιοδεύουσες διατάξεις ψυχαγωγίας θα πρέπει να υποβάλλονται σε ειδικό τεχνικό έλεγχο σε κάθε μετεγκατάσταση. Ο έλεγχος αυτός πρέπει να περιλαμβάνει τα κάτωθι: 

 • Ανασκόπηση του Αρχείου Λειτουργίας, Συντήρησης και Συμβάντων. 
 • Ανέργεση/συναρμολόγηση βάσει του τεχνικού φακέλου, κατά τα προβλεπόμενα του άρθρου 4 της παρούσας απόφασης. 
 • Καταλληλότητα έδρασης, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της διάταξης ψυχαγωγίας από τον τεχνικό φάκελο αυτής και των εδαφοτεχνικών συνθηκών. 
 • Οπτικό έλεγχο των βασικών δομικών στοιχείων που δέχονται κρίσιμα φορτία. 
 • Έλεγχο για φθορές. 
 • Εγκατάσταση των μερών που αποσυνδέονται (φώτα, κ.ά.). 
 • Εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας (όπως συστήματα συγκράτησης χρηστών/επιβατών, μπάρεςζώνες, αποφυγή εκτροχιασμού, στοπ ασφαλείας, κ.ά. βάσει των σχεδίων). 
 • Αποστάσεις ασφαλείας. 
 • Ηλεκτρολογικού εξοπλισμού και ηλεκτρικής εγκατάστασης για την προστασία από ηλεκτροπληξία, συμπεριλαμβανομένων και μετρήσεων γείωσης. 
 • Δοκιμαστική λειτουργία χωρίς φορτίο. 
 • Μετρήσεις ταχυτήτων περιστροφής, ταχυτήτων κίνησης και χρόνων, όπως αυτές αναγράφονται στο τεχνικό φάκελο. 
 • Ύπαρξη διαδικασίας απεγκλωβισμού. 
 • Πυροπροστασία, Φώτα ασφαλείας.

2. Ο έλεγχος της μετεγκατάστασης στον καινούριο χώρο, διενεργείται από διπλωματούχους μηχανικούς αντίστοιχης ειδικότητας που διαθέτουν τεχνική επάρκεια και επαγγελματική εμπειρία κατασκευής ή συντήρησης, τουλάχιστον πέντε (5) ετών, προκειμένου να βεβαιωθεί ότι οι ήδη εγκεκριμένες, βάσει του Αρχικού Τεχνικού Ελέγχου περιοδεύουσες διατάξεις συνεχίζουν να λειτουργούν με ασφάλεια.

Η τεχνική επάρκεια και εμπειρία των μηχανικών στο συγκεκριμένο τομέα μπορεί εναλλακτικά να τεκμηριώνεται και με την πιστοποίησή τους από διαπιστευμένο φορέα, σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ΕΛΟΤ EN ISO/IEC 17024 με εθνικά αναγνωρισμένο κλαδικό σχήμα πιστοποίησης (άρθρο 8, πρότυπο ΕΛΟΤ EN ISO/ IEC17024).

3. Ο υπεύθυνος εκμετάλλευσης οφείλει να παρέχει στους μηχανικούς που διενεργούν τον έλεγχο μετεγκατάστασης, πρόσβαση στον Τεχνικό Φάκελο και στην τελευταία Έκθεση Τεχνικού Ελέγχου του αναγνωρισμένου φορέα ελέγχου.

4. Στην περίπτωση ουσιωδών τροποποιήσεων μίας διάταξης ψυχαγωγίας, ο έλεγχος μετεγκατάστασης διακόπτεται και ο υπεύθυνος της εκμετάλλευσης θα πρέπει να ακολουθήσει τη διαδικασία που προβλέπεται για τον Αρχικό Τεχνικό Έλεγχο.

5. Μετά τον έλεγχο μετεγκατάστασης, και σε σχέση με τα πορίσματα του ελέγχου, οι μηχανικοί συντάσσουν «Έκθεση Τεχνικού Ελέγχου Μετεγκατάστασης», η οποία ενσωματώνεται στο Αρχείο Λειτουργίας, Συντήρησης και Συμβάντων της διάταξης ψυχαγωγίας.

Άρθρο 14

Αρμόδιες Αρχές

1. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 2, αρμόδιες αρχές για τον έλεγχο τήρησης των απαιτήσεων της παρούσας απόφασης και την επιβολή των κυρώσεων είναι οι εκάστοτε καθοριζόμενες από τις διατάξεις των άρθρων 5 και 7 του ν. 4442/2016 αρχές για τις δραστηριότητες που αφορούν σε διατάξεις ψυχαγωγίας της παρούσας απόφασης.

2. Αρμόδια αρχή για την παρακολούθηση της ορθής εφαρμογής της παρούσας απόφασης ορίζεται η Διεύθυνση Πολιτικής Ποιότητας της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας, η οποία μεριμνά για την ανάρτηση στην ιστοσελίδα της των αναγνωρισμένων φορέων ελέγχου για τον τεχνικό έλεγχο των διατάξεων ψυχαγωγίας και των σχετικών εγκαταστάσεων στους χώρους αναψυχής.

Άρθρο 15

Ρήτρα αμοιβαίας αναγνώρισης

1. Διατάξεις ψυχαγωγίας που συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις του εναρμονισμένου προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ 13814:2019, ως εκάστοτε ισχύει, και που διατίθενται νόμιμα στην αγορά κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή στην Τουρκία ή προέρχονται και διατίθενται νόμιμα στην αγορά κράτους της ΕΖΕΣ, το οποίο είναι συμβαλλόμενο μέρος της συμφωνίας ΕΟΧ, τότε τεκμαίρεται ότι πληρούν τις απαιτήσεις της παρ. 1 του άρθρου 3 της παρούσας.

2. Η εφαρμογή των συγκεκριμένων κανόνων υπόκειται στον Κανονισμό (ΕΕ) 2019/515 της 19ης Μαρτίου 2019 σχετικά με την αμοιβαία αναγνώριση των εμπορευμάτων που κυκλοφορούν νόμιμα στην αγορά άλλου κράτους μέλους.

Άρθρο 16

Μεταβατικές διατάξεις

1. Οι διατάξεις ψυχαγωγίας και οι σχετικές εγκαταστάσεις των οποίων η θέση σε λειτουργία έπεται της ημερομηνίας ισχύος της παρούσας απόφασης υποβάλλονται υποχρεωτικά σε Αρχικό Τεχνικό Έλεγχο πριν από την έναρξη της εμπορικής τους λειτουργίας.

2. Οι διατάξεις ψυχαγωγίας και οι σχετικές εγκαταστάσεις, οι οποίες έχουν τεθεί σε λειτουργία πριν την ημερομηνία ισχύος της παρούσας απόφασης, υποβάλλονται υποχρεωτικά σε Αρχικό Τεχνικό Έλεγχο της παραγράφου 2 του άρθρου 4 της παρούσας απόφασης, εντός χρονικής προθεσμίας δώδεκα (12) μηνών από την έναρξη ισχύος της παρούσας απόφασης.

3. Μετά την παρέλευση διετίας (2 έτη) από την έναρξη ισχύος της απόφασης δεν επιτρέπεται η λειτουργία διατάξεων ψυχαγωγίας από προσωπικό το οποίο δεν τεκμηριώνει την τεχνική του επάρκεια στο πεδίο της απασχόλησης του, όπως προβλέπεται από το άρθρο 6 της παρούσας.

Άρθρο 17

Έναρξη ισχύος

1. Η ισχύς της παρούσας αρχίζει έπειτα από διάστημα έξι (6) μηνών από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

2. Τα παραρτήματα αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας απόφασης.

Παραρτήματα

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 20 Μαΐου 2020

Ο Υφυπουργός

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΗΣ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!