Αποφάσεις - Εγκύκλιοι

Υ.Α. 124349/2019 Καθορισμός προδιαγραφών λειτουργίας, διαδικασίας και δικαιολογητικών που απαιτούνται για την υπαγωγή των στεγασμένων χώρων παιδικής αναψυχής στο καθεστώς του ν. 4442/2016 (Α’ 230).

Αριθμ. 124349

ΦΕΚ B’ 4456/06.12.2019

Καθορισμός προδιαγραφών λειτουργίας, διαδικασίας και δικαιολογητικών που απαιτούνται για την υπαγωγή των στεγασμένων χώρων παιδικής αναψυχής στο καθεστώς του ν. 4442/2016 (Α’ 230).

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του ν. 4442/2016 «Νέο θεσμικό πλαίσιο για την άσκηση οικονομικής δραστηριότητας και άλλες διατάξεις» (Α’ 230) και συγκεκριμένα το άρθρο 78, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 158 του ν. 4635/2019 (Α’ 167).

2. Το ν. 4622/2016 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α’ 133).

3. Το π.δ. 147/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης» (Α’ 192), όπως ισχύει.

4. Το π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119).

5. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 121).

6. Την αριθμ. 46/2019 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Νικόλαο Παπαθανάση» (Β’ 3100).

7. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1

Πεδίο εφαρμογής

Στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας εμπίπτουν οι στεγασμένοι μη κοινόχρηστοι χώροι παιδικής αναψυχής, όπως αυτοί ορίζονται στην παράγραφο 3 του άρθρου 78 του ν. 4442/2016 όπως ισχύει, στους οποίους παρέχονται ποικίλες υπηρεσίες ψυχαγωγίας σε παιδιά και τις οικογένειες ή τους συνοδούς τους.

Από το πεδίο εφαρμογής της παρούσας εξαιρούνται οι παιδότοποι, τα ψυχαγωγικά πάρκα, θεματικά πάρκα, τα υδροπάρκα, τα λούνα-παρκ, οι πίστες αυτοκινητιδίων, τα τσίρκο κ.ά., τα δωμάτια απόδρασης (escape rooms) και τα κέντρα δημιουργικής απασχόλησης.

Οι χώροι αυτοί λειτουργούν εντός κτιρίων είτε αυτοτελώς, είτε συμπληρωματικά προς άλλες συμβατές χρήσεις.

Άρθρο 2

Βασικά χαρακτηριστικά

1. Οι χώροι παιδικής αναψυχής περιλαμβάνουν δραστηριότητες από ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών ψυχαγωγίας. Μπορούν να διέπονται από ένα κεντρικό θέμα ή περισσότερα θέματα, από τα πεδία της ψυχαγωγίας, της εκπαίδευσης, των τεχνών, του πολιτισμού γενικότερα, των επιστημών, της τεχνολογίας ή της οικολογίας.

2. Οι χώροι και οι εγκαταστάσεις περιλαμβάνουν, ενδεικτικά, εκπαιδευτικά παιχνίδια (edutainment), παιχνίδια δράσης, παιχνιδοκατασκευές, χώρους εκθέσεων, διαδραστικές δραστηριότητες και χώρους, χώρους προβολών και παραστάσεων, καθώς και χώρους εκδηλώσεων και πάρτι.

3. Οι χώροι παιδικής αναψυχής μπορούν να περιλαμβάνουν επίσης εγκαταστάσεις εξυπηρέτησης κοινού, όπως χώρους υποδοχής - πληροφοριών, εστιατόρια, σνακ-μπαρ, καφετέριες, χώρους υγιεινής, εγκαταστάσεις διοίκησης, όπως γραφεία διεύθυνσης, λογιστήριο, γραφεία ασφαλείας, χώρο προσωπικού, καθώς και βοηθητικές εγκαταστάσεις, όπως αποθήκες, μηχανοστάσια, αντλιοστάσια και λοιπές υποδομές. Στους χώρους παιδικής αναψυχής μπορούν επίσης να λειτουργούν εκθέσεις ζώων και ενυδρεία, σύμφωνα με τους ειδικότερους όρους της παρούσας.

4. Στους χώρους παιδικής αναψυχής μπορούν επίσης να λειτουργούν εκθέσεις ζώων και ενυδρεία, σύμφωνα με τους ειδικότερους όρους της παρούσας.

5. Στους χώρους παιδικής αναψυχής επιτρέπεται η λειτουργία καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος, εφαρμοζόμενων αναλογικά των διατάξεων της απόφασης 16228/2017 των Υπουργών Εσωτερικών Οικονομίας και Ανάπτυξης, Υγείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού και Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Β’ 1723). Για τα καταστήματα αυτά απαιτείται η προηγούμενη γνωστοποίηση λειτουργίας, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

6. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 5, οι λοιπές δραστηριότητες που περιγράφονται στην παρούσα και ασκούνται στους χώρους παιδικής αναψυχής υπόκεινται σε ενιαία έγκριση, σύμφωνα με το άρθρο 7, κατά παρέκκλιση κάθε άλλης διάταξης.

Άρθρο 3

Απαιτήσεις σχεδιασμού και οργάνωσης χώρου

Στους χώρους παιδικής αναψυχής πρέπει να εξασφαλίζεται η τήρηση των κανόνων υγιεινής και ασφάλειας, ως εξής:

1. Το κτίριο πρέπει να έχει ανεγερθεί σύμφωνα με οικοδομική άδεια και την κείμενη νομοθεσία και να καλύπτει τις απαιτήσεις του Κτιριοδομικού Κανονισμού (υπουργική απόφαση 3046/304/1989, Δ’ 59).

2. Το σύνολο της καλυπτόμενης από τον χώρο παιδικής αναψυχής επιφάνειας, είτε λειτουργεί αυτοτελώς είτε συμπληρωματικά προς άλλες χρήσεις, πρέπει να πληροί τις εκάστοτε ισχύουσες απαιτήσεις πυρασφάλειας (ενεργητική και παθητική πυροπροστασία).

3. Οι χώροι μεταξύ των διαφόρων δραστηριοτήτων μπορούν να είναι διακριτοί, αλλά σε κάθε περίπτωση πρέπει να διασφαλίζεται η άνετη και ασφαλής προσπέλαση από τον έναν στον άλλο. Επιπλέον, πρέπει να διασφαλίζεται ο επαρκής φωτισμός και αερισμός/εξαερισμός τους, ανάλογα με τα χαρακτηριστικά της κάθε δραστηριότητας.

4. Ο εξοπλισμός και οι παιχνιδοκατασκευές που προορίζονται για χρήση από παιδιά πρέπει να πληρούν τις απαιτήσεις ασφαλείας της σειράς προτύπων ΕΛΟΤ ΕΝ 1176.

5. Οι ηλεκτρικές εγκαταστάσεις πρέπει να ικανοποιούν τις απαιτήσεις των υπουργικών αποφάσεων Φ.7.5/1816/88/2004 «Αντικατάσταση του ισχύοντος Κανονισμού Εσωτερικών Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων (Κ.Ε.Η.Ε) με το Πρότυπο ΕΛΟΤ HD 384 και άλλες σχετικές διατάξεις» (Β’ 470), 12081/642/2006 «Θέματα Ασφάλειας των Εσωτερικών Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων (Ε.Η.Ε.). Καθιέρωση υποχρέωσης εγκατάστασης διατάξεων διαφορικού ρεύματος και κατασκευής θεμελιακής γείωσης» (Β’ 1222) και Φ.50/503/168/2011 «Τροποποίηση της αριθμ. 115239/25702/3627 (ΦΕΚ 8/Β’/1965) απόφασης του Υπουργού Βιομηχανίας «περί ερμηνείας των διατάξεων του ν. 4483/1965» (Β’ 844), όπως αυτές ισχύουν.

6. Οι επιφάνειες πτώσης πρέπει να πληρούν τις προδιαγραφές των προτύπων ΕΛΟΤ ΕΝ 1176-1 και ΕΛΟΤ ΕΝ 1177.

7. Εφόσον απαιτείται από τις προδιαγραφές των παιχνιδοκατασκευών ή των λοιπών παιχνιδιών, οι επιμέρους δραστηριότητες οφείλουν να διαθέτουν τους απαραίτητους χώρους σαφώς οριοθετημένους, και να αναγράφονται σε κατάλληλο σημείο και με κατάλληλη σήμανση τυχόν ηλικιακοί περιορισμοί. Αντίστοιχα, το εμβαδόν των επιμέρους χώρων πρέπει να είναι ανάλογο με τη δυναμικότητα επισκεπτών και το είδος της δραστηριότητας.

8. Στους χώρους παιδικής αναψυχής πρέπει να δίδεται ιδιαίτερη προσοχή στο είδος και ύψος των κιγκλιδωμάτων σε ανοίγματα παραθύρων, στα κλιμακοστάσια και στην ηλεκτρική εγκατάσταση (θέση και είδος ρευματοδοτών και φωτιστικών, ηλεκτρικός πίνακας ασφαλείας κ.λπ.). Επιπλέον, τυχόν τζαμαρίες πρέπει να κατασκευάζονται από τζάμια ασφαλείας ή οπλισμένα ή επενδεδυμένα με ειδική μεμβράνη ή πολυστρωματικά, σύμφωνα και με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 12600.

9. Οι χώροι υγιεινής οφείλουν να πληρούν τις διατάξεις της παρ. 11 του άρθρου 5 της Υ1γ/Γ.Π/οικ.47829/2017 απόφασης του Υπουργού Υγείας «Υγειονομικοί όροι και προϋποθέσεις λειτουργίας επιχειρήσεων τροφίμων/ποτών και άλλες διατάξεις» (Β’ 2161). Επιπλέον, στον χώρο πρέπει να λειτουργούν τουαλέτες και νιπτήρες αποκλειστικά για χρήση των παιδιών.

10. Εφόσον στον χώρο παιδικής αναψυχής πρόκειται να λειτουργήσει έκθεση ζώων ή ενυδρείο, αυτά πρέπει να οριοθετούνται επαρκώς σε σχέση με τις λοιπές χρήσεις και να περιλαμβάνουν τις απαιτούμενες κατά τη νομοθεσία εγκαταστάσεις.

11. Σε κάθε περίπτωση, κατά τον σχεδιασμό και την οργάνωση του χώρου πρέπει να πληρούνται οι προδιαγραφές των αντίστοιχων εθνικών, ευρωπαϊκών και διεθνών προτύπων, όπως αυτά ενδεικτικά αναφέρονται στο Παράρτημα Ι.

Άρθρο 4

Απαιτήσεις ασφαλείας εξοπλισμού

1. Ο εξοπλισμός των χώρων παιδικής αναψυχής πρέπει να συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις ασφαλείας και να μην θέτει σε κίνδυνο την ασφάλεια και την υγεία των χρηστών ή τρίτων, λαμβάνοντας υπόψη ότι προορίζεται κατά κύριο λόγο για χρήση από παιδιά.

2. Ο εξοπλισμός εμπίπτει στους περιορισμούς και στις απαιτήσεις των διατάξεων της νομοθεσίας για τη «Γενική Ασφάλεια Προϊόντων», όπως αυτές καθορίζονται στην Ζ3-2810/2004 απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Οικονομίας και Οικονομικών, Ανάπτυξης, Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Δικαιοσύνης, Μεταφορών και Επικοινωνιών «Γενική Ασφάλεια των Προϊόντων. Εναρμόνιση με την οδηγία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 2001/95/ΕΚ της 3ης Δεκεμβρίου 2001» (Β’ 1885).

3. Εφόσον τοποθετείται ψυχαγωγικός εξοπλισμός ή άλλες ψυχαγωγικές διατάξεις αυτές πρέπει να είναι σύμφωνες με τις απαιτήσεις ασφαλείας του προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ 13814/2019.

4. Εφόσον τοποθετούνται αυτόματες παιχνιδομηχανές με ή χωρίς κερματοδέκτη λειτουργίας, αυτές πρέπει να ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις των παρακάτω Οδηγιών:

α) 2006/42/ΕΚ Μηχανές (π.δ. 57/2010 - ΦΕΚ 97 Α’),

β) 2014/35/ΕΕ Χαμηλή Τάση LVD (κοινή υπουργική απόφαση οικ. 51157/ΔΤΒΝ 1129/2016 - ΦΕΚ 1425 Β’), και

γ) 2014/30/ΕΕ Ηλεκτρομαγνητική Συμβατότητα (κοινή υπουργική απόφαση οικ. 37764/873/Φ342/2016 - ΦΕΚ 1602 Β’),

δ) 2001/95/ΕΚ Γενική Ασφάλεια Προϊόντων (κοινή υπουργική απόφαση Ζ3-2810/2004 - ΦΕΚ 1885 Β’).

5. Ο εξοπλισμός πρέπει να συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις ασφάλειας που ορίζει η σειρά των προτύπων ΕΛΟΤ ΕΝ 1176, καθώς και οποιοδήποτε άλλο πρότυπο με ειδικότερες απαιτήσεις ασφάλειας και χρήσης που αφορούν στον εξοπλισμό αυτό. Η ασφάλεια του εξοπλισμού τεκμηριώνεται με τη συμμόρφωση του προς τα αντίστοιχα ευρωπαϊκά εναρμονισμένα πρότυπα, ή στην απουσία αυτών με τα αντίστοιχα ισοδύναμα ευρωπαϊκά, εθνικά ή και διεθνή πρότυπα.

6. Ο εγκατεστημένος εξοπλισμός πρέπει να φέρει ευκρινώς και σε ορατή θέση τα στοιχεία που προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία, τα ισχύοντα πρότυπα και τις ευρωπαϊκές Οδηγίες.

7. Ο εξοπλισμός πρέπει να συνοδεύεται και από τα ακόλουθα στοιχεία και έγγραφα, στην ελληνική ή την αγγλική γλώσσα:

α) οδηγίες για την εγκατάσταση, τη συναρμολόγηση, τη λειτουργία, τον έλεγχο, τη συντήρηση, την επιθεώρηση και τη χρήση του,

β) οδηγίες στον διαχειριστή του εξοπλισμού στις περιπτώσεις απρόβλεπτων κινδύνων για τα παιδιά,

γ) τον ελάχιστο προβλεπόμενο χώρο για την εγκατάσταση του ή αν προορίζεται μόνο για τη χρήση σε εσωτερικό χώρο,

δ) καθοδήγηση σχετικά με την ηλικιακή ομάδα για την οποία προορίζεται, τη χωρητικότητα των χρηστών και για τις συνθήκες της επίβλεψης,

ε) αντίγραφο του πιστοποιητικού συμμόρφωσης από διαπιστευμένο φορέα, για τον εξοπλισμό που εμπίπτει στα πρότυπα ΕΛΟΤ ΕΝ 1176, ΕΛΟΤ ΕΝ 1177 και ΕΛΟΤ ΕΝ 13814.

στ) δήλωση συμμόρφωσης, όπου απαιτείται.

8. Ο εξοπλισμός πρέπει, επίσης, να φέρει προειδοποιητική σήμανση στην ελληνική και αγγλική γλώσσα, ή με άλλο κατάλληλο τρόπο (π.χ. χρήση εικονογραμμάτων) που εφιστά την προσοχή των χρηστών σε πιθανούς κινδύνους, ιδιαίτερα αν στον εξοπλισμό έχουν πρόσβαση παιδιά ηλικίας μικρότερης των τριών (3) ετών.

9. Ο εξοπλισμός έκθεσης ζώων ή ενυδρείου πρέπει να περιλαμβάνει επαρκείς και κατάλληλους κλωβούς και εργαλεία, από υλικά μη τοξικά που είναι ανθεκτικά στη διάβρωση και απολυμαίνονται εύκολα. Ο σχεδιασμός και η τοποθέτηση του εξοπλισμού πρέπει να επιτρέπουν την εύκολη και αποτελεσματική επιθεώρηση, συντήρηση και εξυγίανσή του.

10. Σε κάθε περίπτωση, ο εξοπλισμός πρέπει να πληροί τις προδιαγραφές των αντίστοιχων εθνικών, ευρωπαϊκών και διεθνών προτύπων, όπως αυτά ενδεικτικά αναφέρονται στο Παράρτημα Ι.

Άρθρο 5

Απαιτήσεις λειτουργίας

1. Σε όλους ανεξαιρέτως τους χώρους παιδικής αναψυχής, συμπεριλαμβανομένων τυχόν καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος, απαγορεύεται το κάπνισμα, η χρήση ηλεκτρονικού τσιγάρου και το άτμισμα.

2. Το σύνολο των χώρων και του εξοπλισμού διατηρείται καθαρό με τη χρήση κατάλληλων υλικών και μεθόδων καθαρισμού.

3. Για κάθε εξοπλισμό τηρείται αρχείο με τα έγγραφα και πιστοποιητικά του κατασκευαστή, εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου ή εισαγωγέα, από τα οποία προκύπτει η σύμφωνη με τα πρότυπα και τις ισχύουσες προδιαγραφές εγκατάσταση και λειτουργία του, καθώς και τα έγγραφα πιστοποίησης του από τον διαπιστευμένο Οργανισμό του άρθρου 6.

4. Σε κάθε χώρο παιδικής αναψυχής ορίζεται ένα φυσικό πρόσωπο ως «υπεύθυνος λειτουργίας», ο οποίος οφείλει να διασφαλίζει τη συμμόρφωση του με τις παραπάνω υποχρεώσεις. Ο υπεύθυνος λειτουργίας πρέπει να μην έχει καταδικαστεί για κακούργημα ή αμετάκλητα για ένα από τα πλημμελήματα της κλοπής, υπεξαίρεσης, απάτης, εκβίασης, πλαστογράφησης, συκοφαντικής δυσφήμισης, παραχάραξης, σωματικής βλάβης και παράβασης των διατάξεων περί ναρκωτικών ή για έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας και να μην έχει στερηθεί λόγω καταδίκης για οποιαδήποτε αξιόποινη πράξη των πολιτικών του δικαιωμάτων.

5. Ο υπεύθυνος λειτουργίας έχει επίσης τις ακόλουθες υποχρεώσεις:

α) Να συμμορφώνεται με τις συστάσεις και τις υποχρεώσεις που θέτουν οι αρμόδιοι φορείς, να τηρεί το πρόγραμμα επιθεώρησης και συντήρησης εξοπλισμού και εγκαταστάσεων του χώρου παιδικής αναψυχής και να συνεργάζεται με τις αρμόδιες αρχές εποπτείας και ελέγχου.

β) Να μεριμνά για τη συντήρηση, άμεση επισκευή ή αντικατάσταση του εκτός λειτουργίας εξοπλισμού, να απομονώνει ελαττωματικά μέρη του εξοπλισμού που μπορεί να δημιουργήσουν κινδύνους στους χρήστες και να τηρεί Βιβλίο Συντήρησης.

γ) Να τηρεί Βιβλίο Συμβάντων, στο οποίο καταγράφονται αναλυτικά οι συνθήκες τυχόν ατυχημάτων, παρατηρήσεις ή παράπονα πελατών.

δ) Να διασφαλίζει ότι στον χώρο απασχολείται εν ώρα λειτουργίας το απαραίτητο προσωπικό, όπως αυτό τυχόν προκύπτει από τις οδηγίες του κατασκευαστή.

ε) Να αναρτά ευδιάκριτες και ευανάγνωστες πινακίδες με πληροφορίες σχετικά με:

αα) την έγκριση, η οποία χορηγείται σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας,

ββ) τα μέτρα προφύλαξης των παιδιών από τη χρήση του εξοπλισμού, όπου αυτό απαιτείται,

γγ) το ονοματεπώνυμο του υπεύθυνου και το τηλέφωνο επικοινωνίας με αυτόν,

δδ) τους αριθμούς τηλεφώνου Πρώτων Βοηθειών και Πυροσβεστικής Υπηρεσίας,

εε) την απαγόρευση καπνίσματος εντός όλων των χώρων και εγκαταστάσεων, στστ) την επισήμανση ότι την ευθύνη των ανήλικων τέκνων φέρουν οι κηδεμόνες τους.

6. Εφόσον στον χώρο παιδικής αναψυχής λειτουργεί έκθεση ζώων ή ενυδρείο, απαιτούνται επιπλέον τα εξής:

α) Να υπάρχει έλεγχος των ειδών κατά την παραλαβή τους.

β) Να τηρείται μητρώο, στο οποίο καταγράφονται:

αα) ο αριθμός και η ηλικία των ειδών που υπάρχουν στην εγκατάσταση,

ββ) στοιχεία για τη μεταφορά και την κατάσταση των ειδών,

γγ) διαπιστώσεις που γίνονται κατά την απομόνωση, τυχόν κρούσματα ασθενειών και η σχετική θεραπευτική αγωγή, καθώς και αποτελέσματα τυχόν νεκροτομών.

γ) Να ακολουθείται πρόγραμμα καθαριότητας και περιοδικής απολύμανσης των κλωβών, των εργαλείων, των μέσων μεταφοράς των ειδών και του συνολικού εξοπλισμού της εγκατάστασης με τη χρήση εγκεκριμένων σκευασμάτων.

δ) Να τηρείται αρχείο ιχνηλασιμότητας με τον κατάλογο των προμηθευτών και τα σχετικά πιστοποιητικά τους.

7. Σε κάθε περίπτωση, κατά τη λειτουργία του χώρου παιδικής αναψυχής πρέπει να πληρούνται οι προδιαγραφές των αντίστοιχων εθνικών, ευρωπαϊκών και διεθνών προτύπων, όπως αυτά ενδεικτικά αναφέρονται στο Παράρτημα Ι.

Άρθρο 6

Διαδικασία ελέγχου

1. Πριν από την έναρξη λειτουργίας ενός χώρου παιδικής αναψυχής, διεξάγεται αρχικός έλεγχος από διαπιστευμένο οργανισμό αξιολόγησης της συμμόρφωσης. Ο οργανισμός αξιολόγησης της συμμόρφωσης διαπιστεύεται ως Φορέας Ελέγχου τρίτου μέρους (Τύπου Α) από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης ή Οργανισμό Διαπίστευσης κατά την έννοια του Κανονισμού 765/2008/ ΕΚ ως ισχύει, για τα πρότυπα που έχουν εφαρμογή στον εξοπλισμό του χώρου παιδικής αναψυχής. Η έγκριση δραστηριοποίησης των Οργανισμών Αξιολόγησης της Συμμόρφωσης ως προς τις διατάξεις της παρούσας θα χορηγείται από την αρμόδια υπηρεσία της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας σύμφωνα με τις προβλέψεις της Φ.01.2/56790/ΔΠΠ1828/31.5.2016 (Β’ 1897) κοινής υπουργικής απόφασης.

2. Ο εγκεκριμένος Οργανισμός Αξιολόγησης της Συμμόρφωσης ελέγχει τη συμμόρφωση του χώρου παιδικής αναψυχής προς τις διατάξεις της παρούσας και την κείμενη νομοθεσία και χορηγεί πιστοποιητικό ασφαλούς εγκατάστασης και λειτουργίας, το οποίο συνοδεύεται υποχρεωτικά από αναλυτική έκθεση των στοιχείων του ελέγχου.

3. Αν από τον έλεγχο δεν επιβεβαιώνεται η συμμόρφωση με βάση τα οριζόμενα στην παράγραφο 1, ο Οργανισμός Αξιολόγησης της Συμμόρφωσης συντάσσει «έκθεση επιθεώρησης», η οποία κοινοποιείται στον υπεύθυνο λειτουργίας της παραγράφου 4 του άρθρου 5, και προτείνει τη λήψη μέτρων συμμόρφωσης, ορίζοντας στην έκθεση επιθεώρησης το χρονικό διάστημα που θεωρεί εύλογο για τη διενέργεια επαναληπτικού ελέγχου. Εφόσον κατά τον επαναληπτικό έλεγχο διαπιστωθεί η άρση των μη συμμορφώσεων, χορηγείται το πιστοποιητικό.

4. Μετά την έναρξη λειτουργίας, οι χώροι παιδικής αναψυχής υπόκεινται υποχρεωτικά σε ετήσιο περιοδικό έλεγχο, ο οποίος περιλαμβάνει τον έλεγχο συντήρησης της εγκατάστασης και του εξοπλισμού και τον έλεγχο λειτουργίας. Ο ετήσιος έλεγχος διενεργείται ομοίως από Οργανισμό Αξιολόγησης της Συμμόρφωσης, ο οποίος ελέγχει τη συμμόρφωση του χώρου παιδικής αναψυχής προς τις διατάξεις της παρούσας και την κείμενη νομοθεσία και χορηγεί πιστοποιητικό περιοδικού ελέγχου. Το πιστοποιητικό αυτό συνοδεύεται υποχρεωτικά από αναλυτική έκθεση των στοιχείων του ελέγχου και υποβάλλεται με ευθύνη του οικονομικού φορέα στην αρμόδια αδειοδοτούσα αρχή.

5. Αν από τον έλεγχο δεν επιβεβαιώνεται η συμμόρφωση κατά την παράγραφο 3, ο Οργανισμός Αξιολόγησης της Συμμόρφωσης συντάσσει έκθεση επιθεώρησης εντός δέκα (10) ημερών, η οποία κοινοποιείται στον υπεύθυνο λειτουργίας της παραγράφου 4 του άρθρου 5, και προτείνει τη λήψη διορθωτικών μέτρων, ορίζοντας στην έκθεση επιθεώρησης το χρονικό διάστημα που θεωρεί εύλογο για τη διενέργεια επαναληπτικού ελέγχου. Εφόσον κατά τον επαναληπτικό έλεγχο διαπιστωθεί η άρση των μη συμμορφώσεων, χορηγείται το πιστοποιητικό περιοδικού ελέγχου. Σε αντίθετη περίπτωση, ο Οργανισμός Αξιολόγησης της Συμμόρφωσης υποχρεούται να ανακαλέσει το πιστοποιητικό αρχικού ελέγχου και να ενημερώσει εγγράφως, εντός δέκα (10) ημερών από την ημερομηνία διεξαγωγής του επαναληπτικού ελέγχου, την αρμόδια αδειοδοτούσα αρχή για τις δικές της ενέργειες.

6. Σε περίπτωση τροποποιήσεων ή μετατροπών στην κάτοψη, προσθήκης εξοπλισμού, επισκευών μεγάλης έκτασης στην εγκατάσταση ή ουσιωδών αλλαγών στις δραστηριότητες, ο υπεύθυνος λειτουργίας του χώρου παιδικής αναψυχής υποχρεούται να ειδοποιήσει άμεσα τον Οργανισμό Αξιολόγησης της Συμμόρφωσης για διενέργεια έκτακτου ελέγχου, ενημερώνοντας ταυτόχρονα για τις αλλαγές και επεμβάσεις που έχουν συντελεστεί στον χώρο. Στην περίπτωση αυτή χορηγείται πιστοποιητικό έκτακτου ελέγχου και εφαρμόζονται αναλογικά οι παράγραφοι 4 και 5 για τον περιοδικό έλεγχο και ο υπεύθυνος λειτουργίας οφείλει να ενημερώσει την αρμόδια αδειοδοτούσα αρχή, ώστε να τροποποιηθεί αναλόγως η χορηγηθείσα έγκριση, εφόσον απαιτηθεί.

Άρθρο 7

Διαδικασία έγκρισης

1. Η λειτουργία των χώρων παιδικής αναψυχής υπόκειται σε καθεστώς έγκρισης, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στα άρθρα 7 και 8 του ν. 4442/2016, η οποία χορηγείται από την κατά τόπο αρμόδια Περιφέρεια.

2. Η αίτηση για τη χορήγηση της έγκρισης υποβάλλεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά από τον φορέα της οικονομικής δραστηριότητας μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Άσκησης Δραστηριοτήτων και Ελέγχων (ΟΠΣ-ΑΔΕ) του άρθρου 14 του ν. 4442/2016. Μέχρι την ενεργοποίηση του ΟΠΣ-ΑΔΕ, η αίτηση για τη χορήγηση έγκρισης λειτουργίας των χώρων παιδικής αναψυχής υποβάλλεται από τον φορέα της οικονομικής δραστηριότητας στη Διεύθυνση Ανάπτυξης της κατά τόπο αρμόδιας Περιφέρειας. Η αδειοδοτούσα Αρχή εξετάζει το αίτημα για χορήγηση της έγκρισης εντός τριάντα (30) ημερών από την προσήκουσα υποβολή του συνόλου των δικαιολογητικών. Σε περίπτωση που παρέλθει άπρακτη η προθεσμία του προηγούμενου εδαφίου τεκμαίρεται χορήγηση της έγκρισης.

3. Μετά την έκδοση έγκρισης λειτουργίας η αδειοδοτούσα αρχή δύναται να διενεργεί ελέγχους και να προβαίνει στις ενέργειες εποπτείας εν γένει, σύμφωνα με τον ν. 4512/2018 (Α’ 5) και τις κανονιστικές πράξεις που εκδίδονται κατ’ εξουσιοδότηση αυτού. Μέχρι την πλήρη εφαρμογή του ανωτέρω νόμου η αδειοδοτούσα αρχή διενεργεί τους εκ των υστέρων ελέγχους βάσει κριτηρίων κινδύνου.

Άρθρο 8

Απαιτούμενα δικαιολογητικά

1. Για την χορήγηση της έγκρισης, υποβάλλονται τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

α. Αίτηση του φορέα της εγκατάστασης, στην οποία περιγράφονται οι επιμέρους δραστηριότητες του χώρου και ορίζεται ο υπεύθυνος λειτουργίας, συνοδευόμενη από δήλωση αποδοχής του υπευθύνου και απόσπασμα Ποινικού Μητρώου αναφορικά με την προϋπόθεση της παρ. 4 του άρ. 5 της παρούσας.

β. Νομικά πρόσωπα: Έγγραφα νομιμοποίησης του φορέα ανάλογα με τη νομική μορφή τους (καταστατικό, εκπροσώπηση κ.λπ.)/Φυσικά πρόσωπα: Αντίγραφο του Αστυνομικού Δελτίου Ταυτότητας ή άλλου εγγράφου από τα προβλεπόμενα στο άρθρο 6 του ν. 1599/1986. Για αλλοδαπά φυσικά πρόσωπα που δεν είναι πολίτες κράτους-μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης υποβάλλεται αντίγραφο της άδειας διαμονής, με την οποία επιτρέπεται η άσκηση ανεξάρτητης οικονομικής δραστηριότητας.

γ. Παράβολο ύψους εκατό (100) ευρώ. Ποσοστό 80% του συνόλου των εσόδων από τα παράβολα εισπράττεται υπέρ της οικείας Περιφέρειας και ποσοστό 20% υπέρ του κρατικού προϋπολογισμού, για την κάλυψη σχετικών δαπανών της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης, σύμφωνα με το άρθρο 11 ν. 4442/2016.

δ. Έγγραφο από το οποίο να αποδεικνύεται ότι ο φορέας έχει δικαίωμα χρήσης του χώρου.

ε. Αντίγραφο της οικοδομικής άδειας, συνοδευόμενο από υπεύθυνη δήλωση αρμόδιου κατά νόμο μηχανικού με την οποία βεβαιώνεται η στατική επάρκεια του κτιρίου για τη συγκεκριμένη χρήση και ότι στον χώρο όπου θα λειτουργήσει η εγκατάσταση δεν υπάρχουν αυθαίρετες κατασκευές και δεν έχουν εγκατασταθεί αυθαίρετες χρήσεις, ή ότι τυχόν αυθαίρετες κατασκευές ή χρήσεις έχουν υπαχθεί σε διαδικασία νομιμοποίησης ή τακτοποίησης σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

στ. Βεβαίωση χρήσης γης από την αρμόδια Υπηρεσία Δόμησης.

ζ. Απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων ή υπαγωγή σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις, εφόσον επιβάλλεται από τις κείμενες διατάξεις.

η. Πιστοποιητικό πυρασφάλειας για το σύνολο της εγκατάστασης, το οποίο εκδίδεται από την Οικεία Πυροσβεστική Υπηρεσία.

θ. Βεβαίωση μηχανικού με την οποία βεβαιώνεται ότι η απότμηση-υποβιβασμός στάθμης πεζοδρομίου ή η κυκλοφοριακή σύνδεση ή η είσοδος - έξοδος της εγκατάστασης έχει υλοποιηθεί με βάση τα εγκεκριμένα από την αρμόδια υπηρεσία σχέδια.

ι. Τεχνική έκθεση, η οποία περιλαμβάνει τις σχετικές κατόψεις/τομές (σε κλίμακα 1:100), στην οποία περιγράφονται και απεικονίζονται οι επιμέρους χώροι, ο εξοπλισμός, οι κατασκευές και τυχόν χώροι υγειονομικού ενδιαφέροντος.

ια. Πιστοποιητικό αρχικού ελέγχου, το οποίο εκδίδεται κατά τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 6.

ιβ. Υπεύθυνη Δήλωση Εγκαταστάτη (ΥΔΕ), σύμφωνα με τα οριζόμενα στην αριθμ. Φ.50/503/168/2011 «Τροποποίηση της αριθμ. 115239/25702/3627 (ΦΕΚ 8/Β’/1965) απόφασης του Υπουργού Βιομηχανίας «περί ερμηνείας των διατάξεων του ν. 4483/1965» (Β’ 844), όπως αυτή ισχύει.

ιγ. Υπεύθυνη δήλωση του φορέα με την οποία επιβεβαιώνεται η ακρίβεια των υποβληθέντων στοιχείων.

2. Εφόσον στον χώρο παιδικής αναψυχής πρόκειται να λειτουργήσει έκθεση ζώων ή ενυδρείο με μη σημαντικό αριθμό ειδών, για την έγκριση υποβάλλεται επιπρόσθετα δήλωση του φορέα στην οποία περιγράφονται η δυναμικότητα της έκθεσης ή του ενυδρείου, με μέγιστο αριθμό πληθυσμού και ειδών, καθώς και ο αριθμός των εργαζομένων, επιπρόσθετα δε κατονομάζεται ο υπεύθυνος κτηνίατρος της εγκατάστασης.

Άρθρο 9

Κυρώσεις

1. Αν ο υπόχρεος παραλείψει την υποβολή έγκρισης ή υποβάλει αναληθή στοιχεία, επιβάλλονται σε βάρος του φορέα της οικονομικής δραστηριότητας οι κυρώσεις του άρθρου 15 του ν. 4442/2016. Αρμόδιο όργανο για την επιβολή των κυρώσεων αυτών ορίζεται ο Περιφερειάρχης.

2. Εάν ο χώρος παιδικής αναψυχής λειτουργεί χωρίς την έγκριση του άρθρου 7, επιβάλλεται πρόστιμο δέκα χιλιάδων (10.000) ευρώ και ο χώρος σφραγίζεται μέχρι τη χορήγηση της έγκρισης.

3. Σε περίπτωση παράβασης των όρων της παρούσας ή/και μη συμμόρφωσης με υποδείξεις των οργάνων ελέγχου του άρθρου 6, επιβάλλεται πρόστιμο πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ και προσωρινή σφράγιση του χώρου παιδικής αναψυχής για χρονικό διάστημα δέκα (10) έως τριάντα (30) ημερών. Εφόσον προκύπτει άμεσος κίνδυνος για την ασφάλεια του κοινού η αδειοδοτούσα αρχή διατάσσει, την ολική ή μερική προσωρινή ή οριστική διακοπή της λειτουργίας της δραστηριότητας.

4. Οι κυρώσεις επιβάλλονται με απόφαση της κατά τόπο αρμόδιας Περιφέρειας. Κατά των αποφάσεων επιβολής κυρώσεων χωρεί ειδική διοικητική προσφυγή, σύμφωνα με το άρθρο 227 του ν. 3852/2010 (Α’ 87).

5. Τα πρόστιμα βεβαιώνονται και εισπράττονται κατά τη διαδικασία είσπραξης των δημοσίων εσόδων κατά τις διατάξεις του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (Κ.Ε.Δ.Ε.). Ποσοστό 50% του επιβληθέντος προστίμου αποτελεί έσοδο της οικείας Περιφέρειας, στη χωρική αρμοδιότητα της οποίας βεβαιώνεται η παράβαση και ποσοστό 50% αποδίδεται σε ειδικό κωδικό του κρατικού προϋπολογισμού.

Άρθρο 10

Μεταβατικές διατάξεις

Κατά την πρώτη εφαρμογή της παρούσας και για χρονικό διάστημα έξι μηνών από την έναρξη ισχύος της, αντί του πιστοποιητικού αρχικού ελέγχου της περίπτωσης ια’ της παραγράφου 1 του άρθρου 8 γίνεται αποδεκτή υπεύθυνη δήλωση του φορέα οικονομικής δραστηριότητας περί υποβολής του πιστοποιητικού, πριν την παρέλευση της ως άνω οριζόμενης εξάμηνης προθεσμίας. Σε περίπτωση μη υποβολής του πιστοποιητικού αρχικού ελέγχου εντός της ως άνω προθεσμίας, έχουν εφαρμογή οι διατάξεις περί κυρώσεων του άρθρου 9.

Παράρτημα Ι

Ενδεικτικός πίνακας ισχυόντων προτύπων και προδιαγραφών ΕΝ 1990 Βασικές αρχές για το σχεδιασμό μεταλλικών κατασκευών ΕΝ 1993-1 Ευρωκώδικας 3: Σχεδιασμός Μεταλλικών Κατασκευών Σειρά ΕΝ 1176 Έλεγχος της ασφάλειας του εξοπλισμού παιχνιδότοπων ΕΛΟΤ ΕΝ 1177 Δάπεδα παιχνιδότοπων με απορροφητικότητα κρούσεων - Μέθοδοι δοκιμής για τον προσδιορισμό της απορροφητικότητας κρούσεων ΕΝ 13814-1,2,3

Ασφάλεια μηχανημάτων και διατάξεων ψυχαγωγικών πάρκων - Μέρος 1: Απαιτήσεις σχεδιασμού και κατασκευής Ασφάλεια μηχανημάτων και διατάξεων ψυχαγωγικών πάρκων - Μέρος 2: Απαιτήσεις για λειτουργία, συντήρηση και χρήση Ασφάλεια μηχανημάτων και διατάξεων ψυχαγωγικών πάρκων - Μέρος 3: Απαιτήσεις για τον έλεγχο σχεδιασμού, κατασκευής, λειτουργίας και χρήσης

ΕΝ16630 Σταθεροί εξοπλισμοί σωματικής άσκησης σε εξωτερικούς χώρους - Απαιτήσεις ασφάλειας και μέθοδοι δοκιμής

ΕΝ15567-1,2

Εγκαταστάσεις χώρων άθλησης και αναψυχής - Σχοινιά ακροβασίας Μέρος 1: Κατασκευή και απαιτήσεις ασφάλειας

Μέρος 2:Απαιτήσεις λειτουργίας

ΕΛΟΤ HD 384 Υπουργική απόφαση Φ.7.5/1816/88/2004 (ΦΕΚ 470 Β’) Απαιτήσεις για ηλεκτρικές εγκαταστάσεις

Οδηγία 2006/42/ΕΚ π.δ. 57/2010 (ΦΕΚ 97 Α’) π.δ. 81/2011 (ΦΕΚ Α’ 197) Οδηγία 2014/35/ΕΕ Κοινή υπουργική απόφαση οικ. 51157/ΔΤΒΝ 1129/2016 (ΦΕΚ 1425 Β’)

Οδηγία 2014/30/ΕΕ Υπουργική απόφαση ΟΙΚ.37764/873/Φ342 (ΦΕΚ 1602 Β’) Ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα εξοπλισμού

Κανονισμός 1907/2006/ΕΕ Χημικά προϊόντα

Άρθρο 11

Έναρξη ισχύος

Η παρούσα απόφαση ισχύει από τη δημοσίευσή της. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης. Αθήνα, 2 Δεκεμβρίου 2019

Ο Υφυπουργός

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΗΣ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!