ΦΠΑ

Βουλή Δημοσιεύθηκε ο Ν. 4690/2020 με την κύρωση των ΠΝΠ και τις σημαντικές τροπολογίες

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ ο ν. 4690/2020 με τίτλο "Κύρωση: α) της από 13.4.2020 Π.Ν.Π. «Μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις» (A ́ 84) και β) της από 1.5.2020 Π.Ν.Π. «Περαιτέρω μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και την επάνοδο στην κοινωνική και οικονομική κανονικότητα» (Α ́ 90) και άλλες διατάξεις."

Υπενθυμίζεται ότι ο νόμος περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, τις ακόλουθες σημαντικές διατάξεις κατά άρθρο:

 • Άρθρο 3: Επέκταση του ευεργετήματος της έκπτωσης ποσοστού 25% σε εμπρόθεσμα καταβαλλόμενες δόσεις βεβαιωμένων οφειλών μηνός Μαΐου 2020
 • Άρθρο 4: Επέκταση της μείωσης μισθώματος επαγγελματικών μισθώσεων, μισθώσεων κύριας κατοικίας, μισθώσεων εξαρτημένων μελών – φοιτητών και μισθώσεων ναυτικών για τον μήνα Μάιο 2020
 • Άρθρο 5: Παράταση προθεσμίας ληξιπροθέσμου για αναδρομικώς εισπραχθείσες αποδοχές
 • Άρθρο 6: Παράταση προθεσμιών καταβολής φορολογικών επιβαρύνσεων που αναλογούν σε προϊόντα καφέ
 • Άρθρο 11: Μείωση συντελεστών Φόρου Προστιθέμενης Αξίας για συγκεκριμένα αγαθά και υπηρεσίες
 • Άρθρο 12: Επέκταση των μέτρων οικονομικής ενίσχυσης και στις κοινωνίες, αστικού ή κληρονομικού δικαίου, κερδοσκοπικού χαρακτήρα
 • Άρθρο 13: Μέτρα στήριξης των εκμισθωτών από τη μη είσπραξη μισθωμάτων κατ’ επιταγή νόμου στο πλαίσιο αντιμετώπισης των επιπτώσεων του κορωνοϊού COVID-19
 • Άρθρο 14: Παράταση προθεσμιών καταβολής βεβαιωμένων οφειλών και δόσεων ρυθμίσεων/διευκολύνσεων τμηματικής καταβολής, αναστολή είσπραξης ληξιπρόθεσμων οφειλών και συμψηφισμός κατά 25% με βεβαιωμένες οφειλές για τους εκμισθωτές ακινήτων
 • Άρθρο 15: Επέκταση της μείωσης μισθώματος επαγγελματικών μισθώσεων, μισθώσεων κύριας κατοικίας, μισθώσεων εξαρτημένων μελών – φοιτητών και μισθώσεων ναυτικών
 • Άρθρο 16: Φορολογική αντιμετώπιση των εισοδημάτων των κυβερνητών, συγκυβερνητών και μηχανικών αεροσκαφών αεροπορικών εταιρειών με φορολογική κατοικία ή μόνιμη εγκατάσταση στην Ελλάδα, καθώς και της αποζημίωσης των μελών των Ανεξάρτητων Επιτροπών Προσφυγών του άρθρου 5 του ν. 4375/2016
 • Άρθρο 17: Δωρεάν διάθεση αιθυλικής αλκοόλης προς το Υπουργείο Υγείας από νόμιμους κατόχους και από τα αζήτητα αποθέματα της ΑΑΔΕ για χρήση από νοσοκομεία, θεραπευτήρια και λοιπά ιδρύματα του Δημοσίου για ιατρικούς σκοπούς ή για την παρασκευή αντισηπτικών
 • Άρθρο 19: Αναστολή διατάξεων για τη διάθεση προϊόντων σε καταστήματα αφορολογήτων ειδών
 • Άρθρο 27: Μείωση ασφαλιστικών εισφορών κατά ποσοστό είκοσι πέντε τοις εκατό (25%)
 • Άρθρο 29: Καταληκτική ημερομηνία υπαγωγής στη ρύθμιση του ν. 4611/2019
 • Άρθρο 31: Μηχανισμός ενίσχυσης της απασχόλησης «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ»
 • Άρθρο 32: Μέτρα οικονομικής ενίσχυσης εποχικά εργαζομένων με δικαίωμα υποχρεωτικής επαναπρόσληψης
 • Άρθρο 33: Έκτακτη αποζημίωση εποχικά εργαζομένων χωρίς δικαίωμα υποχρεωτικής επαναπρόσληψης
 • Άρθρο 34: Δικαίωμα ένταξης στον μηχανισμό στήριξης εργαζομένων που διατελούν σε άδεια
 • Άρθρο 35: Δυνατότητα χρήσης μειωμένου ωραρίου εργασίας γονέων ως έκτακτο και προσωρινό μέτρο
 • Άρθρο 37: Παράταση αναστολής συμβάσεων εργασίας για τους μήνες Ιούνιο και Ιούλιο 2020
 • Άρθρο 38: Παράταση της αναστολής προθεσμιών λήξης, εμφάνισης και πληρωμής αξιογράφων οφειλόμενων από επιχειρήσεις του τουριστικού κλάδου
 • Άρθρο 78: Απασχόληση συνταξιούχων και απαλλαγή από την υποχρέωση καταβολής ασφαλιστικών εισφορών, λόγω αγροτικής δραστηριότητας με ετήσιο εισόδημα έως 10.000 ευρώ

Διαβάστε ακολούθως το ν. 4690/2020, όπως δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως:

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
MARIA
03/07/2020 10:23:48

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΜΙΣΘΩΤΗΡΙΩΝ COVID???