Αποφάσεις - Εγκύκλιοι

Κ.Υ.Α. 10302/2020 Διαδικασία χορήγησης ταξιδιωτικών εγγράφων σε δικαιούχους καθεστώτος του πρόσφυγα, σε δικαιούχους επικουρικής προστασίας καθώς και σε αιτούντες διεθνή προστασία.

Αριθμ. 10302

ΦΕΚ B’ 2036/30.05.2020

Διαδικασία χορήγησης ταξιδιωτικών εγγράφων σε δικαιούχους καθεστώτος του πρόσφυγα, σε δικαιούχους επικουρικής προστασίας καθώς και σε αιτούντες διεθνή προστασία.

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ -

ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΣΥΛΟΥ

1. Έχοντας υπόψη τις διατάξεις:

α. Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α’ 98), όπως ισχύουν.

β. Του ν. 1338/1983 (Α’ 34) «Εφαρμογή του κοινοτικού δικαίου».

γ. Του άρθρου 1 του ν. 3103/2003 «Έκδοση διαβατηρίων από την Ελληνική Αστυνομία και άλλες διατάξεις» (Α’ 23).

δ. Του ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο Διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια” και άλλες διατάξεις».

ε. Της παρ. 4 του άρθρου 22 του ν. 3938/2011 «Σύσταση Γραφείου Αντιμετώπισης Περιστατικών Αυθαιρεσίας στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη και άλλες διατάξεις» (Α’ 61).

στ. Της παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 4375/2016 (Α’ 51).

ζ. Του ν. 4249/2014 «Αναδιοργάνωση της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού Σώματος και της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, αναβάθμιση Υπηρεσιών του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και ρύθμιση λοιπών θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και άλλες διατάξεις» (Α’ 73), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

η. Του ν. 4636/2019 (Α’ 169) «Περί Διεθνούς Προστασίας και άλλες διατάξεις», όπως ισχύεικαι ιδίως του άρθρου 25 αυτού.

θ. Του π.δ. 14/2001 (Α’ 12) «Οργάνωση Υπηρεσιών Ελληνικής Αστυνομίας», όπως ισχύουν.

ι. Του άρθρου 2 του π.δ. 126/2005 «Ίδρυση Διεύθυνσης Διαβατηρίων και άλλες διατάξεις» (Α’ 181).

ια. Του π.δ. 81/2019 (Α’ 119) με θέμα: «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων».

ιβ. Του π.δ. 83/2019 (Α’ 121) με θέμα: «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».

ιγ. Του π.δ. 84/2019 (Α’ 123) με θέμα: «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/ Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων».

ιδ. Του π.δ. 4/2020 (Α’ 4) «Σύσταση Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου».

ιε. Του π.δ. 6/2020 (Α’5) «Διορισμός Υπουργού και Αναπληρωτή Υπουργού». ιστ. Του π.δ. 9/2020 (Α’ 10) «Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη και Μετανάστευσης και Ασύλου».

ιζ. Του π.δ. 18/2020 (Α’ 34) «Μετονομασία και σύσταση Γενικών και Ειδικών Γραμματειών στο Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου».

ιη. Τις διατάξεις του ν. 4622/2019 (Α’ 133) με θέμα: «Επιτελικό κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης».

2. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος των πιστώσεων του τακτικού προϋπολογισμού (εισήγηση Γ.Δ.Δ.Ο.Υ. αριθμ. 5094/29-05-2020), αποφασίζουμε:

Άρθρο 1

Προϋποθέσεις χορήγησης ταξιδιωτικών εγγράφων

1. Τα ταξιδιωτικά έγγραφα είναι ατομικά και χορηγούνται σε:

α) σε αλλοδαπούς ή ανιθαγενείς, οι οποίοι αναγνωρίστηκαν ως δικαιούχοι καθεστώτος του πρόσφυγα με απόφαση της Υπηρεσίας Ασύλου, των Ανεξάρτητων Επιτροπών Προσφυγών της Αρχής Προσφυγών, των Επιτροπών Προσφυγών του ν. 3907/2011 της Αρχής Προσφυγών και των Επιτροπών Προσφυγών της παρ. 27 του άρθρου 80 του ν. 4375/2016, των Ανεξάρτητων Επιτροπών Προσφυγών της Αρχής Προσφυγών της παρ. 1 του άρ. 117 του ν. 4636/2019,

β) σε αλλοδαπούς ή ανιθαγενείς, οι οποίοι αναγνωρίστηκαν ως δικαιούχοι καθεστώτος επικουρικής προστασίας με απόφαση της Υπηρεσίας Ασύλου, των Ανεξάρτητων Επιτροπών Προσφυγών της Αρχής Προσφυγών, των Επιτροπών Προσφυγών του ν. 3907/2011 της Αρχής Προσφυγών και των Επιτροπών Προσφυγών της παρ. 27 του άρθρου 80 του ν. 375/2016, των Ανεξάρτητων Επιτροπών Προσφυγών της Αρχής Προσφυγών της παρ. 1 του άρ. 117 του ν. 4636/2019, εφόσον αυτοί αδυνατούν να εξασφαλίσουν εθνικό διαβατήριο,

γ) στα μέλη της οικογένειας δικαιούχου καθεστώτος διεθνούς προστασίας, όπως αυτά ορίζονται στην περ. θ του άρ. 2 του ν. 4636/2019 κατά περίπτωση και σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα απόφαση,

δ) σε αιτούντες διεθνή προστασία, εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις της παρ. 4 του άρθρου 25 του ν. 4636/2019 και η αίτηση διεθνούς προστασίας έχει υποβληθεί στην Υπηρεσία Ασύλου.

2. Δεν χορηγείται ταξιδιωτικό έγγραφο σε πρόσωπο που:

α) έχει καταδικασθεί τελεσίδικα για πλαστογραφία, πλαστογραφία πιστοποιητικών, υπεξαγωγή εγγράφων, ψευδή ανωμοτί κατάθεση ή ψευδή δήλωση (άρθρα 216, 217, 222, και 225 Π.Κ. και άρθρο 22 παρ. 6 του ν. 1599/1986) εφόσον η τέλεση αυτών σχετίζεται με την έκδοση, τη χρήση, την απώλεια ή την κλοπή διαβατηρίου, ταυτότητας ή οποιουδήποτε άλλου εγγράφου που μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως ταξιδιωτικό έγγραφο ή για εγκληματική οργάνωση, τρομοκρατικές πράξεις, αρπαγή, εμπόριο δούλων, εμπορία ανθρώπων, αρπαγή ανηλίκων, ακούσια απαγωγή, σωματεμπορία (άρθρα 187, 187Α, 322, 323, 323Α, 324, 327, 351 Π.Κ.) καθώς και τα αδικήματα του άρθρου 29 παρ. 5, 6, 7 και του άρθρου 30 παρ. 1 και 2 του ν. 4251/2014. Η απαγόρευση ισχύει από την έκδοση της τελεσίδικης καταδικαστικής απόφασης για πέντε (5) έτη εφόσον αφορά στην τέλεση των παραπάνω πλημμελημάτων και για δέκα (10) έτη αντίστοιχα στις περιπτώσεις τέλεσης κακουργήματος υπό την προϋπόθεση ότι έχει εκτιθεί η επιβληθείσα ποινή,

β) έχει ασκηθεί σε βάρος του ποινική δίωξη για κακούργημα ή για αδίκημα της περίπτωσης (α) και για όσο χρόνο διαρκεί η εκκρεμοδικία,

γ) εκκρεμεί σε βάρος του μέτρο απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα,

δ) εκτίει στερητική της ελευθερίας ποινή ή είναι υπόδικος και του έχει επιβληθεί προσωρινή κράτηση,

ε) εκκρεμεί σε βάρος του αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση ή διάταξη Δικαστή ή Εισαγγελέα, η οποία δεν έχει εκτελεστεί, εκτός αν ο νόμος ορίζει διαφορετικά σε ειδικές περιπτώσεις,

στ) εκκρεμεί σε βάρος του ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης ή αίτημα έκδοσής του σε τρίτη χώρα και μέχρι περάτωσης της διαδικασίας αυτής και

ζ) εκκρεμεί σε βάρος του ένταλμα σύλληψης ή προσωρινής κράτησης.

3. Για τη χορήγηση ταξιδιωτικού εγγράφου απαιτείται η υποβολή αίτησης, η οποία συνοδεύεται από τα κατά περίπτωση απαιτούμενα δικαιολογητικά, με αυτοπρόσωπη παρουσία του ενδιαφερομένου.

4. Προκειμένου περί ανηλίκου και άγαμου τέκνου, καθώς και ενηλίκου τέκνου που πάσχει από πνευματική ή σωματική αναπηρία και δεν δύναται να υποβάλει αυτοτελώς αίτηση για χορήγηση ταξιδιωτικών εγγράφων, για την υποβολή της αίτησης και των δικαιολογητικών απαιτείται επιπλέον η αυτοπρόσωπη παρουσία αυτού που ασκεί την επιμέλεια, την επιτροπεία ή τη δικαστική συμπαράσταση αντίστοιχα. Όταν η επιμέλεια ασκείται και από τους δύο γονείς αρκεί η αυτοπρόσωπη παρουσία του ενός γονέα και η έγγραφη συναίνεση του άλλου, του οποίου το ιδιόχειρο της υπογραφής βεβαιώνεται από οποιαδήποτε αρμόδια αρχή. Η αίτηση και τα δικαιολογητικά που ορίζονται στο άρθρο 4 υποβάλλονται από έναν εκ των δύο γονέων ή από εκείνον που ασκεί την επιμέλεια με αυτοπρόσωπη παρουσία του τέκνου. Όταν κανένας γονέας δεν μπορεί να παραστεί για λόγους ανωτέρας βίας και το τέκνο είναι άνω των δεκαπέντε(15) ετών, η ως άνω αίτηση και τα δικαιολογητικά που ορίζονται στο άρθρο 4 υποβάλλονται από τον ίδιο τον ενδιαφερόμενο και η αίτηση γίνεται δεκτή, εάν πληρούνται οι ουσιαστικές προϋποθέσεις, κατόπιν έγγραφης άδειας από τον αρμόδιο Εισαγγελέα Ανηλίκων ή, όπου δεν υπάρχει Εισαγγελέας Ανηλίκων, από τον Εισαγγελέα Πρωτοδικών.

5. Στις περιπτώσεις ανηλίκων τέκνων δικαιούχων καθεστώτος πρόσφυγα, που βρίσκονται στην Ελλάδα με τον ένα γονέα, ο συγγενικός δεσμός του οποίου με το ανήλικο τέκνο δεν αμφισβητείται και η γονική μέριμνα/επιμέλεια ασκείται μόνον από αυτόν, λόγω νομικών ή πραγματικών λόγων που αφορούν σε πραγματικά γεγονότα ή νομικές πράξεις που καταχωρίστηκαν από τις αρχές της χώρας καταγωγής και ο γονέας δεν έχει στην κατοχή του αποδεικτικά έγγραφα, τα οποία πληρούν τις προϋποθέσεις του αλλοδαπού δημοσίου εγγράφου ή δικαστικές αποφάσεις δυνάμει των οποίων αποδεικνύεται ότι ασκεί αποκλειστικά τη γονική μέριμνα/επιμέλεια, είναι δυνατή η χορήγηση ταξιδιωτικών εγγράφων των ανηλίκων, υπό την προϋπόθεση της προσκόμισης σχετικής ένορκης βεβαίωσης που έχει ληφθεί ενώπιον Ειρηνοδίκη ή Συμβολαιογράφου, κατά τα οριζόμενα στις διατάξεις του ν. 4335/2015. Η παρούσα διάταξη δεν εφαρμόζεται στη διαδικασία της οικογενειακής επανένωσης των προσφύγων, η οποία πραγματοποιείται αποκλειστικά δυνάμει των διατάξεων του π.δ. 131/2006.

6. Στις περιπτώσεις ανηλίκων τέκνων δικαιούχων καθεστώτος πρόσφυγα, που βρίσκονται στην Ελλάδα με τον ένα γονέα, ο συγγενικός δεσμός του οποίου με το ανήλικο τέκνο δεν αμφισβητείται και η γονική μέριμνα/επιμέλεια ασκείται μόνον από αυτόν, λόγω νομικών ή πραγματικών λόγων που αφορούν σε πραγματικά γεγονότα ή νομικές πράξεις που συνέβησαν ή καταχωρίστηκαν από τις αρχές τρίτης χώρας, πλην της χώρας καταγωγής, στην οποία δύναται ο πρόσφυγας να απευθυνθεί, θα πρέπει να προσκομίζονται όλα τα σχετικά αποδεικτικά έγγραφα, τα οποία θα πρέπει να πληρούν τις προϋποθέσεις του αλλοδαπού δημοσίου εγγράφου, άλλως θα πρέπει να προσκομίζεται απόφαση των ελληνικών δικαστηρίων με την οποία τους ανατίθεται η επιμέλεια του ανηλίκου τέκνου τους.

7. Στις περιπτώσεις ανηλίκων τέκνων δικαιούχων επικουρικής προστασίας που βρίσκονται στην Ελλάδα με τον ένα γονέα, ο συγγενικός δεσμός του οποίου με το ανήλικο τέκνο δεν αμφισβητείται, και η γονική μέριμνα/ επιμέλεια ασκείται μόνον από αυτόν λόγω νομικών ή πραγματικών λόγων που αφορούν σε πραγματικά γεγονότα ή νομικές πράξεις που συνέβησαν ή καταχωρίστηκαν στις αρχές της χώρας καταγωγής ή τρίτης χώρας, θα πρέπει να προσκομίζονται όλα τα σχετικά αποδεικτικά έγγραφα, τα οποία θα πρέπει να πληρούν τις προϋποθέσεις του αλλοδαπού δημοσίου εγγράφου, άλλως θα πρέπει να προσκομίζεται απόφαση των ελληνικών δικαστηρίων με την οποία τους ανατίθεται η επιμέλεια του ανηλίκου τέκνου τους.

8. Στην περίπτωση ασυνόδευτων ανηλίκων δικαιούχων διεθνούς προστασίας κάτω των δεκαπέντε(15) ετών, η αίτηση για τη χορήγηση ταξιδιωτικών εγγράφων και τα δικαιολογητικά του άρθρου 4 υποβάλλονται από τον εκπρόσωπό τους, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 41 παρ. (ε) του ν. 4636/2019 με αυτοπρόσωπη παρουσία του ασυνόδευτου ανηλίκου.

9. Σε περίπτωση ατόμων που αδυνατούν αποδεδειγμένα να παρουσιαστούν για να υποβάλουν αίτηση για έκδοση ταξιδιωτικών εγγράφων λόγω αναπηρίας ή σοβαρής ασθενείας, η αίτηση κατατίθεται από αντιπρόσωπο μετά από ειδική, προς τούτο, εξουσιοδότηση με θεώρηση του γνησίου της υπογραφής και προσκόμιση σχετικών εγγράφων από δημόσιο νοσοκομείο που πιστοποιούν την ως άνω κατάσταση.

Άρθρο 2

Αρμόδια υπηρεσία έκδοσης και χορήγησης ταξιδιωτικών εγγράφων

1. Αρμόδια υπηρεσία για την έκδοση και τη χορήγηση ταξιδιωτικών εγγράφων στους αναφερόμενους στο άρθρο 1 της παρούσας ορίζεται η Υπηρεσία Ασύλου.

2. Με απόφαση του Διοικητή της Υπηρεσίας Ασύλου ορίζονται οι κατά τόπον αρμόδιες Περιφερειακές Υπηρεσίες Ασύλου για την παραλαβή των ταξιδιωτικών εγγράφων.

Άρθρο 3

Αρμόδιες υπηρεσίες παραλαβής δικαιολογητικών και λήψης δακτυλικών αποτυπωμάτων για την εκτύπωση των ταξιδιωτικών εγγράφων

Με απόφαση του Διοικητή της Υπηρεσίας Ασύλου, κατόπιν σχετικής εισήγησης του Διευθυντή της Διεύθυνσης Διαβατηρίων, ορίζονται υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας ως αρμόδιες υπηρεσίες παραλαβής της αίτησης και των δικαιολογητικών καθώς και λήψης των δακτυλικών αποτυπωμάτων για την εκτύπωση των ταξιδιωτικών εγγράφων.

Άρθρο 4

Υποβολή αίτησης και δικαιολογητικών

1. Για την έκδοση ταξιδιωτικών εγγράφων υποβάλλεται από τον ενδιαφερόμενο στις υπηρεσίες του άρθρου 3 αίτηση - υπεύθυνη δήλωση εις διπλούν, στην οποία ο αιτών δηλώνει εάν έχει καταδικασθεί ή έχει ασκηθεί σε βάρος του ποινική δίωξη ή έχει παραπεμφθεί σε δίκη για κακούργημα ή για τα αδικήματα της περ. (α) της παρ. 2 του άρθρου 1 της παρούσας καθώς και αν εκκρεμεί σε βάρος του μέτρο απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα. Η αίτηση αυτή υπογράφεται από τον ίδιο τον δικαιούχο εφόσον αυτός είναι άνω των δεκαπέντε (15) ετών. Προκειμένου περί ανηλίκων ηλικίας κάτω των δεκαπέντε (15) ετών, υπογράφει ο ένας εκ των δύο γονέων του ή ο ασκών την επιμέλεια ή στην περίπτωση ασυνόδευτου ανηλίκου κάτω των δεκαπέντε (15) ετών ο επίτροπος ή εκπρόσωπός του. Προκειμένου περί ατόμων που αδυνατούν πλήρως για οποιοδήποτε λόγο να υπογράψουν, στη θέση της υπογραφής ο αρμόδιος υπάλληλος συμπληρώνει ιδιοχείρως «Αδυναμία Υπογραφής - Unabletosign». Στην ίδια υπεύθυνη δήλωση ο ενδιαφερόμενος δηλώνει τον τόπο διαμονής του, καθώς και, στις περιπτώσεις των αιτούντων διεθνή προστασία, την ύπαρξη των λόγων που προβλέπονται στην παρ. 4 του άρθρου 25 του ν. 4636/2019, συνυποβάλλοντας βεβαίωση από δημόσιο νοσοκομείο σχετικά με την αναγκαιότητα μετάβασης του αιτούντος στο εξωτερικό για σοβαρούς λόγους υγείας.

2. Το ένα αντίτυπο της εν λόγω αίτησης διαβιβάζεται με κάθε πρόσφορο τρόπο στην Υπηρεσία Ασύλου του άρθρου 2 της παρούσας, η οποία διενεργεί, σύμφωνα με τη διάταξη της παρ. 3 του άρθρου 10 του ν. 3230/2004 (Α’ 44), έλεγχο, σε ποσοστό τουλάχιστον πέντε τοις εκατό (5%) των δηλώσεων που υποβλήθηκαν κατά το αμέσως προηγούμενο τρίμηνο, με την έκδοση αντιγράφου ποινικού μητρώου δικαστικής χρήσης του άρθρου 577 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας, προκειμένου να διαπιστώσει την ακρίβεια των δηλωθέντων γεγονότων. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί, κατά τον έλεγχο, ότι δηλώθηκαν ψευδή γεγονότα ή απεκρύβησαν αληθινά, ανεξάρτητα από την επιβολή των κυρώσεων της παρ. 6 του άρθρου 22 του ν. 1599/1986, με απόφαση του Προϊσταμένου της Περιφερειακής Υπηρεσίας Ασύλου του άρθρου 2 της παρούσας, ακυρώνεται το εκδοθέν ταξιδιωτικό έγγραφο.

3. Δια της χορήγησης ή αντικατάστασης ταξιδιωτικού εγγράφου από τις Περιφερειακές Υπηρεσίες Ασύλου του άρθρου 2 της παρούσας, τεκμαίρεται η αποδοχή της αίτησηςυπεύθυνης δήλωσης του ενδιαφερόμενου. Σε περίπτωση απόρριψης αίτησης χορήγησης ή αντικατάστασης ταξιδιωτικού εγγράφου, εκδίδεται από τον Προϊστάμενο της Περιφερειακής Υπηρεσίας του άρθρου 2 απορριπτική απόφαση. Ο ενδιαφερόμενος δύναται να προσφύγει κατά της απορριπτικής απόφασης ενώπιον του Διοικητή της Υπηρεσίας Ασύλου. Ο Διοικητής αποφαίνεται επί της ουσίας της προσφυγής, κατόπιν σχετικής εισήγησης τριμελούς επιτροπής, η οποία συστήνεται με απόφαση του Διοικητή της Υπηρεσίας Ασύλου με θητεία ενός (1) έτους.

4. Επιπλέον της αίτησης-υπεύθυνης δήλωσης της παρ. 1, ο ενδιαφερόμενος υποχρεούται να συνυποβάλει κατά περίπτωση:

α. Δικαιούχος καθεστώτος πρόσφυγα ή επικουρικής προστασίας:

αα. Επικυρωμένο αντίγραφο της απόφασης χορήγησης διεθνούς προστασίας.

ββ. Δύο (2) πρόσφατες φωτογραφίες ιδίου τύπου και των αυτών τεχνικών προδιαγραφών με αυτές που ισχύουν για τις φωτογραφίες των διαβατηρίων Ελλήνων πολιτών. Σε περιπτώσεις ατόμων με προβλήματα όρασης, όταν δεν πληρούνται επακριβώς οι τεθείσες τεχνικές προδιαγραφές φωτογραφιών (π.χ. μη εστιασμός, κλειστοί οφθαλμοί, παραμόρφωση χαρακτηριστικών προσώπου κ.λπ.) συνυποβάλλεται, είτε απλή βεβαίωση εγγραφής στα Μητρώα Τυφλών οικείας υπηρεσίας, η οποία πιστοποιεί την εν λόγω κατάσταση, είτε ιατρική βεβαίωση - γνωμάτευση.

γγ. Τριπλότυπο είσπραξης ή παράβολο για την πιστοποίηση της πληρωμής των τελών και των λοιπών επιβαρύνσεων (ταχυδρομικά έξοδα αποστολής κ.λπ.) για την έκδοση του ταξιδιωτικού εγγράφου ή ηλεκτρονικό παράβολο, το οποίο δύναται να εκδίδεται και από τις Περιφερειακές Υπηρεσίες Ασύλου. Σε περίπτωση απόρριψης αίτησης χορήγησης ή αντικατάστασης ταξιδιωτικού εγγράφου, το αντίτιμο του τριπλοτύπου είσπραξης, του παραβόλου των τελών ή του ηλεκτρονικού παραβόλου δεν επιστρέφεται στον αιτούντα. Ο δικαιούχος καθεστώτος πρόσφυγα ή επικουρικής προστασίας, κατά την υποβολή των ως άνω δικαιολογητικών, οφείλει να επιδείξει στον αρμόδιο υπάλληλο την πρωτότυπη άδεια διαμονής ενιαίου τύπου την οποία έχει στην κατοχή του ή, ελλείψει αυτής, δελτίο αιτούντος διεθνή προστασία σε ισχύ που είναι σφραγισμένο με την ένδειξη «Εκκρεμεί Έκδοση Άδεια Διαμονής».

β. Για τα μέλη οικογένειας δικαιούχου καθεστώτος πρόσφυγα ή επικουρικής προστασίας εφαρμόζεται η παρ. 4 (α) του παρόντος άρθρου.

γ. Αιτών διεθνή προστασία:

αα. Αντίγραφο ενεργού δελτίου αιτήσαντος διεθνούς προστασίας ή άδειας διαμονής ενιαίου τύπου (Α.Δ.Ε.Τ.).

ββ. Δύο (2) πρόσφατες φωτογραφίες ιδίου τύπου και των αυτών τεχνικών προδιαγραφών με αυτές που ισχύουν για τις φωτογραφίες των διαβατηρίων Ελλήνων πολιτών. Σε περιπτώσεις ατόμων με προβλήματα όρασης, όταν δεν πληρούνται επακριβώς οι τεθείσες τεχνικές προδιαγραφές φωτογραφιών (π.χ. μη εστιασμός, κλειστοί οφθαλμοί, παραμόρφωση χαρακτηριστικών προσώπου κ.λπ.) συνυποβάλλεται, είτε απλή βεβαίωση εγγραφής στα Μητρώα Τυφλών οικείας υπηρεσίας, η οποία πιστοποιεί την εν λόγω κατάσταση, είτε ιατρική βεβαίωση - γνωμάτευση.

γγ. Τριπλότυπο είσπραξης ή παράβολο για την πιστοποίηση της πληρωμής των τελών και των λοιπών επιβαρύνσεων (ταχυδρομικά έξοδα αποστολής κ.λπ.) για την έκδοση του ταξιδιωτικού εγγράφου ή ηλεκτρονικό παράβολο, το οποίο δύναται να εκδίδεται και από τις Περιφερειακές Υπηρεσίες Ασύλου. Σε περίπτωση απόρριψης αίτησης χορήγησης ή αντικατάστασης ταξιδιωτικού εγγράφου, το αντίτιμο του τριπλοτύπου είσπραξης, του παραβόλου των τελών ή του ηλεκτρονικού παραβόλου δεν επιστρέφεται στον αιτούντα. Ο αιτών διεθνή προστασία, κατά την υποβολή των ως άνω δικαιολογητικών, οφείλει να επιδείξει στον αρμόδιο υπάλληλο πρωτότυπο δελτίο αιτούντος διεθνή προστασία σε ισχύ.

5. Το εισπραχθέν ποσό θα εμφανίζεται ως έσοδο του κρατικού προϋπολογισμού στον ΑΛΕ 1560988001 «Λοιπά μη ταξινομημένα μη φορολογικά έσοδα» και θα μεταφέρεται στον ΑΛΕ 2420905001 «Έξοδα για εκδόσεις και δημοσιεύσεις» της Υπηρεσίας Ασύλου (ειδικός φορέας 1055 201 0000000) με μέριμνα του Υπουργείου Οικονομικών.

Άρθρο 5

Λήψη δακτυλικών αποτυπωμάτων

1. Οι υπηρεσίες του άρθρου 3 λαμβάνουν και κρυπτογραφούν τα δακτυλικά αποτυπώματα των δεικτών και των δύο χειρών του δικαιούχου ταξιδιωτικών εγγράφων, εκτός αν πρόκειται για ανήλικο κάτω των έξι (6) ετών που απαλλάσσεται της σχετικής υποχρέωσης.

2. Σε περίπτωση μόνιμης ή προσωρινής αδυναμίας λήψης δακτυλικού αποτυπώματος δείκτη λαμβάνεται κατά σειρά αποτύπωμα του αντίχειρα ή του μέσου ή του παράμεσου του ιδίου χεριού, ενώ στην περίπτωση μονόχειρα λαμβάνεται αποτύπωμα και δεύτερου δακτύλου με την ίδια ως άνω σειρά.

3. Πρόσωπα, για τα οποία η λήψη των δακτυλικών τους αποτυπωμάτων, κατά τα ανωτέρω, είναι φυσικώς αδύνατη, υποβάλλουν μαζί με την αίτηση της παρ. 1 του άρθρου 4, ιατρικό πιστοποιητικό, το οποίο φέρει την υπογραφή ιατρού ειδικότητας αντίστοιχης με τη βεβαιούμενη πάθηση με το οποίο αποδεικνύεται η αδυναμία λήψης δακτυλικών αποτυπωμάτων. Τα πρόσωπα αυτά απαλλάσσονται από τη σχετική υποχρέωση.

4. Εφόσον στο πρόσωπο του αιτούντα συντρέχουν ιδιαίτερα σοβαροί λόγοι υγείας, που αποδεικνύονται με ιατρικό πιστοποιητικό χορηγούμενο από ιατρό σχετικής ειδικότητας με την πάθηση που βεβαιώνεται και καθιστούν αδύνατη ή δυσχεραίνουν ουσιωδώς την μετακίνησή του στην αρμόδια υπηρεσία υποβολής δικαιολογητικών (νοσηλεία κατ’ οίκον ή σε νοσηλευτικό ίδρυμα, ανήμπορα άτομα), τότε κατ’ εξαίρεση, για την παραλαβή δικαιολογητικών και δακτυλικών αποτυπωμάτων υπάλληλος της αρμόδιας υπηρεσίας μεταβαίνει στον τόπο που βρίσκεται ο ενδιαφερόμενος, φέροντας μαζί του ανάλογο ηλεκτρονικό εξοπλισμό και ακολουθείται η προβλεπόμενη διαδικασία.

5. Η μη συναίνεση για τη λήψη των δακτυλικών αποτυπωμάτων θεωρείται παραίτηση από την αίτηση χορήγησης ταξιδιωτικών εγγράφων.

6. Οι υπηρεσίες του άρθρου 3 χορηγούν στον ενδιαφερόμενο απόδειξη παραλαβής δικαιολογητικών για εκτύπωση ταξιδιωτικών εγγράφων.

7. Μετά τη λήψη των δακτυλικών αποτυπωμάτων, οι Υπηρεσίες του άρθρου 3 αποστέλλουν με τη διαδικασία της ασφαλούς ταχυμεταφοράς (μέσω των επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών ταχυδρομείου με τις οποίες συνάπτει σύμβαση το Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας στο πλαίσιο της διακίνησης εντύπων ασφαλείας) στη Διεύθυνση Διαβατηρίων και Εγγράφων Ασφαλείας του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας:

α) την αίτηση έκδοσης ταξιδιωτικών εγγράφων, στην οποία επικολλάται η φωτογραφία του δικαιούχου και αναγράφονται τα στοιχεία αυτού,

β) το αντίγραφο της απόφασης χορήγησης διεθνούς προστασίας ή του ενεργού δελτίου αιτήσαντος διεθνούς προστασίας ή της άδειας διαμονής ενιαίου τύπου,

γ) την κρυπτογραφημένη σελίδα που περιλαμβάνει τα στοιχεία του κατόχου και τα δακτυλικά του/της αποτυπώματα,

δ) φωτοαντίγραφο του τριπλότυπου είσπραξης ή παραβόλου ή του αποδεικτικού δέσμευσης του ηλεκτρονικού παραβόλου.

8. Η Διεύθυνση Διαβατηρίων και Εγγράφων Ασφαλείας του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας, προβαίνει στην εκτύπωση των ταξιδιωτικών εγγράφων και τα διαβιβάζει με την ίδια διαδικασία στις αρμόδιες υπηρεσίες του άρθρου 3 της παρούσας. Τα σχετικά δικαιολογητικά και η κρυπτογραφημένη σελίδα με τα στοιχεία του κατόχου και τα δακτυλικά του αποτυπώματα καταστρέφονται μετά την ολοκλήρωση επεξεργασίας του αιτήματος. Σε περίπτωση που δεν καθίσταται δυνατή η εκτύπωση των ταξιδιωτικών εγγράφων για τεχνικούς λόγους, η Διεύθυνση Διαβατηρίων και Εγγράφων Ασφαλείας αποστέλλει σχετική ενημέρωση στις υπηρεσίες του άρθρου 3 της παρούσας, προκειμένου να προβούν σε κάθε απαιτούμενη ενέργεια για την εκ νέου εκτύπωσή τους.

9. Τα ταξιδιωτικά έγγραφα παραλαμβάνει από τις υπηρεσίες του άρθρου 3 υπάλληλος της αρμόδιας Περιφερειακής Υπηρεσίας Ασύλου του άρθρου 2 της παρούσας με τη σύνταξη και υπογραφή πρωτοκόλλου παράδοσης - παραλαβής στο οποίο αναφέρεται ο συνολικός αριθμός των ταξιδιωτικών εγγράφων που παραδόθηκαν στον υπάλληλο και ο αριθμός που φέρει το κάθε ταξιδιωτικό έγγραφο.

10. Οι διατάξεις του παρόντος εφαρμόζονται ανάλογα στην περίπτωση της αντικατάστασης ταξιδιωτικών εγγράφων κατά το άρθρο 9 ή έκδοσης νέων, λόγω λήξης ισχύος των ήδη χορηγηθέντων.

11. Τα ταξιδιωτικά έγγραφα εκτυπώνονται από τη Διεύθυνση Διαβατηρίων και Εγγράφων Ασφαλείας του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας και αποστέλλονται στις αρμόδιες Υπηρεσίες του άρθρου 3 εντός προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερών από την παραλαβή των στοιχείων της παρ. 7.

Άρθρο 6

Χρονική ισχύς ταξιδιωτικών εγγράφων

1. Η διάρκεια ισχύος των ταξιδιωτικών εγγράφων που χορηγούνται σε δικαιούχους καθεστώτος πρόσφυγα ή μέλος της οικογένειάς τους καθορίζεται σε πέντε (5) έτη από την έκδοσή τους για τους ενήλικες καθώς και για τους ανήλικους που έχουν συμπληρώσει τα δεκατέσσερα (14) έτη της ηλικίας τους και τρία (3) έτη για τους λοιπούς ανήλικους.

2. Η διάρκεια ισχύος των ταξιδιωτικών εγγράφων που χορηγούνται σε δικαιούχους επικουρικής προστασίας ή μέλος της οικογένειάς τους καθορίζεται σε τρία (3) έτη από την έκδοσή τους.

3. Η διάρκεια ισχύος των ταξιδιωτικών εγγράφων που χορηγούνται σε αιτούντες διεθνή προστασία καθορίζεται σε έξι (6) μήνες από την έκδοσή τους.

Άρθρο 7

Αρμόδια υπηρεσία - Υποβολή αίτησης - Διαδικασία ανανέωσης ταξιδιωτικών εγγράφων.

1. Αρμόδια υπηρεσία για την ανανέωση των ταξιδιωτικών εγγράφων ορίζεται, για όλη την επικράτεια, το Αυτοτελές Κλιμάκιο Ασύλου Δικαιούχων Διεθνούς Προστασίας (Α.Κ.Α Δ.Δ.Π.).

2. Για την ανανέωση ταξιδιωτικών εγγράφων υποβάλλονται ηλεκτρονικά:

α. αίτηση ανανέωσης (το έντυπο της αίτησης αντλούν οι δικαιούχοι από τον ιστότοπο της Υπηρεσίας Ασύλου).

β. ψηφιακή φωτογραφία (2 megabyte).

Η αίτηση και η φωτογραφία των περ. α’ και β’ αποστέλλονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση traveldoc@asylo. gov.gr.

3. Επιπλέον, απαιτείται η συμπλήρωση υπεύθυνης δήλωσης του άρ. 4 της παρούσας περί μη διάπραξης αδικημάτων, θεώρησης του γνησίου υπογραφής και υποβολής ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στην Υπηρεσία Ασύλου.

4. Σε περίπτωση όπου ζητείται η ανανέωση ταξιδιωτικών εγγράφων ανηλίκων τέκνων, επιπλέον απαιτείται η συμπλήρωση υπεύθυνης δήλωσης, (θεώρησης του γνησίου υπογραφής και υποβολής της με συστημένη επιστολή στην Υπηρεσία Ασύλου) με την οποία οι γονείς συναινούν στην ανανέωση του ταξιδιωτικού εγγράφου του τέκνου τους ανεξαρτήτως ηλικίας.

5. Στις περιπτώσεις όπου ο ένας εκ των γονέων βρίσκεται εκτός Ελλάδος ή πρόκειται για μονογονεϊκές οικογένειες ή για ασυνόδευτους ανηλίκους, οι αιτήσεις για ανανέωση ταξιδιωτικών εγγράφων υποβάλλονται στις αρμόδιες Περιφερειακές Υπηρεσίες Ασύλου του τόπου κατοικίας των δικαιούχων και όχι ηλεκτρονικά.

6. Η αρμόδια υπηρεσία της παρ. 1, αφού εξετάσει την αίτηση για ανανέωση, εκδίδει απόφαση ανανέωσης ταξιδιωτικού εγγράφου, η οποία υπογράφεται ψηφιακά, αναρτάται στην Εφαρμογή Χαρτογράφησης Κυκλοφορίας Αλλοδαπών «Αλκυόνη» και δεν επιδίδεται στον δικαιούχο.

7. Ο δικαιούχος ενημερώνεται μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος ότι εκδόθηκε απόφαση χορήγησης ταξιδιωτικού εγγράφου, καθώς επίσης και για όλη την περαιτέρω διαδικασία ενώπιον της Διεύθυνσης Διαβατηρίων και της αρμόδιας Περιφερειακής Υπηρεσίας Ασύλου του άρθρου 2 από όπου θα παραλάβει το ταξιδιωτικό έγγραφο.

8. Στις αρμόδιες υπηρεσίες του άρθρου 3 ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει:

α) Εκτυπωμένο το ηλεκτρονικό απαντητικό μήνυμα της Υπηρεσίας Ασύλου και

β) μία πρόσφατη φωτογραφία.

Ο αιτών, κατά την υποβολή των ως άνω δικαιολογητικών, οφείλει να επιδείξει στον αρμόδιο υπάλληλο το υπό ανανέωση ταξιδιωτικό έγγραφο και την Α.Δ.Ε.Τ. σε ισχύ.

9. Οι αρμόδιες υπηρεσίες του άρθρου 3 ακολουθούν τη διαδικασία του άρθρου 5 της παρούσας. Στη Διεύθυνση Διαβατηρίων και Εγγράφων Ασφαλείας του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας αποστέλλονται:

α) Αίτηση εκτύπωσης ταξιδιωτικών εγγράφων,

β) τα δικαιολογητικά της παρ. 8 του παρόντος,

γ) κρυπτογραφημένη σελίδα που περιλαμβάνει τα στοιχεία του κατόχου και τα δακτυλικά του/της αποτυπώματα και

δ) φωτοαντίγραφο του τριπλότυπου είσπραξης ή παραβόλου ή του αποδεικτικού δέσμευσης του ηλεκτρονικού παραβόλου.

Άρθρο 8

Παράδοση ταξιδιωτικού εγγράφου στους δικαιούχους

1. Τα ταξιδιωτικά έγγραφα, με την επιφύλαξη της παραγράφου 6 και 7 του άρθρου 1 της παρούσας, παραδίδονται αυτοπροσώπως στο δικαιούχο τους από αρμόδιο υπάλληλο της Περιφερειακής Υπηρεσίας Ασύλου του άρθρου 2, με την επίδειξη της σχετικής απόδειξης παραλαβής του άρθρου 5 παρ. 6 και εν συνεχεία συντάσσεται και υπογράφεται αποδεικτικό παράδοσης-παραλαβής. Με τον ίδιο τρόπο παραδίδονται ταξιδιωτικά έγγραφα στο δικαιούχο που εκδόθηκαν μετά από απώλεια των προηγουμένως χορηγηθέντων.

2. Η παράδοση ταξιδιωτικών εγγράφων, με την επιφύλαξη της παραγράφου 6 και 7 του άρθρου 1 μετά από αντικατάσταση ή νέα χορήγηση γίνεται από αρμόδιο υπάλληλο της Περιφερειακής Υπηρεσίας Ασύλου του άρθρου 2 στον δικαιούχο τους με την επίδειξη της σχετικής απόδειξης παραλαβής της παρ. 6 του άρθρου 5 και του προηγούμενου ταξιδιωτικού εγγράφου, το οποίο ακυρώνεται ενώπιον του δικαιούχου και εν συνεχεία συντάσσεται και υπογράφεται αποδεικτικό παράδοσης - παραλαβής στο οποίο γίνεται μνεία της ακύρωσης του προηγούμενου ταξιδιωτικού εγγράφου, της επιστροφής του ακυρωθέντος ταξιδιωτικού εγγράφου, καθώς και της χορήγησης του νέου ταξιδιωτικού εγγράφου στον δικαιούχο. Η ακύρωση του ταξιδιωτικού εγγράφου γίνεται με απλή διάτρηση του εμπρόσθιου εξωφύλλου και των εσωφύλλων στην άνω και κάτω γωνία της δεξιάς πλευράς αυτού, με παράλληλη επίθεση σφραγίδας με την ένδειξη «ΑΚΥΡΟ», σε σημεία που δεν θα θίγονται οι φερόμενες σε αυτό θεωρήσεις. Η ακύρωση του οπίσθιου εξωφύλλου γίνεται με πολλαπλές διατρήσεις σε ολόκληρη την επιφάνεια αυτού κατά τρόπο ώστε να καταστρέφεται το ανεπαφικό πλινθίο.

3. Ταξιδιωτικά έγγραφα, τα οποία δεν παραλαμβάνονται, κατά τα ανωτέρω, εντός (12) δώδεκα μηνών από την έκδοσή τους ακυρώνονται και εν συνεχεία καταστρέφονται, μετά από σύνταξη σχετικού πρωτοκόλλου που φέρει την υπογραφή του αρμόδιου υπαλλήλου και του Προϊσταμένου της Περιφερειακής Υπηρεσίας Ασύλου του άρθρου 2 της παρούσας.

4. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι δικαιούχος ταξιδιωτικού εγγράφου έχει στην κατοχή του εθνικό διαβατήριο της χώρας προέλευσής του, αυτό παρακρατείται και αποστέλλεται στην Υπηρεσία Ασύλου.

Άρθρο 9

Αντικατάσταση ταξιδιωτικών εγγράφων

1. Αντικατάσταση του ισχύοντος ταξιδιωτικού εγγράφου γίνεται μετά από αίτηση του ενδιαφερομένου, όταν συντρέχει μία από τις ακόλουθες περιπτώσεις:

α) έχουν συμπληρωθεί όλες οι σελίδες του ώστε η περαιτέρω χρησιμοποίησή του να είναι ανέφικτη,

β) επήλθαν μεταβολές στοιχείων της προσωπικής κατάστασης του κατόχου που αναγράφονται στο διαβατήριο,

γ) υπάρχουν αλλοιώσεις στη φωτογραφία ή στις εσωτερικές εγγραφές ή επήλθε φθορά του διαβατηρίου.

2. Το νέο ταξιδιωτικό έγγραφο που χορηγείται σε αντικατάσταση του παλαιού ισχύει για όσο χρόνο απομένει μέχρι τη λήξη του.

3. Η Περιφερειακή Υπηρεσία Ασύλου του άρθρου 2 της παρούσας προβαίνει στην ακύρωση του προς αντικατάσταση ταξιδιωτικού εγγράφου, την επιστροφή του και την παράδοση του νέου ταξιδιωτικού εγγράφου στο δικαιούχο με τη διαδικασία της παραγράφου 2 του άρθρου 7 της παρούσας.

Άρθρο 10

Ακύρωση, ανάκληση και αφαίρεση ταξιδιωτικού εγγράφου

1. Ταξιδιωτικό έγγραφο που εκδόθηκε με τη χρήση πλαστών, νοθευμένων, παραποιημένων άκυρων ή ψευδών δικαιολογητικών ή φέρει ενδείξεις νόθευσης αλλοίωσης ή παραποίησης των στοιχείων του, κατάσχεται από τις αρμόδιες αστυνομικές ή προξενικές αρχές που διαπιστώνουν το γεγονός. Το ταξιδιωτικό αυτό έγγραφο ακυρώνεται από την αρμόδια υπηρεσία έκδοσης και χορήγησης σε περίπτωση έκδοσης σχετικής αμετάκλητης καταδικαστικής απόφασης ποινικού δικαστηρίου.

2. Εφόσον κατά τον έλεγχο από τις αρμόδιες αστυνομικές ή προξενικές αρχές διαπιστωθεί ότι σε βάρος του κατόχου ταξιδιωτικού εγγράφου εκκρεμεί απόφαση απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα ή έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για κακούργημα ή αδίκημα της περίπτωσης (α) της παρ. 2 του άρθρου 1 της παρούσας, ή εκκρεμεί σε βάρος του αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση ή διάταξη Δικαστή ή Εισαγγελέα ή εκκρεμεί σε βάρος του ένταλμα σύλληψης ή προσωρινής κράτησης το ταξιδιωτικό έγγραφο αφαιρείται και αποστέλλεται προς φύλαξη στην αρμόδια υπηρεσία έκδοσης και χορήγησης. Ο κάτοχος του ταξιδιωτικού εγγράφου που αφαιρέθηκε μπορεί να το παραλάβει αντιστοίχως μετά την άρση του μέτρου της απαγόρευσης εξόδου ή μετά την οριστική παύση της ποινικής δίωξης ή την έκδοση απαλλακτικού βουλεύματος ή τελεσίδικης αθωωτικής απόφασης. Σε περίπτωση έκδοσης τελεσίδικης καταδικαστικής απόφασης για τα αδικήματα της περίπτωσης α της παρ. 2 του άρθρου 1 της παρούσας, το ταξιδιωτικό έγγραφο δεν παραδίδεται πριν την παρέλευση του χρονικού διαστήματος που προβλέπεται στο στοιχείο (α) της παρ. 2 του άρθρου 1 της παρούσας.

3. Εφόσον η υπηρεσία έκδοσης και χορήγησης ενημερωθεί από αρμόδιες αρχές ότι σε βάρος του κατόχου ταξιδιωτικού εγγράφου εκκρεμεί απόφαση απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα ή έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για κακούργημα ή αδίκημα της παρ. 1 του άρθρου 4 της παρούσας, ανακαλεί το ταξιδιωτικό έγγραφο και εφαρμόζεται αναλόγως η παρ. 2 του παρόντος άρθρου.

4. Πριν την ανάκληση ταξιδιωτικού εγγράφου οι κάτοχοι αυτών καλούνται με έγγραφο, που τους επιδίδεται από την αρμόδια Περιφερειακή Υπηρεσία Ασύλου, να καταθέσουν εγγράφως τις αντιρρήσεις τους, τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 6 του ν. 2690/1999 και του άρθρου 20 του Συντάγματος.

Άρθρο 11

Απώλεια ή κλοπή ταξιδιωτικού εγγράφου

1. Σε περίπτωση απώλειας ή κλοπής ταξιδιωτικού εγγράφου εντός της ελληνικής επικράτειας, ο ενδιαφερόμενος υποχρεούται να υποβάλει αμέσως στην αρμόδια κατά τόπο αστυνομική αρχή, στα εδαφικά όρια της οποίας έλαβε χώρα η κλοπή ή η απώλεια, υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 για τον τόπο, το χρόνο και τις συνθήκες απώλειας ή κλοπής του ταξιδιωτικού εγγράφου. Η αστυνομική αρχή του προηγούμενου εδαφίου ενημερώνει αμέσως το κατά τόπο αρμόδιο Γραφείο Διοικητικών Μέτρων των Τμημάτων Αλλοδαπών των Διευθύνσεων Αλλοδαπών Αττικής ή Θεσσαλονίκης ή το Γραφείο Ασφαλείας της Διεύθυνσης Αστυνομίας Νομού αντίστοιχα, προκειμένου να γίνεται καταχώριση στις σχετικές βάσεις δεδομένων. Αντίθετα, αν η κλοπή ή η απώλεια αυτή έλαβε χώρα εκτός της ελληνικής επικράτειας, ο ενδιαφερόμενος υποχρεούται να υποβάλει υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 για τον τόπο, το χρόνο και τις συνθήκες απώλειας ή κλοπής των ταξιδιωτικών εγγράφων στην αρμόδια κατά τόπο Προξενική Αρχή η οποία υποχρεούται να ενημερώνει με έγγραφό της τη Διεύθυνση Αλλοδαπών του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας προκειμένου να γίνεται καταχώριση στις σχετικές βάσεις δεδομένων, αλλά και την υπηρεσία έκδοσης και χορήγησης του ταξιδιωτικού εγγράφου.

2. Για τις συνθήκες απώλειας ή κλοπής του ταξιδιωτικού εγγράφου διενεργείται έρευνα από τις αρμόδιες αστυνομικές ή προξενικές αρχές, η οποία μπορεί να διαρκέσει μέχρι τρεις μήνες από την ημερομηνία υποβολής της δήλωσης. Σε περίπτωση νέας δήλωσης για απώλεια ή κλοπή διαβατηρίου εντός πενταετίας, η έρευνα μπορεί να διαρκέσει μέχρι ένα έτος ανάλογα με τη σοβαρότητα της περίπτωσης.

3. Όσο διαρκεί η έρευνα της προηγούμενης παραγράφου, δεν χορηγείται νέο ταξιδιωτικό έγγραφο στο δικαιούχο του απωλεσθέντος ή κλαπέντος, εκτός εάν συντρέχει σοβαρός λόγος άμεσης μετάβασης του ενδιαφερομένου στην αλλοδαπή και ειδικότερα:

α) σε περίπτωση νοσηλείας στην αλλοδαπή του ιδίου ή του συζύγου ή συγγενούς εξ’ αίματος ή εξ αγχιστείας μέχρι β’ βαθμού για σοβαρούς λόγους υγείας,

β) σε περίπτωση θανάτου ή σοβαρής ασθένειας στην αλλοδαπή του συζύγου ή συγγενούς εξ αίματος ή εξ αγχιστείας μέχρι β’ βαθμού.

4. Το ταξιδιωτικό έγγραφο του οποίου έχει δηλωθεί απώλεια ή κλοπή, θεωρείται αυτοδικαίως άκυρο από την υποβολή της σχετικής δήλωσης. Σε περίπτωση ανεύρεσής του, παραδίδεται στην υπηρεσία έκδοσης και χορήγησης και εφαρμόζονται περαιτέρω ανάλογα οι διατάξεις του άρθρου 8 παρ. 2 περί ακύρωσης, εκτός αν έχει κατασχεθεί στο πλαίσιο της ποινικής διαδικασίας.

5. Σε περίπτωση κλοπής ή απώλειας ταξιδιωτικού εγγράφου και εφόσον ο ενδιαφερόμενος επιθυμεί την έκδοση νέου ταξιδιωτικού εγγράφου, υποβάλλει στις Υπηρεσίες του άρθρου 3, πλέον των λοιπών δικαιολογητικών, και τη βεβαίωση της Αρχής στην οποία δηλώθηκε η κλοπή ή η απώλεια. Στη βεβαίωση αυτή αναφέρεται και το αποτέλεσμα της διενεργηθείσας έρευνας. Για τη χορήγηση και έκδοση νέου ταξιδιωτικού εγγράφου, ακολουθείται η διαδικασία των άρθρων 4 και 5 της παρούσας.

6. Σε περίπτωση απώλειας του ταξιδιωτικού εγγράφου εκτός της ελληνικής επικράτειας, εφαρμόζονται αναλογικά οι διατάξεις του άρθρου τρίτου του ν. 2968/2001 περί προσωρινού ταξιδιωτικού εγγράφου.

Άρθρο 12

Υποχρεώσεις κατόχου ταξιδιωτικού εγγράφου

1. Ο κάτοχος ταξιδιωτικού εγγράφου υποχρεούται:

α) να δηλώνει στην αρμόδια υπηρεσία του άρθρου 2 την κλοπή, φθορά, καταστροφή ή απώλεια των εγγράφων που προβλέπονται στην παρούσα απόφαση, καθώς και την αλλαγή της ιθαγένειας,

β) να παραδίδει στην αρμόδια υπηρεσία του άρθρου 2 το ταξιδιωτικό έγγραφο που έχει στην κατοχή του σε περίπτωση ανάκλησης του ή απόκτησης της ελληνικής ιθαγένειας, το οποίο ακυρώνεται.

2. Ταξιδιωτικό έγγραφο που ανήκε σε θανόντα και που είχε χορηγηθεί από την υπηρεσία του άρθρου 2 παραδίδεται, με επιμέλεια των οικείων ή των νομίμων κληρονόμων του, στην ως άνω υπηρεσία, και ακυρώνεται.

Άρθρο 13

Τύπος, σχήμα ταξιδιωτικών εγγράφων

1. Ο τύπος των ταξιδιωτικών εγγράφων είναι αυτός που ορίζεται κάθε φορά από τις σχετικές διατάξεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

2. Το ταξιδιωτικό έγγραφο έχει σχήμα βιβλιαρίου και πληροί τις προδιαγραφές που καθορίζονται από το έγγραφο 9303 του ICAO (τελευταία έκδοση, όπως αυτή ισχύει) για τα μηχανικώς αναγνώσιμα διαβατήρια.

Άρθρο 14

Περιεχόμενο ενδείξεων ταξιδιωτικών εγγράφων

1. Στο ταξιδιωτικό έγγραφο αναγράφονται τα κάτωθι στοιχεία:

α) το/τα επώνυμο/-μα του κατόχου του και το/τα όνομα/-τα αυτού με λατινικούς κεφαλαίους χαρακτήρες,

β) η ιθαγένεια και το φύλο του κατόχου,

γ) η ημερομηνία και ο τόπος γέννησης με ελληνικούς και λατινικούς χαρακτήρες. Ο τόπος γέννησης μεταγράφεται σε λατινικούς χαρακτήρες με το πρότυπο ΕΛΟΤ 743 όταν ανήκει στην ελληνική επικράτεια. Διαφορετικά, ο τόπος γέννησης αναγράφεται σύμφωνα με την επίσημη ονομασία του στο οικείο κράτος,

δ) η εκδούσα αρχή,

ε) τυχόν γεωγραφικός περιορισμός που καθιστά μη επιτρεπτή τη μετάβαση του κατόχου του σε συγκεκριμένο κράτος.

2. Στο ταξιδιωτικό έγγραφο αναγράφονται, επίσης, και τα κάτωθι στοιχεία:

α) ο αριθμός ταξιδιωτικού εγγράφου,

β) η ημερομηνία έκδοσης και λήξης,

γ) το ύψος του κατόχου του.

3. Στο ταξιδιωτικό έγγραφο περιλαμβάνεται εκτυπωμένη η φωτογραφία του κατόχου. Επίσης, περιλαμβάνεται η υπογραφή του κατόχου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 6 παρ. 7, εφόσον αυτός είναι άνω των δεκαπέντε (15) ετών. Προκειμένου περί ανηλίκου ηλικίας κάτω των δεκαπέντε (15) ετών τίθεται η υπογραφή του ασκούντα την επιμέλεια ή του επιτρόπου. Η ως άνω υπογραφή τίθεται κατά την παραλαβή των ταξιδιωτικών εγγράφων από την αρμόδια υπηρεσία του άρθρου 2 της παρούσας.

4. Το ταξιδιωτικό έγγραφο περιέχει ενσωματωμένο μέσο αποθήκευσης, στο οποίο περιέχονται η φωτογραφία, τα στοιχεία που αναγράφονται στη μηχανικώς αναγνώσιμη ζώνη του ταξιδιωτικού εγγράφου και τα δακτυλικά αποτυπώματα του κατόχου υπό μορφή που εξασφαλίζεται η διαλειτουργικότητα. Στα ταξιδιωτικά έγγραφα που χορηγούνται σε ανήλικους κάτω των έξι (6) ετών καθώς και σε πρόσωπα για τα οποία δεν είναι δυνατή μόνιμα ή προσωρινά η λήψη δακτυλικών αποτυπωμάτων, το ενσωματωμένο μέσο αποθήκευσης περιέχει μόνο τη φωτογραφία και τα στοιχεία που αναγράφονται στη μηχανικώς αναγνώσιμη ζώνη.

Άρθρο 15

Μεταβατικές και καταργούμενες διατάξεις - Έναρξη ισχύος

1. Οι διαδικασίες έκδοσης ταξιδιωτικών εγγράφων, οι οποίες έχουν εκκινήσει πριν τη δημοσίευση της παρούσας και εκκρεμούν ολοκληρώνονται με τις διαδικασίες και τα όργανα που ορίζονται στην υπ’ αρ. 1139/ 02-12-2019 απόφαση του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη (Β’ 4736).

2. Με την έκδοση της παρούσας καταργείται η υπ’ αριθμ. 1139/02-12-2019 (Β’ 4736) απόφαση του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη.

3. Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 29 Μαΐου 2020

Οι Υπουργοί

Προστασίας του Πολίτη ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ

Μετανάστευσης και Ασύλου ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΗΤΑΡΑΚΗΣ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!