Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

ΦΠΑ

ΠΟΛ. 1061/7-4-2003 Διαδικασία και προϋποθέσεις επιστροφής του Φόρου Προστιθέμενης Αξίας, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του αρθ. 34 του Κώδικα Φ.Π.Α.

YΠOIK 1033128/758/141/0014/ΠΟΛ.1061/7.4.2003/ΦΕΚ Β΄ 477/21.4.2003

Διαδικασία και προϋποθέσεις επιστροφής του Φόρου Προστιθέμενης Αξίας, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του αρθ. 34 του Κώδικα Φ.Π.Α.(Ν.2859/2000).

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη :

1. Τις παρακάτω διατάξεις του κώδικος Φ.Π.Α. ο οποίος κυρώθηκε με το Ν.2859/2000 (ΦΕΚ 248 Α).

α) των παραγράφων 1 και 7 του άρθρου 34

β) των άρθρων 24, 25, 26, 27 και 28

γ) των άρθρων 30, 31 και 32 και των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 64

δ) της παραγράφου 1 του άρθρου 35

ε) της παραγράφου 2 του άρθρου 38.

2. Την ανάγκη απλοποίησης της διαδικασίας επιστροφής του φόρου, στις περιπτώσεις που προβλέπεται από την παράγραφο 1 του άρθρου 34 του Κώδικα Φ.Π.Α..

3. Τις διατάξεις της παρ. 2 και 3 του άρθρου 2 του Ν.2120/93 όπως ισχύει.

4. Την 1125155/9608/19/0016/ΠΟΛ.1249/81194 ΕΔΥΟ.

5. Την ανάγκη ελέγχου της διαδικασίας επιστροφής του Φ.Π.Α. και αντιμετώπισης των περιπτώσεων έκδοσης πλαστών, εικονικών ή νοθευμένων φορολογικών στοιχείων.

Αποφασίζουμε:

Άρθρο 1

Επιστροφή του φόρου στις περιπτώσεις πράξεων των άρθρων 24, 25, 26, 27 και 28 του Κώδικα Φ.Π.Α. (ν.2859/2000), πράξεων για τις οποίες προβλέπεται αναστολή καταβολής, επενδυτικών αγαθών και διαφοράς συντελεστών.

1. Το πιστωτικό υπόλοιπο του φόρου προστιθέμενης αξίας που προκύπτει μετά την έκπτωση του φόρου εισροών από το φόρο εκροών επιστρέφεται, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας απόφασης, εφόσον πρόκειται για :

α) πράξεις των άρθρων 24, 25, 26, 27 και 28 του Κώδικα Φ.Π.Α. εφόσον για τις πράξεις αυτές προβλέπεται από το νόμο άμεση απαλλαγή,

β) πράξεις για τις οποίες με αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών προβλέπεται αναστολή καταβολής του φόρου,

γ) εισαγωγές, ενδοκοινοτικές αποκτήσεις ή κατασκευές επενδυτικών αγαθών, που προβλέπουν οι διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 33 του Κώδικα Φ.Π.Α,

δ) εκροές υπαγόμενες σε χαμηλότερο συντελεστή Φ.Π.Α. από εκείνο των εισροών τους.

2. Το ποσό του επιστρεφόμενου φόρου δεν μπορεί να υπερβεί το ποσό του φόρου που θα αναλογούσε, εάν εφορολογούντο οι πράξεις των περιπτώσεων α και β της προηγούμενης παραγράφου, στις οποίες διατέθηκαν οι φορολογητέες εισροές.

Ειδικά για τις επιχειρήσεις εφοδιασμού πλοίων ή αεροσκαφών και όταν ο υπολογισμός του φόρου που αναλογεί στις πράξεις αυτές είναι δύσκολος λόγω της ποικιλίας των αγαθών που υπάγονται σε διαφορετικούς συντελεστές Φ.Π.Α., ο υπολογισμός του ανωτάτου επιστρεφόμενου ποσού γίνεται πολλαπλασιάζοντας το σύνολο των απαλλασσόμενων πράξεων που ενήργησε η επιχείρηση (εφοδιασμούς πλοίων αεροσκαφών) με το μέσο σταθμικό συντελεστή των εισροών.

Προκειμένου για τις πράξεις της περίπτωσης δ΄ της προηγούμενης παραγράφου, το ποσό του επιστρεφόμενου φόρου δεν μπορεί να υπερβεί τη διαφορά φόρου που προκύπτει αν αφαιρέσουμε το φόρο που αναλογεί στις εκροές από το φόρο που θα αναλογούσε αν τις πολλαπλασιάζαμε με το μέσο σταθμικό συντελεστή των εισροών.

Ο μέσος σταθμικός συντελεστής εισροών προσδιορίζεται από το κλάσμα με αριθμητή το φόρο εισροών και παρονομαστή την αξία των φορολογητέων εισροών της ίδιας χρονικής περιόδου που καλύπτει το αίτημα της επιστροφής.

Σε περιπτώσεις που υπάρχουν περισσότερες από μία αιτίες επιστροφής, προκειμένου να υπολογισθεί το ποσό του επιστρεφόμενου φόρου, προστίθενται τα επί μέρους όρια.

Για τις κατασκευές ακινήτων, η επιστροφή του φόρου ενεργείται μετά την ολοκλήρωση κάθε σταδίου κατασκευής και μέχρι το ποσό που αναλογεί στην αξία αυτού.

Σημειώνεται ότι στην έννοια του ακινήτου περιλαμβάνονται οι επεκτάσεις, προσθήκες και βελτιώσεις αυτού, όχι όμως και οι δαπάνες επισκευής και συντήρησης.

- Επέκταση ή προσθήκη κτιρίου, κτιριακής εγκατάστασης και τεχνικού έργου είναι οποιαδήποτε αύξηση του όγκου, του μεγέθους ή της ωφελιμότητάς του, που γίνεται με τη χρησιμοποίηση κατά κανόνα δομικών υλικών.

- Βελτίωση ενσώματου παγίου περιουσιακού στοιχείου είναι κάθε μεταβολή που γίνεται σ` αυτό μετά από τεχνολογική επέμβαση και έχει ως αποτέλεσμα, είτε την αύξηση του χρόνου ωφέλιμης ζωής του, είτε την αύξηση της παραγωγικότητάς του, είτε τη μείωση του κόστους λειτουργίας του ή τη βελτίωση των συνθηκών χρησιμοποίησής του. (Το νέο περιουσιακό στοιχείο που προκύπτει μετά την πραγματοποίηση των βελτιώσεων είναι καλύτερο από το παλιό κατά το χρόνο της απόκτησής του).

3. Η επιστροφή του φόρου μπορεί να αφορά μία ή περισσότερες φορολογικές περιόδους ή ολόκληρη διαχειριστική περίοδο.

Το αιτούμενο ποσό του φόρου προστιθέμενης αξίας επιστρέφεται εντός μηνός από την υποβολή της αίτησης, κατά ποσοστό 90% του αιτούμενου ποσού, είτε αφορά διαχειριστική περίοδο είτε αφορά φορολογική ή φορολογικές περιόδους. Στις περιπτώσεις επιστροφής του 90%, σύμφωνα με τα παραπάνω, το υπόλοιπο 10% επιστρέφεται εντός της διαχειριστικής περιόδου υποβολής της εκκαθαριστικής δήλωσης, χωρίς την υποβολή νέας αίτησης από το φορολογούμενο, με ευθύνη του προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ.

Μαζί με το υπόλοιπο 10%, επιστρέφεται και το τυχόν πιστωτικό υπόλοιπο που δεν μπόρεσε να επιστραφεί σε κάποια ή κάποιες φορολογικές περιόδους, εξαιτίας του περιορισμού του ανώτατου ορίου επιστροφής που τίθεται κατά περίπτωση, εφόσον το όριο αυτό επανεξεταζόμενο συνολικά για όλη τη διαχειριστική περίοδο, επιτρέπει επιστροφή μεγαλύτερου πιστωτικού υπολοίπου από το ήδη επιστραφέν κατά τις φορολογικές περιόδους.

Επισημαίνεται ότι οι επιτηδευματίες που δραστηριοποιούνται στο χώρο των εξαγωγών και των ενδοκοινοτικών παραδόσεων και έχουν δικαίωμα χρήσης του Ειδικού Δελτίου Απαλλαγής που προβλέπεται από την Α.Υ.Ο. ΠΟΛ.1262/93 θα προτρέπονται να κάνουν χρήση αυτού του Δελτίου και να ακολουθούν τη διαδικασία επιστροφής για το υπερβάλλον όριο που δεν μπόρεσαν να καλύψουν με το Ειδικό Δελτίο Απαλλαγής.

4. Η επιστροφή του 90% ενεργείται με βάση τα υποβαλλόμενα δικαιολογητικά, χωρίς προσωρινό έλεγχο. Το υπόλοιπο 10%, καθώς και το εναπομένον όριο, επιστρέφεται κατόπιν προσωρινού ελέγχου, εφόσον το σύνολο του πιστωτικού υπολοίπου που έχει ζητηθεί από το φορολογούμενο μέσα σε όλες τις φορολογικές περιόδους ή τη διαχειριστική περίοδο υπερβαίνει τα 6.000 ευρώ και χωρίς έλεγχο εάν δεν υπερβαίνει αυτό το όριο.

Επίσης προσωρινός έλεγχος θα διενεργείται πάντοτε ανεξαρτήτως ποσού κατά την πρώτη επιστροφή προκειμένου ο υποκείμενος να καταστεί δικαιούχος επιστροφής και να γραφτεί στο μητρώο δικαιούχων. Ο έλεγχος αυτός θα διενεργείται στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης προκειμένου να διαπιστωθεί η δυνατότητα πραγματοποίησης των πράξεων για τις οποίες υποβλήθηκε το αίτημα επιστροφής.

Η προθεσμία επιστροφής του φόρου των προηγούμενων παραγράφων είναι απολύτως δεσμευτική για τον προϊστάμενο της Δ.Ο.Υ.

5. Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες ο προϊστάμενος της Δ.Ο.Υ. διαπιστώνει από στοιχεία ή βάσιμες κατά την κρίση του πληροφορίες (π.χ. δελτία πληροφοριών, εκθέσεις ελέγχου κ.λ.π.) που περιέρχονται σε γνώση του, ότι ο υποκείμενος στο φόρο ενήργησε ως λήπτης εικονικού φορολογικού στοιχείου ή στοιχείου το οποίο ενόθευσε αυτός ή άλλοι για λογαριασμό του ή ως εκδότης πλαστών εικονικών ή νοθευμένων φορολογικών στοιχείων ή υπέπεσε σε κάθε άλλη παράβαση που συνιστά ανακρίβεια των τηρουμένων βιβλίων και στοιχείων του δικαιούχου κατά τις διατάξεις του άρθρου 30 του Π.Δ. 186/92 (Κ.Β.Σ.) σε οποιαδήποτε από τις ανέλεγκτες χρήσεις, τότε η επιστροφή του φόρου αναστέλλεται μέχρις ότου διενεργηθεί ολικός ή μερικός τακτικός έλεγχος.

Ο προϊστάμενος της Δ.Ο.Υ. υποχρεούται, αμέσως μόλις υποβληθούν οι δηλώσεις όλων των φορολογικών αντικειμένων της χρήσης μέσα στην οποία ζητείται η επιστροφή, να διενεργήσει τακτικό έλεγχο ή σε περίπτωση έλλειψης αρμοδιότητας από αυτόν για τη διενέργεια του ελέγχου, να διαβιβάσει όλο τον ανέλεγκτο φάκελο στην αρμόδια ελεγκτική αρχή (ΤΕΚ. ΠΕΚ. ΕΘΕΚ), με ειδική μνεία για τον άμεσο έλεγχο, ο οποίος πρέπει να ολοκληρωθεί εντός έξι μηνών και σε περίπτωση ειδικών δυσχερειών με αιτιολογημένη γνώμη του προϊσταμένου της ελεγκτικής αρχής παρατείνεται ο έλεγχος, κατ`ανώτατο όριο, για άλλους έξι μήνες.

Σημειώνεται ότι για τη λήψη πλαστού στοιχείου (πραγματοποιηθείσα συναλλαγή) δεν απαιτείται τακτικός έλεγχος για την επιστροφή του Π.Υ. στον λήπτη του πλαστού στοιχείου, το ποσό του φόρου όμως που αναγράφεται στο στοιχείο αυτό δεν αναγνωρίζεται προς έκπτωση και συνεπώς και προς επιστροφή.

6.Για την επιστροφή, του φόρου σύμφωνα με το άρθρο αυτό, ο υποκείμενος στο φόρο υποβάλλει :

α) αίτηση επιστροφής εις διπλούν στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. με τη συμπλήρωση ειδικού εντύπου, όπως το συνημμένο υπόδειγμα 1. Η αίτηση αυτή υποβάλλεται μετά την υποβολή των δηλώσεων του άρθρου 38 του Κώδικα Φ.Π.Α.

β) προκειμένου για την περίπτωση γ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου αυτού, υποβάλλει υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/86, με την οποία δηλώνει ότι τα επενδυτικά αγαθά δεν προορίζονται για μεταπώληση, ότι θα χρησιμοποιηθούν για την πραγματοποίηση φορολογητέων πράξεων ή απαλλασσομένων με δικαίωμα έκπτωσης του φόρου εισροών (έστω και κατά ποσοστό), καθώς και τον τόπο εγκατάστασής τους. Ειδικά για τις κατασκευές ακινήτων ο υποκείμενος υποβάλλει με την πρώτη αίτηση σε φωτοτυπία τα σχετικά με την επένδυση στοιχεία, (όπως π.χ. άδεια οικοδομής κ.λ.π.), καθώς και επιμετρήσεις εκτελεσθεισών εργασιών, από τον επιβλέποντα μηχανικό, από τις οποίες να προκύπτει αναλυτικά κατά τμήμα του έργου που ζητείται η επιστροφή, το είδος των εργασιών κατά ποσότητα και μονάδα μέτρησης.

γ) προκειμένου για τις πράξεις των περιπτώσεων α΄ και β΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 1 της απόφασης αυτής, αναλυτική κατάσταση για το σύνολο των πράξεων αυτών, από την οποία θα προκύπτουν :

- Το είδος, ο αριθμός και η ημερομηνία έκδοσης του σχετικού παραστατικού παράδοσης αγαθών ή παροχής υπηρεσιών, καθώς και ο αριθμός και η ημερομηνία έκδοσης τυχόν πιστωτικού τιμολογίου, αντίγραφα των οποίων θα επισυνάπτονται.

- Το ονοματεπώνυμο ή επωνυμία, ο Α.Φ.Μ. και η αρμόδια Δ.Ο.Υ ή η χώρα του αγοραστή των αγαθών ή του λήπτη των υπηρεσιών,

- Η συνολική αξία των πράξεων αυτών που απαλλάσσονται του φόρου ή για τις οποίες προβλέπεται αναστολή καταβολής του φόρου, καθώς και το σύνολο του φόρου που θα αναλογούσε στις πράξεις αυτές, αν είχαν πραγματοποιηθεί στο εσωτερικό της χώρας.

- Ο αριθμός και η ημερομηνία του απαιτούμενου δικαιολογητικού με βάση το οποίο πραγματοποιήθηκε η απαλλασσόμενη συναλλαγή όπως Ειδικό Διπλότυπο Δελτίο Απαλλαγής ή Δελτίο Προμήθειας υλικών και αντικειμένων ή οτιδήποτε άλλο απαιτείται για την πραγματοποίηση της συναλλαγής χωρίς Φ.Π.Α..

δ) προκειμένου για ενδοκοινοτικές παραδόσεις τα οικεία αποδεικτικά διακίνησης και μεταφοράς των αγαθών που παραδόθηκαν σε υποκείμενο άλλου κράτους μέλους ή εάν πρόκειται για εξαγωγές τα στοιχεία εξαγωγής και αποστολής αυτών, καθώς και φωτοαντίγραφο του Ε.Μ.Ε. (Ειδικό Μητρώο Εξαγωγέων).

ε) Σε κάθε περίπτωση συναλλαγής που υπερβαίνει τα 15.000 Ευρώ μεταξύ των δικαιολογητικών που κατατίθενται για επιστροφή του Φ.Π.Α. θα περιλαμβάνονται και στοιχεία που να αποδεικνύουν ότι τα αγαθά παραδόθησαν και ότι η συναλλαγή πραγματοποιήθηκε όπως φωτοαντίγραφα εμβασμάτων ή σχετικών εγγράφων των τραπεζών που μεσολάβησαν για την εξόφληση ή για τη νόμιμη εκχώρηση του συναλλάγματος ή στοιχεία που αποδεικνύουν τον συμψηφισμό των εκατέρωθεν υποχρεώσεων, δελτία παραγγελίας, φορτωτικές ή αποδείξεις μεταφορικών μέσων, φωτοαντίγραφα των CMR ή τα κατά περίπτωση στοιχεία από τα οποία να αποδεικνύεται η πραγματοποίηση της συναλλαγής και η καθ`οιονδήποτε τρόπο καταβολή του τιμήματος.

Η προσκόμιση αποδεικτικού στοιχείου εξόφλησης του τιμήματος συνεπάγεται την άμεση επιστροφή του Φ.Π.Α.

Σε κάθε περίπτωση που δεν είναι δυνατή η προσκόμιση κάποιων από τα προαναφερόμενα δικαιολογητικά η επιστροφή θα γίνεται ύστερα από προσωρινό έλεγχο εντός δύο μηνών κατά 100%.

Άρθρο 2

Επιστροφή Φ.Π.Α. λοιπών περιπτώσεων.

1.Ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας που αφορά τις παρακάτω περιπτώσεις, επιστρέφεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παραγρ. 2 και 3 του άρθρ. αυτού

α) Προκύπτει ως πιστωτικό υπόλοιπο μετά την έκπτωση του φόρου εισροών από το φόρο εκροών σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 30, πλην της περίπτωσης γ΄της παραγράφου 2 αυτού.

β) Είναι αδύνατο να μεταφερθεί για έκπτωση σε επόμενη διαχειριστική περίοδο, ή σε περίπτωση μεταφοράς του για έκπτωση, δεν κατέστη δυνατός ο συμψηφισμός όλου ή μέρους αυτού.

γ) Καταβλήθηκε στο δημόσιο αχρεώστητα.

2.Προκειμένου να διενεργηθεί η επιστροφή του φόρου υποβάλλεται αίτηση επιστροφής, ύστερα από την υποβολή της εκκαθαριστικής δήλωσης της χρήσης που θεμελιώνεται το δικαίωμα της επιστροφής.

Εξαιρετικά, η αίτηση επιστροφής μπορεί να ακολουθεί την υποβολή περιοδικής δήλωσης αντί της εκκαθαριστικής, στις περιπτώσεις που η αναμονή του απαιτούμενου χρόνου για την υποβολή της εκκαθαριστικής δήλωσης, επιφέρει τη συμπλήρωση του χρόνου παραγραφής της απαίτησης κατά του δημοσίου, όπως στην περίπτωση επιχείρησης που βρίσκεται υπό εκκαθάριση.

Επίσης η αίτηση επιστροφής που υποβάλλεται από τον υπόχρεο μη υποκείμενο σε περίπτωση αχρεώστητης από αυτόν καταβολής του φόρου, μπορεί να ακολουθεί την έκτακτη δήλωση που υποβλήθηκε από αυτόν και με την οποία καταβλήθηκε αχρεώστητα ο φόρος.

Αχρεώστητη καταβολή, για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου αυτού, θεωρείται ότι υπάρχει, όταν από νομικό ή πραγματικό σφάλμα έχει περιληφθεί στη δήλωση φορολογητέα αξία μη υποκείμενη ή υπερβαίνουσα την πραγματική ή καταβλήθηκε φόρος για συναλλαγή η οποία δεν ολοκληρώθηκε ή ακυρώθηκε μεταγενέστερα κ.λ.π.

Αρμόδιος να κρίνει αν υπάρχει περίπτωση αχρεώστητης καταβολής σε κάθε περίπτωση είναι ο Προϊστάμενος της οικείας Δ.Ο.Υ.

Στην αίτηση περιγράφεται η αιτία της επιστροφής και συνυποβάλλονται τα κατά περίπτωση δικαιολογητικά από τα οποία να προκύπτει η ορθότητα της επιστροφής.

3. Η επιστροφή ενεργείται μετά από προσωρινό έλεγχο και μέσα σε χρονικό διάστημα τεσσάρων (4) μηνών από την υποβολή της αίτησης.

Ο υποκείμενος στο φόρο ή ο υπόχρεος κατά περίπτωση δικαιούται να ζητήσει το πιστωτικό υπόλοιπο του Φ.Π.Α. με τη διαδικασία του άρθρου αυτού, εφόσον έχει εξαντλήσει πρώτα τη δυνατότητα μεταφοράς του για συμψηφισμό. Σε περιπτώσεις όμως που είναι αδύνατος ο συμψηφισμός (στην επόμενη ή επόμενες διαχειριστικές περιόδους), μπορεί να ζητηθεί χωρίς να απαιτείται να εξαντληθεί η δυνατότητα μεταφοράς του.

Αδυναμία συμψηφισμού του πιστωτικού υπολοίπου στην επόμενη ή σε επόμενες διαχειριστικές περιόδους συνήθως υπάρχει όταν ο υποκείμενος πραγματοποιεί αποκλειστικά ή κατά κύριο λόγο απαλλασσόμενες πράξεις με δικαίωμα έκπτωσης του φόρου των εισροών τους ή πραγματοποιεί πράξεις του άρθρου 6 ή διακόπτει τις εργασίες της επιχείρησής του ή η αξία των φορολογητέων εκροών είναι χαμηλότερη από την αξία των φορολογητέων εισροών κ.λ.π.

Ο προϊστάμενος της Δ.Ο.Υ. είναι αρμόδιος να κρίνει σε κάθε περίπτωση εάν πράγματι υπάρχει αδυναμία συμψηφισμού.

Άρθρο 3

Μη έκπτωση επιστρεπτέου φόρου

To ποσό του φόρου του οποίου ζητείται η επιστροφή δεν μπορεί να μεταφερθεί σε επόμενη φορολογική ή διαχειριστική (κατά περίπτωση) περίοδο για έκπτωση, εκτός αν ανακληθεί εγγράφως η αίτηση της επιστροφής. Σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης επιστροφής, η έκπτωση του φόρου ενεργείται κατά τη φορολογική περίοδο γνωστοποίησης της απόρριψης του αιτήματος, εφόσον είναι νόμιμη.

Άρθρο 4

Ο Προϊστάμενος της Δ.Ο.Υ. υποχρεούται.

1. Να παραλαμβάνει την αίτηση εις διπλούν μαζί με τα σχετικά δικαιολογητικά και να επιστρέφει το δεύτερο στο δικαιούχο. Στα δύο αντίτυπα τίθεται σφραγίδα με την οποία δηλώνεται ότι το αιτούμενο ποσό θα επιστραφεί στον υποκείμενο, εφόσον συντρέχουν οι νόμιμες προϋποθέσεις σε καθορισμένη ημερομηνία, η οποία και αναφέρεται ρητά.

Για τις περιπτώσεις επιστροφής του άρθρου 1 της παρούσας η προαναφερόμενη ημερομηνία θα καθορίζεται ως ακολούθως :

Για τις αιτήσεις που υποβάλλονται από 110 κάθε μήνα ως ημερομηνία επιστροφής ορίζεται μέχρι και η 10η ημέρα του επόμενου μήνα.

Για τις αιτήσεις που υποβάλλονται από 1120 κάθε μήνα, ως ημερομηνία επιστροφής ορίζεται μέχρι και η 20η ημέρα του επόμενου μήνα.

Για τις αιτήσεις που υποβάλλονται από 2131 κάθε μήνα ως ημερομηνία επιστροφής ορίζεται μέχρι και η τελευταία ημέρα του επόμενου μήνα.

Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι το δικαίωμα επιστροφής δεν θεμελιώνεται λόγω ελλειπούς υποβολής των δικαιολογητικών που προβλέπονται από την παρούσα απόφαση, θα ενημερώνεται ο φορολογούμενος για την προσκόμιση των ορθών δικαιολογητικών και θα προσδιορίζεται εκ νέου ημερομηνία επιστροφής με σφραγίδα στην αρχική αίτηση, με τον τρόπο που προαναφέρθηκε, λαμβάνοντας ως αρχική ημερομηνία την ημερομηνία κατάθεσης των δικαιολογητικών.

2. - Να ενεργεί έλεγχο στα υποβαλλόμενα ή επιδεικνυόμενα σ` αυτόν δικαιολογητικά αντιπαραβάλλοντας αυτά με τις υποβληθείσες περιοδικές ή εκκαθαριστικές δηλώσεις ή να ενεργεί προσωρινό έλεγχο στα βιβλία και στοιχεία της επιχείρησης όπως κατά περίπτωση, ορίζεται στην παρούσα απόφαση.

Να επαληθεύει σε περίπτωση ενδοκοινοτικών παραδόσεων την εγγραφή του αγοραστή στο σύστημα V.I.E.S.

3.- Να εκδίδει μέσα στην προβλεπόμενη προθεσμία απόφαση επιστροφής του φόρου, όπως το συνημμένο υπόδειγμα 2.

- Να συντάσσει ειδικό ατομικό φύλλο έκπτωσης (Α.Φ.Ε.Κ.) Φ.Π.Α., όπως το συνημμένο υπόδειγμα 3, στο οποίο σημειώνεται η ένδειξη :"εκδίδεται σύμφωνα με την Α.Υ.Ο....................... και να το διαβιβάζει στο τμήμα εσόδων της Δ.Ο.Υ.

- Να καταχωρεί τις αποφάσεις επιστροφής καθώς και τα ΑΦΕΚ σε ειδικό βιβλίο "ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ Φ.Π.Α."

- Να ταξινομεί στον ατομικό φάκελλο του υποκειμένου στο φόρο την απόφαση, το ΑΦΕΚ και τα δικαιολογητικά των άρθρων 1 και 2 αντίστοιχα.

- Να ενημερώνει τον υποκείμενο υποχρεωτικά με έγγραφη αιτιολογημένη επιστολή ή με την έκθεση ελέγχου κατά περίπτωση, για την μη ικανοποίηση του αιτήματος επιστροφής, στις περιπτώσεις που δεν συντρέχουν οι νόμιμες προϋποθέσεις.

4. - Να ενεργεί συμψηφισμό των τυχόν ληξιπρόθεσμων, μέχρι το χρόνο της επιστροφής, χρεών του δικαιούχου προς το Δημόσιο και να επιστρέφει σ` αυτόν τη διαφορά που προκύπτει, χωρίς να τηρηθεί η διαδικασία έγκρισης που απαιτείται για επιστροφή άλλων φόρων.

Άρθρο 5

Μητρώο δικαιούχων επιστροφής Φ.Π.Α.

1.Οι πράξεις των παραγράφων 1 έως 3 του άρθρου 4 ενεργούνται από το τμήμα Φ.Π.Α. Στο τμήμα αυτό τηρείται μητρώο δικαιούχων επιστροφής Φ.Π.Α. το οποίο θα ενημερώνεται με κάθε αίτηση επιστροφής Φ.Π.Α. από τον κάθε δικαιούχο.

2.Οι πράξεις της παραγράφου 4 του ιδίου άρθρου ενεργούνται από το τμήμα εσόδων της Δ.Ο.Υ.

Άρθρο 6

Συνέπειες

1. Αν από τον έλεγχο διαπιστωθεί ότι η υποκείμενος έτυχε επιστροφής φόρου που δεν δικαιούται, ο φόρος αυτός καταλογίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Φ.Π.Α. (άρθρα 49, 50) και επιβάλλονται κατά περίπτωση οι αντίστοιχοι πρόσθετοι φόροι και πρόστιμα με βάση τις ισχύουσες διατάξεις.

2. Ο υποκείμενος στο φόρο που έτυχε επιστροφής φόρου καθ` υποτροπήν χωρίς να τον δικαιούται, διαγράφεται από το μητρώο που τηρείται στη Δ.Ο.Υ. κατά το άρθρο 5 της απόφασης αυτής. Στις περιπτώσεις διαγραφής των υποκειμένων από το μητρώο της απόφασης αυτής η επιστροφή του φόρου γίνεται κατά διαχειριστική και όχι φορολογική περίοδο και μόνο μετά τη διενέργεια τακτικού ελέγχου, ο οποίος οφείλει να ολοκληρώνεται εντός διετίας από την υποβολή της σχετικής αίτησης.

Άρθρο 7

Στις ρυθμίσεις των διατάξεων της απόφασης αυτής υπάγονται και οι αιτήσεις επιστροφής που έχουν υποβληθεί σύμφωνα με την διαδικασία των Α.Υ.Ο. 1031790/2051/575/ΠΟΛ.1078/2-4-91 Π.1185/52/ΠΟΛ.59/2-2-88 και εκκρεμούν στις Δ.Ο.Υ. μέχρι την έκδοση της παρούσας.

1.Από την έκδοση της απόφασης αυτής κάθε προγενέστερη απόφαση που ρυθμίζει περιπτώσεις επιστροφής φόρου που υπάγονται στις διαδικασίες της παρούσας παύει να ισχύει, πλην του άρθρου 12 της ΑΥΟ 1031790/2051/ 575/Α0014/ΠΟΛ.1078/2.4.91 το οποίο εξακολουθεί να έχει ισχύ με την μετατροπή του ποσού που αναφέρονται σε δρχ. στο ισότιμό του σε Ευρώ.

2.Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΑΠ. ΦΩΤΙΑΔΗΣ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!