ΦΠΑ

ΠΟΛ. 1091/10-7-2003 Υποβολή των εμπρόθεσμων αρχικών Τριμηνιαίων Ανακεφαλαιωτικών Πινάκων Ενδοκοινοτικών Παραδόσεων και Ενδοκοινοτικών Αποκτήσεων, μόνο με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας (TAXISnet)

YΠOIK 1064796/4576/2064/0014Δ΄/ΠΟΛ. 1091/10.7.2003

Υποβολή των εμπρόθεσμων αρχικών Τριμηνιαίων Ανακεφαλαιωτικών Πινάκων Ενδοκοινοτικών Παραδόσεων και Ενδοκοινοτικών Αποκτήσεων, μόνο με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας (TAXISnet)

Προσοχή: Η παρούσα απόφαση παύει να ισχύει από την έναρξη ισχύος της Α.Υ.Ο. ΠΟΛ. 1127/2009.

AΠΟΦΑΣΗ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν. 2859/2000 (ΦΕΚ 248 Α΄/7.11.2000) όπως ισχύουν: α) των άρθρων 11, 12 και 15, β) της παραγράφου 3 του άρθρου 19, γ) του άρθρου 28, δ) των περιπτώσεων α΄ και δ΄ της παραγράφου 5, της περίπτωσης ε΄ της παραγράφου 6 και της περίπτωσης γ΄ της παραγράφου 9 του άρθρου 36, ε) της παραγράφου 2 του άρθρου 59, στ) της παραγράφου 3 του άρθρου 64.

2. Την 1003644/194/27/0014/ΠΟΛ. 1019/4.2.2003 Α.Υ.Ο. περί τύπου, περιεχομένου, τρόπου και χρόνου υποβολής της περιοδικής δήλωσης Φ.Π.Α. για υποκειμένους με βιβλία Α΄ ή του Κ.Β.Σ. καθώς και της έκτακτης δήλωσης Φ.Π.Α. των υποκείμενων αυτών, των μη υποκείμενων ή απαλλασσόμενων.

3. Την 1101260/6084/787/0014/ΠΟΛ. 1257/14.11.2001 Α.Υ.Ο. σχετικά με την "Υποχρέωση υποβολής των περιοδικών δηλώσεων Φ.Π.Α. μόνο με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου (TAXISnet)".

4. Την 1042252/1534/355/0014/ΠΟΛ. 1149/15.5.2002 Α.Υ.Ο. σχετικά με την "Υποβολή περιοδικών δηλώσεων Φ.Π.Α. με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου (TAXISnet), από τους υποκείμενους που τηρούν βιβλία Β΄ κατηγορίας του Κ.Β.Σ.".

5. Την 1023240/163/0014/ΠΟΛ. 1055/2.3.2001 Α.Υ.Ο. "Όροι και προϋποθέσεις υποβολής της περιοδικής δήλωσης Φ.Π.Α. με ηλεκτρονικά μέσα".

6. Την 1011242/427/5454/0014Δ΄/ΠΟΛ. 1025/31.1.2001 Α.Υ.Ο. "Όροι και προϋποθέσεις υποβολής των εμπρόθεσμων αρχικών τριμηνιαίων ανακεφαλαιωτικών πινάκων ενδοκοινοτικών Παραδόσεων και Αποκτήσεων, με ηλεκτρονικά μέσα".

7. Την 1044748/2297/839/0014Δ΄/ΠΟΛ. 1162/21.5.2002 "Τύπος, περιεχόμενο, τρόπος και χρόνος υποβολής του Τριμηνιαίου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Ενδοκοινοτικών Παραδόσεων (έντυπο 047-Φ.Π.Α.)".

8. Tην 1044747/2296/838/0014Δ΄/ΠΟΛ. 1161/21.5.2002 "Τύπος, περιεχόμενο, τρόπος και χρόνος υποβολής του Τριμηνιαίου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Ενδοκοινοτικών Αποκτήσεων (έντυπο 052-Φ.Π.Α.)".

9. Την 1100383/1330/Α0006/31.1.2001 (ΦΕΚ 1485 Β΄) Κοινή Απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, με την οποία μεταβιβάζονται αρμοδιότητες του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών στους Υφυπουργούς Οικονομίας και Οικονομικών.

10. Τις διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 18 του Ν. 2753/99 (ΦΕΚ 249 Α΄) σύμφωνα με τις οποίες ... "Με Αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών, που δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως δύναται να καθορίζονται οι διαδικασίες, οι λεπτομέρειες και ότι άλλο απαιτείται, ώστε οι δηλώσεις οποιουδήποτε φορολογικού αντικειμένου καθώς και τα τελωνειακά παραστατικά να μπορούν να υποβάλλονται και με τη χρήση σύγχρονων ηλεκτρονικών μεθόδων και δικτυακών υποδομών".

11. Την ανάγκη απλοποίησης των διαδικασιών υποβολής των τριμηνιαίων ανακεφαλαιωτικών πινάκων ενδοκοινοτικών αποκτήσεων και παραδόσεων.

12. Τις συνθήκες που δημιουργήθηκαν λόγω της υποβολής των περιοδικών δηλώσεων Φ.Π.Α. μόνο με ηλεκτρονικό τρόπο (TAXISnet).

13. To γεγονός ότι με την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη στον Κρατικό Προϋπολογισμό.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Άρθρο 1 Υποβολή δήλωσης - Πιστοποίηση υποκειμένων στο φόρο

1. Οι υποκείμενοι στο φόρο, ανεξάρτητα από την κατηγορία βιβλίων Κ.Β.Σ. που τηρούν, για πράξεις που θα διενεργήσουν από 1.7.2003 υποβάλλουν τους αρχικούς εμπρόθεσμους Ανακεφαλαιωτικούς Πίνακες Ενδοκοινοτικών Παραδόσεων και Ενδοκοινοτικών Αποκτήσεων, αποκλειστικά και μόνο με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας μέσω ειδικού δικτύου (TAXISnet). Σε ειδικές και μόνο περιπτώσεις τεχνικής αδυναμίας υποβολής των παραπάνω πινάκων μέσω του συστήματος (TAXISnet), δύναται οι υποκείμενοι να υποβάλλουν αυτούς στην αρμόδια ΔΟΥ.

2. Η υποχρεωτική υποβολή των τριμηνιαίων ανακεφαλαιωτικών πινάκων ενδοκοινοτικών αποκτήσεων και παραδόσεων αποκλειστικά και μόνο με ηλεκτρονικό τρόπο δεν ισχύει και συνεπώς επιτρέπεται η υποβολή τους σε έντυπη μορφή στην αρμόδια ΔΟΥ, στις εξής περιπτώσεις: α) από τους υποκείμενους που η επιχείρησή τους έχει τεθεί σε εκκαθάριση, πτώχευση, αδράνεια ή παύση, εφόσον έχει υποβληθεί ανάλογη δήλωση, β) από τις επιχειρήσεις που μετασχηματίζονται, μετατρέπονται, συγχωνεύονται, διασπώνται ή απορροφώνται, γ) από το Δημόσιο, τα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου, τους Δήμους, τις Κοινότητες, τους Συνεταιρισμούς και γενικά τα Νομικά Πρόσωπα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, δ) από την Τράπεζα της Ελλάδος, ε) από τους υποκείμενους που δεν έχουν υποχρέωση υποβολής περιοδικών δηλώσεων Φ.Π.Α., π.χ. αγρότες του ειδικού καθεστώτος, γιατροί, δικηγόροι, συμβολαιογράφοι κ.λπ. στ) από τους υποκείμενους που διενήργησαν παύση και επανέναρξη εργασιών εντός της ίδιας τρίμηνης ημερολογιακής περιόδου αναφοράς και για τον ανακεφαλαιωτικό πίνακα που θα πρέπει να υποβάλλουν για πράξεις που διενήργησαν από την ημερομηνία επανέναρξης μέχρι το τέλος της οικείας τρίμηνης ημερολογιακής περιόδου αναφοράς, εφόσον προηγήθηκε υποβολή τριμηνιαίου ανακεφαλαιωτικού πίνακα για πράξεις που διενεργήθηκαν την περίοδο προ της παύσης εργασιών. Την υποχρέωση υποβολής των τριμηνιαίων ανακεφαλαιωτικών πινάκων ενδοκοινοτικών αποκτήσεων και παραδόσεων αποκλειστικά και μόνο με ηλεκτρονικό τρόπο, έχουν οι υποκείμενοι των οποίων η αρμόδια ΔΟΥ είναι ενταγμένη στο σύστημα TAXIS. Οι παραπάνω, μετά από αίτηση - εγγραφή τους στο ειδικό δίκτυο (TAXISnet), πιστοποιούνται από την Γενική Γραμματεία Πληροφορικών Συστημάτων και λαμβάνουν όνομα και κωδικό χρήστη. Η πρόσβαση στο TAXISnet για την υποβολή των ανωτέρω δηλώσεων είναι εφικτή με την χρήση των κωδικών αυτών. Ειδικά οι ΔΟΥ: α) Πλοίων Πειραιώς και β) Αγίου Αθανασίου, οι οποίες δεν έχουν ενταχθεί στο σύστημα TAXIS, θα συνεχίσουν να παραλαμβάνουν σε έντυπη μορφή τους τριμηνιαίους ανακεφαλαιωτικούς πίνακες ενδοκοινοτικών Αποκτήσεων - Παραδόσεων σε τρία αντίγραφα και να αποστέλλουν το ένα αντίγραφο στην Γ.Γ.Π.Σ. για περαιτέρω μηχανογραφική επεξεργασία ακριβώς όπως γινόταν μέχρι σήμερα.

3. Οι εκπρόθεσμοι καθώς και οι συμπληρωματικοί - τροποποιητικοί Ανακεφαλαιωτικοί Πίνακες Ενδοκοινοτικών Παραδόσεων και Αποκτήσεων καθώς και οι ανακεφαλαιωτικοί πίνακες που για οποιοδήποτε λόγο υποβάλλονται σε έντυπη μορφή και αφορούν σε πράξεις οι οποίες διενεργήθηκαν πριν την 1.7.2003 θα υποβάλλονται (εντύπως) στην αρμόδια ΔΟΥ, σε τρία αντίγραφα προκειμένου να αποστέλλεται το ένα αντίγραφο στην Γ.Γ.Π.Σ. για περαιτέρω μηχανογραφική επεξεργασία ακριβώς όπως γινόταν μέχρι σήμερα.

4. Οι εκπρόθεσμοι καθώς και οι συμπληρωματικοί - τροποποιητικοί Ανακεφαλαιωτικοί Πίνακες Ενδοκοινοτικών Παραδόσεων και Αποκτήσεων καθώς και οι ανακεφαλαιωτικοί πίνακες που για οποιοδήποτε λόγο υποβάλλονται σε έντυπη μορφή και αφορούν σε πράξεις οι οποίες έχουν πραγματοποιηθεί μετά την 1.7.2003, θα υποβάλλονται (εντύπως) στην αρμόδια ΔΟΥ σε δύο αντίγραφα αφού δεν θα αποστέλλεται, πλέον, αντίγραφο για μηχανογραφική επεξεργασία στην Γ.Γ.Π.Σ. Το πρωτότυπο θα παραμένει στη ΔΟΥ προκειμένου να διενεργείται η εισαγωγή του συνόλου των αναλυτικών γραμμών των εν λόγω δηλώσεων στο σύστημα TAXIS. Το ίδιο ισχύει και στην περίπτωση που για λόγους τεχνικής αδυναμίας ένας εμπρόθεσμος αρχικός ανακεφαλαιωτικός πίνακας ενδοκοινοτικών αποκτήσεων - παραδόσεων δεν κατέστη δυνατό να υποβληθεί μέσω του ειδικού δικτύου TAXISnet καθώς και για ανακεφαλαιωτικούς πίνακες που για οποιοδήποτε λόγο υποβάλλονται σε έντυπη μορφή στη ΔΟΥ. Το δεύτερο αντίγραφο θα επιστρέφεται υπογεγραμμένο στον φορολογούμενο. Η εισαγωγή των στοιχείων των ανακεφαλαιωτικών πινάκων ενδοκοινοτικών αποκτήσεων - παραδόσεων πρέπει να ολοκληρώνεται από τις ΔΟΥ με ευθύνη των Προϊσταμένων των ΔΟΥ καθώς και των αρμοδίων Επιθεωρητών, μέχρι το τέλος του μήνα που ακολουθεί τον μήνα υποβολής τους. Σε περίπτωση που κατά την διάρκεια της εισαγωγής στο TAXIS των αναλυτικών γραμμών των ανακεφαλαιωτικών πινάκων προκύψει λάθος συμπλήρωσης του πίνακα, π.χ. λάθος ΑΦΜ/ΦΠΑ κοινοτικού εμπόρου, διπλή ή πολλαπλή καταχώρηση του ίδιου ΑΦΜ/ΦΠΑ κοινοτικού εμπόρου, θα πρέπει να καλείται ο φορολογούμενος να υποβάλλει τροποποιητικό ανακεφαλαιωτικό πίνακα για την διόρθωση του συγκεκριμένου λάθους. Η παρακολούθηση της καταχώρησης των αναλυτικών γραμμών των ανακεφαλαιωτικών πινάκων θα διενεργείται και σε κεντρικό επίπεδο.

5. Οι παραπάνω υποκείμενοι: l Εφόσον έχουν ήδη πιστοποιηθεί με τη διαδικασία που προβλέπεται στην Α.Υ.Ο. 1023240/1107/163/0014Δ΄/ΠΟΛ. 1055/2.3.2001, δεν χρειάζεται να πιστοποιηθούν εκ νέου και θα χρησιμοποιούν το ίδιο όνομα και κωδικό χρήστη για την υποβολή των ανακεφαλαιωτικών πινάκων. l Εφόσον δεν έχουν ήδη πιστοποιηθεί με την παραπάνω Α.Υ.Ο., μετά από αίτηση / εγγραφή τους στην υπηρεσία ΤΑΧΙSnet, πιστοποιούνται από τη Γενική Γραμματεία Πληροφορικών Συστημάτων και λαμβάνουν όνομα και κωδικό χρήστη.

6. Η πιστοποίηση μετά από αίτηση / εγγραφή στο TAXISnet είναι κοινή, τόσο για την υποβολή περιοδικών δηλώσεων Φ.Π.Α. όσο και των Τριμηνιαίων Ανακεφαλαιωτικών Πινάκων Ενδοκοινοτικών Αποκτήσεων - Παραδόσεων, υπό τους όρους που προαναφέρθηκαν.

7. Ο συνδυασμός του ονόματος και του κωδικού χρήστη ταυτοποιεί τον συγκεκριμένο υποκείμενο, αποτελεί απόρρητο προσωπικό στοιχείο και επιτρέπεται μόνο στον ίδιο να τον διαχειρίζεται και να τον μεταβάλλει.

8. Στις περιπτώσεις που προβλέπεται η υπογραφή των ανακεφαλαιωτικών πινάκων και από φυσικό πρόσωπο λογιστή / φοροτεχνικό, πρόσθετα συμπληρώνονται τα στοιχεία πιστοποίησης αυτού. Εάν ο λογιστής / φοροτεχνικός υπογράφει ως εκπρόσωπος γραφείου παροχής λογιστικών και φοροτεχνικών υπηρεσιών επιπλέον πληκτρολογούνται τα στοιχεία πιστοποίησης του γραφείου.

Άρθρο 2 Χρόνος υποβολής

"1. Η ηλεκτρονική υποβολή των εμπρόθεσμων αρχικών ανακεφαλαιωτικών πινάκων ενδοκοινοτικών παραδόσεων (έντυπο Φ4/TAXIS) και ενδοκοινοτικών αποκτήσεων (έντυπο Φ5/TAXIS), μέσω του ειδικού δικτύου TAXISnet, πραγματοποιείται έως την 26η ημέρα του επομένου μήνα από τη λήξη της τρίμηνης ημερολογιακής περιόδου, ανεξαρτήτως των προθεσμιών υποβολής της περιοδικής δήλωσης Φ.Π.Α. που προβλέπονται στο άρθρο 2 της Α.Υ.Ο.Ο.1039231/2677/600/Α0014/ΠΟΛ. 1060//18.4.2006."

"2. Για την έντυπη υποβολή στη Δ.Ο.Υ. των εμπρόθεσμων αρχικών ανακεφαλαιωτικών πινάκων ενδοκοινοτικών παραδόσεων (έντυπο Φ4/TAXIS) και ενδοκοινοτικών αποκτήσεων (έντυπο Φ5/TAXIS) που υποβάλλονται από τα πρόσωπα της παραγράφου 2 του άρθρου 1 της Α.Υ.Ο.Ο. ΠΟΛ. 1091/10.7.2003 ισχύουν αντίστοιχα οι προθεσμίες που προβλέπονται στο άρθρο 1 της Α.Υ.Ο.Ο. 1039231/2677/600/Α0014//ΠΟΛ. 1060/18.4.2006".

3. Για τους ανακεφαλαιωτικούς πίνακες που υποβάλλονται ηλεκτρονικά, ως ημερομηνία υποβολής θεωρείται η ημερομηνία αποδοχής και επιτυχούς καταχώρησης αυτών στο σύστημα TAXISnet, με αυτόματη απόδοση στον αποστολέα - υποκείμενο μοναδικού αριθμού καταχώρησης των δηλώσεων. 4. Η εμφάνιση στην οθόνη των ανακεφαλαιωτικών πινάκων, συσχετισμένων με τον μοναδικό αριθμό καταχώρησης και την ημερομηνία υποβολής ή εκτύπωσής τους μέσω του συστήματος TAXISnet αποτελούν για τον υποκείμενο την πληροφορία ή το αντίγραφο υποβολής της αντίστοιχα. 5. Στην περίπτωση διπλής υποβολής ανακεφαλαιωτικών πινάκων για την ίδια περίοδο μέσω του συστήματος TAXISnet και μέσω ΔΟΥ, γίνονται δεκτοί οι ήδη υποβληθέντες στην ΔΟΥ ενώ απορρίπτονται οι υποβληθέντες μέσω TAXISnet.

Άρθρο 3 Αναστολή της πιστοποίησης

1. Η Γενική Γραμματεία Πληροφορικών Συστημάτων αναστέλλει την πιστοποίηση του υποκειμένου στο φόρο: α) στην περίπτωση υποβολής δήλωσης διακοπής δραστηριότητας του υποκειμένου, β) εφόσον διαπιστωθούν παραβάσεις των διατάξεων της παρούσας απόφασης ή υπάρχουν σοβαρές υπόνοιες ότι διαπράχθηκαν ποινικά αδικήματα ή παραβιάστηκαν φορολογικές διατάξεις. 2. Με την υποβολή δήλωσης μεταβολών για την μη διενέργεια ενδοκοινοτικών συναλλαγών δεν επέρχεται αναστολή της πιστοποίησης αλλά μη δυνατότητα υποβολής των εν λόγω πινάκων μέσω του TAXISnet. 3. Εφόσον ανασταλεί η πιστοποίηση του υποκειμένου στο φόρο ή υποβληθεί δήλωση διακοπής ενδοκοινοτικών συναλλαγών, τότε η ηλεκτρονική υποβολή των Τριμηνιαίων Ανακεφαλαιωτικών Πινάκων Αποκτήσεων - Παραδόσεων, που προβλέπεται στο άρθρο 1 της παρούσας παύει να ισχύει. 4. Η σχετική απόφαση για την αναστολή της πιστοποίησης κοινοποιείται στον ενδιαφερόμενο.

"1. Η παρούσα απόφαση ισχύει για την υποβολή των ανακεφαλαιωτικών πινάκων και για πράξεις που πραγματοποιούνται από 1.1.2010 και εφεξής. Τα έντυπα που ορίζονται με την παρούσα απόφαση ισχύουν από 1.1.2010 και εφεξής ανεξαρτήτως των πράξεων που αφορούν. 2. Οι φορολογητέες αξίες των πράξεων που περιλαμβάνονται στους ανακεφαλαιωτικούς πίνακες αναγράφονται σε "ευρώ". Στην περίπτωση που υπάρχει υποχρέωση καταχώρησης πράξεων για τις οποίες τα στοιχεία της φορολογητέας αξίας εκφράζονται σε νόμισμα άλλου κράτους μέλους το οποίο δεν έχει ενταχθεί στη ζώνη του ευρώ, η αξία θα μετατρέπεται σε "ευρώ" λαμβάνοντας υπόψη την ισοτιμία του νομίσματος του κράτους μέλους προς το "ευρώ", όπως αυτή προσδιορίζεται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις."

Άρθρο 4 Ηλεκτρονική Ταυτοποίηση

Η ηλεκτρονική μορφή της δήλωσης διαβιβάζεται κρυπτογραφημένη και ταυτοποιείται μονοσήμαντα με το όνομα και των κωδικό χρήστη.

Άρθρο 5 Έλεγχος

1. Η αρμόδια ΔΟΥ έχει τη δυνατότητα εκτύπωσης των δηλώσεων που παρελήφθησαν μέσω του συστήματος TAXISnet και μπορεί να τις διαχειριστεί όπως τις δηλώσεις που παρέλαβε μηχανογραφικά τοπικά στη ΔΟΥ μέσω του TAXIS ή χειρόγραφα. 2. Επί πλέον, δίδεται η δυνατότητα εκτύπωσης συγκριτικών μηχανογραφικών καταστάσεων προκειμένου να διασταυρώνονται οι αξίες Ενδοκοινοτικών Αποκτήσεων και Ενδοκοινοτικών Παραδόσεων που αναγράφεται στους Τριμηνιαίους Ανακεφαλαιωτικούς Πίνακες αφενός με τα ποσά των αντίστοιχων κωδικών των περιοδικών δηλώσεων ΦΠΑ αφετέρου με τα στοιχεία της βάσης δεδομένων του συστήματος V.I.E.S., καθώς και της εκτύπωσης καταστάσεων εξακρίβωσης της πληρότητας υποβολής ή μη των εν λόγω ανακεφαλαιωτικών πινάκων.

Άρθρο 6 Έναρξη ισχύος - Καταργούμενες διατάξεις

1. Από την έναρξη της ισχύος της παρούσας παύει η ισχύς της με αριθ. 1011242/427/5454/0014Δ΄/ΠΟΛ. 1025/31.1.2001 Α.Υ.Ο. 2. Η απόφαση αυτή ισχύει από την δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!