Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

Κ.Υ.Α. 1125/2020 Ρυθμίσεις θεμάτων που αφορούν τις υπαγόμενες δράσεις, το είδος ενίσχυσης, τους Δικαιούχους και τα ποσά ενίσχυσης του Μέτρου 3.2.11 - «Μέτρα για τη δημόσια υγεία», (Καν.(ΕΕ) 508/2014, άρθρο 55), της Ενωσιακής Προτεραιότητας 2, «Προώθηση της περιβαλλοντικά βιώσιμης, αποδοτικής ως προς τους πόρους, καινοτόμου, ανταγωνιστικής και βασιζόμενης στη γνώση υδατοκαλλιέργειας», του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας και Θάλασσας 2014-2020

Αριθμ. 1125

ΦΕΚ B’ 1892/18.05.2020

Ρυθμίσεις θεμάτων που αφορούν τις υπαγόμενες δράσεις, το είδος ενίσχυσης, τους Δικαιούχους και τα ποσά ενίσχυσης του Μέτρου 3.2.11 - «Μέτρα για τη δημόσια υγεία», (Καν.(ΕΕ) 508/2014, άρθρο 55), της Ενωσιακής Προτεραιότητας 2, «Προώθηση της περιβαλλοντικά βιώσιμης, αποδοτικής ως προς τους πόρους, καινοτόμου, ανταγωνιστικής και βασιζόμενης στη γνώση υδατοκαλλιέργειας», του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας και Θάλασσας 2014-2020.

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις εθνικές διατάξεις:

1. Του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και κυβερνητικά όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α’/22-4-2005).

2. Του ν. 4314/2014 για τη διαχείριση, τον έλεγχο και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014-2020» (ΦΕΚ 265/ Α’/23.12.2014), όπως ισχύει και ειδικότερα το άρθρο 69 αυτού.

3. Του ν. 4622/2019 (ΦΕΚ 133/Α’/2019) «Επιτελικό κράτος: Οργάνωση λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της Κεντρικής Δημόσιας Διοίκησης».

4. Του ν. 4282/2014 (ΦΕΚ 182/Β’/29.08.2014) «Ανάπτυξη υδατοκαλλιεργειών και άλλες διατάξεις».

5. Του π.δ. 97/2017 (ΦΕΚ 138/Α’/15.09.2017) «Οργανισμός Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων».

6. Του π.δ. 81/2019 (ΦΕΚ 119/Α’/08.07.2019) «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων».

7. Του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 121/Α’/9-7-2019).

8. Της με αριθμ.Υ2/9-7-2019 (ΦΕΚ 2901/Β’/9-7-2019) απόφασης Πρωθυπουργού «Σύσταση θέσεων Αναπληρωτή Υπουργού και Υφυπουργού».

9. Της αριθμ. 134453/23.12.2015 (ΦΕΚ 2857/Β’/ 28.12.2015) κοινής υπουργικής απόφασης «Ρυθμίσεις για τις πληρωμές των δαπανών του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων - ΠΔΕ (Τροποποίηση και αντικατάσταση της κοινής υπουργικής απόφασης 46274/26.09.2014 (ΦΕΚ 2573/τ.Β’)».

10. Της αριθμ. 47/18-7-2019 απόφασης του Πρωθυπουργού και Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Ιωάννη Τσακίρη» (ΦΕΚ 3100/Β’/2019).

11. Της αριθμ. 242/14.01.2020 απόφασης Πρωθυπουργού και ΥΠΑΑΤ «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Κωνσταντίνο Σκρέκα (ΦΕΚ 34/Β’/2020).

12. Της κοινής υπουργικής απόφασης με αριθμ. 1393/25-10-2016 (ΦΕΚ 3501/Β’/31-10-2016) με την οποία αναδιαρθρώθηκε η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑΣ και ΘΑΛΑΣΣΑΣ, όπως ισχύει.

13. Της αριθμ. 137675/ΕΥΘΥ1016/31-12-2018 (ΦΕΚ 5968/Β’/31-12-2018) απόφασης αντικατάστασης της με αριθμ. 110427/ΕΥΘΥ/1020/20.10.2016 (ΦΕΚ 3521/Β’/01.11.2016) υπουργικής απόφασης με τίτλο «Τροποποίηση και αντικατάσταση της αριθμ. 81986/ ΕΥΘΥ712/31.07.2015 (ΦΕΚ 1822 Β’) υπουργικής απόφασης «Εθνικοί Κανόνες Επιλεξιμότητας δαπανών για τα προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014-2020 - Έλεγχοι νομιμότητας δημοσίων συμβάσεων συγχρηματοδοτούμενων πράξεων ΕΣΠΑ 2014-2020 από Αρχές Διαχείρισης και Ενδιάμεσους Φορείς - Διαδικασία ενστάσεων επί των αποτελεσμάτων αξιολόγησης πράξεων» (ΥΑΕΚΕΔ), όπως ισχύει.

14. Της αριθμ. 99/23.01.2017 (ΦΕΚ 309/Β’/07.02.2017) κοινής υπουργικής απόφασης «Σύστημα δημοσιονομικών διορθώσεων και διαδικασίες ανάκτησης αχρεωστήτως ή παρανόμως καταβληθέντων ποσών από πόρους του κρατικού προϋπολογισμού για την υλοποίηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας και Θάλασσας 2014-2020 σύμφωνα με το άρθρο 71 του ν. 4314/2014)».

15. Του Πολυετούς Εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου για την ανάπτυξη των υδατοκαλλιεργειών στην Ελλάδα 2014-2020.

2. Τις Eνωσιακές διατάξεις:

1. Του Κανονισμού (ΕΕ) 1303/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, περί καθορισμού κοινών διατάξεων για το ΕΤΠΑ, το ΕΕΚΤ, το ΤΗΣ, το ΕΓΤΑΑ και το ΕΤΘΑ και περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το ΕΤΠΑ, το ΕΚΤ, το ΤΑ και το ΕΤΘΑ και για την κατάργηση του κανονισμού ΕΚ) αριθμ. 1083/2006, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

2. Του Κανονισμού (ΕΕ) 1379/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, για την κοινή οργάνωση των αγορών των προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας, την τροποποίηση των Κανονισμών (ΕΚ) αριθμ. 1184/2006 και 1226/2009 του Συμβουλίου και την κατάργηση του Κανονισμού (ΕΚ) 104/2000.

3. Του Κανονισμού (ΕΕ) 1380/2013, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, σχετικά με την Κοινή Αλιευτική Πολιτική, την τροποποίηση των Κανονισμών (ΕΚ) αριθμ. 1954/2003 και (ΕΚ) αριθμ. 1224/2009 του Συμβουλίου και την κατάργηση των Κανονισμών (ΕΚ) αριθμ. 2371/2002 και (ΕΚ) αριθμ. 639/2004 του Συμβουλίου και της απόφασης 2004/585/ΕΚ του Συμβουλίου.

4. Του Κανονισμού (ΕΕ) 508/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας (ΕΤΘΑ) και για την κατάργηση των κανονισμών του Συμβουλίου (ΕΚ) αριθμ. 2328/2003, (ΕΚ) αριθμ. 861/2006, (ΕΚ) 1198/2006 και (ΕΚ) αριθμ. 791/2007 και του κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 1255/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και ειδικότερα το άρθρο 55

5. Του Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 1242/2014 της Επιτροπής της 20ης Νοεμβρίου 2014, σχετικά με τη θέσπιση κανόνων, σύμφωνα με τον Καν. (ΕΕ) αριθμ. 508/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας, όσον αφορά την παρουσίαση των σχετικών σωρευτικών δεδομένων για τις πράξεις.

6. Του Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 1243/2014 της Επιτροπής της 20ής Νοεμβρίου 2014 σχετικά με τη θέσπιση κανόνων, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθμ. 508/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας, όσον αφορά της πληροφορίες που πρέπει να αποστέλλουν τα κράτη μέλη, καθώς και της ανάγκες σε δεδομένα και της συνέργειες μεταξύ δυνητικών πηγών δεδομένων.

7. Του Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 772/2014 της Επιτροπής, για τον καθορισμό των κανόνων σχετικά με την ένταση των κρατικών ενισχύσεων που πρέπει να εφαρμόζονται στο σύνολο των επιλέξιμων δαπανών ορισμένων δράσεων που χρηματοδοτούνται στο πλαίσιο του ΕΤΘΑ.

8. Της εκτελεστικής απόφασης της Επιτροπής με αριθμό C (2015) 7417/23.10.2015 που αφορά την έγκριση του Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΑΣ 2014-2020, όπως τροποποιείται και ισχύει.,

9. Της αριθμ. 2015/C 217/1 ανακοίνωσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, «Κατευθυντήριες γραμμές για την εξέταση κρατικών ενισχύσεων στον τομέα της Αλιείας και Υδατοκαλλιέργειας».

10. Της εκτελεστικής απόφασης της Επιτροπής, 2014/372/ΕΕ της 11ης Ιουνίου 2014 , για τον καθορισμό της ετήσιας κατανομής, ανά κράτος μέλος, του συνόλου των πόρων του Ευρωπαϊκού Ταμείου Θάλασσας και Αλιείας που διατίθενται στο πλαίσιο της επιμερισμένης διαχείρισης για την περίοδο 2014-2020.

11. Της εκτελεστικής απόφασης της Επιτροπής, 2014/464/ΕΕ, για τον καθορισμό των προτεραιοτήτων της Ένωσης για την πολιτική επιβολής και ελέγχου στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Ταμείου Θάλασσας και Αλιείας

12. Του Εκτελεστικού Κανονισμού 763/2014 της Επιτροπής, της 11ης Ιουλίου 2014, για τη θέσπιση κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 508/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας, όσον αφορά τα τεχνικά χαρακτηριστικά των μέτρων πληροφόρησης και δημοσιότητας καθώς και οδηγίες για τη δημιουργία εμβλήματος της Ένωσης.

3. Τις συνέπειες της πανδημίας COVID-19 και τον συνακόλουθο κίνδυνο υπονόμευσης των αγορών προϊόντων υδατοκαλλιέργειας, της έκτακτης κατάστασης που έχει δημιουργεί και την άμεση ανάγκη θέσπισης ειδικών μέτρων για τον μετριασμό των επιπτώσεων της έξαρσης της COVID-19 στον τομέα της υδατοκαλλιέργειας.

4. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή των διατάξεων της παρούσας απόφασης, δεν προκαλείται δημόσια δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Καθορίζουμε τις υπαγόμενες δράσεις, το είδος ενίσχυσης, τους δικαιούχους και τα ποσοστά ενίσχυσης των δράσεων του Μέτρου 3.2.11 - «Μέτρα για τη δημόσια υγεία», (Καν. (ΕΕ) 508/2014, άρθρο 55), της Ενωσιακής Προτεραιότητας 2, «Προώθηση της περιβαλλοντικά βιώσιμης, αποδοτικής ως προς τους πόρους, καινοτόμου, ανταγωνιστικής και βασιζόμενης στη γνώση υδατοκαλλιέργειας», του «Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας και Θάλασσας 20142020», ως εξής:

Άρθρο 1

Υπαγόμενες Πράξεις

Στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας απόφασης υπάγονται Πράξεις που εντάσσονται στο Μέτρο 3.2.11 - «Μέτρα για τη δημόσια υγεία». Το Μέτρο αφορά στη στήριξη των καθεστώτων αποζημίωσης σε οστρακοκαλλιεργητές και υδατοκαλλιεργητές λόγω αναστολής της συγκομιδής των εκτρεφόμενων μαλακίων και της αναστολής ή μείωσης της υδατοκαλλιεργητικής παραγωγής, ως ακολούθως:

Δράση 1: Παροχή αντιστάθμισης σε οστρακοκαλλιεργητές για την προσωρινή αναστολή της συγκομιδής των εκτρεφόμενων μαλακίων όταν η αναστολή αυτή πραγματοποιείται για λόγους δημόσιας υγείας.

Η στήριξη μπορεί να χορηγείται μόνο εφόσον η αναστολή της συγκομιδής λόγω της μόλυνσης των μαλακίων είναι το αποτέλεσμα του πολλαπλασιασμού τοξινογόνου πλαγκτού ή της παρουσίας βιοτοξινούχου πλαγκτού και όταν:

  • η μόλυνση διαρκεί επί χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των τεσσάρων (4) συναπτών μηνών, ή
  • η απώλεια που προκλήθηκε λόγω της αναστολής της συγκομιδής ανέρχεται σε ποσοστό μεγαλύτερο του 25% του ετήσιου κύκλου εργασιών της συγκεκριμένης επιχείρησης, το οποίο υπολογίζεται με βάση τον μέσο κύκλο εργασιών της εν λόγω επιχείρησης κατά τη διάρκεια των τριών (3) ημερολογιακών ετών που προηγούνται του έτους κατά το οποίο ανεστάλη η συγκομιδή.

Η αντιστάθμιση στους οστρακοκαλλιεργητές μπορεί να χορηγείται για μέγιστο διάστημα 12 μηνών καθ΄ όλη τη διάρκεια της Προγραμματικής Περιόδου. Σε εξαιρετικές και δεόντως αιτιολογημένες περιπτώσεις μπορεί να παρατείνεται μία φορά για δώδεκα (12) επιπλέον μήνες, με ανώτατο όριο τους είκοσι τέσσερις (24) μήνες.

Δράση 2: Χορήγηση κεφαλαίου κίνησης και παροχή αντιστάθμισης σε υδατοκαλλιεργητές για την προσωρινή αναστολή ή μείωση της παραγωγής και των πωλήσεων ή για πρόσθετα κόστη αποθεματοποίησης που συμβαίνουν μεταξύ 1ης Φεβρουαρίου και 31ης Δεκεμβρίου 2020 ως συνέπεια της επιδημικής έκρηξης της COVID-19.

Η επιλεξιμότητα των δαπανών των πράξεων που εντάσσονται για οικονομική ενίσχυση στο πλαίσιο της Δράσης 2 αρχίζει από την 1η Φεβρουαρίου 2020.

Άρθρο 2

Δικαιούχοι - Όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής

Δικαιούχοι των οικονομικών ενισχύσεων του Μέτρου 3.2.11 - «Μέτρα για τη δημόσια υγεία», είναι: Φυσικά ή Νομικά που δραστηριοποιούνται στον κλάδο της οστρακοκαλλιέργειας η/και υδατοκαλλιέργειας και είναι κάτοχοι παραγωγικής μονάδας.

Οι ενισχύσεις παρέχονται σε Δικαιούχους:

(i) οι οποίοι δεν έχουν υποβάλλει αίτηση ένταξης για χρηματοδότηση από Εθνικό ή Ενωσιακό Πρόγραμμα ή/ και δεν έχουν λάβει οικονομική ενίσχυση για το σύνολο ή μέρος της προτεινόμενης πράξης,

(ii) οι οποίοι συμμορφώνονται με τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1 στοιχείο α) έως δ) του άρθρου 10 του Καν. 508/2014 και συνυποβάλλουν ενυπόγραφη δήλωση του αιτούντα επιχειρηματία, σύμφωνα με την παράγραφο 5 του ίδιου άρθρου.

(iii) οι οποίοι κατέχουν το σύνολο των προβλεπόμενων εγκρίσεων και αδειών για τη λειτουργία της παραγωγικής τους μονάδας.

Άρθρο 3

Περιοχές εφαρμογής και ποσοστά ενίσχυσης - χρηματοδότησης

Το Μέτρο 3.2.11 - «Μέτρα για τη δημόσια υγεία» του ΕΠΑλΘ 2014-2020, εφαρμόζεται σε ολόκληρη την Ελληνική Επικράτεια, με ένταση ενίσχυσης ύψους 100% επί της επιλέξιμης δαπάνης της πράξης.

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 7 Μαΐου 2020

Οι Υπουργοί

Υφυπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων
ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΑΚΙΡΗΣ

Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ

Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΚΡΕΚΑΣ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!