Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

Ειδικός Φόρος Κατανάλωσης και Φ.Π.Α.

ΔΕΦΚΦ Α 1049144 ΕΞ2020 Κοινοποίηση διατάξεων των άρθρων τέταρτου και έβδομου της ΠΝΠ "Περαιτέρω μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και την επάνοδο στην κοινωνική και οικονομική κανονικότητα''

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΑΑΔΕ
Ανεξάρτητη Αρχή
Δημοσίων Εσόδων
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & ΕΦΚ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΚ & ΦΠΑ – ΤΜΗΜΑΤΑ Α΄ , Ε΄ 
Ταχ. Δ/νση: Καραγεώργη Σερβίας 10 
Ταχ. Κώδικας: 101 84 Αθήνα 
Πληροφορίες: Κ. Κοράκης, Αικ. Μελανίτου 
Τηλέφωνο: 210 6987 423, 407 
Fax: 210 6987 408 
E-Mail: finexcis@2001.syzefxis.gov.gr 
Url: www.aade.gr 

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

ΑΔΑ: Ω76Ε46ΜΠ3Ζ-Φ4Ξ 

Αθήνα, 4 /05/2020 

Αριθ. Πρωτ.: Ο ΔΕΦΚΦ Α 1049144 ΕΞ2020 

ΠΡΟΣ: Ως πίνακας διανομής 

Θέμα : «Κοινοποίηση διατάξεων των άρθρων τέταρτου και έβδομου της ΠΝΠ ‘’Περαιτέρω μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και την επάνοδο στην κοινωνική και οικονομική κανονικότητα’’ (ΦΕΚ Α΄ 90/01.05.2020) »

Κοινοποιούμε για ενημέρωση και άμεση εφαρμογή τις διατάξεις των άρθρων τέταρτο και έβδομο της ΠΝΠ με θέμα «Περαιτέρω μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και την επάνοδο στην κοινωνική και οικονομική κανονικότητα», όπως δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ με αριθμό 90 Τεύχος Α΄, με έναρξη ισχύος την 01.05.2020.  

Ειδικότερα, με τις διατάξεις του άρθρου έβδομου , η χρονική περίοδος κατά την οποία, το πετρέλαιο εσωτερικής καύσης (diesel θέρμανσης) και το φωτιστικό πετρέλαιο (κηροζίνη θέρμανσης) {περιπτώσεις ζ΄ και ια΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 73 του ν. 2960/2001(ΦΕΚ 265/Α΄) «Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας»}, κατ’ εφαρμογή της παραγράφου 2(α) του άρθρου 72 του ίδιου νόμου, χρησιμοποιούνται ως καύσιμα θέρμανσης με μειωμένο συντελεστή διακόσια ογδόντα (280) ευρώ το χιλιόλιτρο, από τη 15η Οκτωβρίου μέχρι και την 30ή Απριλίου κάθε έτους, παρατείνεται, κατ΄ εξαίρεση για το έτος 2020, μέχρι και τις 15-05-2020. Ευνόητο είναι ότι μέχρι και την 15η Μαϊου 2020 πρέπει να έχει ολοκληρωθεί η διάθεση των ως άνω προϊόντων στους τελικούς καταναλωτές. Με τις διατάξεις του άρθρου τέταρτου , παρέχεται στους εγκεκριμένους αποθηκευτές (περ.α άρθρο 55 ν.2960/2001) πίστωση δέκα (10) ημερών για την καταβολή του ειδικού φόρου κατανάλωσης (Ε.Φ.Κ.), του φόρου προστιθέμενης αξίας (Φ.Π.Α.) και των συνεισπραττόμενων φορολογικών επιβαρύνσεων που αναλογούν στα ενεργειακά προϊόντα των περιπτώσεων α) έως ιε) της παραγράφου 1 του άρθρου 73 του ν. 2960/01, τα οποία εξέρχονται από το καθεστώς αναστολής και βεβαιώνονται οι οφειλόμενες φορολογικές επιβαρύνσεις από τις 04 Μαΐου 2020 έως και τις 19 Μαΐου 2020. Αφετηρία της χορηγούμενης πίστωσης είναι, η χρονική στιγμή κατά την οποία ο ΕΦΚ καθίσταται απαιτητός, δηλαδή κατά τη θέση των προϊόντων σε ανάλωση με την έξοδο αυτών από το καθεστώς αναστολής και περιλαμβάνει το ποσό του ΕΦΚ, του Φ.Π.Α. και κάθε άλλη σχετική φορολογική επιβάρυνση, που αναλογεί. Για τη χορήγηση της εν λόγω πίστωσης το σύνολο της βεβαιωμένης οφειλής πρέπει να καλύπτεται από οικονομική εγγύηση , με την οποία θα διασφαλίζεται πλήρως η αξίωση του δημοσίου για την καταβολή του συνόλου της βεβαιωμένης οφειλής. Ως εκ τούτου, και αναφορικά με Δηλώσεις ΕΦΚ που θα υποβληθούν από 04 Μαΐου 2020 μέχρι και 19 Μαΐου 2020, για τη συμπλήρωση της θέσης 48 της Δήλωσης ΕΦΚ θα χρησιμοποιηθεί ο νέος κωδικός αναστολής «72» με τίτλο «Αναστολή καταβολής του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης, Φόρου Προστιθέμενης Αξίας και λοιπών επιβαρύνσεων για 10 ημέρες». Η παρακολούθηση των ΔΕΦΚ που έχουν υποβληθεί βάσει των ανωτέρω θα παρακολουθούνται σύμφωνα με τις οδηγίες που έχουν δοθεί στην ενότητα 2 της με αριθμό ΔΕΦΚ 5041345 ΕΞ 2013/28-11-2013 ΕΔΥΟ. Τέλος, στην περίπτωση μη εμπρόθεσμης καταβολής των οφειλόμενων φορολογικών επιβαρύνσεων, οι τελωνειακές αρχές προβαίνουν στην είσπραξη αυτών με ανάλογη κατάπτωση των σχετικών εγγυήσεων.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ Δ/ΝΤΗΣ 

ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & ΕΦΚ 

Κ. ΜΟΥΡΤΙΔΗΣ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν θέλετε να συμπληρώνετε το κείμενο αυτό σε κάθε αναζήτηση σας; Αρκεί απλά να γραφτείτε δωρεάν στο Forin.gr πατώντας εδώ ή να συνδεθείτε με τον λογαριασμό σας.

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!