Αποφάσεις - Εγκύκλιοι

Υ.Α. 347/2020 Τροποποίηση της απόφασης αναφορικά με τη δωρεάν μετάδοση ενημερωτικών μηνυμάτων για την προστασία της δημόσιας υγείας από τηλεοπτικούς και ραδιοφωνικούς σταθμούς

Αριθμ. 347

ΦΕΚ B’ 1638/30.04.2020

Τροποποίηση της υπ΄ αριθμ. 179/15-03-2020 απόφασης του Υφυπουργού στον Πρωθυπουργό «Δωρεάν μετάδοση ενημερωτικών μηνυμάτων για την προστασία της δημόσιας υγείας και τα μέτρα για την αποφυγή της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 από τηλεοπτικούς και ραδιοφωνικούς σταθμούς» (Β΄ 861).

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΣΤΟΝ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟ

Έχοντας υπόψη:

Ι. Τις διατάξεις:

1. Της παρ. 2 του άρθρου 15 και την παρ. 4 του άρθρου 25 του Συντάγματος,

2. του ν. 2328/1995 (Α΄ 159) «Νομικό καθεστώς της ιδιωτικής τηλεόρασης και της τοπικής ραδιοφωνίας, ρύθμιση θεμάτων της ραδιοτηλεοπτικής αγοράς και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει,

3. της ν. 4339/2015 (Α΄ 133) «Αδειοδότηση παρόχων περιεχομένου επίγειας ψηφιακής τηλεοπτικής ευρυεκπομπής ελεύθερης λήψης - Ίδρυση συνδεδεμένης με την E.P.Τ. Α.Ε. ανώνυμης εταιρίας για την ανάπτυξη δικτύου επίγειας ψηφιακής ευρυεκπομπής - Ρύθμιση θεμάτων Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (Ε.Ε.Τ.Τ.) - Εθνική Επικοινωνιακή Πολιτική, Οργάνωση της Επικοινωνιακής Διπλωματίας - Σύσταση Εθνικού Κέντρου Οπτικοακουστικών Μέσων και Επικοινωνίας και Μητρώου Επιχειρήσεων Ηλεκτρονικών Μέσων Ενημέρωσης - Τροποποίηση διατάξεων του ν. 4070/2012 (Α΄ 82) και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει,

4. της παρ. 5 του άρθρου 233 του ν. 4512/2018 (Α΄

5) «Ρυθμίσεις για την εφαρμογή των Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων του Προγράμματος Οικονομικής Προσαρμογής και άλλες διατάξεις»,

5. της παρ. 6 του άρθρου 11 και της παρ. 3 του άρθρου 20 του ν. 3592/2007 (Α΄ 161) «Συγκέντρωση και αδειοδότηση Επιχειρήσεων Μέσων Ενημέρωσης και άλλες διατάξεις» όπως ισχύει,

6. των άρθρων 2 και 3 του ν. 4173/2013 (Α΄ 169) «Ελληνική Ραδιοφωνία, Τηλεόραση Ανώνυμη Εταιρεία (Ε.Ρ.Τ. Α.Ε.)», όπως ισχύει,

7. του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, ο οποίος κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98), «Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα», όπως αυτό διατηρήθηκε σε ισχύ με το άρθρο 119 περ. 22 του ν. 4622/2019 (Α΄133) «Επιτελικό κράτος: Οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης»,

8. του ν. 3681/2010 (Α΄ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει,

9. του άρθρου 5 του π.δ. 81/2019 (Α΄119) «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων», όπως ισχύει,

10. της υπ΄ αριθμ. 3586/2018 υπουργικής απόφασης (Β΄ 5491) «Καθορισμός των μέσων, της διαδικασίας καθώς και κάθε άλλου θέματος τεχνικού ή λεπτομερειακού χαρακτήρα για την διασφάλιση της πρόσβασης των Ατόμων με Αναπηρία στις υπηρεσίες των παροχών υπηρεσιών μέσων μαζικής ενημέρωσης και επικοινωνίας»,

11. του π.δ. 83/2019 (Α΄121) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών», Διορθώσεις Σφαλμάτων (Α΄126), 12. της υπ΄ αριθμ. Υ18/2019 απόφασης του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό στον Πρωθυπουργό, Στέλιο Πέτσα» (Β΄3008),

13. του άρθρου 21 της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄55) «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του», όπως αυτή κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4682/2020 (Α΄ 76), όπως αυτό έχει αντικατασταθεί με το άρθρο τριακοστό πρώτο της από 14.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 64) «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19», όπως αυτή κυρώθηκε με το άρθρο 3 του ν. 4682/2020 (Α΄ 76).

14. της υπ΄ αριθμ. 179/15-03-2020 απόφασης του Υφυπουργού στον Πρωθυπουργό «Δωρεάν μετάδοση ενημερωτικών μηνυμάτων για την προστασία της δημόσιας υγείας και τα μέτρα για την αποφυγή της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 από τηλεοπτικούς και ραδιοφωνικούς σταθμούς» (Β΄ 861).

II. Την κατεπείγουσα ανάγκη ενημέρωσης του κοινού για θέματα που άπτονται της άμεσης αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19.

ΙΙΙ. Την κατεπείγουσα ανάγκη ευαισθητοποίησης των πολιτών για τα ατομικά και συλλογικά μέτρα πρόληψης που πρέπει να λαμβάνονται για τον περιορισμό της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, αλλά και σε σχέση με την σταδιακή άρση των περιοριστικών μέτρων που έχουν επιβληθεί, την διατήρηση καλών πρακτικών και συνηθειών που υιοθετήθηκαν κατά την προηγούμενη περίοδο εφαρμογής των μέτρων περιορισμού και τη διαμόρφωση στοχευμένης και ισορροπημένης στρατηγικής εξόδου.

ΙV. Την ανάγκη δημιουργίας και εμπέδωσης κουλτούρας προστασίας της ατομικής και δημόσιας υγείας και ενίσχυσης της κοινωνικής αλληλεγγύης μεταξύ των πολιτών της χώρας.

V. Tην ανάγκη τροποποίησης της υπ΄ αριθμ. 179/ 15-03-2020 απόφασης του Υφυπουργού στον Πρωθυπουργό «Δωρεάν μετάδοση ενημερωτικών μηνυμάτων για την προστασία της δημόσιας υγείας και τα μέτρα για την αποφυγή της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 από τηλεοπτικούς και ραδιοφωνικούς σταθμούς» (Β΄ 861), προκειμένου να επιτευχθούν οι ανωτέρω στόχοι. VI. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Την τροποποίηση της υπ΄ αριθμ. 179/15-03-2020 απόφασης του Υφυπουργού στον Πρωθυπουργό «Δωρεάν μετάδοση ενημερωτικών μηνυμάτων για την προστασία της δημόσιας υγείας και τα μέτρα για την αποφυγή της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 από τηλεοπτικούς και ραδιοφωνικούς σταθμούς» (Β΄ 861) (εφεξής η «Απόφαση»), ως εξής:

Άρθρο 1

Το Άρθρο 2 «Διάρκεια και περιεχόμενο ενημερωτικών μηνυμάτων» της απόφασης αντικαθίσταται ως εξής: «Τα ενημερωτικά μηνύματα του άρθρου 1, ηχητικά και οπτικοακουστικά, έχουν διάρκεια έως ένα (1) λεπτό και αποστέλλονται από τη Γενική Γραμματεία Επικοινωνίας και Ενημέρωσης (ΓΓΕΕ) της Προεδρίας της Κυβέρνησης προς τους υπόχρεους του άρθρου 1.

Τα ενημερωτικά μηνύματα αφορούν στην ευαισθητοποίηση των πολιτών για τα ατομικά και συλλογικά μέτρα πρόληψης που πρέπει να λαμβάνονται για την αποφυγή και τον περιορισμό της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 και την ενημέρωση του κοινού για μέτρα άμεσης αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών του και σε σχέση με την σταδιακή άρση των περιοριστικών μέτρων που έχουν επιβληθεί, την διατήρηση καλών πρακτικών και συνηθειών που υιοθετήθηκαν κατά την προηγούμενη περίοδο εφαρμογής των μέτρων περιορισμού και τη διαμόρφωση στοχευμένης και ισορροπημένης στρατηγικής εξόδου.

Τα ενημερωτικά μηνύματα, κατά περίπτωση, δύναται να διαμορφώνονται με ταυτόχρονη αναγραφή υποτίτλων, σε οποιαδήποτε γλώσσα κρίνεται σκόπιμο, ή και να συνοδεύονται από νοηματική γλώσσα.».

Άρθρο 2

Το Άρθρο 3 «Τρόπος - Χρόνος μετάδοσης ενημερωτικών μηνυμάτων» της απόφασης αντικαθίσταται ως εξής: «Οι υπόχρεοι του άρθρου 1 μεταδίδουν ενημερωτικά μηνύματα κατά την διάρκεια του εικοσιτετράωρου (24) προγράμματός τους ως εξής:

α) Κατά το χρονικό διάστημα 06:00 έως 23:59, τουλάχιστον ένα ενημερωτικό μήνυμα ανά δύο (2) ώρες.

β) Κατά το χρονικό διάστημα 00:00 έως 05:59, τουλάχιστον ένα ενημερωτικό μήνυμα ανά τρεις (3) ώρες. Οι υπόχρεοι του άρθρου 1 δύνανται να μεταδίδουν τα ενημερωτικά μηνύματα και με μεγαλύτερη συχνότητα, κατ΄ επιλογήν τους.

Σε περίπτωση αποστολής περισσοτέρων του ενός ενημερωτικών μηνυμάτων, σύμφωνα με το εδάφιο 1 του άρθρου 2 της παρούσας, αυτά μεταδίδονται εκ περιτροπής και σε κάθε περίπτωση αναλογικά ανά ημέρα μετάδοσης ή σύμφωνα με τυχόν ειδικότερες οδηγίες της ΓΓΕΕ.

Οι εν λόγω υπόχρεοι μεταδίδουν τα ανωτέρω μηνύματα αυτούσια και χωρίς διακοπή.

Σε τηλεοπτικό πρόγραμμα, τα ενημερωτικά μηνύματα, κατ΄ επιλογή των υπόχρεων του άρθρου 1, μεταδίδονται είτε κατά τη διάρκεια δελτίων ειδήσεων, ζωντανών ενημερωτικών εκπομπών και ζωντανών ψυχαγωγικών εκπομπών, είτε ως τελευταίο μήνυμα αμέσως πριν την έναρξή τους ή ως πρώτο μήνυμα αμέσως μετά τη λήξη τους. Κατά τη διάρκεια των διαφημιστικών διαλειμμάτων του ανωτέρω προγράμματος τα ενημερωτικά μηνύματα μεταδίδονται ως πρώτο ή ως τελευταίο μήνυμα του διαλείμματος. Κατά τη διάρκεια του λοιπού τηλεοπτικού προγράμματος (ενδεικτικά: ταινίες και σειρές, μαγνητοσκοπημένες εκπομπές, μετάδοση αθλητικών γεγονότων κ.α.), τα ενημερωτικά μηνύματα, κατ΄ επιλογή των υπόχρεων του άρθρου 1, μεταδίδονται στα διαφημιστικά διαλείμματα, ως πρώτο ή ως τελευταίο μήνυμα του διαλείμματος.

Σε ραδιοφωνικό πρόγραμμα τα ενημερωτικά μηνύματα μεταδίδονται κατά τα διαφημιστικά διαλείμματα, ως πρώτο μήνυμα, μετά την αναπαραγωγή ηχογραφημένου προειδοποιητικού μηνύματος ή με σχετική αναφορά από τον παρουσιαστή με το λεκτικό: «ακολουθεί ενημερωτικό μήνυμα για την προστασία της δημόσιας υγείας». Αν δεν υπάρχει καθορισμένο διαφημιστικό διάλειμμα, τα ενημερωτικά μηνύματα μεταδίδονται οποτεδήποτε εντός του προγράμματος σύμφωνα με το πρώτο εδάφιο. Η μετάδοση διενεργείται δωρεάν και απαλλάσσεται από κάθε τέλος.».

Άρθρο 3

Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ΄ αριθμ. 179/15-03-2020 απόφαση του Υφυπουργού στον Πρωθυπουργό «Δωρεάν μετάδοση ενημερωτικών μηνυμάτων για την προστασία της δημόσιας υγείας και τα μέτρα για την αποφυγή της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 από τηλεοπτικούς και ραδιοφωνικούς σταθμούς».

Άρθρο 4

Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως μέχρι και την 31η Μαΐου 2020.

Η διάρκεια ισχύος της παρούσας παρατείνεται με όμοια απόφαση.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 30 Απριλίου 2020

Ο Υφυπουργός στον Πρωθυπουργό

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΠΕΤΣΑΣ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!