Αποφάσεις - Εγκύκλιοι

ΔΤΔ Γ 1047438 ΕΞ 2020 Εξαγωγή εξοπλισμού ατομικής προστασίας - Κοινοποίηση Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 2020/568

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΑΔΕ
Ανεξάρτητη Αρχή
Δημοσίων Εσόδων
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΦΚ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ Γ'
Ταχ. Δ/νση: Καρ. Σερβίας 10
Ταχ. Κώδικας: 101 84 Αθήνα
Πληροφορίες: Σ. Μπαντέκα
Τηλέφωνο: 210 6987 442-5
Fax: 210 6987 459
E-Mail: dtd@2001.syzefxis.gov.gr
Url: www.aade.gr

ΕΠΕΙΓΟΝ
​ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΨΒΩΖ46ΜΠ3Ζ-Ζ4Λ

Αθήνα, 27 Απριλίου 2020

Αριθ. Πρωτ.: ΔΤΔ Γ 1047438 ΕΞ 2020

ΠΡΟΣ: Ως Π.Δ.

ΘΕΜΑ: Εξαγωγή εξοπλισμού ατομικής προστασίας - Κοινοποίηση Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 2020/568.

Σας κοινοποιούμε, συνημμένα, για ενημέρωση και εφαρμογή τον Καν. (ΕΕ) 2020/568 της Επιτροπής της 23 Απριλίου 2020, «για την εξάρτηση της εξαγωγής ορισμένων προϊόντων από την προϋπόθεση της προσκόμισης άδειας εξαγωγής».

Συγκεκριμένα, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

1. Πεδίο εφαρμογής

Ο Κανονισμός εφαρμόζεται, σύμφωνα με το άρθρο 2 αυτού, για την εξαγωγή εκτός της Ένωσης εξοπλισμού ατομικής προστασίας που αναφέρεται στο Παράρτημα Ι αυτού, ανεξάρτητα αν εξοπλισμός αυτός είναι καταγωγής Ένωσης ή όχι.

Σύμφωνα με το άρθρο 1, του Κανονισμού με τον όρο εξαγωγή εννοείται το καθεστώς εξαγωγής κατά την έννοια του άρθρου 269 του Καν (ΕΕ) 952/2013 Ενωσιακός Τελωνειακός Κώδικας.

Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με την παρ. 2 του ανωτέρω άρθρου δεν υπάγονται σε καθεστώς εξαγωγής τα ενωσιακά εμπορεύματα

α) που υπάγονται στο καθεστώς τελειοποίησης προς επανεισαγωγή,

β) που εξέρχονται από το τελωνειακό έδαφος της Ένωσης αφού έχουν υπαχθεί σε καθεστώς ειδικού προορισμού,

γ) απαλλασσόμενα από ΦΠΑ ή ειδικό φόρο κατανάλωσης που παραδίδονται για τον εφοδιασμό αεροσκαφών η πλοίων, ανεξαρτήτως προορισμού του αεροσκάφους ή του πλοίου, για τα οποία απαιτείται απόδειξη του εφοδιασμού,

Ο παρών Κανονισμός εφαρμόζεται ως της 25 Μαΐου 2020.

2. Άδεια Εξαγωγής

Για να εξαχθούν τα είδη εξοπλισμού ατομικής προστασίας του Παραρτήματος Ι του Κανονισμού, απαιτείται Άδειας Εξαγωγής, σύμφωνα με το έντυπο του Παραρτήματος ΙΙ αυτού, που χορηγείται από της αρμόδιες εθνικές Αρχές του κράτους μέλους που είναι εγκατεστημένος ο εξαγωγέας. Η εν λόγω Άδεια Εξαγωγής απαιτείται μόνο για τα ενωσιακά εμπορεύματα και όχι για τα μη ενωσιακά εμπορεύματα.

Χωρίς την προσκόμιση τέτοιας Άδειας Εξαγωγής η εξαγωγή απαγορεύεται.

3. Εξαιρέσεις

Εξαιρούνται από την απαίτηση Άδειας Εξαγωγής, σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 1 & 2 του Κανονισμού, οι εξαγωγές προς

  • τη Δημοκρατία του Αγίου Μαρίνου, τη Δημοκρατία της Αλβανίας, το Πριγκιπάτο της Ανδόρας, τη Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας, τη Βοσνία-Ερζεγοβίνη, το Γιβραλτάρ, την Ελβετική Συνομοσπονδία, την Ισλανδία, το Κοσσυφοπέδιο, το Πριγκιπάτο του Λιχτενστάιν, το Μαυροβούνιο, το Βασίλειο της Νορβηγίας, το Κράτος της Πόλεως του Βατικανού, τη Δημοκρατία της Σερβίας, της Φερόες Νήσους, της υπερπόντιες χώρες και εδάφη που απαριθμούνται στο παράρτημα II της Συνθήκης, καθώς και το Μπίζινγκεν, την Εληγολάνδη, το Ληβίνιο, τη Θέουτα και τη Μαλίγια
  • εγκαταστάσεις που βρίσκονται στην υφαλοκρηπίδα κράτους μέλους ή στην αποκλειστική οικονομική ζώνη που έχει δηλώσει κράτος μέλος σύμφωνα με τη σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για το δίκαιο της Θάλασσας

4. TARIC

Το μέτρο που προβλέπεται από τον κοινοποιούμενο Κανονισμό για την εξαγωγή των εμπορευμάτων είναι ενσωματωμένο στο TARIC και συνδεδεμένο με τους κωδικούς εμπορευμάτων του πεδίου εφαρμογής του.

Κωδικός μέτρου CD 739: Για να εξαχθεί εκτός της Ένωσης εξοπλισμός ατομικής προστασίας που αναφέρεται στο παράρτημα Ι, ανεξάρτητα από το αν ο εξοπλισμός αυτός κατάγεται από την Ένωση ή όχι, απαιτείται άδεια εξαγωγής, που εκδίδεται σύμφωνα με το έντυπο που παρατίθεται στο παράρτημα II (Κανονισμός (ΕΕ) 2020/568)

Οι κωδικοί πιστοποιητικού που χρησιμοποιούνται για τη δήλωση στη θέση 44-1 της διασάφησης είναι, κατά περίπτωση, οι ακόλουθοι:

C086: Άδεια εξαγωγής- Προστατευτικός εξοπλισμός (ΕΕ) 2020/568)

Υ975: Εμπορεύματα που δεν αφορά ο κανονισμός (ΕΕ) 2020/568 και Εμπορεύματα εκτός εκείνων που περιγράφονται στης παραπομπές PE που αφορούν το μέτρο

Ειδικότερα, για της περιπτώσεις εξαγωγών προς εγκαταστάσεις στην υφαλοκρηπίδα ή στην αποκλειστική οικονομική ζώνη κάθε κράτους μέλους παρατίθενται κατωτέρω οη σχετικοί κωδικοί για κάθε κράτος μέλος:

Υ200 Βέλγιο, Υ201 Βουλγαρία, Y202 Δανία, Y203 Γερμανία, Y204 Εσθονία, Y205 Ιρλανδία, Y206 Ελλάδα, Y207 Ισπανία, Y208 Γαλλία, Y209 Κροατία, Y210 Ιταλία, Y211 Κύπρος, Y212 Λετονία, Y213 Λιθουανία, Y214 Μάλτα, Y215 Κάτω Χώρες, Y216 Πολωνία, Y217 Πορτογαλία, Y218 Ρουμανία, Y219 Σλοβενία, Y220 Φινλανδία, Y221 Σουηδία, Y222 Ηνωμένο Βασίλειο

5. Αρμόδια Αργή έκδοσης της Άδειας Εξαγωγής

Αρμόδια εθνική Αρχή για την έκδοση της Άδειας Εξαγωγής, του Παραρτήματος ΙΙ του εν θέματι Κανονισμού είναι το Υπουργείο Ανάπτυξης & Επενδύσεων και συγκεκριμένα η Δ/νση Εμπορικών Καθεστώτων & Μέτρων, Τμήμα Ειδικών Καθεστώτων Εξαγωγών ( τηλ. επικοινωνίας 210 3286 036, 037, 223).

Τέλος, επισημαίνεται ότι η ισχύς του Καν (ΕΕ) 2020/402 για την εξάρτηση της εξαγωγής για την εξάρτηση της εξαγωγής ορισμένων προϊόντων από την προϋπόθεση της προσκόμισης άδειας εξαγωγής καθώς και του Καν (ΕΕ) 2020/426 για την τροποποίηση αυτού έχει λήξει.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΕΥΔΟΚΙΑ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!