Αποφάσεις - Εγκύκλιοι

Δ. ΟΡΓ. Δ 1043055 ΕΞ 2020 Έκδοση του Εγχειριδίου Ενημέρωσης αγροτών του ειδικού καθεστώτος του άρθρου 41 του Κώδικα Φ.Π.Α., Μαρτίου 2020

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΑΔΕ
Ανεξάρτητη Αρχή
Δημοσίων Εσόδων
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ
ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ &
ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ (Γ.Δ.Α.Δ.Ο.)
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ (Δ.ΟΡΓ.)
ΤΜΗΜΑ Δ’
Ταχ. Δ/νση: Λεωχάρους 2
10184 ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες: Ιωάννα Ράνιου
Τηλέφωνο: 210-32.22.577
Fax: 210-32.30.829
Url: www.aade.gr

Αθήνα, 8 Απριλίου 2020

Αριθ. Πρωτ.: Δ. ΟΡΓ. Δ 1043055 ΕΞ 2020

ΠΡΟΣ : Τις Δ.Ο.Υ. όλης της επικράτειας

ΘΕΜΑ: «Έκδοση του Εγχειριδίου Ενημέρωσης αγροτών του ειδικού καθεστώτος του άρθρου 41 του Κώδικα Φ.Π.Α.», Μαρτίου 2020.

1. Σας στέλνουμε, συνημμένα, το αναφερόμενο στο θέμα Εγχειρίδιο, για την καλύτερη ενημέρωση και υποστήριξη του έργου των υπαλλήλων σας, για την ενιαία και ομοιόμορφη αντιμετώπιση των περιπτώσεων που περιλαμβάνονται σε αυτό και επισημαίνουμε ότι στο εν λόγω Εγχειρίδιο έχει επικαιροποιηθεί, από την καθ’ ύλην αρμόδια Διεύθυνση Εφαρμογής Έμμεσης Φορολογίας (Δ.Ε.Ε.Φ.) της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικής Διοίκησης (Γ.Δ.Φ.Δ.), η ύλη της προηγούμενης έκδοσης αυτού, Δεκεμβρίου 2018, που σας είχε αποσταλεί με το αριθ. Δ. ΟΡΓ. Δ 1191905 ΕΞ 2018/28.12.2018 έγγραφό μας. Η Δ.Ε.Ε.Φ. παρακαλείται, σε περίπτωση μεταβολής του περιεχομένου του Εγχειριδίου, να ενημερώνει αμέσως τη Διεύθυνση Οργάνωσης, με έγγραφό της, προκειμένου να προβεί στην επανέκδοσή του.

2. Υπενθυμίζεται ότι στο ως άνω Εγχειρίδιο καταγράφονται, με συνοπτικό και κατανοητό τρόπο, όλα όσα πρέπει να γνωρίζουν οι ενδιαφερόμενοι (οικονομικοί φορείς και συναλλασσόμενοι γενικότερα), σε θέματα, όπως το πεδίο εφαρμογής του ειδικού καθεστώτος, η άσκηση του δικαιώματος έκπτωσης των αγροτών του ειδικού καθεστώτος και η διαδικασία επιστροφής Φ.Π.Α. στους εν λόγω αγρότες.

3. Οι Προϊστάμενοι των Δ.Ο.Υ. παρακαλούνται να μεριμνήσουν ώστε να λάβουν γνώση του Εγχειριδίου, όλοι οι υπάλληλοι αυτών.

Με εντολή Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε.

Ο Προϊστάμενος της Γενικής Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού και Οργάνωσης Νικόλαος Βλάχος

Ακολουθεί το Εγχειρίδιο στο σύνολό του:

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!