Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

Υπουργείο Οικονομικών

Κ.Υ.Α. Δ1α/ΓΠ.οικ.24361/2020 Τροποποίηση και συμπλήρωση της κοινής απόφασης των υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Υγείας και Οικονομικών με αριθμό Δ1α/ ΓΠ.οικ. 22817/3.4.2020 (B’ 1177) με τίτλο “Περί λεπτομερειών σύστασης και περί συγκρότησης και λειτουργίας Κινητών Ομάδων Υγείας (Κ.ΟΜ.Υ.) Ειδικού Σκοπού για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών από την εμφάνιση και διάδοση του κορωνοϊού COVID-19”.

Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ.24361

ΦΕΚ Β 1296 10/4/2020

Τροποποίηση και συμπλήρωση της κοινής απόφασης των υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Υγείας και Οικονομικών με αριθμό Δ1α/ ΓΠ.οικ. 22817/3.4.2020 (B’ 1177) με τίτλο “Περί λεπτομερειών σύστασης και περί συγκρότησης και λειτουργίας Κινητών Ομάδων Υγείας (Κ.ΟΜ.Υ.) Ειδικού Σκοπού για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών από την εμφάνιση και διάδοση του κορωνοϊού COVID-19”.

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις

α) Της παραγράφου 1 του άρθρου τεσσαρακοστού τετάρτου της από 20.03.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ Α’ 68) και ειδικότερα της εξουσιοδοτικής διάταξης του τρίτου εδαφίου της ίδιας ως άνω παραγράφου,

β) του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α ́ 121),

γ) του π.δ. 121/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Υγείας» (Α ́ 148), όπως ισχύει,

δ) του π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών» (Α ́ 181), όπως ισχύει,

ε) της με αριθ. 340/2019 απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών με θέμα «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλακάκη» (Β’ 3051),

στ) Του π.δ. 147/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης (Α’ 192), όπως ισχύει.

2.Την αριθμ. Β2,Β3/οικ.22687/3.4.2020 Εισήγηση του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών όπως αυτή προβλέπεται στις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 24 του ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 143 Α’).

3. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού ΠΔΕ 2020 (ΣΑΕ 491/1) στο πλαίσιο εφαρμογής του επιχειρησιακού προγράμματος «Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα 2014-2020», ενάριθμο έργο 2020 ΣΕ 491 10000, αποφασίζουμε:

Άρθρο μόνο

1. Τροποποιείται η παράγραφος 1 του άρθρου 3 της αριθμ. Δ1α/ΓΠ. οικ 22817/6.4.2020 (B’ 1177) κοινής υπουργικής απόφασης ως ακολούθως:

«1. Στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης «Δημιουργία δικτύου νοσηλευτών για κατ' οίκον υπηρεσίες νοσηλευτικής φροντίδας και λήψη δειγμάτων βιολογικού υλικού από πρόσωπα πιθανά κρούσματα κορωνοϊού COVID-19», το Υπουργείο Υγείας αποτελεί τον βασικό φορέα συντονισμού, μέσω πενταμελούς επιστημονικής επιτροπής εποπτείας, που ορίζεται από τον Υπουργό Υγείας, με έργο την υποστήριξη του ΕΟΔΥ».

2. Συμπληρώνεται η τελευταία παράγραφος του άρθρου 3 της αριθμ. Δ1α/ΓΠ. οικ 22817/3.4.2020 (B’ 1177) κοινής υπουργικής απόφασης ως προς την αρίθμηση και τροποποιείται ως ακολούθως:
«3. Ο Υπουργός Υγείας εκδίδει όλες τις απαραίτητες αποφάσεις μετά από εισήγηση της 5μελούς επιστημονικής επιτροπής εποπτείας».

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 10 Απριλίου 2020

Οι Υπουργοί
Υφυπουργός Οικονομικών
ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ

Ανάπτυξης και Επενδύσεων
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΑΔΩΝΙΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ

Υγείας
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΙΚΙΛΙΑΣ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!