Αποφάσεις - Εγκύκλιοι

ΔΤΔ Γ 1041277 ΕΞ 2020 Εξαγωγή εξοπλισμού ατομικής προστασίας - κοινοποίηση εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2020/426, για την τροποποίηση του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2020/402

  

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΑΔΕ
Ανεξάρτητη Αρχή
Δημοσίων Εσόδων
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΦΚ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ Γ
Ταχ. Δ/νση: Καρ. Σερβίας 10
Ταχ. Κώδικας: 101 84 Αθήνα
Πληροφορίες: Αθ. Ασημακόπουλος
Τηλέφωνο: 210 6987 442-5
Fax: 210 6987 459
E-Mail: dtd@2001.syzefxis.gov.gr
Url: www.aade.gr

ΕΠΕΙΓΟΝ
​ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Α.Δ.Α.: ΩΦ0846ΜΠ3Ζ-ΦΔΞ
Αθήνα, 02 Απριλίου 2020
Αριθ. Πρωτ.: ΔΤΔ Γ 1041277 ΕΞ 2020

ΠΡΟΣ: Ως Π.Δ.

ΘΕΜΑ: «Εξαγωγή εξοπλισμού ατομικής προστασίας - κοινοποίηση εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2020/426, για την τροποποίηση του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2020/402»

ΣΧΕΤ.: Το με αριθμό πρωτοκόλλου ΔΤΔ Γ 1039003 ΕΞ 2020 / 19-03-2020 έγγραφό μας.

Σας κοινοποιούμε, για ενημέρωση κι εφαρμογή τον Εκτελεστικό Κανονισμό (ΕΕ) 2020/426 της Επιτροπής, για την τροποποίηση του Εκτελωνισμού Κανονισμού (ΕΕ) 2020/402 «για την εξάρτηση της εξαγωγής ορισμένων προϊόντων από την προϋπόθεση της προσκόμισης άδειας εξαγωγής», που είχε κοινοποιηθεί με το ανωτέρω σχετικό έγγραφό μας.

Η τροποποίηση που επιφέρει ο παρών κοινοποιούμενος Κανονισμός στον ήδη υφιστάμενο, σε εφαρμογή Κανονισμό 2020/402, αφορά στην εξαίρεση από την υποχρέωση προσκόμισης της άδειας εξαγωγής του Παραρτήματος ΙΙ του Καν. 2020/402, των εξαγωγών εξοπλισμού ατομικής προστασίας του Παραρτήματος Ι του Καν. 2020/402 προς τις χώρες της ΕΖΕΣ (Νορβηγία, την Ισλανδία, το Λιχτενστάιν, την Ελβετία), προς τις υπερπόντιες χώρες και εδάφη (Παρ. II της Συνθήκης: ΣΛΕΕ), καθώς και προς τις Φερόες Νήσους, την Ανδόρα, τον Άγιο Μαρίνο και την Πόλη του Βατικανού.

Ο κοινοποιούμενος με το παρόν Κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του κι εφαρμόζεται από τις 21-03-2020 σε κάθε Κράτος-Μέλος. Ο τροποποιούμενος Κανονισμός 2020/402 εφαρμόζεται μέχρι και τις 25-04-2020.

Υπενθυμίζουμε πως, χωρίς την προσκόμιση της προβλεπόμενης Άδειας Εξαγωγής του Καν. 2020/402, η εξαγωγή εξοπλισμού ατομικής προστασίας (του Παρ. Ι του Κανονισμού 2020/402) προς όλες τις τρίτες χώρες (εκτός των εξαιρέσεων που προαναφέρθηκαν) απαγορεύεται.

Ενημερώνουμε πως τα σχετικά μέτρα είναι ενσωματωμένα στο TARIC υπό κωδικό μέτρου CD739.

Επίσης, Αρμόδια εθνική Αρχή για την έκδοση της Άδειας Εξαγωγής, του Παραρτήματος ΙΙ του εν σχετικού Κανονισμού, είναι το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων και συγκεκριμένα το Τμήμα Ειδικών Καθεστώτων Εξαγωγών της Διεύθυνσης Εμπορικών Καθεστώτων και Μέτρων Άμυνας (Τηλ. επικοινωνίας: 2103286-036,-037,-223).

Συμπληρωματικώς, στο παρόν επισυνάπτονται ο Εκτελεστικός Κανονισμός (ΕΕ) 2020/402, ο Εκτελεστικός Κανονισμός (ΕΕ) 2020/426 καθώς και το ανωτέρω σχετικό έγγραφό μας.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΕΥΔΟΚΙΑ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!