Αποφάσεις - Εγκύκλιοι

Υ.Α. 5052/2020 Λειτουργία τουριστικών καταλυμάτων, κατ’ εξαίρεση της επιβληθείσας προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας και ειδικοί όροι

Αριθμ. 5052

ΦΕΚ B 1018 - 24.03.2020

Λειτουργία τουριστικών καταλυμάτων, κατ’ εξαίρεση της επιβληθείσας προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας και ειδικοί όροι.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α. Της παρ. 4 του άρθρου εξηκοστού εβδόμου της από 20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεπειών του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, τη στήριξη της κοινωνίας και της επιχειρηματικότητας και τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της αγοράς και της δημόσιας διοίκησης.» (Α΄ 68),

β. του άρθρου πρώτου της από 25.2.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης κορωνοϊού» (Α΄ 42) και ιδίως της περίπτωσης ζ΄ της παραγράφου 2 και περίπτωσης ε’ της παραγράφου 4 αυτού,

γ. της παρ. 5 του μόνου άρθρου της υπ’ αριθμ. Δ1α/ Γ.Π.οικ. 20035/22.3.2020 «Επιβολή του μέτρου της προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας τουριστικών καταλυμάτων συνεχούς λειτουργίας, στο σύνολο της Επικράτειας, για το χρονικό διάστημα από 23.3.2020 ή 26.3.2020, κατά περίπτωση, έως και 30.4.2020» κοινής απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Εσωτερικών (Β΄ 987),

δ. του ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο, “Πρόγραμμα Διαύγεια” και άλλες διατάξεις»,

ε. του π.δ. 127/2017 “Οργανισμός Υπουργείου Τουρισμού” (Α΄ 157),

στ. του π.δ. 83/2019 “Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών” (Α΄ 121).

2. Τα στοιχεία που συλλέχθηκαν από τους καθ’ ύλην και κατά τόπο αρμόδιους φορείς, και δη:

i. Τις εισηγήσεις των Προϊσταμένων των Περιφερειακών Υπηρεσιών Τουρισμού του Υπουργείου Τουρισμού

ii. Τις προτάσεις του Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου Ελλάδος (ΞΕΕ) και της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ξενοδόχων (ΠΟΞ).

3. Την αναγκαιότητα για συνεχή λειτουργία τουριστικών καταλυμάτων ανά την ελληνική επικράτεια σε αντιπροσωπευτικό δείγμα του συνόλου αυτών, σε όρους ενδεικτικά κατηγορίας, δυναμικότητας και γεωγραφικής διασποράς εντός της εκάστης Περιφερειακής Ενότητας.

4. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 605/23.3.2020 εισήγηση της Προϊσταμένης Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Τουρισμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1

1. Τη λειτουργία των τουριστικών καταλυμάτων που περιλαμβάνονται στον Πίνακα του άρθρου 2, κατ’ εξαίρεση της επιβολής προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας που επιβλήθηκε με την υπ’ αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 20035/22.3.2020 κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Εσωτερικών (Β΄ 987).

2. Η λειτουργία των καταλυμάτων διαρκεί έως και την 30.4.2020 και ώρα 12:00.

3. Οι τιμές διάθεσης των δωματίων και οποιωνδήποτε άλλων παροχών ή και υπηρεσιών κατά το ως άνω χρονικό διάστημα της κατ’ εξαίρεσης λειτουργίας δεν μπορούν να υπερβαίνουν τις αντίστοιχες τιμές που ίσχυαν κατά την περίοδο από 15.1.2020 έως και 30.1.2020.

4. Η λειτουργία των τουριστικών καταλυμάτων της απόφασης αυτής υπόκειται στον έλεγχο κάθε αρμόδιας καθ’ ύλην αρχής.

5. Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ’ αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 20035/22.3.2020 κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Εσωτερικών «Επιβολή του μέτρου της προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας τουριστικών καταλυμάτων συνεχούς λειτουργίας, στο σύνολο της Επικράτειας, για το χρονικό διάστημα από 23.3.2020 ή 26.3.2020, κατά περίπτωση, έως και 30.4.2020.» (Β΄ 987).

Άρθρο 2

Πίνακας

Ο ανωτέρω πίνακας αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της απόφασης αυτής.

Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 24 Mαρτίου 2020

O Υπουργός ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!