Αποφάσεις - Εγκύκλιοι

Ε. 2034/2020 Ηλεκτρονική χορήγηση βεβαίωσης περί μη οφειλής τελών κυκλοφορίας μέσω TAXISnet

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΑΔΕ
Ανεξάρτητη Αρχή
Δημοσίων Εσόδων
1.ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
ΕΜΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ Β΄
2.ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΗΛΕΚΤΡΟΝ. ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
A. Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΦΟΡ/ΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ
ΤΜΗΜΑ Α’
Β. Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ
ΥΠΟΔ/ΝΣΗ Α’ /
ΤΜΗΜΑ Α’
Ταχ. Δ/νση: Σίνα 2-4
Ταχ. Κώδικας: 10672 Αθήνα
Τηλέφωνο: 213122400
Fax: 2103645413
Url: www.aade.gr

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟω

Αθήνα, 19 Μαρτίου 2020
Ε. 2034

ΠΡΟΣ ΩΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ

ΘΕΜΑ : Ηλεκτρονική χορήγηση βεβαίωσης περί μη οφειλής τελών κυκλοφορίας μέσω TAXISnet.

Αναφορικά με το αντικείμενο του θέματος, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

Για την διευκόλυνση και ευχερέστερη εξυπηρέτηση των ιδιοκτητών/κατόχων αυτοκινήτων οχημάτων, οι οποίοι επιθυμούν να μεταβιβάσουν αυτά ή να τα διαγράψουν, λόγω εξαγωγής ή επαναταξινόμησης, δημιουργήθηκε εφαρμογή στο TAXISnet (www.aade.gr) στην οποία δύνανται από την 24 Μαρτίου 2020 να εισέρχονται οι ενδιαφερόμενοι, με χρήση των προσωπικών τους κωδικών, να αιτούνται και να τους χορηγείται ηλεκτρονικά βεβαίωση περί μη οφειλής τελών κυκλοφορίας, για τους ως άνω λόγους.

Η βεβαίωση εκδίδεται υποχρεωτικά ηλεκτρονικά με τη χρήση των κωδικών TAXISnet, όπου το φυσικό ή νομικό πρόσωπο επιλέγει τον αριθμό κυκλοφορίας του αυτοκινήτου για το οποίο αιτείται βεβαίωση. Για τις περιπτώσεις όπου έκδοση ηλεκτρονικής βεβαίωσης δεν είναι εφικτή, είτε λόγω οφειλών τελών κυκλοφορίας, είτε για άλλους λόγους όπως εκκρεμότητες στο ιδιοκτησιακό καθεστώς των οχημάτων (π.χ. κληρονόμοι), απαλλαγές οχημάτων, κ.λπ. οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να απευθύνονται στην αρμόδια για τη φορολογία τους Δ.Ο.Υ. προκειμένου για την τακτοποίηση των σχετικών εκκρεμοτήτων και τη χορήγηση χειρόγραφης βεβαίωσης.

Η ως άνω χορηγούμενη μέσω TAXISnet βεβαίωση αποτελεί δημόσιο έγγραφο, φέρει τον τίτλο "ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΕΡΙ ΜΗ ΟΦΕΙΛΗΣ ΤΕΛΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ" και φέρει ηλεκτρονική αποτύπωση της υπογραφής του Διοικητή της ΑΑΔΕ. Περιέχει υποχρεωτικά τον τίτλο της εκδούσας Υπηρεσίας, αριθμό πρωτοκόλλου, την ημερομηνία έκδοσης, τον αριθμό κυκλοφορίας του οχήματος για το οποίο ζητείται η βεβαίωση, τα στοιχεία των κατόχων του, το ονοματεπώνυμο του φυσικού ή την επωνυμία του νομικού προσώπου στο οποίο χορηγείται, τον Αριθμό Φορολογικού Μητρώου του, το σκοπό για τον οποίο εκδίδεται, καθώς και τη λήξη ισχύος αυτής. (ΩΣ ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ).

Ως ημερομηνία λήξης ισχύος της βεβαίωσης περί μη οφειλής τελών κυκλοφορίας ορίζεται η 31η Δεκεμβρίου του έτους της έκδοσης αυτής.

Επισημαίνουμε ότι η ως άνω βεβαίωση αφορά οφειλές του τελευταίου κατόχου του οχήματος που μεταβιβάζει ή διαγράφει αυτό, λόγω εξαγωγής ή επαναταξινόμησης, για όσο χρόνο το είχε στην κατοχή του.

Η πιστοποίηση της εγκυρότητας της χορηγούμενης βεβαίωσης μπορεί να πραγματοποιείται μέσω του επίσημου ιστοτόπου της ΑΑΔΕ (www.aade.gr).

Το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, στο οποίο κοινοποιείται το παρόν, παρακαλείται να ενημερώσει τις Περιφερειακές Υπηρεσίες Μεταφορών για το περιεχόμενο της παρούσας.

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ Α.Α.Δ.Ε. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ

Υπόδειγμα βεβαίωσης περί μη οφειλής τελών κυκλοφορίας

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!