Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

ΚΦΑΣ

ΠΟΛ. 1131/16-4-2002 Εφαρμογή των διατάξεων του Κ Β Σ για τις αμοιβές των ιατρών, που παρέχουν υπηρεσίες στα απογευματινά ιατρεία του ν 2889-2001

ΥΠΟΙΚ 1036821/256/0015/ΠΟΛ.1131/16-4-2002 Εφαρμογή των διατάξεων του Κ.Β.Σ. για τις αμοιβές των ιατρών, που παρέχουν υπηρεσίες στα απογευματινά ιατρεία του ν. 2889/2001 (ΦΕΚ 37 Α`).

Σχετικά με το παραπάνω θέμα σας γνωρίζουμε τα εξής:

Ι. ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΩΝ ΙΑΤΡΕΙΩΝ

1. Με τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 9 του ν. 2889/2001 (ΦΕΚ 37 Α`) μεταξύ άλλων ορίζεται ότι από 1.1.2002 επιτρέπεται στα νοσοκομεία του Ε.Σ.Υ. μετά το τακτικό ωράριο, η λειτουργία απογευματινών ιατρείων και η διενέργεια διαγνωστικών και θεραπευτικών πράξεων. Στα παραπάνω απογευματινά ιατρεία των νοσοκομείων του Ε.Σ.Υ. μπορούν να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους: α) Οι Διευθυντές ιατροί, β) οι Αναπληρωτές Διευθυντές ιατροί, γ) οι Επιμελητές Α` ιατροί και δ) Πανεπιστημιακοί ιατροί, που κατέχουν τίτλο ειδικότητας και εργάζονται σε πανεπιστημιακές κλινικές, εργαστήρια ή μονάδες, που είναι εγκατεστημένες στο νοσοκομείο.

Σύμφωνα με την ίδια παράγραφο 2 τα ωράρια απογευματινής απασχόλησης καθορίζονται με απόφαση του Διοικητή κάθε νοσοκομείου.

Η αμοιβή σύμφωνα με την παράγραφο 3 του ιδίου άρθρου καταβάλλεται απευθείας στο νοσοκομείο από τον εξεταζόμενο ασθενή.

2. Οι γιατροί οι οποίοι προσφέρουν τις υπηρεσίες τους στα ως άνω απογευματινά ιατρεία, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 11 του ιδίου νόμου, απαγορεύεται από 1.1.2002 να ασκούν ιδιωτικό ιατρείο.

3. Περαιτέρω με το άρθρο 6 της Κοινής Απόφασης του Υπ. Οικονομικών & Υπ. Υγείας και Πρόνοιας (Αριθμ. Υ 4α/ΓΠ ΟΙΚ 40620 - ΦΕΚ 1648 Β`/2001) καθορίζεται το ποσοστό της αμοιβής που καταβάλλεται στους ιατρούς καθώς και το ποσό της ειδικής αμοιβής που καταβάλλεται στους Πανεπιστημιακούς γιατρούς. Η ειδική αμοιβή καταβάλλεται με ξεχωριστές μισθοδοτικές καταστάσεις και θα υπόκειται στις νόμιμες κρατήσεις.

4. Περαιτέρω με την παράγραφο 5 του άρθρου 11 του ν. 2889/2001 η αμοιβή που καταβάλλεται στους γιατρούς του ΕΣΥ καθώς και η ειδική αμοιβή που καταβάλλεται στους Πανεπιστημιακούς γιατρούς φορολογείται σύμφωνα με το κρθρο 4 παρ. 2 περίπτ. 7 του ν. 2238/1994 (ως εισόδημα δηλαδή από ελευθέρια επαγγέλματα).

ΙΙ. ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ Κ.Β.Σ.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 5 περίπτωση β` όπως ισχύουν και τα όσα διευκρινίζονται με την παράγραφο 3 περίπτωση β` της εγκυκλίου 1082121/ΠΟΛ.1206/17-7-96 με την οποία κοινοποιήθηκαν οι διατάξεις του π.δ/τος 134/1996 (ΦΕΚ Α` 105) απαλλάσσονται από την τήρηση βιβλίων και στοιχείων τα φυσικά πρόσωπα, τα οποία συνδέονται με το εργοδότη τους με οποιαδήποτε νομική σχέση (π.χ. μίσθωση έργου), που δημιουργεί δεσμούς εξάρτησης, όσον αφορά τους όρους εργασίας ή την αμοιβή και συνεπάγεται την ευθύνη του εργοδότη, με τις εξής προϋποθέσεις:

α. Δεν έχουν την ιδιότητα του επιτηδευματία από άλλη αιτία.

β. Παρέχουν υπηρεσίες σε πρόσωπα του άρθρου 2 παρ. 3 (Δημόσιο, Ν.Π.Δ.Δ., Ν.Π.Ι.Δ. μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα κ.λπ.).

Κριτήρια για την απόδειξη ύπαρξης δεσμών εξάρτησης, αποτελούν ιδίως, η σταθερή απασχόληση, η παρουσία τους στο χώρο εργασίας του εργοδότη, η περιοδικότητα στην καταβολή της αμοιβής κ.λπ.

ΙΙΙ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΤΗΡΗΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ ΕΚΔΟΣΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

Επειτα από τα προαναφερόμενα και ειδικότερα το ότι οι γιατροί οι οποίοι προσφέρουν τις υπηρεσίες τους στα απογευματινά ιατρεία των νοσοκομείων παύουν να παρέχουν υπηρεσίες ιδιωτικώς, απασχολούνται σταθερά συγκεκριμένες ώρες και ημέρες την εβδομάδα, ότι τις υπηρεσίες τους τις παρέχουν στο χώρο των νοσοκομείων, ή στα ιδιωτικά τους ιατρεία (Απόφαση 45653/21-12-2001) τα οποία όμως λειτουργούν ως τμήματα των απογευματινών ιατρείων των νοσοκομείων, την περιοδικότητα του χρόνου καταβολής της αμοιβής η οποία καθορίζεται με διάταξη νόμου, οι αμοιβές των γιατρών του ΕΣΥ όλων των ειδικοτήτων καθώς και των Πανεπιστημιακών γιατρών (συμπεριλαμβανομένης και της ειδικής αμοιβής) για τις προσφερόμενες υπηρεσίες τους στα απογευματινά ιατρεία των νοσοκομείων του ν. 2889/2001 (ΦΕΚ 37 Α`) υπάγονται στην προαναφερόμενη διάταξη του άρθρου 2 παρ. 5 περίπτ. β` και ως εκ τούτου οι εν λόγω γιατροί απαλλάσσονται από την τήρηση βιβλίων και την έκδοση στοιχείων για τις εν λόγω αμοιβές.

Συνεπώς για την καταβολή των ως άνω αμοιβών στους δικαιούχους ιατρούς εκδίδονται από τον καταβάλλοντα την αμοιβή (Νοσοκομείο) αθεώρητες αποδείξεις δαπανών κατά τα ειδικότερα οριζόμενα από τις διατάξεις του άρθρου 15 του Κ.Β.Σ.

Για την ειδική αμοιβή των πανεπιστημιακών ιατρών η οποία καταβάλλεται με βάση χωριστές μισθοδοτικές καταστάσεις μπορεί να μην εκδίδεται "απόδειξη δαπάνης", η οποία θεωρείται ότι αναπληρώνεται από τις παραπάνω καταστάσεις.

Επισημαίνεται ακόμη ότι, για τις προαναφερόμενες αμοιβές, τα πρόσωπα που τις καταβάλλουν (Νοσοκομεία), πρέπει να υποβάλλουν μέχρι την 30 Σεπτεμβρίου κάθε έτους, συγκεντρωτικές καταστάσεις του άρθρου 20 του Κ.Β.Σ.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΚΟΥΝΑΔΗΣ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!