Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

Ειδικός Φόρος Κατανάλωσης και Φ.Π.Α.

Α.1039/2020 Τροποποίηση της Α. 1072/22-2-2019 απόφασης Διοικητή Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΦΕΚ 750/Β΄) «Καθορισμός των προϋποθέσεων, των δικαιολογητικών και της διαδικασίας επιστροφής του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης του πετρελαίου εσωτερικής καύσης (DIESEL) κίνησης, το οποίο χρησιμοποιείται από τις βιομηχανικές, βιοτεχνικές, ξενοδοχειακές επιχειρήσεις και τα δημόσια και ιδιωτικά νοσηλευτικά και προνοιακά ιδρύματα, καθώς και του τρόπου ελέγχου της νόμιμης χρησιμοποίησης αυτού»

Δείτε την απόφαση Α.1072/2019 κωδικοποιημένη όπως ισχύει.

Αριθμ. Α.1039

ΦΕΚ B 798 - 12.03.2020

Τροποποίηση της Α. 1072/22-2-2019 απόφασης Διοικητή Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΦΕΚ 750/Β΄) «Καθορισμός των προϋποθέσεων, των δικαιολογητικών και της διαδικασίας επιστροφής του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης του πετρελαίου εσωτερικής καύσης (DIESEL) κίνησης, το οποίο χρησιμοποιείται από τις βιομηχανικές, βιοτεχνικές, ξενοδοχειακές επιχειρήσεις και τα δημόσια και ιδιωτικά νοσηλευτικά και προνοιακά ιδρύματα, καθώς και του τρόπου ελέγχου της νόμιμης χρησιμοποίησης αυτού»

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 78 παράγραφος 3 του ν. 2960/2001(ΦΕΚ Α΄ 265) «Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας», όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 10, παράγραφος 3 του ν. 3483/2006(ΦΕΚ Α΄169), καθώς και τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 6 του άρθρου 78 του ν. 2960/2001.

2. Τις διατάξεις του άρθρου 8 της Οδηγίας 2003/96/ ΕΚ του Συμβουλίου της 27ης Οκτωβρίου 2003 σχετικά με την αναδιάρθρωση του κοινοτικού πλαισίου φορολογίας των ενεργειακών προϊόντων και της ηλεκτρικής ενέργειας.

3. Τις διατάξεις των άρθρων 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 και 11 του ν. 4308/2014 (ΦΕΚ Α΄/251) περί των «Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων, συναφείς ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις», όπως ισχύουν.

4. Τις διατάξεις της με αρ. ΠΟΛ 1003/31-12-2014 με θέμα «Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή των διατάξεων του ν.4308/2014 (ΦΕΚ Α’ 251) περί των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων, συναφείς ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις» (Α.Δ.Α.: 7ΝΑΩΗ-96Σ).

5. Τις διατάξεις του ν.3419/05 (ΦΕΚ 297/Α΄) «Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και Εκσυγχρονισμός της Επιμελητηριακής Νομοθεσίας» όπως ισχύει.

6. Τις διατάξεις της αρ. πρωτ. ΔΤΔ Δ 5030364 ΕΞ 2014/30-12-2014 απόφασης ΓΓΔΕ «Κεντρικός Διαχειριστής και Ηλεκτρονικές Εισπράξεις και Επιστροφές Τελωνείων», όπως ισχύει.

7. Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 90 του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α΄/22.04.2005) «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα».

8. Τις διατάξεις της αριθ. πρωτ. Δ6Α 1015213 ΕΞ 2013/28-1-2013 (Β΄ 130 και Β΄ 372) απόφασης του Υπουργού Οικονομικών και του Υφυπουργού Οικονομικών «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στον Γενικό Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών», όπως συμπληρώθηκε, τροποποιήθηκε και ισχύει, σε συνδυασμό με τις διατάξεις της υποπαραγράφου α’ της παρ. 3 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016 (ΦΕΚ Α΄ 94), όπως ισχύουν.

9. Την αριθ. 1 της 20-1-2016 (Υ.Ο.Δ.Δ. 18) πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου «Επιλογή και διορισμός Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών», σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 41 παρ. 10 του ν. 4389/2016 (ΦΕΚ Α΄94) και την αριθμ. 39/3/30.11.2017 απόφαση του Συμβουλίου Διοίκησης της Α.Α.Δ.Ε. (Υ.Ο.Δ.Δ. 689/20.12.2017) «Ανανέωση θητείας του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων».

10. Τις διατάξεις των άρθρων του Κεφαλαίου Α΄ του ν. 4389/2016 (ΦΕΚ Α΄94) «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις», όπως ισχύουν.

11. Τις διατάξεις της αριθμ. πρωτ. Δ ΟΡΓ.Α 1036960/ 10.03.2017 (ΦΕΚ Β΄ 968) απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)».

12. Τις διατάξεις της αριθμ. 5294 ΕΞ2020/17-1-2020 Απόφασης του Υπουργού Οικονομικών περί ανανέωσης της θητείας του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, όπως δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 27/Υ.Ο.Δ.Δ./17-1-2020.

13. Την ανάγκη τροποποίησης της αριθμ Α. 1072/ 22-2-2019 απόφασης Διοικητή Α.Α.Δ.Ε., για την αντιμετώπιση ορισμένων περιπτώσεων που έχουν ανακύψει κατά την εφαρμογή της εν λόγω απόφασης.

14. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας Απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Προϋπολογισμού της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), αποφασίζουμε:

Άρθρο 1

1. Η περίπτωση β της παραγράφου 2 του άρθρου 4 της αριθμ. Α.1072/22-2-2019 απόφασης Διοικητή Α.Α.Δ.Ε., αντικαθίσταται ως ακολούθως:

« β. Πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης από το Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), για τα νομικά πρόσωπα, ανεξάρτητα από την νομική μορφή τους, με εξαίρεση τα δημόσια νοσηλευτικά ιδρύματα καθώς και τα προνοιακά ιδρύματα. Τα προνοιακά ιδρύματα συνυποβάλλουν ηλεκτρονικά την ιδρυτική πράξη σύστασης αυτών.»

2. Η περίπτωση γ της παραγράφου 2 του άρθρου 4 της αριθμ. Α.1072/22-2-2019 Απόφασης Διοικητή Α.Α.Δ.Ε., αντικαθίσταται ως ακολούθως:

«γ. Γενικό πιστοποιητικό από το Γ.Ε.ΜΗ., για όλους τους δικαιούχους επιστροφής Ε.Φ.Κ., φυσικά και νομικά πρόσωπα, ανεξάρτητα από την νομική μορφή τους, με εξαίρεση τα δημόσια νοσηλευτικά ιδρύματα καθώς και τα προνοιακά ιδρύματα.

Άρθρο 2

Η παρούσα απόφαση ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της

Κυβερνήσεως. Αθήνα, 26 Φεβρουαρίου 2020

Ο Διοικητής ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν θέλετε να συμπληρώνετε το κείμενο αυτό σε κάθε αναζήτηση σας; Αρκεί απλά να γραφτείτε δωρεάν στο Forin.gr πατώντας εδώ ή να συνδεθείτε με τον λογαριασμό σας.

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!