Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

ΚΦΔ

Α.Τ.Δ. Α 1191333 ΕΞ 2018 Παροχή οδηγιών για τον νέο τρόπο πρωτοκόλλησης κανονιστικών αποφάσεων, εγκυκλίων και οδηγιών που εκδίδονται από τις φορολογικές διευθύνσεις της Κεντρικής Υπηρεσίας της Α.Α.Δ.Ε.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΑΔΕ
Ανεξάρτητη Αρχή
Δημοσίων Εσόδων
A. ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
Ταχ. Δ/νση: Καρ. Σερβίας 10
Ταχ. Κώδικας: 10184 Αθήνα
Πληροφορίες:
Τηλέφωνο: 210-3375108
FAX: 210-3375012
e-Mail: d1.gram@mofadm.gr
B. Δ/NΣH ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
Ταχ. Δ/νση: Καραγεώργη Σερβίας 10
Ταχ. Κώδικας: 10184, Αθήνα
Πληροφορίες:
Τηλέφωνο: 210-3375571
Fax:
e-Mail: aade.legal@aade.gr

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

Αθήνα, 27 Δεκεμβρίου 2018

Αριθ. Πρωτ.: Α.Τ.Δ. Α 1191333 ΕΞ 2018

ΠΡΟΣ:Ως Π.Δ.

Θέμα: «Παροχή οδηγιών για τον νέο τρόπο πρωτοκόλλησης κανονιστικών αποφάσεων, εγκυκλίων και οδηγιών που εκδίδονται από τις φορολογικές διευθύνσεις της Κεντρικής Υπηρεσίας της Α.Α.Δ.Ε.»

Α. ΓΕΝΙΚΑ

Στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) εκδίδονται, μεταξύ άλλων:

α) κανονιστικές αποφάσεις, βάσει ειδικής εξουσιοδότησης νόμου

β) ερμηνευτικές εγκύκλιοι, για την ερμηνεία και την ορθή και ομοιόμορφη εφαρμογή των νόμων και των κανονιστικού περιεχομένου πράξεων (άρθρο 9 ΚΦΔ),

γ) οδηγίες προς τις φορολογικές υπηρεσίες για τεχνικά ή διαδικαστικά ζητήματα εφαρμογής του νομοθετικού και κανονιστικού πλαισίου (άρθρο 9 ΚΦΔ).

Β. ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗ

Όπως προκύπτει από την ισχύουσα διοικητική πρακτική, παρά τη σαφή διάκριση του σκοπού και περιεχομένου των αποφάσεων, των εγκυκλίων και των οδηγιών, τα ανωτέρω έγγραφα πρωτοκολλούνται είτε ως ΠΟΛ (ιστορικό κατάλοιπο του «ΠΟΛΥΓΡΑΦΗΜΕΝΗ ΔΙΑΤΑΓΗ») με τετραψήφιο αριθμό είτε χωρίς πρόθεμα, με επταψήφιο αριθμό πρωτοκόλλου.

Ως εκ τούτου, προκύπτει αδυναμία σαφούς διάκρισης των διαφόρων ειδών εγγράφων και έλλειψη ομοιομορφίας και ομαδοποίησης κατά την πρωτοκόλλησή τους, με αποτέλεσμα τα εν λόγω έγγραφα να μη δύνανται να κατηγοριοποιηθούν ευχερώς, ανά είδος εγγράφου, αφού ως ΠΟΛ εμφανίζονται τόσο οι αποφάσεις, όσο και οι εγκύκλιοι και οι οδηγίες. Για τον λόγο αυτό, πολλές φορές δημιουργείται σύγχυση στους αποδέκτες των εγγράφων (υπηρεσίες της Α.Α.Δ.Ε. και φορολογούμενους) ως προς τη φύση και τον σκοπό τους

Γ. ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΗΣΗΣ

Κατόπιν των ανωτέρω, από 1.1.2019 καταργείται το πρόθεμα «ΠΟΛ» και καθιερώνονται τυποποιημένοι διακριτοί, κατά περίπτωση, αλφαριθμητικοί χαρακτήρες, για την πρωτοκόλληση των εγγράφων που εκδίδουν οι φορολογικές διευθύνσεις της κεντρικής υπηρεσίας της ΑΑΔΕ, ως εξής:

Αναλόγως του είδους του εγγράφου, ήτοι απόφαση, εγκύκλιος, οδηγίες, τίθεται πρόθεμα Α. / Ε. / Ο., αντίστοιχα, ακολουθούμενο από τετραψήφιο αριθμό, στην περίπτωση των αποφάσεων και των εγκυκλίων, ή αριθμό πρωτοκόλλου, στην περίπτωση των οδηγιών, με τον τρόπο που αναλυτικότερα κατωτέρω εκτίθεται.

Οι αποφάσεις και οι εγκύκλιοι, μετά το πρόθεμα Α./Ε.., αντιστοίχως, πρωτοκολλούνται με τετραψήφιο αριθμό, αρχόμενο από διαφορετική χιλιάδα, ανά είδος εγγράφου.

Συγκεκριμένα, οι αποφάσεις πρωτοκολλούνται με αρίθμηση που ξεκινά από τον αριθμό 1000 (π.χ. Α. 1000), ενώ οι εγκύκλιοι πρωτοκολλούνται με αρίθμηση που ξεκινά από τον αριθμό 2000 (π.χ. Ε. 2000).

Εκάστη αρίθμηση επανεκκινεί στην αρχή κάθε ημερολογιακού έτους.

Τέλος, όσον αφορά στις οδηγίες, μετά το πρόθεμα Ο. ακολουθεί ο αριθμός πρωτοκόλλου της αρμόδιας υπηρεσίας (π.χ. Ο. ΔΕΑΦ Β 1234567 ΕΞ 2019).

Έχοντας υπόψη τα ανωτέρω, σας ενημερώνουμε ότι από 01.01.2019 στο σύστημα διαχείρισης εγγράφων Livelink, κατά την λειτουργία της δημιουργίας εξερχομένου εγγράφου, στην πτυσσόμενη λίστα του πεδίου «Τύπος Εγγράφου», μεταξύ άλλων υπάρχουν πλέον οι τιμές «Απόφαση», «Εγκύκλιος», «Οδηγία» των οποίων η επιλογή, ενεργοποιεί αντιστοίχως τον νέο τρόπο πρωτοκόλλησης με διαφορετική αρίθμηση και πρόθεμα ανά τύπο εγγράφου.

Επισημαίνεται ότι από 01/01/2019, δεν πρέπει να χρησιμοποιείται από τις Υπηρεσίες της ΑΑΔΕ, το πεδίο ελέγχου (check box) «Πολυγραφημένη Διαταγή».

Αρμόδια υπηρεσία για την παροχή οδηγιών τεχνικής φύσεως ορίζεται η Δ/νση Υποστήριξης Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών.

Για τους λοιπούς τύπους εγγράφων παραμένει ως έχει η υφιστάμενη λειτουργικότητα πρωτοκόλλησης.

Κατ’ αυτόν τον τρόπο, εφαρμόζονται ορθότερα τα προβλεπόμενα στις διατάξεις του άρθρου 9 του ν.4174/2013, δε δημιουργείται σύγχυση στους φορολογουμένους, ενώ καθίσταται ευχερής ο εντοπισμός οποιασδήποτε απόφασης, εγκυκλίου και οδηγιών τόσο από τις υπηρεσίες της Α.Α.Δ.Ε. όσο και από τους φορολογουμένους.

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ
ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!