Αποφάσεις - Εγκύκλιοι

ΔΔΘΕΚΑ Α 1018935 ΕΞ 2020 Δασμολογική κατάταξη συνδέσμων για ακουστικά βαρηκοΐας σύμφωνα με την Απόφαση ΔΕΕ στην υπόθεση C-138/18

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΑΔΕ
Ανεξάρτητη Αρχή
Δημοσίων Εσόδων
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & ΕΦΚ
Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΚΩΝ
ΘΕΜΑΤΩΝ, ΕΙΔΙΚΩΝ
ΚΑΘΕΣΤΩΤΩΝ & ΑΠΑΛΛΑΓΩΝ
ΤΜΗΜΑ Α:
ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΚΟ &
ΔΑΣΜΟΛΟΓ. ΑΞΙΑΣ
Ταχ. Δ/νση: Κ. Σερβίας 10
Ταχ. Κώδικας: 101 84 Αθήνα
Πληροφορίες: Ε.Μπίρμπιλα
Τηλέφωνο: 210-69.87.475
Fax: 210-69.87.506
E-Mail: e.mpirmpila@aade.gr
Url: www.aade.gr

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Αθήνα, 5 Φεβρουαρίου 2020
Αριθ. Πρωτ.: ΔΔΘΕΚΑ Α 1018935 ΕΞ 2020
​ΑΔΑ: 6ΜΕΕ46ΜΠ3Ζ-3ΘΦ

ΠΡΟΣ Ως προς τον πίνακα διανομής

Θέμα: «Δασμολογική κατάταξη συνδέσμων για ακουστικά βαρηκοΐας σύμφωνα με την Απόφαση ΔΕΕ στην υπόθεση C-138/18»

Σας γνωρίζουμε ότι, με την Απόφασή του στην υπόθεση C-138/18, το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΔΕΕ) έκρινε ότι, ορισμένα καλώδια εφοδιασμένα με συνδέσμους που προορίζονται να χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά με ακουστικά βαρηκοΐας της δασμολογικής κλάσης 9021 του Δασμολογίου (καν. 2658/87 του Συμβουλίου, όπως ισχύει), κατατάσσονται στην κλάση αυτή και ειδικότερα στη διάκριση 9021 90 10 ως μέρη και εξαρτήματα συσκευών για τη διευκόλυνση της ακοής στους κουφούς, και όχι στην κλάση 8544 ως σύρματα και καλώδια που έχουν εφοδιαστεί με τεμάχια σύνδεσης.

Ειδικότερα, οι σύνδεσμοι που αναφέρονται στην προαναφερόμενη Απόφαση του ΔΕΕ, διαθέτουν τα ακόλουθα αντικειμενικά χαρακτηριστικά:

  • Αποτελούνται από δύο σύρματα, καθένα από τα οποία περιλαμβάνει επτά επάργυρα, συνεστραμμένα χάλκινα σύρματα.
  • Κάθε άκρο του συνδέσμου είναι εφοδιασμένο με βύσμα αποτελούμενο από ακίδες επαφής οι οποίες είναι προσαρμοσμένες ακριβώς στις ηλεκτρικές συνδέσεις για τον τύπο βοηθήματος για τον οποίο έχει ειδικά σχεδιαστεί.
  • Έχουν κατασκευαστεί με τη μέθοδο θερμικής διαμόρφωσης, η οποία επιτρέπει στο προϊόν να αποκτήσει την επιθυμητή μορφή και να προσαρμοστεί στο ανθρώπινο αυτί.
  • Η λειτουργία τους έγκειται στη συλλογή των ηλεκτρικών ηχητικών σημάτων και τη μεταφορά τους στο ηχείο του βοηθήματος ακοής. Επιπλέον, χρησιμεύουν για να κρεμιέται το βοήθημα στο αυτί, συγκρατώντας το ακριβώς στη θέση στην οποία πρέπει να είναι τοποθετημένο.
  • Διατίθενται σε διάφορα μεγέθη για κάθε μοντέλο ακουστικού βαρηκοΐας και είναι ειδικά διαμορφωμένοι ώστε να εφαρμόζουν στο δεξί ή αριστερό αυτί.
  • Δεν είναι δυνατή η αφαίρεση ενός συνδέσμου από ένα μοντέλο βοηθήματος ακοής προκειμένου να χρησιμοποιηθεί σε άλλο.

Με βάση τα ανωτέρω αντικειμενικά χαρακτηριστικά και τη λειτουργία των συνδέσμων, το Δικαστήριο έκρινε ότι έχει εφαρμογή η σημείωση 1 στοιχείο ιβ΄ του Τμήματος XVI του Δασμολογίου, σύμφωνα με την οποία το εν λόγω Τμήμα δεν περιλαμβάνει είδη του Κεφαλαίου 90 της Σ.Ο. Κατά συνέπεια, οι προαναφερόμενοι σύνδεσμοι οι οποίοι είναι ειδικά σχεδιασμένοι προκειμένου να χρησιμοποιούνται με συσκευές διευκόλυνσης της ακοής στους κουφούς, υπάγονται στην κλάση 9021 και ειδικότερα στη διάκριση 9021 90 10 ως μέρη των εν λόγω συσκευών, και όχι στην κλάση 8544 ως καλώδια εφοδιασμένα με συνδέσμους.

Παρακαλούμε για την εφαρμογή των ανωτέρω για σκοπούς δασμολογικής κατάταξης παρόμοιων ειδών (συνδέσμων ειδικά σχεδιασμένων για ακουστικά βαρηκοΐας), λαμβάνοντας ιδίως υπόψη ότι το Δικαστήριο της Ε.Ε. αποτελεί την ανώτατη δικαστική αρχή (δικαιοδοτικό όργανο) της Ε.Ε. που διασφαλίζει την ομοιόμορφη ερμηνεία και εφαρμογή του δικαίου της Ε.Ε., ενώ οι αποφάσεις του για θέματα ερμηνείας και εφαρμογής του ενωσιακού δικαίου υπερτερούν έναντι κάθε άλλου μη συμβατού μέτρου του κοινοτικού δικαίου, όπως είναι οι κανονισμοί, οι οδηγίες ή οι αποφάσεις των οργάνων της Ε.Ε., καθώς και έναντι τυχόν εθνικών διατάξεων και ρυθμίσεων.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ

Π. ΑΔΙΚΗΜΕΝΑΚΗ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!