Αποφάσεις - Εγκύκλιοι

Υ.Α. 1015/2020 Τροποποίηση της 1095860/5660/0016/15-10-2001 (ΦΕΚ Β’1416) απόφασης του Υπουργού Οικονομικών «Επιστροφή από Δ.Ο.Υ. δημοσίων εσόδων που έχουν εισπραχθεί αχρεώστητα»

Αριθμ. 1015

ΦΕΚ B’ 388/10.02.2020

Τροποποίηση της 1095860/5660/0016/15-10-2001 (ΦΕΚ Β’1416) απόφασης του Υπουργού Οικονομικών «Επιστροφή από Δ.Ο.Υ. δημοσίων εσόδων που έχουν εισπραχθεί αχρεώστητα».

ΟΙ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 14 του ν.2892/2001 (ΦΕΚ Α΄46).

2. Τις διατάξεις των άρθρων 77 του ν. 4270/2014 (ΦΕΚ Α΄143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις».

3. Τις διατάξεις του π.δ. 16/1989 (ΦΕΚ Α΄6) «Κανονισμός λειτουργίας Δημοσίων Οικονομικών Υπηρεσιών (Δ.Ο.Υ.) και των Τοπικών Γραφείων και καθήκοντα υπαλλήλων αυτών».

4. Το π.δ. 83/09-07-2019 (ΦΕΚ Α΄121) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».

5. Την απόφαση των Πρωθυπουργού και Υπουργού Οικονομικών 339/26-07-2019 (ΦΕΚ Β΄3051) «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών Απόστολο Βεσυρόπουλο».

6. Την απόφαση των Πρωθυπουργού και Υπουργού Οικονομικών 340/26-07-2019 (ΦΕΚ Β΄3051) «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών Θεόδωρο Σκυλακάκη».

7. Την απόφαση του Υπουργού Οικονομικών 1095860/ 5660/0016/15-10-2001 (ΦΕΚ Β΄1416)

8. Την ανάγκη τροποποίησης της ισχύουσας διαδικασίας επιστροφής δημοσίων εσόδων που έχουν εισπραχθεί αχρεώστητα από τις Δ.Ο.Υ., ως προς την κατανομή και λογιστική αποτύπωση των επιστροφών.

9. Το γεγονός ότι με την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Τροποποιούμε την 1095860/5660/0016/15-10-2001 (ΦΕΚ Β΄1416) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών «Επιστροφή από Δ.Ο.Υ. δημοσίων εσόδων που έχουν εισπραχθεί αχρεώστητα» ως εξής:

Το περιεχόμενο της ενότητας «Γ΄. ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ ΩΣ ΑΦΑΙΡΕΤΙΚΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ» αντικαθίσταται ως εξής:

«Η εμφάνιση των επιστροφών ως αφαιρετικό των εσόδων προϋπολογισμού και η λογιστική τακτοποίησή τους πραγματοποιείται από την εκάστοτε Δ.Ο.Υ. η οποία διενεργεί την εξόφληση των τίτλων πληρωμής.

Οι τίτλοι επιστροφής εσόδων προϋπολογισμού μετά την εξόφλησή τους ενημερώνουν, πλέον της χρέωσης του λογαριασμού χρηματικής διαχείρισης 103557: «Τρεχούμενος λογαριασμός τακτοποίησης Επιστροφών από έσοδα προϋπολογισμού», τα εισπρακτέα ανά Αριθμό Λογαριασμού Εσόδου (Α.Λ.Ε.) βιβλία, που τηρούνται ανά Δ.Ο.Υ., στην ειδική στήλη αυτών με ονομασία «Επιστραφέντα».

Η ληψοδοσία ανά Α.Λ.Ε. των εσόδων προϋπολογισμού για τις Δ.Ο.Υ. έχει την παρακάτω μορφή:

Α.Λ.Ε. Βεβαιωθέντα Διαγραφέντα Επιστραφέντα Εισπραχθέντα Εισπρακτέο υπόλοιπο
  (1) (2) (3) (4) (5)

Στην ανωτέρω αναφερόμενη ληψοδοσία ανά Δ.Ο.Υ. στα συνολικά ποσά των στηλών αυτής ισχύει η αλγεβρική ισότητα (1) - (2) - (4) = (5).

Το σύνολο της στήλης «Εισπραχθέντα» απεικονίζει το συνολικό ποσό είσπραξης της Δ.Ο.Υ. σε έσοδα προϋπολογισμού και είναι ίσο με το άθροισμα των γραμματίων συμψηφιστικής διαχείρισης, τα οποία εκδίδονται σε πίστωση του λογαριασμού «’Έσοδα προϋπολογισμού».

Το σύνολο της στήλης «Επιστραφέντα» απεικονίζει το συνολικό ποσό των διενεργηθεισών επιστροφών, σε έσοδα προϋπολογισμού, από τη Δ.Ο.Υ. και είναι ίσο με το συνολικό ποσό του χρεούμενου λογαριασμού χρηματικής διαχείρισης 103557: «Τρεχούμενος λογαριασμός τακτοποίησης Επιστροφών από έσοδα προϋπολογισμού».

Στο τέλος του μήνα ο Υπόλογος:

i. χρεώνεται στη διαχείρισή του με το συνολικό ποσό των διενεργηθεισών επιστροφών, με την έκδοση γραμματίου συμψηφιστικής διαχείρισης σε πίστωση του λογαριασμού 103557, το υπόλοιπο του οποίου, με τον τρόπο αυτό μηδενίζεται. Η «εντολή είσπραξης» του εν λόγω γραμματίου με την «Μηνιαία Κατάσταση Επιστροφών» συνοδεύουν τα λογιστικά στοιχεία του πιστούμενου λογαριασμού 103557.

ii. πιστώνεται στη διαχείρισή του με το συνολικό ποσό των διενεργηθεισών επιστροφών με παραστατικό την «ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΩΝ / ΔΙΑΓΡΑΦΕΝΤΩΝ / ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΩΝ» ως προς το ποσό της στήλης «Επιστραφέντα» αυτής , σε χρέωση του λογαριασμού «Έσοδα Προϋπολογισμού». Η κατάσταση αυτή, με επισήμανση στο ποσό της στήλης «Επιστραφέντα», συνοδεύει τα λογιστικά στοιχεία του εν λόγω χρεούμενου λογαριασμού».

Ως ημερομηνία ισχύος της απόφασης ορίζεται η 2α Ιανουαρίου του έτους 2020.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 22 Ιανουαρίου 2020

Οι Υφυπουργοί

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΕΣΥΡΟΠΟΥΛΟΣ

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!