Υπουργείο Εργασίας

Κ.Υ.Α. 0.646/2020 Απασχόληση μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα

Αριθμ. 0.646

ΦΕΚ B’ 403/10.02.2020

Τροποποίηση της 8.8766/24.9.2018 κοινής υπουργικής απόφασης με θέμα «Προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014 2020» (Β΄ 4221).

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ -
ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ - ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ -
ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΣΥΛΟΥ

Έχοντας υπόψη:

1. Την υποπαρ. ΙΔ.1. της παρ. ΙΔ του άρθρου πρώτου του ν. 4152/2013 «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής των νόμων 4046/2012, 4093/2012 και 4127/2013» (Α΄ 107).

2. Την αριθμ. 6.1714/5.1504/2016 κοινή υπουργική απόφαση με θέμα «Προώθηση της Απασχόλησης μέσω Προγραμμάτων Κοινωφελούς Χαρακτήρα στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020» (Β΄ 424), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

3. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98), όπως ισχύει.

4. Τις διατάξεις του ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση Οδηγίας 2011/85/ΕΕ). Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α΄ 143).

5. Την αριθμ. 58994/18-06-2019 (Β΄ 2343) κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Ανάπτυξης - Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Αλληλεγγύης - Οικονομικών - Διοικητικής Ανασυγκρότησης περί της διάρθρωσης της ΕΥ ΕΔ ΕΣΠΑ ΑπΚΟ.

6. Το π.δ. 81/2019 (ΦΕΚ 119/Α΄/8-7-2019) «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων».

7. Το π.δ. 83/2019 (ΦΕΚ 121/Α΄/9-7-2019) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».

8. Το π.δ. 84/2019 (ΦΕΚ 123/Α΄/17.07.2019) «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων».

9. Το π.δ. 4/2020 «Σύσταση Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, καθορισμός των αρμοδιοτήτων του και ανακατανομή αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α΄ 4).

10. Το π.δ. 6/2020 «Διορισμός Υπουργού και Αναπληρωτή Υπουργού» (Α΄ 5).

11. Την αριθμ. 340/2019 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υπουργό Οικονομικών Θεόδωρο Σκυλακάκη» (3051/Β΄/26-7-2019).

12. Την αριθμ. Δ1.33086/11345/31-07-2019 (Β΄ 3082) υπουργική απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων με θέμα: «Συντομογραφία τίτλου Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων».

13. Την ανάγκη τετράμηνης επέκτασης της χρονικής διάρκειας του προγράμματος «Προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα σε Δήμους και Υπηρεσίες Α΄ υποδοχής, ασύλου και διαχείρισης προσφυγικών ροών - Γ΄ κύκλος» (Δημόσια Πρόσκληση Νο 10/2018).

14. Την αριθμ. 5076/79/29-10-2019 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΟΑΕΔ, με την οποία εγκρίθηκε η υποβολή αιτήματος προς το εποπτεύον Υπουργείο για την ανάληψη υποχρεώσεων που προβλέπεται να βαρύνουν το έτος 2020 και 15. Το αριθμ. οικ. 4401/307/31-01-2020 της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων από το οποίο προκύπτει ότι από την υλοποίηση της παραπάνω κοινής υπουργικής απόφασης προβλέπεται ότι θα προκληθεί:

α. δαπάνη ύψους 6.100.000,00 ευρώ, η οποία βαρύνει τον προϋπολογισμό του Ο.Α.Ε.Δ. με ΚΑΕ 2493 για το έτος 2020 (ΑΔΑ ΩΥΠ54691Ω2-ΥΜ0 και 6ΒΡΤ4691Ω2ΑΤΒ).

β. δαπάνη για το επίδομα μετεγκατάστασης που ανέρχεται σε 50.000,00 ευρώ, η οποία βαρύνει τον προϋπολογισμό του Ο.Α.Ε.Δ του έτους 2020, στον ΚΑΕ 2493, και που θα καλυφθεί από τη χρηματοδότηση του εθνικού σκέλους του ΠΔΕ (έργο 2016ΣΕ03400003), 13. Την αριθμ. 340/2019(3051/Β/26-7-2019 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών Θεόδωρο Σκυλακάκη», αποφασίζουμε:

Την τροποποίηση της με αριθμ. 8.8766/24.9.2018 (Β΄4221) κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών - Οικονομίας και Ανάπτυξης - Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Εσωτερικών με θέμα: «Πρόγραμμα κοινωφελούς χαρακτήρα σε Κέντρα Υποδοχής και Ταυτοποίησης, ΤΟΣΚΕΔΠ και δομές προσωρινής φιλοξενίας μέσω Δήμων, Περιφερειών και της Υπηρεσίας Υποδοχής και ταυτοποίησης του Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής - Γ΄ κύκλος» ως εξής:

Άρθρο 1

Στο τέλος της παρ. 3 του άρθρου 2 προστίθεται εδάφιο ως εξής:

«Μετά το πέρας της ως άνω οκτάμηνης διάρκειας απασχόλησης, οι ωφελούμενοι συνεχίζουν να απασχολούνται για επιπλέον τέσσερις (4) μήνες, υπό τους ίδιους όρους, οι οποίοι ορίζονται στη σχετική δημόσια πρόσκληση και στις ίδιες θέσεις ανά φορέα και ειδικότητα».

Άρθρο 2

Στην περίπτωση ωφελουμένων των οποίων η σύμβασή τους έχει λήξει πριν την δημοσίευση της παρούσας στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, οι τελευταίοι επανατοποθετούνται στις θέσεις τους από την έναρξη του άρθρου 1 της παρούσας, για όλο το χρονικό διάστημα της τετράμηνης επέκτασης του προγράμματος.

Άρθρο 3

Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις της με αριθμ. 8.8766/24.9.2018 κοινής υπουργικής απόφασης (Β΄ 4221). Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 31 Ιανουαρίου 2020

Οι Υπουργοί

Υφυπουργός Οικονομικών
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ

Ανάπτυξης και Επενδύσεων
ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ

Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ

Εσωτερικών
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΙΚΑΚΟΣ

Μετανάστευσης και Ασύλου
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΗΤΑΡΑΚΗΣ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!